Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drganie własne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Metodą Rayleigh’a wyprowadzono wzory na częstość (lub okres) dla pierwszej postaci drgań własnych (giętnych) słupów wspornikowych w kształcie ściętego stożka o różnych zbieżnościach ścianek bocznych, z materiału jednorodnego i sprężystego. Przyjęto, że kształt wychylenia osi słupa podczas drgań odpowiada ugięciu statycznemu pod działaniem obciążenia ciągłego. Uwzględniono trzy różne rozkłady obciążeń ciągłych. Otrzymane okresy drgań porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych (ANSYS). Stwierdzono dużą zgodność wyników. Przeanalizowano możliwość rozszerzenia uzyskanych wyników dla słupów wspornikowych w kształcie ostrosłupów ściętych prawidłowych i ściętego stożka współosiowo wydrążonego (rury stożkowej).
EN
Formulas for the frequency (or period) in the first mode of natural transverse vibration of homogenous and elastic columns with clamped bottom and free head were derived by Rayleigh’s method. The columns are shaped as truncated-cones with different inclination of lateral faces, from cylinder to cone. The deflection line of a column axis during the vibration in the form of the bending line of uniformly loaded columns was assumed. Three forms of linear variable continuous loads were included. Resulting periods were compared with those obtained using FEM (program ANSYS) and a good exactitude of results was observed. Possibilities of amplification of obtained equations for cantilever columns in form of truncated regular pyramids and hollow cone (tube shaped like a cone) were discussed.
3
Content available remote Drgania własne słupów w kształcie ściętego stożka
PL
Przedmiotem analizy jest pierwsza postać drgań własnych (giętnych) słupów o dolnym końcu utwierdzonym, a górnym swobodnym, z materiału jednorodnego i sprężystego. Badane słupy mają kształt ściętego stożka o różnych zbieżnościach ścianek bocznych, od stożka do walca. Metodą energetyczną określono pierwszą częstość drgań własnych, przyjmując różny kształt wychylenia osi podłużnej drgającego słupa, określonej funkcjami: cosinus, kwadratową, sześcienną i linią ugięcia statycznego osi słupa pod działaniem siły poziomej przyłożonej do jego wierzchołka. Otrzymane częstości (względnie okresy drgań) porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych (ANSYS) i z obliczeniami według tablicy Z-2-2 normy PN-77/B-02011. Dobra zgodność wyników występuje jedynie w zakresie małych zbieżności ścianek stożka. Stwierdzono dużą zgodność kształtu linii ugięcia osi podłużnej słupa wychylonej podczas drgań (określonego w programie ANSYS) z kształtem linii ugięcia statycznego słupa (belki wspornikowej) przy obciążeniu ciągłym o wartości stałej i liniowo zmiennej. Przyjęcie takich kształtów deformacji osi drgającego słupa do wyprowadzenia metodą Rayleigh’a wzorów na pierwszą częstość drgań własnych może więc prowadzić do lepszej dokładności wyników (zgodności z obliczeniami MES).
EN
The topic of this study is the form of deflection line in the first mode of natural transverse vibration of homogenous and elastic columns with clamped bottom and free head. The columns are shaped as truncated-cones with different inclination of lateral faces, from cylinder to cone. The first frequency of free vibration was determined by the energy method. The deflection line of a column axis during the vibration was assumed in forms of the cosine function, second-degree or third-degree function and bending line of a column axis by concentrated load acting on the free end. Resulting frequencies (or periods) were compared with these obtained using FEM (program ANSYS) and calculated according to the table Z-2-2 of the standard PN-77/B-02011. A good consistency of the deflection line of vibrated column determined using the program ANSYS with the form of a static bending line of cantilever beam by uniform load and by linear variable continuous load was observed. Assuming such forms of axis deformation during the vibration of columns in the derivation of formulas for the first natural frequency by Rayleigh's method can lead to a better accuracy of results (better accordance with the FEM).
EN
A continuous contact layer exists between the top and bottom layer of concrete composite reinforced floors. The contact layer is characterised by linear elasticity and frictional properties. In this paper a model of single degree of freedom of composite floor is determined. The model assumes that the restoring forces and the non-conservative internal friction forces dissipating energy are produced within the contact layer. A hysteresis loop is created in the process of static loading and unloading of the model, with the energy absorption coefficient being defined on this basis. The value of the coefficient is rising along with the growing stiffness of the composite. A critical damping ratio is a parameter describing free decaying vibration caused by non-conservative internal friction forces in the contact layer and in the bottom and top layer. The value of the ratio in the defined model is rising along with the lowering stiffness of the element representing contact layer. The findings resulting from the theoretical analyses carried out, including the experimental tests, are the basis for the established methods of determining the concrete layer state for reinforced concrete floors. The method is based on energy dissipation in the contact layer.
PL
Żelbetowe stropy zespolone składają się z dwóch warstw betonu: dolnej stanowiącej element prefabrykowany oraz górnej wykonywanej na budowie. Przyjęto, ze miedzy tymi warstwami znajduje się warstwa kontaktowa, w której wywoływane są siły związane z odkształceniami sprężystymi oraz niesprężystymi. Zdefiniowano model ciała reprezentującego warstwę kontaktową przyjmując że występują w nim naprężenia liniowo-sprężyste i niesprężyste związane z tarciem wewnątrz materiałowym. Następnie zbudowano model żelbetowego stropu zespolonego o jednym stopniu swobody. Model ten składa się z dwóch połączonych szeregowo modeli o jednym stopniu swobody: płyty monolitycznej i elementu reprezentującego liniowo-sprężyste i niesprężyste właściwości warstwy kontaktowej. Niesprężyste właściwości w modelu, przy statycznym wymuszeniu kinematycznym były reprezentowane przez elementy sprężysto-tarciowe. Przy wymuszeniu kinematycznym tłumienie modelowano elementami wiskotycznymi. Z fizycznego punktu widzenia rozważano sytuacje, w której występują ciągłe odkształcenia w warstwie kontaktowej, to znaczy nie zachodzi poślizg miedzy betonem warstwy dolnej i górnej. Badania modelu wykazały, ze w procesie statycznego obciążania i odciążania modelu płyty zespolonej powstaje pętla histerezy, która pozwala wyznaczać wartości współczynnika pochłaniania energii przy statycznym wymuszeniu kinematycznym. Mniejszymi wartościami tego współczynnika cechują się modele o małej sprężystości zespolenia. W zdefiniowanym modelu przyjęto, że w trakcie drgań, niesprężyste siły tarcia wewnętrznego w zespoleniu oraz w betonie warstw dolnej i górnej ujawniają się w postaci tarcia wiskotycznego. Wykazano, że drgania modeli płyt zespolonych cechujących się małą sztywnością odpowiadającą zespoleniu są tłumione mocniej niż drgania modeli płyt ze sztywną warstwą kontaktową. Ponadto mniejszej sztywności warstwy kontaktowej odpowiada mniejsza częstotliwości drgań własnych modeli płyt. Powyższe spostrzeżenia dotyczące dyssypacji energii w czasie statycznego i dynamicznego obciążania zdefiniowanych modeli płyt mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ, po ich praktycznym zweryfikowaniu, umożliwią określanie sztywności zespolenia dwóch betonów w zespolonych stropach deskowych. Jak wykazano bowiem we wcześniejszych badaniach doświadczalnych, płyty o małej sztywności zespolenia pod mniejszym obciążeniem osiągają graniczną wartość przemieszczenia i utracie ich nośności towarzyszy rozwarstwienie. Wyniki przeprowadzonych analiz teoretycznych są jedną z podstaw prowadzonych aktualnie badań doświadczalnych, w których bada się dyssypacje energii w żelbetowych stropach deskowych poddanych wymuszeniom kinematycznym statycznym i dynamicznym.
PL
Zaproponowano zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do symulacji częstości drgań własnych i identyfikacji parametrów geometrycznych łuku (rozpiętości, wyniosłości i wysokości przekroju poprzecznego). Zbiór danych wygenerowano za pomocą programu MES. W zagadnieniu odwrotnym wektor wejściowy składał się z sześciu pierwszych częstości własnych. Stwierdzono prawidłowość nieco niższej dokładności aproksymacji neuronowej w problemie odwrotnym oraz korzystny wpływ regularyzacji bayesowskiej na zmniejszenie liczby parametrów sieci w porównaniu z sieciami projektowanymi bez regularyzacji.
EN
This paper presents the possibility of application of Artificial Neural Networks in the simulation of eigenfrequencies and identification of shape parameters of arches (span, arch height and cross-section thickness). For the numerical simulation the models were updated by ANNs with input vectors consisting of shape parameters of arches. In the inverse problem the input vector is composed of the first six eigenfrequencies. The multilayer feed-forward networks and bayesian regularization were applied.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną dwóch wybranych metod wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w konstrukcjach belkowych. Pierwsza jest oparta na wrażliwości pomierzonych częstotliwości drgań własnych, natomiast druga na odpowiedzi konstrukcji na wymuszenie harmoniczne. Porównano efektywność obu metod.
EN
Numerical analysis of two methods for damage detection and localization of beam structures is presented. The first method is based on sensitivity of measured natural frequencies whereas the second utilizes structural response to harmonic excitations. A comparison of the effectivness of the two methods is given.
PL
W trakcie eksploatacji chłodni stwierdzono występowanie nadmiernych drgań konstrukcji spowodowanych pracą wentylatora. Przeprowadzone numeryczne analizy dynamiczne konstrukcji wykazały, że bezpośrednią przyczyną nadmiernych drgań były zbliżone częstotliwości drgań własnych konstrukcji i częstotliwości pracy wentylatora. Zaproponowano usztywnienie konstrukcji, co zapewniło przesunięcie widma częstotliwości drgań własnych konstrukcji powyżej częstotliwości wentylatora. Przewidywane drgania konstrukcji po usztywnieniu zostały zweryfikowane badaniami wykonanymi na obiekcie.
EN
The paper deals with the thermal power plant in Gdynia. It is working under the dynamic excitation of two ventilators with 1.583 Hz frequency. The measured dynamic displacements which are caused by the ventilators are some times greater than displacements allowed by codes. To reduce the dynamic displacements several additional walls reinforced the structure were designed. Full dynamic analysis of the initial and redesigned structure was done. Finally the first natural frequency of the redesigned structure became greater than the ventilator excitation frequency and the dynamic displacements were reduced to the level acceptable by codes.
PL
Porównano efekty zastosowania różnych sposobów (badania doświadczalne na obiektach rzeczywistych, metody analityczne, wzory empiryczne, sztuczne sieci neuronowe) wyznaczania podstawowych okresów drgań własnych ścianowych budynków prefabrykowanych średniej wysokości.
EN
The papers deals with a comparison of effects of different methods application (measurements performed on existing structures, analytic methods, empirical formulas, artificial neural networks) for evaluation of natural periods of vibrations of average-height prefabricate buildings.
PL
Przedstawiono wyniki badań drgań wiaduktu poddanego nierównomiernemu wymuszeniu kinematycznemu, który uwzględnia to, że fala wstrząsowa dociera do kolejnych punktów z pewnym opóźnieniem czasowym, a amplitudy drgań ulegają zmniejszeniu z odległością od źródła. Porównano przyspieszenia drgań pomierzone w trakcie badań i obliczone przy założeniu przyjętego modelu wymuszenia.
EN
The results of investigation of viaduct's vibration under unsteady kinematics extortion, which allows for some time delay of wave impacts and vibration amplitudes declined parallel with distance of source. The measured vibration acceleration measured in the process of investigation and calculated by presumption of accepted enforced model have been compared.
11
Content available remote Numerical and experimental dynamic analysis of aluminium bridge deck panel
EN
The contemporary progress of material engineering, which has led to development of new generation aluminium alloys with excellent strength and durability, has let to wider utilization of this material in civil and transportation engineering. The Department of Bridges at Rzeszów University of Technology has undertaken the research program to develop and implement an aluminium bridge deck system. The specific objective of this paper is to describe and demonstrate a computational and experimental procedure to characterize the dynamic behavior of multi-voided, aluminium bridge deck panel and for predicting the performance of the panel under dynamic load. The results of dynamic laboratory tests confirmed, that applied procedure modal analysis - let to determine, with required accuracy, the resonance frequencies and mode shapes of the panel. Besides numerical evaluation demonstrated that the natural frequencies of vibration and mode shapes of aluminium bridge deck panel could be accurately predicted with a commercial, general purpose, finite element code.
PL
Współczesny postęp inżynierii materiałowej, który doprowadził do powstania nowej generacji stopów aluminium o doskonałej wytrzymałości i trwałości, pozwala na coraz szersze zastosowanie tego materiału w inżynierii lądowej i komunikacyjnej. Katedra Mostów Politechniki Rzeszowskiej prowadzi program badawczy, mający na celu opracowanie i wdrożenie systemu pomostów aluminiowych, stosowanych do modernizacji istniejących mostów. Przedmiotem niniejszej pracy jest opis procedury obliczeniowej i badawczej, zastosowanych do wyznaczenia charakterystyki dynamicznej panelu pomostu aluminiowego oraz do prognozowania jego zachowań pod wpływem obciążeń dynamicznych. Wyniki laboratoryjnych badań dynamicznych potwierdziły, że zastosowana procedura - analiza modalna - pozwala na wyznaczenie, z pożądaną dokładnością, zarówno części rezonansowych jak również postaci drgań własnych panelu aluminiowego. Ponadto analiza numeryczna wykazała, że częstości i postaci drgań własnych panelu mogą być również z zadowalającą dokładnością prognozowane przy użyciu modelu numerycznego MES.
EN
Free vibrations of one-dimensional rheological structure have been described by the system of the conjugated partial differential equations. A vector form of this system of equations allows to identify the self adjoint linear operators of inertia, damping and stiffness. These operators are not homothetic, hence the method of a separation of variables for the considered system of equations is applicable only in the introduced complex Hilbert space. Such a separation of variables leads to the system of ordinary differential equations in time and to the system of three ordinary differential equations with respect to spatial variables. Solution of the obtained boundary-value problems proceeds in a classical way, however, the results are of a complex conjugated type. Applying the fundamental principle of the general orthogonality of complex eigenvectors, the problem of free vibrations of the system with arbitrary initial conditions was solved in exact form.
PL
Przedstawiono rezultaty obliczeń wykonanych za pomocą metody elementów skończonych, korzystając z programu komputerowego SAP90+. Otrzymano wartości okresu i postacie drgań własnych w zależności od przyjętej do analizy prędkości propagacji drgań w gruncie.
EN
In this paper the natural frequencies and mode shapes of the high multi-flue industrial chimney (Opole Power Station) interacting with soil have been evaluated through application of finite element method and computer program SAP90+. It was found that the flexibility of soil under foundation of the chimney has considerable influence of natural frequencies and mode shapes.
EN
The paper deals with an application of neural networks to computation of fundamental natural periods of prefabricated medium-height buildings with load-bearing walls. These building vibrations were excited by firing of explosives in nearby quarries. The back-propagation neural networks are trained, validated, and tested on experimental data taken from long-term tests performed on actual structures. Results from neural network identification of natural periods of the analysed buildings are compared with the data from experiments. This comparison can be considered satisfactory.
PL
Praca dotyczy zastosowania sieci neuronowych do obliczania podstawowych okresów drgań wła- snych ścianowych budynków prefabrykowanych o średniej wysokości. Drgania budynków wymuszane były odstrzałami materiału wybuchowego w pobliskich kamieniołomach. Sieci neuronowe typu wstecznej propagacji błędu są uczone, weryfikowane i testowane za pomocą danych eksperymentalnych z wieloletnich pomiarów na obiektach rzeczywistych. Wyniki identyfikacji neuronowej okresów drgań własnych analizowanych budynków porównano z rezultatami pomiarów i wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu wzorów empirycznych. Można je uznać za satysfakcjonujące.
PL
Przeprowadzono analizę parametryczną drgań własnych dwóch wybranych masztów z odciągami. Uzyskane wyniki porównano z zaleceniami normowymi PN-79/B-03204 oraz DIN 4131.
EN
A parametrical analysis of the free vibration of two guyed masts is presented. The obtained results are compared with standard rules PN-79/B-03204 and DIN 4131.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.