Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spójność pomiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono założenia i szczegółowe cele projektu oraz aktualny stan wiedzy i możliwości uzyskania postępu w zapewnieniu spójności pomiarowej w europejskim i światowym przemyśle, w zakresie poprawy wydajności i jakości urządzeń do pozyskiwania energii z nanoprzewodów. Omówiono zakres współpracy Głównego Urzędu Miar z Politechniką Wrocławską w tematyce metrologii pojedynczych nanowłókien, służących do pozyskiwania energii oraz potencjalny wpływ założonych w projekcie przedsięwzięć na środowisko, metrologię i użytkowników.
EN
The article presents the assumptions and detailed objectives of the project as well as the current state of the art and the possibilities of achieving progress in ensuring traceability in European and global industry in the field of improving the efficiency and quality of devices for energy harvesting from nanowires. The scope of cooperation between the Central Office of Measures and the Wrocław University of Technology in the field of metrology of individual nanofibers used for energy harvesting was discussed. The potential impact of the design assumptions on the environment, metrology and users were also discussed.
PL
W artykule omówiono możliwy wpływ braku oceny jednego z parametrów, traktowanych jako odniesienie podczas pomiarów, na sposób funkcjonowania systemu zapewniającego spójność pomiarową. W artykule ograniczono się do przyrządów mierzących energię elektryczną, zasilającą odbiorniki z różnych źródeł zewnętrznych, sieci energetycznej, przypadkowego UPS, zastępczego zasilacza sieciowego. Przedstawiono i oceniono wpływ zniekształceń wprowadzanych przez przykładowe źródła zasilania.
EN
The article discusses the possible impact of the lack of evaluation of one of the parameters treated as a reference during measurements on the system that ensures metrological traceability. The article is limited to instruments measuring electricity supplying loads from various external sources, power grid, accidental UPS, replacement power supply. The impact of distortions introduced by sample power sources was presented and evaluated.
PL
W pracy zaprezentowano proces wyznaczania budżetu niepewności w pomiarach wybranych wielkości elektrycznych w procesie wzorcowania multimetru. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym, które obejmowały wzorcowanie napięć stałych oraz przemiennych, rezystancji jak również prądów stałych i przemiennych. W oparciu o zaproponowane równanie pomiaru przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych składowych budżetu niepewności na niepewność rozszerzoną wyniku pomiaru. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników pomiarów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The work presents the process of determining the uncertainty budget of selected electrical values during calibration of multimeter. The aim of this work was to analyze the effect of individual components of the budget uncertainty, and if they have an impact on the shape of the probability density function of the combined uncertainty. These objectives were realized through calibration of examined multimeter. In addition compared the method of propagation of uncertainty and method of propagation of distributions and checked, method of propagation of uncertainty can be used in calibration multimeter. The measurement results were completed with a presentation of uncertainty budgets.
4
Content available remote Measurement consistency in theory and practical application
EN
The paper presents the issue of measurement consistency Maintaining the rules of measurement consistency is a condition to obtain the reliable results of measurements. In the first part of the article the general rules described in the standards and other documents are presented. The second part shows the practical application of the rules of measurement consistency in the Laboratory of Rail Vehicles Tests. The article is an extension of the subjects raised in the article "Metrology - basic institutions, legal standards and rules of operation."
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie spójności pomiarowej. Zachowanie zasad spójności pomiarowej jest warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zasady opisane w normach i innych dokumentach. W drugiej części pokazano praktyczne zastosowanie zasad spójności pomiarowej w Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu. Artykuł stanowi kontynuację tematyki poruszonej w artykule „Metrologia – podstawowe instytucje, normy prawne i zasady działania” [12].
PL
Materiały odniesienia są jednym z filarów zapewnienia jakości wyników pomiarów w laboratoriach analitycznych. Ich wytworzenie oraz certyfikacja to długi i złożony proces.
PL
W praktyce chemicznej spójność pomiarowa jest określana względem odpowiedniego wzorca, a wykazanie spójności pomiarowej otrzymanego wyniku wymaga przeprowadzenia każdorazowo porównania wartości mierzonej ze znaną wartością odniesienia przypisaną do stosowanego wzorca.
PL
W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w pracy laboratorium chemicznego. Podkreślono rolę certyfikowanych materiałów odniesienia. Omówiono również ogólne założenia dotyczące nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz korzyści płynące z uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN
The article presents the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 concerning guarantee of treacebility in chemical laboratory work. It emphasizes the importance of certified reference materials. It also describes the general guidelines for supervision of measuring and test equipment and the benefits of participation in proficiency testing.
PL
Dynamiczny rozwój technologiczny stanowi wyzwanie dla metrologów. W pomiarach wielkości chemicznych do zapewnienia spójności pomiarowej wykorzystuje się wzorce chemiczne, najczęściej substancje chemiczne o certyfikowanej czystości lub matrycowe materiały odniesienia o certyfikowanej zawartości substancji. Konieczne staje się reagowanie na wyzwania, jakie stawia przed nami metrologia chemiczna.
9
Content available remote Spójność pomiarowa jeden z determinantów wiarygodności wyników badań
PL
Wyniki badań będące źródłem obiektywnej wiedzy niezbędnej dla oceny wyrobu, winny być wiarygodne, dokładne i adekwatne. Jednym z podstawowych determinantów wiarygodności wyników badań jest wymaganie dotyczące zachowania przez laboratoria spójności pomiarowej stosowanej aparatury w odniesieniu do wzorców metrologicznych. Spełnianie tego wymagania sprowadza się w praktyce do właściwego nadzorowania i wzorcowania aparatury pomiarowej. Artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia spójności pomiarowej decydentom i użytkownikom aparatury pomiarowej stosowanej w procesach badawczych, których wyniki są podstawą certyfikacji pojazdów szynowych.
PL
W artykule zawarto szereg praktycznych informacji dotyczących tego, jakie działania należy uwzględnić przy szacowaniu kosztów automatyzacji zbierania wyników badań, a także na co zwrócić uwagę, aby rozwijając infrastrukturę badawczą i informatyczną, zachować w dowolnym momencie zdolność integracji aparatury pomiarowej z systemem komputerowym.
EN
This article includes a few practical principles which are important to remember preparing cost plan of automatic communication between central laboratory data base and measurement equipment and what is importatnt to keep possibility of integration between them now and in the future.
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką spełniają termiczne przetworniki wartości skutecznej (TVC) dla zapewnienia spójności pomiarowej w zakresie napięć AC niskich częstotliwości (do 1 MHz) w Głównym Urzędzie Miar (GUM). Przedstawiono metodę pomiarową komparacji dwukanałowej stosowaną w GUM do wzorcowania termicznych przetworników AC/DC wartości skutecznej napięcia elektrycznego przemiennego (AC). W drugiej części opisano procedurę szacowania niepewności dla tej metody i przedstawiono przykładowy budżet niepewności. Przedstawiono także przykładowe wyniki porównania wzorcowań przetwornika termicznego przeprowadzonych w GUM i w PTB (Niemcy) potwierdzające poprawność stosowanej metody komparacji.
EN
The paper discusses thermal voltage converters (TVC) as reference standards for low AC voltages. The Central Office of Measures (GUM) in Warsaw, Poland, like many other NMIs, uses TVCs as reference standards for AC voltages. More precisely, a set of single-junction Holt Model 11 TVCs is used as a reference standard for AC voltages above 600 mV, while a semiconductor multi-range Fluke 792A TVC serves as a highest level working standard for these voltages and as a reference standard for the AC voltages below 600 mV. The precise traceability chart for AC voltages is shown in Fig. 2. The AC voltage unit is transferred at GUM using the dual - channel method for TVC comparison. This method is discussed and schematic of the measurement system is shown in Fig. 5. The consecutive equation describing an AC-DC difference of the TVC is discussed (equations (3) and (4)). The full analysis of the uncertainty budget is performed following the JCGM guide recommendations. Finally, two practical examples of the experimental results are given. In the first example a Fluke 792A TVC calibration at 10 V AC and 1 kHz is analysed and the measurement uncertainty is calculated (Tab. 1). In the second example the calibration results obtained at GUM and at PTB are compared for the same Fluke 792A TVC at 600 mV and frequencies ranging from 10 Hz to 1 MHz (Fig. 6).
PL
Przedstawiono ideę systemu przekazywania jednostki rezystancji od wzorca pierwotnego QHR (Quantum Hall Resistance) do wzorców o dużych wartościach rezystancji, aż do 100 TΩ. W zakresie do 100 kΩ system ten bazuje na komparatorze kriogenicznym, a od 100 kΩ na transferach Hamona. Transfery te umożliwiają bardzo dokładne porównanie wartości rezystancji wzorców w stosunku 1:10 i 1:100. Opisano specjalnie wykonane dla tego systemu prototypowe transfery Hamona i ich zastosowanie w systemie.
EN
An idea of a system for resistance unit transfer from QHR (Quantum Hall Resistance) to high value resistance standards up to 100 TΩ is presented in the paper. Below 100 kΩ this system is based on a cryogenic current comparator, and above 100 kΩ on Hamon transfers. Hamon transfers allow very accurate comparison of standards resistance values in ratios 1:10 and 1:100. Prototypes of Hamon transfers specially made for this system are described. The factors influencing accuracy of the Hamon transfers are presented. The most important of them are: insulation leakage, temperature variation of resistor surroundings, voltage variation, humidity of surrounding air, charge building in the insulation and highest value resistors. The methods for minimisation of influence of those factors are described. The construction solutions to minimise the leakage current and temperature variation are discussed in details. To minimise the leakage current, double insulation and shield potential rising have been used, while to minimise the temperature variation, internal termostatisation with Peltier elements placed on the boxes of Hamon transfers has been used.
PL
W artykule, w sposób syntetyczny, zaprezentowano zagadnienia związane z procesem kalibracji oporników dekadowych, realizowanej w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii (CWOM). Szczególny nacisk położono tu na kwestię podejmowania wiarygodnych, statystycznie uzasadnionych decyzji metrologicznych w zakresie oceny metrologicznej parametrów kalibrowanych wzorców. Zaprezentowana w artykule, wdrożona w laboratorium wzorców elektrycznych rezystancji, indukcyjności i pojemności elektrycznej Zespołu Wzorców Odniesienia Wielkości Elektrycznych (ZWOWE) CWOM, pilotażowa procedura postępowania w tym zakresie, narzuca obowiązek uwzględnienia wpływu wielkości zakłócających wyniki pomiarów na proces podejmowania decyzji metrologicznych.
EN
Issues concerning the calibration process of decade resistors, per-formed in the Primary Standards Laboratory (CWOM) were presented in a synthetic way in the article. After the introduction part, general information on traceability chain, measuring system and standards, environmental conditions, calibration procedure and uncertainty evaluation was given in the paper. Particular emphasis on problems related to taking reliable, statistically justified calibration decisions was placed. The presented procedure, implemented in the LCR electrical standards laboratory in ZWOWE CWOM, in cases when Test Uncertainty Ratio (TUR) is less than 4:1 in consequence of disturbance uncertainty influence, is one of the most strict among possible solutions of the problem. It assumes no a priori knowledge on probability density function of the error distribution of the cali-brated standard. Further detailed analysis is recommended, focused on determination of precise guardband, based on acceptable false accept risk probability.
15
Content available Chemiczne materiały odniesienia
PL
W referacie opisano złożoność problemu zapewnienia spójności pomiarowej pomiarach chemicznych. Podkreślono rolę certyfikowanych materiałów odniesienia CRM w pracy laboratorium chemicznego. W pracy podkreślono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w przypadku, gdy wzorcowania lub badania nie mogą być wykonane ściśle w jednostkach SI. Zwrócono uwagę na podstawową różnicę wynikającą ze sposobu zachowania spójności pomiarowej w pomiarach wielkości chemicznych w stosunku do pomiarów wielkości fizycznych. Zaprezentowano certyfikowane materiały odniesienia CRM wytwarzane w Pracowni Wzorców Chemicznych Wydziału Chemii Analitycznej i Fizykochemii Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces wytwarzania i certyfikowania roztworów wzorcowych, na które uzyskano akredytację.
EN
The complexity of traceability problem in the chemical measurements has been described in the paper. Role of the certified reference materials CRM in the activity of chemical laboratory has been emphasized. In the paper the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Standard have been emphasized, concerning the assurance of measurement traceability in case when calibrations or examinations can not be carried out in the SI units. Special attention has been paid to the basic difference resulting from the manner of preservation of measurement traceability in the chemical quantities with relation to the physical quantity measurements. Metrological hierarchy of reference materials used in the research of accredited chemical laboratory has been shown. Certified reference materials CRM, produced in the Chemical Standard Laboratory of Analytical Chemistry and Physicochemical Department of Regional Measurement Office in Lodz have been presented, with special attention paid to the process of production and certification of standard solutions, which obtained the accreditation.
PL
W artykule zaprezentowano procedurę przekazywania jednostki miary momentu siły w Centralnym Wojskowym Ośrodku Metrologii (CWOM) powstałą w oparciu o procedurę wzorcowania DKD. Przedstawiono ścieżkę spójności pomiarowej w zakresie momentu siły w resorcie Obrony Narodowej. Omówiono proces kalibracji wzorców roboczych momentu siły z zastosowaniem transferowych kluczy dynamometrycznych. Zaprezentowano sposób obliczania parametrów urządzenia kalibrowanego oraz przedstawiono proces szacowania niepewności pomiaru.
EN
The procedure for unit of torque transfer at the Primary Standards Laboratory (PSL), based on a calibration procedure of DKD is presented in the paper. The chain of traceability comparisons in the field of torque in the National Defence Department is also presented. The process of working standards calibration with transfer torque wrenches as reference is described. The procedure for calculation parameters and procedure for uncertainty evaluation are presented.
PL
Firmy prowadzące działalność produkcyjną, usługową lub handlową, które w swoich procesach stosują wyposażenie pomiarowe, powinny zapewnić, aby wyposażenie to było odpowiednie, sprawne i we właściwy sposób nadzorowane. Istotnym elementem występującym w procesie potwierdzenia własności metrologicznych przyrządu pomiarowego jest świadectwo wzorcowania. Kto może i powinien wydawać wiarygodne świadectwa wzorcowania? Dlaczego akredytowane laboratoria wzorcujące są kompetentnymi laboratoriami w tym zakresie? Czy świadectwa wzorcowania wydawane przez inne laboratoria, które nie są akredytowane są wiarygodne? Celem niniejszego referatu jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Companies dealing with producing or trading goods, or providing services use measuring equipment. They should make sure that this equipment is properly functioning and is properly supervised. Calibration certificates are very relevant elements in the process of confirming metrological characteristics of the measuring equipment. Who is entitled to give out credible calibration certificates? Why are accredited calibration laboratories competent in this field? Are calibration certificates issued by other, not accredited laboratories, credible? This paper includes an attempt to answer to all the above questions.
18
Content available Metrologia prawna w praktyce - pomiary ilości gazu
PL
Referat jest próbą udowodnienia tezy, że produkcja przyrządu pomiarowego - z pozoru prostego przelicznika objętości do gazomierza - może zrodzić potrzebę posiadania Laboratorium Akredytowanego o wysokich możliwościach pomiarowych.
EN
The paper is an attempt to prove that the production of the measuring instrument seeming to be a simple volume corrector may even demand to establish and maintain an Accredited Laboratory of high measurement capabilities.
19
Content available remote Zasady metrologii w chemii jako narzędzia poprawy jakości wyników pomiarów
PL
W ciągu ostatnich lat podjęte zostały różnorodne inicjatywy zarówno na poziomie współpracy międzynarodowej, jak i pomiędzy różnymi branżami, związane z uznawalnością wyników pomiarów. Początkowo [podejmowane w tym kierunku działania to przede wszystkim wprowadzanie do laboratoriów różnych systemów zarządzania f jakością oraz akredytacji. Przekonano się jednak, że wszystkie te działania powinny być wspomagane znajomością zasad prowadzenia pomiarów, czyli zasad metrologii w odniesieniu nie tylko do pomiarów fizycznych, ale również do pomiarów i chemicznych. W artykule przedstawiono pięć modułów związanych z metrologią chemiczną: spójność pomiarów chemicznych, walidacja procedur analitycznych, oszacowanie niepewności wyników, zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia i porównań laboratoryjnych.
EN
Metrology in chemistry is based on the assumption that chemical analysis covers sample preparation and measurements themselves. Chemical aspects include, eg., sample stability, homogeneity, cross-contamination and cross-interference. Ali of these contribute to the measurement uncertainty. Therefore, it is important to introduce metrological principles to all chemists who deal with such measurements and in particular, to link these principles directly with the concept of uncertainty of measurement results. Five modules (traceability in chemical measurement, uncertainty of measurement results validation of measurement procedures, the use CRM and interlaboratory comparisions) of focusing on various aspects o metrology are described preparation.
PL
Opracowanie przybliża problematykę związaną z zachowaniem spójności w dziedzinie nanometrologii wymiarowej (obejmującej pomiary struktur i obiektów wykonywane głównie za pomocą mikroskopów SPM) przez przeprowadzenie międzynarodowych porównań (nanocomparisons) specjalnych wzorców materialnych, służących do wzorcowania tego typu przyrządów. Dokładniej omówiono porównanie Nano2, w którym uczestniczył Główny Urząd Miar.
EN
The present article brings closer the problems connected with an assurance of traceability in the field of dimensional nanometrology (containing the measurements of structures and artefacts, which are carried out mainly with the SPM microscopes) through execution of international comparisons (the Nano comparisons) of special material standards used to calibration of this type instruments. The comparison Nano2, in which among others Central Office of Measures (GUM) participated, was discussed more detailed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.