Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formy ochrony przyrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The loss of biodiversity is a huge problem over recent years and is expected to continue. This is mainly due to human activity. Causes can be divided into direct; such as land use, pollution or climate change, and indirect, including demographic factors as well as economic and government issues. In order to avoid a further decline of biodiversity, nature conservation is undertaken, which plays a key role in preserving natural ecosystems. The aim of this review was to show the problem of loss of biodiversity and to compare the structure of nature conservation forms in Spain and Poland.
PL
Utrata bioróżnorodności to ogromny problem ostatnich lat i przewiduje się, że będzie miała nadal miejsce. Wynika to głównie z działalności człowieka. Przyczyny mogą być podzielone na bezpośrednie; takie jak użytkowanie gruntów, zanieczyszczenie środowiska lub zmiana klimatu, i pośrednie, co obejmuje czynniki demograficzne a także kwestie ekonomiczne i rządowe. W celu uniknięcia dalszego zaniku różnorodności biologicznej podejmowana jest ochrona przyrody, co odgrywa kluczową rolę w zachowaniu naturalnych ekosystemów. Celem opracowania było ukazanie problemu utraty różnorodności biologicznej oraz porównanie struktury form ochrony przyrody w Hiszpanii i Polsce.
EN
The aim of the study is to assess the size and the spatial distribution of forest cover change in Roztocze in the period 1930-1990, the identification of main causes and the connection with the system of protected areas. Different types of protected areas in both Polish and Ukrainian part of Roztocze were selected as test areas. High rank of natural values of Roztocze area justifies this selection. In 2011, Biosphere Reserve was created in the Ukrainian part and Transboundary Biosphere Reserve Roztocze will be created in the near future, including the Polish part. The area of TRB Roztocze will include the most important protected areas in the Polish and Ukrainian part of Roztocze, where the forests are a significant element of biodiversity.The study was based on the spatial data on forest areas and built-up areas obtained from topographic maps at scale 1: 100 000 made in the 30s and 90sof the twentieth century. Maps selection was preceded by query cartographic materials and the assessment of their suitability for these types of researches. The spatial analysis methods (GIS) were used in the studies, mainly cartometric methods. Their results are presented on maps using cartographic methods of presentation: ranges and cartograms.The study showed that in Roztocze region the forest area increased by over 20% in the analyzed time period (approx. 60 years). This situation refers mainly to protected areas situated on Roztocze Rawskie and Tomaszowskie. However, there was almost no changes recorded in the case of Roztocze Gorajskie, where the protected areas are the smallest. The main reason for the forest area increase were settlement changes (many of villages on the Polish-Ukrainian border zone disappeared after World War II) and forestry succession on rural areas. The forest area reduction was caused by the spatial development of urban centers such as Tomaszów Lubelski, Józefów and a formation of the military training ground in the Ukrainian part of Roztocze.
PL
Powierzchnia Polski charakteryzuje się zróżnicowanymi pod względem środowiskowym terenami. W związku z powyższym na różnych szczeblach administracji zauważana jest potrzeba zapewniania prawnej ochrony tych obszarów. Kluczowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim form ochrony przyrody (w tym obszarowych), ale można wyodrębnić wiele innych terenów i miejsc ważnych z przyrodniczego punktu widzenia. Są to m.in. korytarze ekologiczne.
PL
Właściwa ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawową normą prawną, w której znajduje ona swoje umocowanie, jest art. 74 Konstytucji RP, przewidujący w ust. 1, że "Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom". Natomiast w ust. 2 tego przepisu określono, że "Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych".
5
Content available remote Analizy krajobrazowe - kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią
PL
Konieczne jest poszerzenie pola badawczego w architekturze krajobrazu o zagadnienia związane z naukami przyrodniczymi i geograficznymi, a w tym zwrócenie uwagi architektów krajobrazu na ochronę cech przyrodniczych środowiska, które tworzą ład przyrodniczy niezbędny dla istnienia ładu przestrzennego.
EN
It is necessary to extend the research field in landscape architecture by elements related to natural and geographical sciences, and to direct the landscape architects' attention to the preservation of natural features of the environment, which form natural order, necessary for the existence of spatial order.
PL
Na podstawie przeprowadzonej w różnych środowiskach społeczno-zawodowych ankiety potrzeb użytkownika wykazano, że istniejące w Polsce systemy informacji przestrzennej w niepełny sposób spełniają potrzeby ich potencjalnych użytkowników. Stwierdzo-no, że przede wszystkim problem ten dotyczy takich grup zastosowań GIS jak: ogólna informacja środowiskowa, badania naukowe, edukacja przyrodnicza, turystyka. W związku z tym, na podstawie sformułowanych w ankiecie potrzeb użytkownika, zaproponowano stworzenie zintegrowanego systemu informacji geograficznej dla powierzchniowych form ochrony przyrody. Zakłada się, że początkowo struktura systemu będzie oparta o sieć Rezerwatów Biosfery, po czym powinna ona zostać rozszerzona o inne formy ochrony przyrody.
EN
The poll, which was carried out in different public and professional communities, proved insufficient response of the GIS about the protected areas regarding the needs of the potential users. It was found out that this problem concerns first of all the following applications of GIS: general environmental information, scientific research, nature education, tourism. Following the needs formulated by the users, creation of integrated geographical information system for the protected areas was proposed. At the beginning the base of the GIS structure will be the Biosphere Reserves Network, and afterwards the other protected areas should be included into it.
PL
Dla obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony, będący dokumentem planistycznym zawierającym opis formy ochrony przyrody, cele prowadzenia działań ochronnych oraz katalog zadań i sposobów ich wykonania (art. 13a i 13b Ustawy o ochronie przyrody).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.