Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie elektronowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Electron beam welding of TMCP steel S700MC
EN
The article discusses tests aimed to determine the effect of electron beam welding on the properties of butt welded joints made in 10 mm thick TMCP steel S700MC. The welding process was performed in the flat position (PA) using an XW150:30/756 welding and surface processing machine (Cambridge Vacuum Engineering). The joints obtained in the tests were subjected to non-destructive tests including visual tests and magnetic particle tests. The joints were also subjected to destructive tests including static tensile tests, bend tests, toughness tests (performed at a temperature of -30°C), hardness tests as well as macro and microscopic metallographic tests. The destructive tests revealed that the joint represented quality level B in accordance with the PN EN ISO 13919-1 standard. The analysis of the destructive test results related to the electron beam butt welded joint (made in steel S700MC) revealed its high mechanical and plastic properties. The toughness tests revealed a decrease in toughness in the HAZ (27 J/cm2) in comparison with that of the base material (50 J/cm2). In addition, the hardness of the HAZ and of the weld increased up to approximately 330 HV; the hardness of the base material amounted to 280 HV.
PL
Określono wpływ spawania wiązką elektronową na własności doczołowych złączy spawanych stali walcowanej termomechanicznie S700MC o grubości 10 mm. Proces spawania przeprowadzono w pozycji podolnej na urządzeniu do spawania oraz modyfikowania powierzchni firmy Cambridge Vacuum Engineering, model XW150:30/756. Uzyskane złącza poddano badaniom nieniszczącym (badania wizualne, badania magnetyczno-proszkowe) oraz badaniom niszczącym: statycznej próbie rozciągania, próbie zginania, badaniom udarności w temperaturze -30°C, pomiarowi twardości oraz badaniom metalograficznym makro i mikroskopowym. Badania niszczące wykazały, że złącze spełnia wymagania poziomu jakości B zgodnie z normą PN EN ISO 13919-1. Analiza wyników badań niszczących doczołowego złącza spawanego wiązką elektronową wykazała wysokie własności wytrzymałościowe i plastyczne złączy doczołowych stali S700MC. Badania udarności wykazały, że w obszarze SWC dochodzi do spadku udarności w stosunku do udarności materiału rodzimego. Udarność SWC spada do 27 J/cm2, przy udarności materiału rodzimego 50 J/cm2. Dodatkowo zwiększa się również twardość SWC i spoiny do poziomu około 330 HV, przy twardości materiału rodzimego 280 HV.
PL
W artykule przedstawiono system do spawania wiązką elektronów w ciśnieniu zredukowanym słupów elektrowni wiatrowych.
EN
This article represents system for electron beam welding machine for welding offshore wind turbines in local vacuum.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
851--856, CD 1
PL
W artykule omówiono metodę spawanie elektronowego, zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (FSW) oraz połączenia adhezyjne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i makrostruktury złączy spajanych nowymi metodami: spawanie wiązką elektronów, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem materiału (FSW) oraz połączeń klejonych i mechanicznych (clinching). Badano stopy aluminium z magnezem serii 5xxx stosowanych w budownictwie okrętowym. Przedstawione wyniki prób właściwości mechanicznych potwierdzają celowość wdrożenia tych metod w przemyśle okrętowym. Bardzo dobre właściwości mechaniczne otrzymano dla złączy zgrzewanych tarciowo metodą FSW w porównaniu z właściwościami mechanicznymi złączy stopów aluminium spawanych tradycyjną metodą MIG.
EN
The article discusses the method of electron welding, friction stir welding (FSW) and the combination of adhesive and mechanical properties. The results of studies of the microstructure and mechanical properties of bonded joints with new methods: electron beam welding, friction welding with the commingling of material (FSW) and bonding and mechanical (clinching). Was investigated magnesium alloys 5xxx series used in shipbuilding. The mechanical properties of the test results confirm the desirability of implementing these methods in the shipbuilding industry. Very good mechanical properties of welded joints obtained for FSW friction in comparison with the mechanical properties of welded aluminum alloy joints conventional MIG.
4
Content available remote EBW titanium sheets as material for drawn parts
EN
The growing demand for high strength, lightweight and corrosion-resistant drawn parts has created increasing interest in the use of titanium and its alloys. Additional benefits may result from the use of tailor-welded blanks, allowing for significant savings in material, and the possibility of applying higher strength sheets exactly where needed. When forming welded blanks, it is necessary to overcome many technological barriers which are not reflected in technical literature. Therefore, some prior experience in numerical simulations is needed before embarking on further studies of welded blanks formability. For this purpose, it is necessary to determine the mechanical parameters of the base materials, as well as the fusion and heat-affected zones. The paper is devoted to the analysis of an electron beam welded joint made of commercially pure titanium Grade 2 and titanium alloy Grade 5. Light microscopy was used for examination of the joint microstructure and determination of the size of the specific joint zones. The mechanical parameters of the base materials were specified in a tensile test, while the material properties of the fusion and heat-affected zones were estimated on the basis of the relationship between the material hardness and strength assuming that the yield stress is directly proportional to the material hardness. To do this, a scratch test and microhardness measurements (using small load) were carried out. The obtained results allow for improvement to the numerical model of sheet-metal forming welded blanks and consequently, it will allow for better agreement between the numerical and empirical results.
EN
Developments of the E.O. Paton Electric Welding Institute for power engineering have been presented, in particular, technologies for the welding of large-size turbine rotors, electron beam welding of thick billets of high-strength steels, technologies of submerged-arc welding and flash-butt welding with a pulsating flashing of pipes for main large-diameter gas pipelines, technology and equipment for manufacture of energy-saving heat-exchanging devices. Outlined are developments directed to increase the corrosion resistance of fuel elements and the safe service of NPP due to the application of high-temperature wear-resistant mechanized surfacing of pipeline stop valves with corrosion-resistant alloys. Practical recommendations for the repair of main pipelines without interruption of their operation are given. The investigations were carried out showing the possibility of the application of acoustic emission for monitoring welded structures operating at high temperatures. A method for the prevention of the catastrophic leakage of oil from damaged pipes of wells of oil-production platforms has been developed.
PL
Zaprezentowano szereg opracowań IES im. E. O. Patona dla energetyki, w tym technologie spawania wielkogabarytowych wirników turbin, spawania wiązką elektronów detali o dużej grubości ze stali wysokowytrzymałych, technologie spawania łukiem krytym oraz zgrzewania iskrowego z nadtopieniem pulsującym rur o dużej średnicy podczas budowy gazociągów dalekiego zasięgu, technologię oraz urządzenia do budowy energooszczędnych wymienników ciepła. Zwrócono uwagę na rozwiązania skierowane na zwiększenie odporności korozyjnej zestawów prętów paliwowych oraz bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowych dzięki zmechanizowanemu napawaniu odpornych na zużycie warstw o składzie stali żarowytrzymałej z zastosowaniem stopów odpornych na korozję na powierzchni roboczej armatury w układach rurociągowych. Przedstawiono zalecenia praktyczne w zakresie naprawy rurociągów dalekiego zasięgu bez konieczności wyłączenia ich z eksploatacji. Przeprowadzono badania, które wykazały możliwość zastosowania emisji akustycznej do monitorowania konstrukcji spawanych, pracujących w podwyższonych temperaturach. Opracowano sposób opanowania nagłego wycieku ropy z uszkodzonych szybów rurowych platform wiertniczych.
PL
W artykule przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania quasi wielokrotnej wiązki elektronów w procesie spawania - obróbką cieplną. Pokazano sposób odchylania wiązki w czasie tej operacji oraz przedstawiono narzędzie ułatwiające projektowanie schematów czasowo - przestrzennych a także wpływ takiego schematu na uzyskaną spoinę.
EN
Thermal processing - one of possibilities of quasi multiple EB using in EB welding process is presented in the paper. The way of EB deflection during this operation was shown and the tool which facilitates time - space patterns designing as well as the impact of these patterns on welds is described.
EN
In the paper thermo-mechanical analysis of Inconel 706 tube welding process was presented. Tubes were joined using electron beam welding EBW. Process simulation was performed using finite element method, FEM Key aspect of welding process simulation is definition of heat source. Geometry of heat source and heat input have direct impact on fusion zone, FZ, and heat affected zone, HAZ. The goal of the work was to design EBW that will produce FZ of required depth. The set of process parameters was identified based on work of Ferro for Inconel 706. Modification of the process parameters was required. For this purpose partial least square method, PLS, was used. PLS model was built using results of own work on EBW for 18-8 steel. The model was applied to Inconel data. The results calculated by PLS model were used to build FEM model.
PL
W pracy przedstawiono analizę termo-mechaniczną procesu spawania tulei wykonanych ze stopu Inconel 706. Tuleje połączono za pomocą wiązki elektronów. Symulacja procesu została wykonana przy użyciu metody elementów skończonych, MES. Kluczowym aspektem przy symulacji procesu spawania jest zdefiniowanie źródła ciepła. Geometria źródła ciepła i ilość wydzielonej mocy mają bezpośredni wpływ na strefę przetopienia i strefę wpływu ciepła. Celem pracy jest zaprojektowanie procesu spawania wiązką elektronów w celu uzyskania określonej głębokości spoiny. Zestaw parametrów procesu spawania został określony na podstawie pracy Ferro wykonanej dla stopu Inconel 706. Wymagana była modyfikacja parametrów przedstawionych w pracy. W tym celu wykorzystano metodę częściowo najmniejszych kwadratów, PLS. Model PLS został zbudowany na podstawie wyników badań własnych dla spawania stali 18-8 za pomocą wiązki elektronów. Opracowany model został wykorzystany do modyfikacji parametrów spawania. Otrzymane wyniki posłużyły do opracowania modelu MES procesu spawania.
PL
Według najnowszych danych EWEA (European Wind Energy Association) z lutego 2009 r. można stwierdzić, że w 2008 r., energia wiatrowa odnotowała największy wzrost zainstalowanej mocy w stosunku do reszty źródeł energii. W ubiegłym roku, w Unii Europejskiej, zainstalowano łącznie 19700 MW energii, w tym aż 43% (8400 MW) pochodziło z farm wiatrowych.
PL
Poniższy referat przedstawia nowoczesną metodę spawania słupów elektrowni wiatrowych wiązką elektronów w ciśnieniu zredukowanym. Została omówiona metoda i jej zalety a także możliwe zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w tym: nuklearnego oraz energetycznego. Całość została poparta różnymi rysunkami i szkicami a także porównaniami do technologii obecnie stosowanych.
EN
Below report represents modern technology of welding wind power plants with reduced pressure electron beam. We described this welding method and its possible employment in different branches, including: nuclear and power industry. Full report is supported of different pictures and sketches as well as comparison,s for actual used technologies.
10
Content available remote Spawanie elektronowe - komputerowy system sterowania - nowe możliwości
PL
Przedstawiono zastosowanie wiązki elektronowej jako narzędzia do spawania metali oraz omówiono nowe możliwości jego wykorzystania przy zastosowaniu sterowania komputerowego.
EN
This article presents the application of electron beam as a tool for metals welding, and discusses new opportunities for its use based on the use of a computer control system.
11
Content available remote Spawanie elektronowe i spawanie TIG blach z tytanu technicznego
PL
W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.
PL
W artykule przedstawiono warunki jakie muszą spełniać detale spawane wiązką elektronów, a także zasady ich konstrukcji i przygotowania do operacji spawania warunkujące powstanie spoiny o wysokiej jakości.
EN
The article shows the conditions that the details welded by electron beam must fulfill, as well as the guidelines of their construction and preparation to the welding process resulting in a high quality weld.
PL
Przedstawiono możliwości spawania wiązką elektronów w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. Zaprezentowano połączenia różnych rodzajów metali oraz szeroką gamę elementów poddanych spawaniu.
EN
The possibilities of electron beam welding in Industrial Institute of Electronics were described. The joints of various types of metals and wide spectrum of welded elements were presented in this paper.
PL
W referacie przedstawiono najistotniejsze właściwości techniki spawania wiązką elektronową (WE). Została ona zaprezentowana jako spawalnicze źródło ciepła, mogące pracować w trybie głębokiej lub płytkiej penetracji. Przedstawiono możliwości technologiczne WE w spawalnictwie w odniesieniu do innych technik spajania.
EN
The essential features of electron beam (EB) welding technique are discussed in the paper. EB is introduced as a welding heat source of both deep penetration and surface modes.The technological capabilities of EB in the welding area are presented in relation to other welding techniques.
PL
Omówiono aktualne problemy i kierunki rozwoju techniki spawania wiązką elektronów (WE). Podano przykłady praktycznych rozwiązań urządzeń do spawania WE, wykorzystujących postęp z różnych dziedzin techniki. Pokazano, że spawanie WE rozwija się w trzech kierunkach: budowie coraz nowocześniejszych urządzeń, doskonaleniu procedur technologicznych oraz poszukiwaniu nowych form organizacyjnych propagujących i rozszerzających obszar zastosowań spawania WE.
EN
Current problems and directions of development of the electron beam welding techniques were discussed. Examples of practical solutions of electron beam welding devices, taking advantage of different domains of techniąues were presented. It was shown, that the electron beam welding (EBW) is developing in three directions: for creating more and more modern devices, for improving technological procedures and for seeking new organizational forms propagating and widening the field of application of the electron beam welding.
PL
Przedstawiono główne bloki funkcjonalne spawarek elektronowych. Omówiono rozwiązania techniczne systemów komputerowych sterujących tymi blokami stosowane w spawarkach konstruowanych w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The paper shows the main modules of the electron beam welder. The technical solutions of computer systems used to control EB process in EB devices constructed in Industrial Institute of Electronics ware described.
PL
Przedstawiono najważniejsze elementy nowoczesnych systemów sterowania i kontroli procesu spawania elektronowego. Omówiono rozwiązania techniczne wybranych modułów stosowane na świecie i w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The most important parts of modern control systems of EB welding process were presented. There was described the technical solutions of chosen modules applied in the world and Industrial Institute of Electronics.
PL
W artykule przedstawiono opis specjalistycznej spawarki elektronowej do wykonywania spoin obwodowych tłumików drgań skrętnych silników wysokoprężnych. Omówiono zasadę działania, sposób wprowadzania do urządzenia procedur technologicznych oraz opisano główne zespoły spawarki.
EN
The paper presents the design of special electron beam welder, which is used for welding torsional vibration dampers for crankshafts of diesel engines. It says about the principle of operation, the way to bring in technological procedures in to device and also describes main units of welder like computer control, new type high voltage generators, electrooptical column.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.