Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available TransforMe : exoskeleton for gait rehabilitation
EN
Stroke and neurological disorders significantly affect thousands of individuals annually, leading to considerable physical impairment and functional disability. Gait is one of the most important activities of daily living affected in stroke survivors. Recent technological developments in powered mechatronics solutions can create powerful adjunctive tools/exoskeleton for rehabilitation and potentially accelerate functional recovery. This paper proposes a new lower limb exoskeleton (TransforMe with EMG control) for functional rehabilitation in persons with neurological pathologies. Moreover, there has been presented the main elements of hardware/software system.
PL
Niesprawności ruchowe dotyczą coraz większej liczby osób. Są one spowodowane wadami wrodzonymi, chorobami oraz wypadkami. Dla usprawnienia procesu rehabilitacji opracowano wiele urządzeń wspomagających. W artykule opisano projekt wraz z wykonanym prototypem urządzenia do wspomagania chodu TransforMe. Opracowany egzoszkielet jest mobilnym rozwiązaniem wspomagającym realizację podstawowych funkcji, jak: siadanie, wstawanie, chodzenie, wchodzenie i schodzenie ze schodów. Urządzenie jest sterowane za pomocą sygnałów EMG sczytywanych z kończyn dolnych pacjenta. Zaprojektowane rozwiązanie charakteryzuje się modułowością, która umożliwia dostosowanie egzoszkieletu do oczekiwań przyszłych użytkowników.
2
Content available Urządzenie wspomagające funkcje chodu TransforME
PL
Niesprawności ruchowe dotyczą coraz większej liczby osób. Do celów rehabilitacji opracowano wiele urządzeń wspomagających procesy leczenia. Sprzęt do wspomagania chodu może być podzielony na dwie grupy: manipulatory i egzoszkielety. W artykule opisano projekt urządzenia oraz wykonanego prototypu do wspomagania chodu TransforME sterowanego za pomocą sygnałów elektromiograficznych EMG.
EN
More and more people suffer from the locomotor system disabilities. Robot-assisted gait training and exoskeletons aid rehabilitation process. The project of the exoskeleton device TransforME and the prototype controlled by electromyography’s signals are described.
PL
Jeziora kraterowe wykształcone są przez procesy wewnętrzne zwane endogenicznymi (wulkanizm, ruchy tektoniczne) lub zewnętrzne zwane egzogenicznymi (wytworzone przez lodowce, lądolody, wiatr, rzeki). Wielkoskalowe emisje CO2 z jezior kraterowych stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz miejscowej fauny.
EN
Crater lakes are formed by internal processes called endogenic (volcanism, tectonic displacements) or external ones called (formed by glacier, continental glacier, wind, river). Large-scale CO2 emissions from crater lakes pose a serious threat to the human health and local fauna.
PL
Praca porusza problem zależności pomiędzy konstytucyjnymi wartościami związanymi z ochroną środowiska a tymi związanymi z ustrojem gospodarczym i swobodą gospodarowania, w szczególności z próbą ustalenia, czy któreś z nich pełnią rolę służebną, czy nie istnieje pomiędzy nimi zależność jak pomiędzy celem a środkiem do jego realizacji. Konsekwencja tych zależności będzie uprawnienie (lub jego brak) do ingerencji państwa w gospodarkę w celu ochrony wartości środowiskowych. W artykule ochrona środowiska rozpatrywana jest jako element dobra wspólnego. W Polsce "dobro wspólne" jest nierozerwalnie związane z wolnością jednostek i prawami człowieka oraz jest syntezą interesu prywatnego i kolektywnego. Zasady ochrony i możliwości korzystania z zasobów środowiska przynależą zatem do metazasady dążenia dobra wspólnego, zgodnie z którą zasady gospodarcze są interpretowane.
EN
The study raises the relationship between constitutional values connected with environment protection and those connected with economic constitution and liberty. In particular, it attempts to determine whether any of them plays a subordinate role and whether is a relationship between them like between the purpose and its means. A consequence of such relationship would be a state's right (or its lack) to interfere in the economy in order to secure environment values. In this article environment protection is considered as a common wealth element. In Poland "common wealth" is inseparably connected with individual freedom and human rights and is a synthesis of private and collective interests. Therefore, rules of protecting and exploiting natural resources are a part of pursuit of common wealth meta-principles based on which economic principles are interpreted.
PL
Za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów zaczęły pojawiać się uwarunkowania materialne związane z ochroną przyrody. Pierwszymi symptomami zmierzającymi w kierunku ochrony przyrody w średniowiecznej Polsce były statuty: wiślicko-piotrkowskie króla Kazimierza Wielkiego wydane w 1347 r.; warecki z roku 1423 wydany przez króla Władysława Jagiełłę oraz litewski z 1523 r. wydany przez króla Zygmunta I Starego. W XVIII wieku powstały w Krakowie (1783 r.) i Grodnie (1793 r.) pierwsze ogrody botaniczne w Polsce. W okresie zaborów Polski rozwój ochrony przyrody różnił się w zależności od polityki państw zaborczych w stosunku do ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Z kolei w okresie od 1918 do 1939 roku będącym czasem rozwoju administracji państwowej ochrony przyrody powstały m.in.: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (1919 r.) i Liga Ochrony Przyrody (1928 r.). W okresie międzywojennym utworzono pierwsze parki narodowe w Polsce (6 parków narodowych i 180 rezerwatów przyrody).
EN
During the reign of Piast and Jagiellonian dynasties appeared material conditions connected with nature preservation. The first symptoms leading to nature preservation in medieval Poland were the following statutes: Wiślica-Piotrkow statues by king Casimir the Great issued in 1347r.; Warka statutes of 1423 issued by king Wladyslaw Jagiello and Lithuania statutes of 1523 issued by king Sigmund I the Old. In 18th century the first Polish botanic gardens were founded in Cracow (1783) and Grodno (1793). During the annexation of Poland development of nature preservation varied depending on the politics of annexing states towards protection of natural heritage. On the other hand between 1918 and 1939, which was the development time of the nature preservation state administration, the State Council of Nature Preservation (1919) and League of Nature Conservation (1928) were originated. During the interwar period the first national parks were established in Poland (6 national parks and 1800 natural reserves).
PL
Przedstawiono historię Koła Naukowego "Biomedyczni", jego cele i zainteresowania oraz opisano realizowany projekt ogólnopolskiego systemu monitoringu elektrokardiograficznego Tele-EKG.
EN
This paper deals with the history of the scientific society "Biomedyczni", its goals and scope of interest. "Biomedyczni" is currently working on an ECG remote monitoring system.
PL
W notyfikowanym Laboratorium ELTEST wykonuje się badania systemów informatycznych. W referacie przedstawione zostały wyniki badań urządzeń informatycznych oraz najczęstsze przyczyny ich nieprawidłowego działania.
EN
The paper discussed : The requirements of standards EN 55022 and EN55024 for the emission and immunity tests ; Testing program for computers ; The results and the conclusions of the EMC tests of fiscal cash register and computers at ELTEST Laboratory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.