Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura informacji przestrzennej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W zakresie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jednym z tematów, który do tej pory nie doczekał się systemowych rozwiązań uregulowanych przepisami wykonawczymi jest cyfryzacja opracowania w powiązaniu ze standaryzacją i harmonizacją danych planistycznych na potrzeby infrastruktury informacji przestrzennej. Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji dotyczącej potrzeby podjęcia działań zmierzających do pilnego wprowadzenia jednolitych w skali kraju założeń do realizacji i publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej. Celem głównym opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów tworzenia numerycznych opracowań, które mogłyby być wstępem do wypracowania wytycznych dla wykonawców planów miejscowych. Celem szczegółowym jest analiza zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących zakresu i postaci danych przestrzennych planów miejscowych.
EN
In the field of elaboration of a local plan, one of the topics that has not yet been solved by systemic solutions regulated by implementing rules is the digitization of the plan in conjunction with the standardization and harmonization of planning data for spatial data infrastructure. The paper is a voice in the discussion on the need to take action to urgently introduce assumptions for the implementation and publication of local spatial plans in a vector form. The main objective of the paper is to present the selected aspects of numerical spatial plans that could be a base for developing of guidelines for contractors for local plans. The detailed objective is the analysis is of the amendments to the act spatial planning concerning the scope and form of spatial data of local plans.
EN
In Poland, the cadastre is the basic register which is the source of information on cadastral entities and their property.Therefore, it should constitute a reliable source of information in the scope of establishing the range of law, its nature,but also the subject of its ownership. However, it is necessary to be able to not only check the current information on thelegal status and its scope, but also review past statuses or determine the rights that will influence real estate in thefuture. The cadastre and related rights are changing very dynamically over time, and each state has a very strictreference to the previous state. Therefore, in order to manage real estate in the most effective way, it is necessary torecord temporal attributes of cadastre objects.The main objective of this paper is to define the legal issues related to the possibility of registration at the time ofcreation or modification of object in the Polish cadastre. This paper includes analyses of both Polish legal regulations andEuropean standards and norms. Moreover, the article presents the results of comparative analyses concerning the datamodel of cadastre and INSPIRE and Land Administration Domain Model (LADM) data models for the theme cadastralparcel in terms of temporal aspect.
PL
W artykule przedstawiono historię Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP), w szczególności półwiecze działalności Profesora Jerzego Gaździckiego, który był twórcą koncepcji, inicjatorem powołania Towarzystwa i prowadził je do listopada 2018 roku, kiedy to, ze względu na wiek, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Członkowie PTIP przyjęli tę decyzję z ubolewaniem i natychmiast podjęli decyzję o nadaniu Panu Profesorowi tytułu Prezesa Honorowego Towarzystwa. W historii Towarzystwa wyróżnia się 3 etapy działalności, jako: 1) Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodezji (Klub ETO) utworzony w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) – lata 1970-1990, 2) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) po zmianie nazwy Klubu na Towarzystwo – lata 1991-2002 oraz 3) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jako niezależne stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Warszawie – lata 2003-2018. Działalność Towarzystwa dotyczyła w początkowym okresie automatyzacji podstawowych obliczeń geodezyjnych i procesów pomiarowych, wyrównania sieci geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz opracowań kartograficznych, następnie była ukierunkowana na problematykę tworzenia narzędzi informatycznych, w tym systemów informacji geograficznej i baz danych przestrzennych, a potem terytorialnych systemów informacji przestrzennej. Obecnie jest głównie skoncentrowana na zagadnieniach budowy infrastruktur informacyjnych wspomaganej modelowaniem geoinformacyjnym. Agenda badawcza i popularyzatorska PTIP zawsze odzwierciedlała najistotniejsze wątki rozwojowe naszej dyscypliny. Ponadto środowisko naukowe i zawodowe powiązane z Towarzystwem wspierało merytorycznie działania podejmowane przez administrację publiczną w zakresie szeroko rozumianego wdrażania rozwiązań geoinformacyjnych, w tym infrastruktury informacji przestrzennej. Główną formą działalności były coroczne spotkania, które dawały ich uczestnikom okazję do dzielenie się doświadczeniami i dokonaniami. W pierwszym etapie odbyło się 19 ogólnopolskich narad Klubu ETO z cyklu „Informatyka w geodezji i kartografii”, w drugim 12 (I-XII), a w trzecim 16 (XIII- XXVIII) krajowych konferencji PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, często z udziałem gości zagranicznych. W etapie trzecim (2003-2018) w konferencjach PTIP uczestniczyli również studenci i doktoranci, a działalność Towarzystwa została poszerzona o wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki (początkowo w wersji papierowej, później również elektronicznej) i prowadzenie Internetowego Leksykonu Geomatycznego, autorstwa Profesora Jerzego Gaździckiego. W etapach 1 i 2 działalności Towarzystwa Profesor Jerzy Gaździcki kierował zespołami badawczymi: do końca 1973 roku jako kierownik Zakładu w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, w latach 1974-1986 jako dyrektor ds. naukowych utworzonej z jego inicjatywy samodzielnej jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii w Warszawie. Istotne znaczenie miała wówczas, wielokrotnie nagradzana działalność naukowa i wdrożeniowa tych zespołów w zakresie eksportu usług geodezyjnych i kartograficznych. Już w roku 1974 Profesor uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 – zwyczajnego. Następnie został wybrany przez środowisko Solidarności Politechniki Warszawskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. Po kilku latach, w związku ze zmianami kadrowymi o charakterze politycznym na uczelni, przez kilkanaście lat przebywał poza granicami kraju jako profesor Uniwersytetu Technicznego w Delft oraz ekspert Unii Europejskiej i Banku Światowego. W trzecim etapie, po powrocie na stałe do Polski, uczestniczył w procesach tworzenia regulacji prawnych, zwłaszcza przygotowania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w latach 2011-2016 był pierwszym przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, kształtując i rozwijając jej działalność koordynacyjną w skali państwa z uwzględnieniem organów rządowych i samorządowych.
EN
The paper describes the history of the Polish Association for Spatial Information (PASI). In particular, it focuses on the five decades of work by Professor Jerzy Gaździcki who is the father of the idea of PASI and the organisation itself. He was taking the chair of the Society until November 2018 when – advanced in years – he made the decision not to run for another term and was immediately and spontaneously granted the title of a Honorary Chairman. The history of the Association splits into three stages of activity as: 1) the Club of the Users of Electronic Computing Technology in Surveying (ETO Club) established within the structures of the Chief Technical Organisation (NOT) and the Association of Polish Surveyors (SGP) – 1970-1990, 2) the Polish Association for Spatial Information (PTIP), after being renamed – 1991-2002, and 3) the Polish Association for Spatial Information becoming an independent organisation registered by the Registration Court in Warsaw – 2003-2018. In its early years, the Association focused on the issues of automation of the basic surveying calculations and measurement processes, adjustment of geodetic and photogrammetric networks, and on the production of maps. Then, it turned to the matters of the IT tools development, such as geographic information systems, spatial databases and, eventually, land information systems. Currently, the Association devotes itself to the issues of building information infrastructures supported by geoinformation modelling. Its research and publishing agenda has always reflected the key development directions of the discipline. Apart from that, the scientific and professional communities close to the Association used their expertise to support projects implemented by public authorities in the broad area of introducing geoinformation solutions, including the spatial information infrastructures. The Association regularly held annual conferences which gave their participants an opportunity to share experience and present attainments. In the first stage, there were 19 nation-wide ETO Club meetings on Information technology in surveying and cartography, 12 (I-XII) were held in stage two, and 16 (XIII-XXVIII) nation-wide Polish Association for Spatial Information meetings worked on Geoinformation in Poland and were attended by many foreign participants. In the third stage (2003-2018) conferences held by the Association were also attended by university regular and post-graduate students, while the activities of this organisation were expanded by publication of a scientific magazine Annals of Geomatics (first printed and later available on-line) and an on-line Lexicon of Geomatics which was written by Professor Jerzy Gaździcki. Throughout the Association’s stage 1 and 2, Professor Jerzy Gaździcki supervised the work of the research groups as follows: until end of 1973 – as head of a Department in the Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw, in the years 1974-1986 – as scientific director of an independent R&D unit known as the IT Centre of Geodesy and Cartography in Warsaw which was established on his initiative. The prize-winning research work, implementation projects, and exports of surveying and cartographic services made by those units were very important at that time. Jerzy Gaździcki has conferred the title of Associate Professor since early 1974 and he became a Professor in 1982. The Solidarity Trade Union community elected him as Director of the Department of Geodesy and Geodetic Astronomy of the Warsaw University of Technology. Several years after, a politically-motivated reshuffle at the Warsaw University of Technology made Professor Gaździcki spend more than a decade out of the country at which time he lectured at the Delft University of Technology and worked as an expert to the European Union and the World Bank. Having come back to Poland in what is the third stage in the Association’s life, Professor Gaździcki helped to design a number of new laws, especially, the Spatial Information Infrastructure Act and, later on in the years 2011-2016, he served as the first Chairman of the Spatial Data Infrastructure Board. In this capacity, he shaped and developed the Board’s nationwide harmonisation role involving central and local government structures.
PL
Artykuł jest próbą opisania w jaki sposób przejść od podejścia produktowego do podejścia procesowego zarządzania danymi przestrzennymi w polskich warunkach prawnych i faktycznych. Zaprezentowano nowatorski, autorski model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej, który między innymi: w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych zrównuje sferę realną (faktyczne wykorzystanie) i sferę regulacyjną (prawną), racjonalizuje wydatkowanie środków finansowych przez administrację publiczną, odchodzi od podejścia opartego o wytwórców danych na rzecz użytkowników danych przestrzennych (zmian na podejście procesowe zarządzania danymi przestrzennymi), posiada zidentyfikowane mechanizmy stabilizacyjne, które uniezależniają model od zmian kompetencji poszczególnych podmiotów administracji publicznej. Następnie przedstawiono analizę staniu istniejącego w polskim systemie prawnym oraz zaproponowano zmiany do obowiązujących przepisów prawa, które dostosują obowiązujący model przepływu danych do modelu zaproponowanego przez autorkę.
EN
The paper is an attempt to describe how to transform from the product approach to the process approach in spatial data management in Polish legal and actual conditions. The paper presents an original, innovative model of spatial data flows in public administration, which: equate the real sphere (the actual use) and the regulatory (legal) sphere of using spatial data, rationalize disbursement of funds by public administration, get away from the approach focused on spatial data producers towards the spatial data users approach (changes into the process approach of spatial data management), offer stabilization mechanisms that make the model independent from changes in the competence of public administration bodies. The paper also presents the analysis of the binding conditions included in the Polish legal system and discusses possible changes of existing legal regulations that will adapt the current data flow model to the model proposed by the author.
PL
Artykuł prezentuje założenia budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Europie oraz na poziomie krajowym. Opisano w nim organizację oraz regulacje prawne dotyczące infrastruktur danych przestrzennych. Autorki wskazują automatyczną generalizację danych jako narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w infrastrukturze informacji przestrzennej i przynosi szereg korzyści. Scharateryzowano proces generalizacji i zaprezentowano jego podstawowe założenia. Wymieniono trzy główne obszary zastosowania generalizacji w infrastrukturach informacji przestrzennej: przekształcanie baz danych do ustalonej szczegółowości, w celu harmonizacji danych, tworzenie baz danych i opracowań kartograficznych w całym szeregu skalowym na podstawie jednej, wielkoskalowej źródłowej bazy danych, selekcja obiektów do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych. Przykładem pomyślnego wykorzystania generalizacji w celu otrzymywania danych przestrzennych w skalach małych są produkty EuroGeographic. Automatyczne procesy dające oczekiwane rezultaty dają nadzieję na szersze wykorzystanie generalizacji w celu usprawnienia opracowywania informacji przestrzennych.
EN
The paper presents the assumptions for the development of the Spatial Information Infrastructure in Europe and at the national level. It describes organization and regulations regarding infrastructure. The authors indicate automatic data generalization as a tool that can be widely used in the Spatial Information Infrastructure and brings a number of benefits. In the paper the generalization process was characterized and its basic assumptions were presented. Three main areas of application of generalization were mentioned: transformation of databases to the specific detail level, to harmonize data, creation of databases and maps updates across a wide range of scales, based on one large-scale source database, selection of objects for cartographic visualization of spatial data. An example of successful use of generalization in order to obtain spatial data at small scales are EuroGeographic products. Automatic processes leading to expected results give hope for wider use of generalization supporting improvements of the development of spatial information.
PL
Nadrzędnym celem wprowadzenia w życie Dyrektywy INSPIRE było stworzenie narzędzi do pełnego i kompleksowego zbierania informacji o środowisku naturalnym. Całość oparta została na idei interoperacyjności zbiorów danych, czyli możliwości płynnej ich wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Treść Dyrektywy podzielono na trzy załączniki grupujące poszczególne zakresy tematyczne. Za najbardziej istotne dla górnictwa można spośród nich uznać geologię, zasoby mineralne i zasoby energetyczne. Transpozycję INSPIRE stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Wymusiła ona szereg zmian w innych aktach prawnych. Znowelizowano m.in. pięć ustaw, a ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze uchylono i zastąpiono ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o takim samym tytule. W przypadku tematów INSPIRE związanych z zagadnieniami takimi, jak np. adresy czy systemy odniesień przestrzennych istnieje szereg wprowadzonych bądź znowelizowanych aktów prawnych, które w teorii odpowiednio dostosowały polskie przepisy. Nadal jednak można znaleźć obszary, które nie w pełni spełniają wymagania stawiane przez samą ideę INSPIRE, jak i przez wydane do niej przepisy wykonawcze. W zakresie ww. trzech tematów związanych z górnictwem Dyrektywa wprowadza narzędzia i rozwiązania pozwalające na możliwie pełne dokumentowanie złóż poprzez np. obliczanie ich zasobów, prowadzenie dokumentacji na temat ich wydobycia, czy też obliczanie energii potencjalnie zmagazynowanej w tego rodzaju zasobach. Przedmiotowe opracowanie skupia się na zbadaniu kwestii realizacji zapisów dotyczących właśnie tych tematów po stronie polskiej oraz narzędzi, jakie w tym celu zostały wprowadzone do stosowania.
EN
The primary goal of implementing the INSPIRE Directive was to create a toolkit aimed at gathering environmental data in a complete and comprehensive way. The whole idea was set up on the paradigm concerning interoperability of datasets, thus the ability of exchanging them between local and European partners. The content of the Directive is split up into three Annexes which group every theme. Geology and mineral as well as energy resources should be considered as the most important for mining industry. Equivalent to the Directive is its transposition – an act issued on the 4 March 2010 and named „Act on spatial data infrastructure” (pol. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej). Thus, numerous amendments have been made to other Polish Legal Acts, as well as Law of geology and mining act issued on the 4 February 1994 was replaced by the new one issued on the 9 June 2011. In case of themes concerning such questions as e.g. addresses or spatial reference systems, several newly issued or amended acts can be found. Theoretically these caused Polish law to be consistent with the INSPIRE expectations. However, there are still some areas which do not fully comply with the INSPIRE Directive or relevant executive acts. When it comes to the three themes related to mining industry, the Directive provides tools and solutions which make it possible to e.g. prepare full documentation of deposits containing calculation of their resources as well as the information about how the deposit is, was or will be exploited. Also, information on the energy potential of the deposit can be provided. The present research paper focuses especially on a study performed to determine how accurate the Polish legal acts are when it comes to fulfilling the INSPIRE objectives concerning these three themes.
PL
W artykule są wymienione składowe IIP. Autor próbował uzasadnić potrzebę budowy IIP oraz przedstawił główne źródła problemów związanych z budową IIP w Polsce.
EN
There are exchanged components of Spatial Data Infrastructures (SDIs) in the article. Author tried to justify the need for the building of SDIs as well as described main sources of the problems associated with the building of SDIs in Poland.
PL
Systemy informacji przestrzennej stały się nieodzownym wsparciem dla samorządów oraz służby geodezyjnej i kartograficznej. Pozyskiwanie danych do tego rodzaju systemów realizowane jest głównie przez wykwalifikowanych specjalistów. Kwestie te reguluje wiele aktów prawnych, które wskazują również na organizację i sposób zarządzania tymi bazami. W ostatnim okresie obserwowany jest nowy trend. Podejmowane są próby, które mają na celu umożliwienie pozyskiwania i wprowadzania informacji do baz danych przestrzennych przez osoby nieposiadające kwalifikacji w tym zakresie. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza w procesie tworzenia tak zwanych smart cities, czyli inteligentnych miast. W związku z tym proponowane są różne rozwiązania techniczne, które docelowo umożliwią mieszkańcom współzarządzanie przestrzenią miejską, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii mobilnych. Wachlarz zastosowań zależy w zasadzie wyłącznie od inwencji, a jako przykład służyć może projekt GeoSmartCity realizowany przy współudziale wielu europejskich miast partnerskich. Projekt ten zakłada ustanowienie wspólnego serwera skupiającego i obsługującego zebrane od partnerów dane przestrzenne związane z dwoma przewidzianymi scenariuszami. Pierwszy z nich dotyczy sieci uzbrojenia terenu i jest określany podziemnym, drugi zaś związany jest z zieloną energią. Docelowo miasta zaangażowane w projekt zamierzają umożliwić swoim mieszkańcom na przykład raportowanie o napotkanych awariach sieci czy o nowopowstałych obiektach i systemach ich ociepleń, co pozwoli systemowi na obliczenie dla nich sprawności energetycznej. W konsekwencji mieszkańcy będą brali czynny udział w kształtowaniu przestrzeni wokół nich. Ponadto aplikacja mobilna przewidziana dla scenariusza podziemnego zakłada wykorzystanie elementów rozszerzonej rzeczywistości, co ma pozwolić na wyświetlanie przewodów wokół użytkownika wraz z podstawowymi atrybutami. Całość rozwiązania stanowi przykład możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej.
EN
Over the past years Spatial Information Systems have become an indispensable tool for local authorities as well as for surveyors, cartographers and for all people dealing with geographic information in their daily work. Most often data gathered and used to ingest these systems are collected by highly qualified staff designated for this task by several binding legal acts. These are also responsible for defining the way in which databases related to spatial information are organized and managed. However, some new trend could be seen recently which is intended to make Spatial Information Systems more open for the public use, thus non-qualified individuals would be able to gather and provide some data. This process is especially observed when we consider the Smart City paradigm. There are numerous technical solutions proposed in relation to this idea which in consequence are intended to allow citizens co-determination in managing the urban space, chiefly by means of mobile devices. There are limitless range of possible ways of designing and using such applications and it depends only on one's invention. A great example of exploiting the opportunities given by mobile technologies combined with Spatial Information Systems is the GeoSmartCity project realized by several European cities. It assumes setting up a HUB responsible for gathering and managing spatial data provided by the project partners. The data are to be related to one of two scenarios: concerning green energy and underground utility networks. This should lead to a situation in which citizens will be able to e.g. report any failure they would have spotted and concerning utility networks or to indicate any newly built objects with information on their thermal insulation. The last situation can be exploited by the projected system to help evaluate the power efficiency of buildings. As a consequence, citizens will fully participate in the process of developing their surroundings. Moreover, a mobile application designed for the under ground scenario will use the Augmented Reality, so users can have a graphic view of all the pipes and cables around them including basic information on them. To sum up, it can be said that projects, such as the GeoSmartCity one, exemplify the possible ways of taking advantages from volunteered geospatial information.
EN
The article presents the issues linked to the implementation of the INSPIRE Directive in Poland, within the scope of the spatial data ‘land use’ theme. We present legal regulations in the field of Spatial Information Infrastructure, the tasks of the lead authority in this topic, the participation of other bodies and agencies in the implementation of the tasks of the lead authority, the manner of implementation of these tasks, as well as reflections of the authors upon the changes in competencies and responsibilities, related in particular to the placement of the Chief State Surveyor under the supervision of the minister responsible for construction, planning, zoning, and housing.
EN
For more than a decade now, in the EU countries in particular, we observe significant advances in the development of regional geoportals, created by various public administration units. This has resulted, above all, from: legal regulations, an increased demand for geospatial information, and the development of mobile and geo-information technologies. At present, there are several hundred official mapping services on the Internet, making available databases of geospatial information of varying character. One of these is the map portal called Geoportal 2. One of the distinguishing features of the service is the fact that it provides access to geospatial data with the administrative data status, including land registry data. Despite regulatory limitations related to data processing, the Geoportal 2 is one of the most popular and most frequently chosen specialist map services in Poland. The goal of the paper is to present the Geoportal 2, describe its characteristics, and evaluate selected functionalities available within the mapping service.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, obserwuje się znaczący postęp w zakresie rozwoju geoportali regionalnych tworzonych przez różnorakie jednostki administracji publicznej. Przyczyniły się do tego przede wszystkim uwarunkowania prawne, wzrost zapotrzebowania na informację przestrzenną oraz rozwój technologii mobilnych i geoinformatycznych. Obecnie w Internecie dostępnych jest kilkaset urzędowych serwisów mapowych, które udostępniają zasoby danych przestrzennych o różnym charakterze. Jednym z nich jest portal mapowy Geoportal 2. Serwis ten wyróżnia spośród innych między innymi fakt udostępniania zbiorów danych przestrzennych mających status danych administracyjnych, w tym danych ewidencyjnych. Pomimo regulaminowych ograniczeń w przetwarzaniu danych, Geoportal 2 jest jednym z najpopularniejszych i najcześciej wybieranych branżowych serwisów mapowych w Polsce. Celem pracy jest prezentacja, charakterystyka oraz ocena wybranych funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu mapowego Geoportal 2.
PL
Różnorodne rozwiązania IT, aplikacje mobilne oraz narzędzia dedykowane e-learning stwarzają nowe możliwości w edukacji, zarówno z perspektywy nauczania, jak również uczenia się. Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania nowych technik w kształceniu w obszarze infrastruktur informacji przestrzennej. Odniesieniem jest program nauczania, realizowany na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obejmuje tematykę podstaw metodologicznych oraz technologicznych budowy infrastruktur geoinformacyjnych, w tym także w kontekście INSPIRE. Autorki prezentują propozycje włączenia technik „blended learning” w realizację wybranych bloków tematycznych, a także podsumowują pilotażowe zajęcia z zastosowaniem wybranych metod w roku akademickim 2014/2015. W artykule przedstawiono także wyniki ankiet mających na celu ocenę zajęć z innowacyjnymi elementami i aplikacji e-learning przez studentów.
EN
The multiple information technology (IT) solutions, mobile applications and e-learning tools create new possibilities in education, from teaching perspective, as well as from learning perspectives. The paper presents the concept of using new techniques in the area of spatial information infrastructure education. The course of spatial information infrastructure design at the University of Warmia and Mazury is presented, which includes the methodological and technological basis of the infrastructure design, also in the context of the INSPIRE Directive. The authors describe the proposals of blended learning techniques used in the selected thematic blocks and summarize the classes with the new techniques in the academic year 2014/2015. The survey results of evaluating classes with blended learning techniques and e-learning application by students are also presented.
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie wzajemnych relacji modeli pojęciowych dwóch baz danych przestrzennych istotnie różniących się przeznaczeniem i poziomem uogólnienia pojęciowego, pod kątem możliwości wymiany danych. Porównanie dotyczyło bazy danych reprezentującej obiekty modelujące treść mapy zasadniczej (BDOT500) oraz bazy o treści typowo topograficznej (BDOT10k). Teoretycznie model o wyższym poziomie szczegółowości może być bogatym źródłem danych przestrzennych dla rejestru o wyższym poziomie uogólnienia. Przeprowadzone badania pokazały jednak, że różnice pomiędzy analizowanymi modelami pojęciowymi są znaczące, a czasem powodują szereg problemów w kontekście ewentualnej wymiany danych. Porównanie modeli pojęciowych wykazało, że dla wielu klas obiektów wyróżnionych w BDOT10k brak odpowiedników w modelu wielkoskalowym (BDOT500). Tylko częściowo jest to uzasadnione różnicami w poziomie szczegółowości geometrycznej, pojęciowej analizowanych rejestrów (np. brak obiektów takich jak drogi, ronda). Gromadzenie ważnych danych topograficznych na dwóch zupełnie odrębnych poziomach uogólnienia bez praktycznego powiązania rejestrów implikuje problemy z oceną, które dane można uznać za referencyjne, wiarygodne, niesie za sobą znaczące koszty związane nie tylko z budową, lecz także aktualizacją rejestrów. Rozwijając tę słuszną inicjatywę, jaką jest budowa bazy BDOT500, należy wziąć pod uwagę wskazane kierunki rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Na tak rozumianej ścieżce harmonizacji powstaje szansa na możliwie maksymalne zbliżenie pojęciowe do siebie rejestrów BDOT500 i BDOT10k, otwierające możliwości wymiany danych i drogę do budowy bazy danych referencyjnych typu MRDB.
EN
The main goal of the project was to analyse relations between conceptual models of two reference databases: BDOT10k and BDOT500. The second one (BDOT500) is modeling objects of detailed (master) map according to geodetic accuracy, whereas the model of the first database (BDOT10k) contains typical topographic features. In theory the more semantically and geometrically detailed model (BDOT500) should be used as a data source. Our studies revealed that there is a wide spectrum of differences between these two conceptual models, causing several problems in the field of data exchange. Some of features of BDOT10k have no corresponding objects in the more detailed database (LoD 1:500); such lacks cannot always be explained by differences in conceptual and semantic generalization of the models. Topographic data acquisition provided at two separate levels of detail is leading to the general problem: which model (and data) can be approved as a reference, trustworthy, and it is still causing the increasing costs. In the field of harmonization of these two models we have considered several problems and proposed the possible solutions as well. There is a chance of approaching these two conceptual models now, developing the initiative of building the topographic MRDB (indicating the harmonized models of BDOT500 and BDOT10k at first).
13
Content available Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE
PL
Celem artykułu jest omówienie roli polskiego katastru nieruchomości w budowie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat funkcjonowania katastru nieruchomości w Polsce oraz jego powiązań z innymi bazami danych przestrzennych, wykorzystywanymi na potrzeby INSPIRE. W artykule zaprezentowano również wyniki analiz porównawczych modeli danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki z modelem danych ewidencji gruntów i budynków. W opinii autorów zbiory danych katastralnych będą stanowiły odpowiednie źródło do utworzenia zbiorów danych INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki, po ich dostosowaniu do zgodności z modelem pojęciowym danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Autorzy artykułu wyrażają również przekonanie, że zbiory danych INSPIRE dotyczące wyżej wymienionych tematów powinny być oparte w Polsce o centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynku, utworzone w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
EN
The main objective of this paper is to define the role of Polish real estate cadastre in creating national spatial information infrastructure. This paper includes basic information about the way of functioning of the cadastral system in Poland and its relations with other spatial databases, used for INSPIRE purposes. Moreover, the results of comparative analyses concerning INSPIRE data models for the themes cadastral parcels and buildings and the data model of the land and building register are presented in this paper. In the authors’ opinion, cadastral datasets will constitute a convenient source for creating INSPIRE data sets for the themes cadastral parcels and buildings after their adjustment in compliance with the conceptual model presented in the Regulation on the land and building register. Furthermore, the authors express opinion that INSPIRE data sets in Poland concerning the above mentioned themes should be created on the basis of the central repository of data sets copies of the land and building register, which will be established while developing Integrated Real Estate Information System.
PL
W opracowaniu dokonano identyfikacji i analizy przepisów prawnych, określających rolę samorządów terytorialnych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej. Jest to nowy obowiązek, którego nie uświadamia sobie wiele samorządów terytorialnych. Wskazano podstawy prawne tworzenia i obsługi przez samorządy terytorialne, w zakresie swojej właściwości, sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów. Scharakteryzowano projekty realizowane w województwie mazowieckim, które były istotnymi etapami projektowania i budowania infrastruktury informacji przestrzennej w regionie oraz kontynuowane aktualnie w przedmiotowym zakresie. Zaprezentowano strukturę gminnego, powiatowego i wojewódzkiego węzła infrastruktury informacji przestrzennej jako elementów sieci regionalnego Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz ich relację z geoportalem Głównego Geodety Kraju. W projektowanej infrastrukturze zaproponowano wykorzystanie modułu SDI Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającego wymianę danych z innymi węzłami infrastruktury informacji przestrzennej (innymi użytkownikami wykorzystującymi SDI – np. podmiotami rządowymi oraz samorządowymi) oraz zapewniającego synchronizację baz danych przestrzennych z wykorzystaniem usług danych przestrzennych.
EN
The paper analyzes and identifies laws defining the role of local governments in the creation of infrastructure for spatial information. It is a new duty, which local governments does not realizes of. There have been indicated the legal basis for the establishment and operation by local authorities, within its competences, a network of services for the sets and spatial data services, technical solutions ensuring interoperability of data sets and spatial data services together with the harmonization of these collections. Characterized projects executed in the Mazowieckie voivodeship, were important stages of designing and building the infrastructure for spatial information in the region and currently continued within objective scope. Presented the structure of municipal, county and voivodeship node of spatial information infrastructure as parts of a regional network – the Mazovia Spatial Information System and its accordance with the geoportal maintained by the General Surveyor of Poland. In the developed infrastructure proposed to use the SDI module developed by the Head Office of Geodesy and Cartography enabling data exchange with other nodes of spatial information infrastructure (other users using SDI – i.e. government and local government entities) and to ensure synchronization of spatial databases using spatial data services.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu informacyjnego Narodowego Atlasu Polski (NAP), stanowiącego podstawę opracowania i publikacji planowanego wydania nowej wersji tego dzieła kartograficznego. Omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem trzech form jego publikacji, jakimi będą portal internetowy, drukowana postać albumowa oraz książka elektroniczna (e-book). W procesie opracowania istotną rolę będą pełniły zasoby krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Przedstawiono także związki owej infrastruktury z systemem informacyjnym NAP i wpływ tego ostatniego na kształt IIP.
EN
The article presents the concept of an information system of the National Atlas of Poland (NAP), which is the basis for the elaboration and publication of the planned release of a new version of the cartographic work. The discussed issues have been related to the preparation of the three forms of its publication, which will be a web portal, printed book form and an electronic book (e-book). The resources of national Spatial Information Infrastructure (SII) will play an important role in the process of its development. The paper also presents the relations of this infrastructure to the information system of the NAP and the impact of the latter on the shape of the SII.
PL
Kluczowym elementem podejmowania decyzji i działań związanych z gospodarką przestrzenną i planowaniem rozwoju są dane przestrzenne, stanowiące podstawę procesu planistycznego. Stanowią punkt wyjścia do analiz i koncepcji, a później uszczegółowienia założeń kierunków rozwoju i zagospodarowania. Wpływają także bezpośrednio na jakość sporządzanych dokumentów planistycznych. Pochodzenie i ilość danych tworzą istotny wyznacznik zmian w procesie planowania – duży zakres dostępnych danych nie świadczy o ich kompletności i wiarygodności. Gospodarka przestrzenna oraz zagadnienia planowania przestrzennego mają charakter interdyscyplinarny. Wymagane są zatem różnorodne dane tematyczne posiadające odniesienie georeferencyjne. Rodzaj wykorzystywanych danych oraz ich dokładność zależą od rodzaju i powierzchni opracowania badanego obszaru oraz celów, którym mają służyć. Obecnie rozwój technologii informacyjnych, w tym głównie oprogramowania GIS, daje ogromne możliwości przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych. Należy jednak podkreślić, że nawet najbardziej zaawansowane analizy nie dadzą poprawnych wyników, jeśli dane wejściowe nie będą wiarygodne. W przypadku posługiwania się danymi tematycznymi w postaci cyfrowej, kluczową kwestię stanowi rzetelnie opracowana baza danych – odpowiednio przygotowane dane usprawniają proces planowania przestrzennego. Dane takie powinny być wiarygodne, kompletne oraz jednolicie uporządkowane w całym kraju. Głównym aktem prawnym regulującym zagadnienie pozyskiwania, utrzymania oraz udostępniania danych przestrzennych jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dokument ten określa warunki tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej, ułatwiając m.in. korzystanie z danych poprzez optymalizację ich pozyskiwania i utrzymywania. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce stanowi część Infrastruktury Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, określonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanej dyrektywą INSPIRE. Celem opracowania jest określenie roli wiarygodności danych referencyjnych dla potrzeb opracowań planistycznych. Uzasadniono konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wiarygodności danych wykorzystywanych dla potrzeb planowania przestrzennego. Badania przeprowadzono na wybranych obrębach w województwie mazowieckim (gminy Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Cegłów). Wykorzystano podstawowe materiały kartograficzne, pozyskiwane dla potrzeb gospodarki przestrzennej, zawierające dane o użytkowaniu gruntów, tj. bazę danych ewidencyjnych oraz ortofotomapę. Dokonano analizy wybranych danych referencyjnych, koncentrując się głównie na obszarach wiejskich i problematyce ich zagospodarowania. Analizie poddano dane dotyczące działek ewidencyjnych, porównywano zgodność danych na mapie ewidencyjnej z danymi w rejestrze gruntów oraz z aktualnym użytkowaniem. Wyniki jednoznacznie wskazują, że zmiany użytkowania są rejestrowane z opóźnieniem, co powoduje, że dane w ewidencji gruntów dotyczące użytków gruntowych są nieaktualne na od 1 do 12% powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim gruntów zabudowanych oraz zadrzewionych i zalesionych. Pojawiają się również błędy wynikające z nieprawidłowego oznaczenia użytku. Dla badanego obszaru dokonano analizy użytkowania terenu na podstawie danych ewidencyjnych, ortofotomapy i badań terenowych. Badania wykazują, że mimo możliwości dostępu do coraz większej ilości danych, zapewnienie ich wiarygodności stanowi wciąż istotne utrudnienie w pracach geodetów i planistów, i tym samym może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji, których konsekwencje mogą być nieodwracalne.
EN
Spatial data, constituting the basis of the planning process, are the key element of decision making and activities related to spatial management and development planning. They constitute the starting point for analyses and concepts, and further specification of assumptions for directions of development and management. They also directly affect quality of prepared planning documents. The origin and amount of data are important indicators of changes in the planning process – a large amount of available data does not determine their completeness and credibility. Spatial management and spatial planning are interdisciplinary issues. Therefore, they require varied georeferenced data. The type of used data and their accuracy depend on the type and size of the analysed area, as well as on their intended purpose. The current development of IT technologies, and particularly GIS software, offers extensive possibilities of processing, analysis, and visualisation of data. However, it should be emphasised, that even the most advanced analyses will not provide accurate results, if input data are not credible. In the case of application of thematic data in the digital form, a diligently developed data base is of key importance. Accurately prepared data facilitate spatial planning process. Such data should be credible, complete, and ordered coherently throughout the country. The primary legal document regulating the issue of obtaining, maintenance, and disclosure of spatial data is the act of 4 March 2010 on spatial information infrastructure. The document emphasizes the conditions of development and application of infrastructure for spatial information, facilitating among others the use of data through optimisation of their obtaining and maintenance. The spatial information infrastructure in Poland constitutes a part of the Spatial Information Infrastructure in the European Community, specified in the Directive of the European Parliament and of the Council, called the INSPIRE directive. The objective of this paper is to determine the importance of reference data reliability for the purposes of planning documents. The paper justifies the necessity of providing an accurate level of reliability of data used for the purposes of spatial planning. The study was conducted in selected areas of the Mazovian Voivodship (communes Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Cegłów). It involved the use of basic cartographic materials, obtained for spatial management purposes. Selected reference data were analysed, with the main focus on rural areas and their management. The analysis concerned data related to cadastral parcels. The data in the cadastral map were compared with those in the land register, and the actual land use. The results unequivocally suggest that registration of changes in land use is delayed. As a result, land use data in the land register are invalid in 1-12% of the area. This particularly concerns developed and wooded or forested land. Errors resulting from inaccurate description of land also occur. This particularly results from the order of data registration. In all areas covered by the study, land use was analysed based on cadastral data, an orthophoto map, and field research. The study reveals that in spite of the increasing possibilities of access to varied data, ensuring their credibility still poses a challenge impeding the work of geodesists and planners. It can lead to taking wrong decisions with irreversible consequences.
PL
W artykule zasygnalizowano rosnącą rolę lokalizacji geoprzestrzennej w prezentacji różnorodnych zjawisk oraz udział społeczeństwa w pozyskiwaniu i użytkowaniu danych geoprzestrzennych, wynikające z dostępności Internetu i urządzeń mobilnych. Zdefiniowano użytkowników pasywnych i aktywnych. Przedstawiono 2 projekty stanowiące pierwsze w Polsce ogólnopolskie akcje crowdsourcingowe, bazujące na wolontariacie. Realizowane były latem 2012 r., każdy trwał ok. miesiąca. Pierwszy projekt prowadziła fundacja Centrum Cyfrowe, drugi fundacja Wikimedia Polska, Ich współorganizatorem i jednocześnie beneficjentem był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pierwszy - Polska „Otwarte Zabytki” – posłużył do sprawdzenia i uzupełniania ok. 7900 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W drugim – Wiki lubi zabytki – wykonano ok. 51 000 zdjęć oraz określono geolokalizację wszystkich obiektów wpisanych do rejestru. Zestawiając dane archiwalne z pozyskanymi z ww. projektów, stwierdzono znaczne przyspieszenie w pozyskiwaniu wiarygodnej informacji przestrzennej, ale jednocześnie bezwzględną konieczność kontroli jakościowej tych informacji.
EN
In the paper, a growing role of geospatial localization in presentation of various phenomena is indicated, as well as participation of the society in acquisition and use of geospatial data arising from access to Internet and mobile appliances. Passive and active users were defined. Two projects are presented, constituting the first national crowdsourcing action based on voluntary participation. They were realized during summer 2012 and each of them lasted for about one month. The first project was led by Centrum Cyfrowe foundation and the second by Wikimedia Polska foundation. Their co-organizer and at the same beneficiary is the National Heritage Institute. The first project - Poland „Open Monuments” – served to check and supplement ca. 7900 objects entered into the register of monuments. In the second one – Wiki Likes Monument– ca. 51,000 photos were made and geolocalization of each object entered into the register was determined. Comparing the archive data and those acquired from the a/m projects a considerable acceleration in acquisition of reliable spatial information was found, but at the same time necessity to have quality control of this information.
PL
Informacja o aktualnym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym należy do trzeciej grupy tematycznej INSPIRE. W Polsce rozpoczęto prace nad standaryzacją danych planistycznych w celu umożliwienia włączenia ich do krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Nierozwiązanym do tej pory problemem jest standaryzacja przestrzennych obiektów planistycznych. Nie jest to zadanie trywialne ze względu na brak jednolitej semantyki branżowej oraz ze względu na przenikanie się funkcji zagospodarowania. W referacie poruszono kwestie polskich rozwiązań metodologicznych, których celem jest opracowanie katalogu przestrzennych obiektów planistycznych zgodnego z wymogami INSPIRE. Zgodność ta może być rozumiana jako umożliwienie tworzenia i udostępniania raportów dotyczących wymaganej dyrektywą INSPIRE informacji przestrzennej o planowanym zagospodarowania przestrzennym, na różnych etapach procedury planistycznej. Obiekty planistyczne zorganizowane w strukturze bazy danych, uzupełnione o informacje z referencyjnych zbiorów danych IIP, mogłyby zastąpić w przyszłości załączniki graficzne do uchwał. W artykule przedstawiona zostanie również ocena stanu obecnego, przekrojowo problemy związane z opracowaniem katalogu obiektów planistycznych oraz konieczne do podjęcia działania i propozycje rozwiązań w kierunku jego dostosowania do wymogów INSPIRE.
EN
Information about present and planned land use is referred to in the third thematic group of INSPIRE. In Poland, works have been started on standardization of spatial planning datasets with the aim of including them into the national spatial data infrastructure. However, standardization of spatial planning data is still a problem to be solved. This is a challenging task both due to the lack of generally accepted semantics used in spatial planning practice and to overlapping of land use functions. The paper presents issues connected with Polish methodological solution aimed at creation of the feature catalogue for spatial plans in conformity with the INSPIRE implementing rules. This conformity may be understood as making it possible to create and make available, on different levels of planning procedure, the reports required by the INSPIRE Directive concerning spatial information about planned land use. Spatial planning data included in the spatial database completed with reference datasets of national spatial data infrastructure might replace graphical attachments to the official documentation. The paper also presents the assessment of the present state of affairs, problems connected with creation of the feature catalogue for spatial plans, the need to take actions and suggested solutions aimed at its conformity with the INSPIRE requirements.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.