Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Certyfikacja wielokryterialna budynków jest już trwałym elementem polskiego rynku nieruchomości. Dominuje wśród budynków biurowych, gdzie według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) około 60% oddawanych obecnie do użytku obiektów posiada jeden z certyfikatów BREEAM, LEED lub DGNB. Coraz więcej jest też certyfikacji budynków produkcyjnych oraz magazynowych.
PL
Na polskim rynku pompy ciepła zyskują coraz większą popularność w budownictwie mieszkaniowym – zwłaszcza energooszczędnym. W kolejnej części artykułu przedstawiono wady instalacji z pompami ciepła. Opisano typowe błędy popełniane przy budowie systemu grzewczego. Omówiono błędy na etapie projektowania systemu oraz błędy montażowe i eksploatacyjne.
EN
On the Polish market, heat pumps are becoming increasingly popular in residential buildings – especially energy-efficient ones. The next part of the article presents the disadvantages of heat pump installations. Typical mistakes made when building a heating system are described. Errors at the stage of system design as well as installation and operation errors are discussed.
3
Content available Cargo ships’ heat demand - operational experiment
EN
The paper presents the results of an experiment conducted on two cargo ships – a 5300 TEU container with a steam heating system and a 7500 dwt general cargo ship with a thermal oil system. On both ships research has been carried out using specially designed measuring equipment. After gathering data about flow velocity and temperatures (steam/ cooling water/ thermal oil/ seawater/ outside air), calculations have been done, resulting in histograms. For both types of histograms (heat demand and service time), the probability density function was fitted, using the K-S statistical test. The last step was comparison of the probability distribution mean to seawater and the outside air temperatures by linear regression and the coefficient of determination. The dependencies between the mentioned temperatures and heat demand were noted.
4
Content available Przyszłość systemów ciepłowniczych
PL
Energetyka jako sektor szeroko rozumiany ulega obecnie dynamicznym zmianom. Do tej pory zmiany technologiczne, które zachodziły w sektorze energetycznym wynikały z relatywnie powolnego rozwoju poszczególnych technologii. To jednak nie powodowało generalnych zmian zasady funkcjonowania. W systemie elektroenergetycznym istniały i istnieją centralne źródła zasilania, system wysokiego średniego i niskiego napięcia oraz odbiorcy. Ten schemat wytwarzania i przesyłu ulega obecnie ewolucji z systemu przepływu jednokierunkowego energii od centralnych źródeł do odbiorcy - w kierunku systemu rozproszonego, gdzie znaczna część energii elektrycznej wytwarzana jest i konsumowana lokalnie przez rozproszonych odbiorców i nie wychodzi poza lokalną sieć niskich napięć.
EN
Glycol-based antifreeze liquids are used in two main areas: ICECS and HVAC. The standard research methods and requirements were developed to control the quality of fluids for the internal combustion engine cooling systems. Irrespective of the intended use, fluid tests are conducted with the same methods. This manuscript aims to study two types of antifreeze with standard methods. Then, the analysis was deepened to include microscopic techniques to identify the potential pitting corrosion centres on the surface of the selected metals. It was demonstrated that the application of microscopic techniques could significantly increase the chance to detect potential corrosion centres.
PL
Płyny niskokrzepnące na bazie glikoli są wykorzystywane w dwóch głównych obszarach: ICECS oraz HVAC. Znormalizowane metody badań oraz wymagania zostały opracowane w celu kontroli jakości płynów do układów chłodzenia silników spalinowych. W przypadku systemów HVAC inne są warunki i czas eksploatacji płynów niż w układach chłodzenia silników, nie ma jednak odrębnie zdefiniowanych wymagań i metod badań dla tych płynów. W niniejszej pracy zbadano dwa rodzaje płynów niskokrzepnących metodami znormalizowanymi, a następnie pogłębiono analizę poprzez zastosowanie technik mikroskopowych do identyfikacji potencjalnych ognisk wżerów korozyjnych na powierzchniach wybranych metali. Wykazano, że zastosowanie technik mikroskopowych może istotnie zwiększać szanse na wykrycie potencjalnych ognisk korozji.
PL
Promocja energooszczędnego budownictwa w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się już w roku 2002. Powstały wtedy nowe zasady i wytyczne projektowania i modernizowania budynków w celu ograniczania zużycia energii do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. W kolejnych latach definiowane były nowe standardy dla budownictwa energooszczędnego oraz przepisy i rozporządzenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące możliwości spełnienia wymagań określonych w Warunkach Technicznych na rok 2021. Spełnienie tych standardów energetycznych jest bardzo uzależnione od zastosowanego rodzaju źródła ciepła dla budynku. Zależność tą przedstawiono na przykładzie budynku, w którym przyjęto kilka wariantów źródła ciepła. Dodatkowo przedstawiono kierunki modernizacji sieci ciepłowniczych w celu redukcji strat ciepła, co także wpływa na poprawę efektywności energetycznej dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą.
EN
The promotion of energy-efficient construction in the European Union countries started as early as in 2002, when new rules and guidelines for designing and modernizing buildings were introduced to reduce energy consumption for central heating, hot water and ventilation purposes. In the following years, new standards for energy-efficient construction were defined as well as rules and regulations for improving the energy efficiency of heat production and distribution to end users. The article presents selected issues concerning the possibility of meeting the requirements specified in the Technical Conditions for 2021. Providing these energy standards is strongly dependent on the type of heat source used for the building. This dependence is presented on the example of the building in which several variants of the heat source were adopted. Additionally, the directions of modernization of heating networks were presented in order to reduce heat losses, which also improves energy efficiency of heat distribution through the heating network.
EN
The use of plastic materials has become a standard in sanitary systems design. Due to numerous advantages of polymers, heating and hot water systems made of them have become an alternative to the ones made of traditional materials such as steel or copper. The values of forces working on particular elements of compensators as well as their displacement result from linear thermal elongation of segments of the system mounted in fixed supports. The article presents theoretical considerations on the subject of linear elongations and stress in shaped compensators that occur during exploitation of heating systems made of chlorinated polyvinyl chloride – CPVC. In order to verify the results of the theoretical considerations, both the analytical and the numerical ones, a series of fatigue and destruction experiments were performed in the next stage of the research.
PL
Zastosowanie tworzyw sztucznych stało się standardem w projektowaniu instalacji sanitarnych. Systemy instalacji ogrzewczych oraz ciepłej wody użytkowej wykonane z polimerów ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą dla instalacji wykonywanych z tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Wielkości sił działających na poszczególne elementy kompensatorów, jak i ich przemieszczenia wynikają z liniowej wydłużalności termicznej odcinków instalacji zamocowanych w podporach stałych. W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne nad wydłużeniami liniowymi i naprężeniami w kompensatorach kształtowych, występującymi podczas eksploatacji instalacji grzewczych, wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu – CPVC. W celu zweryfikowania wyników otrzymanych z tych rozważań teoretycznych: analitycznych i numerycznych [20, 24], w kolejnym etapie badań kompensatorów przeprowadzono serię badań doświadczalnych zmęczeniowych i niszczących.
PL
W artykule podano podstawowe pojęcia związane z niezawodnością i trwałością instalacji chłodniczych oraz pomp ciepła. Opisano ewolucję konstrukcji podstawowego ogniwa instalacji, tj. sprężarek, której celem była poprawa ich niezawodnościowych, energetycznych i eksploatacyjnych właściwości. Rezultatem udoskonaleń konstrukcyjnych oraz technologicznych, niezawodność i trwałość sprężarek oraz innych elementów instalacji wzrosła na tyle, że np. systemy ogrzewania ze sprężarkowymi pompami ciepła z powodzeniem konkurują z tradycyjnymi instalacjami grzewczymi wyposażonymi w kotły gazowe i olejowe i to nie tylko pod względem niezawodności i trwałości, ale również pod względem kosztów eksploatacji, nie mówiąc już o ich znaczeniu w przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji niskiej emisji. W artykule szczególną uwagę zwrócono na niezawodność i trwałość urządzeń chłodniczych eksploatowanych w obiektach handlowych.
EN
The article gives basic concepts related to the reliability and durability of refrigeration installations and heat pumps. The evolution of the basic cell structure of the installation, i.e. compressors, is described aiming to improve their reliability, energy and operational properties. As a result of structural and technological improvements, the reliability and durability of compressors and other components of the installation have increased so much that e.g. heating systems with compressor heat pumps successfully compete with traditional heating systems equipped with gas and oil boilers. The improvements are not only in terms of reliability and durability, but also in terms of operating costs, not to mention their importance in projects aimed at eliminating low emissions. In the article, special attention is paid to the reliability and durability of refrigeration equipment operated in commercial facilities.
9
Content available remote Economic indicators of a heating system of a building in Ukraine and Poland
EN
In this article the economic indicators of a two-pipe water heating system of a residential building in Ukraine and Poland are identified. It was established that the requirements for the premises in which the heating system is designed in Poland are stricter than the requirements in Ukraine. Most notably, in Poland, the maximum heat transfer coefficient of enclosing structures and the value of indoor air temperatures in residential premises, which should be maintained by the heating system, is lower. This allows the design of heating systems for residential buildings in Poland with a lower heating capacity. However, due to the higher cost of heating equipment and workers' salaries, the economic indicators of a water heating system in Poland is higher than in Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono budowę pompy ciepła wraz z opisem zasady jej działania. Wymieniono podstawowe rodzaje pomp ciepła mające zastosowanie w technice grzewczej. Poruszono również kwestię efektywności energetycznej pomp ciepła.
EN
The article presents the construction of a heat pump together with a description of its principle of operation. The basic types of heat pumps used in heating technology are listed. The issue of energy efficiency of heat pumps is also discussed.
PL
Przedstawiono opracowane niestandardowe procedury kontroli systemu grzewczego przy renowacji fragmentu ściany grzewczej baterii koksowniczej opalanej gazem mieszanym z zastosowaniem materiałów z krzemionki topionej. Zaprezentowano oryginalną technologię zmiany organizacji opalania tylko konkretnego obszaru baterii koksowniczej, umożliwiającą schłodzenie określonej części ceramiki i prowadzenie w tym obszarze prac remontowych. Pokazano ideę chłodzenia i izolacji z zachowaniem wysokiej temperatury w strefie trzonu schładzanej części masywu ceramicznego oraz proces ponownego włączenia rozgrzanych komór do eksploatacji.
EN
Some original procedures for heating wall fragments during renovation of mixed gas-heated coke oven battery by using fused SiO₂ bricks were developed. They made possible to cool down only sp. parts of ceramics during renovation carried out without stopping the battery operation.
PL
Tworzywa sztuczne na stałe wpisały się w krajobraz systemów instalacji sanitarnych. Instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej wykonane z tworzyw sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą dla tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Jednak termiczne wydłużenia liniowe instalacji wykonane z tworzyw sztucznych są dużo większe niż w przypadku stali lub miedzi. Dlatego producenci wprowadzili na rynek systemy rur wielowarstwowych – kompozytowych. Ich współczynniki wydłużalności liniowej α wraz ze wzrostem temperatury są porównywalne z wydłużalnością rur miedzianych. Zwiększa się również ich wytrzymałość mechaniczna i trwałość. Te zalety rur wielowarstwowych nie zwalniają jednak projektantów i wykonawców instalacji od kompensacji wydłużeń liniowych, tak istotnych w długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej czy ciepłej wody użytkowej. Długości ramion kompensatorów wykonywanych z rur instalacyjnych zależą w dużej mierze od rodzaju tworzywa. Chcąc zapewnić prawidłowe działanie i trwałość instalacji należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów. W artykule wykazano, że dane w katalogach przyjmowane do obliczeń długości ramion kompensatorów znacząco różnią się od wyników otrzymanych z badań. Przeprowadzono analizę numeryczną pracy kompensatorów kształtowych celem określenia miejsc najbardziej obciążonych podczas pracy instalacji grzewczej. Wykonano badania zmęczeniowe w warunkach rzeczywistych w celu ustalenia dopuszczalnych naprężeń w zależności od czasu eksploatacji instalacji. Na stanowisku badawczym poddano próbom zmęczeniowym ramiona kompensatorów oraz kolana, obciążając te elementy różnymi wartościami strzałek ugięcia f. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki doświadczalnych badań zmęczeniowych ramion kompensatorów i kształtek-kolan eksploatowanych w instalacjach grzewczych oraz wnioski sformułowane na podstawie wyników badań.
EN
Plastics have become a permanent fixture in the landscape of sanitary installation systems. Heating installations and domestic hot water made of plastics have long been an alternative to traditional materials such as steel and copper due to their numerous advantages. However, thermal linear extensions of installations made of plastics are much larger than for steel or copper. That is why manufacturers have introduced on the market multilayer composite systems. Their linear extensional coefficients α together with the increase in temperature are comparable with the elongation of copper pipes. Their mechanical strength and durability are also increased. These advantages of multilayer pipes, however, do not exempt designers and contractors from compensating for linear extensions, so important in the long-term and trouble-free operation of heating installations or domestic hot water. The lengths of the arms of compensators made of installation pipes depend to a large extent on the type of plastic material. To ensure proper operation and durability of the installation, care should be taken to compensate for the elongation of straight pipeline sections. The article shows that the data in the catalogs accepted for calculating the length of compensator arms are significantly different from the results obtained from the tests. Numerical analysis of the work of shaped compensators was carried out in order to determine the places most loaded during the operation of the heating installation. Fatigue tests were carried out under real conditions to determine acceptable stresses depending on the time of operation of the installation. The test bench was subjected to fatigue tests of compensator arms and knees, loading these elements with various values o f deflection – f. The paper presents a theoretical analysis and the results of experimental fatigue tests of the arms of the compensators and fittings-knees working in heating installations, and conclusions based on them were formulated.
PL
Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, przeciążenia sieci elektrycznych... Zastosowanie pomp ciepła może nie rozwiąże tych problemów, ale z pewnością może sią do ich rozwiązania istotnie przyczynić. Niezależne porównanie produktów między sobą umożliwiają współczynniki wyznaczane w jednakowych, porównywalnych warunkach. Wyniki tych porównań są ciekawe nie tylko dla badaczy i instalatorów, ale i dla inwestorów.
EN
One of the main elements of heating systems is a heating device, whose construction is constantly being improved upon on thanks to the development of the science surrounding the materials’ physical and chemical properties of the working bodies, manufacturing and application technologies. This article is devoted to the development of a physical model of complex heat exchange between an electric infrared radiant heating panel based on an amorphous metallic radiating plate located in the middle of the panel and surrounding solids and air. The developed physical model is described by mathematical equations taking into account the boundary conditions of the third kind on the basis of complex heat exchange by radiation and convection both with surrounding solid bodies and passing airflow. The purpose of the solution is to determine the rational relation between the radiation and convective components of heat transfer, depending on the comfortable state of the person (observance of the technological process), and the operating modes of the heating system.
PL
Jednym z głównych elementów systemów grzewczych jest urządzenie grzewcze, którego konstrukcja jest stale udoskonalana dzięki rozwojowi wiedzy w zakresie fizycznych i chemicznych właściwości materiałów, stosowanych technologii i sposobów produkcji. Artykuł poświęcony jest opracowaniu fizycznego modelu złożonej wymiany ciepła między elektrycznym promiennikiem podczerwieni, w którym zastosowano amorficzną metalową płytę promieniującą, umieszczoną na środku panelu. Opracowany model fizyczny opisano równaniami matematycznymi uwzględniającymi warunki brzegowe trzeciego stopnia przy założeniu złożonej wymiany ciepła przez promieniowanie i konwekcję zarówno z otaczającymi ciałami stałymi, jak i przepływającym powietrzem. Celem analizy jest określenie udziału promieniowania i konwekcji w wymianie ciepła, a także zależności między wymianą ciepła a warunkami komfortu cieplnego poszczególnych osób (uwzględniając przestrzeganie procesu technologicznego) oraz trybów pracy systemu grzewczego.
EN
The results of a numerical analysis of the parameters of a radiant heating system with radiating panels are presented. The effect of the shape and dimensions of the panel, surface material and the presence of thermal insulation are numerically investigated. It is found that the device of re-radiating panels reduces the surface temperature to 450-500°C, but the increase in the surface area of the radiator provides a more uniform radiation intensity over the heated area, not exceeding the permissible parameters according to sanitary and hygienic requirements. The panel device is found to transform the parameters of the short-wavelength radiator into a more comfortable long-wavelength radiator mode.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy parametrów promiennikowego systemu grzewczego z panelami promieniującymi. Numerycznie zbadano wpływ kształtu i wymiarów panelu, materiału powierzchni oraz obecności izolacji termicznej. Ustalono, że urządzenie obniża temperaturę powierzchni do 450-500°C, ale wzrost pola powierzchni emitera zapewnia bardziej równomierne natężenie promieniowania w ogrzewanym obszarze, nie przekraczając dopuszczalnych wymagań sanitarnych i higienicznych. Stwierdzono, że urządzenie panelowe przekształca parametry promiennika o krótkiej długości fali w bardziej komfortowy tryb promiennika o dużej długości fali.
EN
The article presents the operating parameters of the heat pump for gas with low potential geothermal energy. It describes the measurement device and implementations of the experimental measurements resulted in a database of relevant data on the conversion of primary energy to natural gas to GHP heat, using low potential energy from a deep well.
PL
W artykule przedstawiono parametry pracy gazowej pompy ciepła, korzystającej z energii geotermalnej niskiej entalpii. Zaprezentowano wykorzystywane stanowisko pomiarowe, a także zastosowanie wyników pomiarów do budowy bazy danych eksperymentalnych na temat konwersji energii pierwotnej gazu ziemnego w ciepło, przy użyciu pompy ciepła współpracującej z pionowym wymiennikiem gruntowym.
PL
W artykule wskazano nowoczesny sposób utrzymania klimatu wewnątrz krytej hali lodowiska w Bydgoszczy. Zaprezentowano technikę wentylacji, ogrzewania i osuszania, jaką zastosowano w obiekcie wraz z podaniem parametrów obliczeniowych i parametrów technologicznych wytworzenia sztucznego lodu. Wskazano na ważne aspekty, jakie należy spełnić przy projektowaniu klimatu w takich pomieszczeniach oraz opisano rozwiązania dla oszczędności energii w tym obiekcie.
EN
The article describes the modern of maintaining climate inside the covered ice rink hall in Bydgoszcz. The technique of ventilating, heating and dehumidification applied in this building as well as calculating methodes and technological parameters for making artificial ice are presented. Aspects essential in designing climate in such buildings together with applied energy saving methodes are discussed in article as well.
PL
Ile wynosi moc ciepłownicza elektrociepłowni? Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się być relatywnie prosta, ale tylko wtedy kiedy mówimy o mocy elektrycznej bloku. Trudniejszym zagadnieniem będzie określenie jego mocy ciepłowniczej. Prowadzący elektrociepłownię dążą do zapewnienia takich warunków przepływowych, aby uzyskać pożądany efekt. Tym efektem może być minimalizacja kosztów albo osiągnięcie maksymalnej mocy ciepłowniczej.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania wielokryterialnej analizy porównawczej (WAP) do wyboru najkorzystniejszego systemu zaopatrującego budynek jednorodzinny w ciepło, z punktu widzenia kryteriów o charakterze ekonomicznym, środowiskowym, technicznym, użytkowym i społecznym. Porównanie ze sobą kryteriów wyrażonych za pomocą parametrów niemierzalnych i mierzalnych wiąże się z koniecznością nadania wszystkim kryteriom wartości liczbowych niemianowanych. Zastąpienie wartości mianowanej – niemianowaną nazywane jest normalizacją. W artykule oceniono wpływ zastosowanych metod normalizacji kryteriów na wybór optymalnego wariantu. Dodatkowo wyniki analizy pozwoliły na określenie przydatności poszczególnych metod normalizacji i odrzucenie metod, w których występują wartości ujemne i zerowe uniemożliwiające miarodajne obliczenie ocen syntetycznych wariantów.
EN
The paper presents an example of multi-criteria comparative analysis to choose the most advantageous system for supplying a single family house in heat from economic, environmental, technical, usability and social criteria point of view. Comparison of the criteria expressed by non-measurable and measurable parameters requires to give to all criteria the numerical, non-nominated, values. The influence of the methods used to normalize the criteria for selecting the optimal variant is discussed within the paper. In addition, the results of the analysis allowed one to determine the suitability of normalization methods and rejecting methods which give negative and zero values missing to correctly calculate the evaluations of variants.
20
Content available remote Próby szczelności instalacji ogrzewczych wodnych i wodociągowych
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania prób szczelności instalacji ogrzewczych wodnych oraz wodociągowych. Uwzględniono możliwość wykonywania badań zarówno wodą jak i sprężonym powietrzem. Przedstawiono również najczęstsze nieprawidłowości, które spotkać można na placu budowy podczas wykonywania takich prób.
EN
The paper presents the current regulations concerning leak proof tests of water heating and water supply systems. The possibility of using water as well as compressed air for tests is taken into consideration. The paper presents also the most common errors that turns out on the building site.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.