Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Czy w dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja z mieszkańcami to konieczność? Przykry obowiązek? A może wartość dodana w codziennej pracy zarządców terenami zieleni?
PL
W artykule zawarto wybrane aspekty związane z procesem analitycznym i projektowym przebudowy głównego placu w mieście z perspektywy architekta projektanta na przykładzie placu Fryderyka Chopina w Nowym Tomyślu. Uwarunkowania formalno-przestrzenne lub funkcjonalne, bądź ich połączenie, są wyznacznikiem przestrzeni określanej jako centrum. Walory kulturowe miejsca, w tym te odnoszące się do historii, związane z jego tożsamością, decydują o zakresie zachowania, wyeksponowania i dopuszczalnych zmianach ich istotnych elementów. Komponenty przestrzeni, kompozycja urbanistyczna, cechy zabudowy, dominanty formalne i funkcjonalne wraz z kontekstem są kanwą do wyznaczenia zakresu ingerencji projektowej w istniejącej strukturze przestrzennej. Potrzeby społeczne, profil użytkowników - społeczności lokalnej oraz wizytatorów - wpływają na przyjęte rozwiązania funkcjonalne. Analiza powiązań transportowych, głównych kierunków napływu użytkowników, ich hierarchii i funkcji, pozwala na określenie zakresu dostępności komunikacyjnej.
EN
Where to center? Design aspects for shaping the city square on the example of the construction project of Fryderyk Chopin’s square in Nowy Tomyśl
EN
Purpose: The aim of the research was to identify problems and develop a way to improve the communication process between partners in the logistics process. Design/methodology/approach: By analysing complaints and interviewing employees, the most important problems in the process were identified. Thanks to the 5 Whys analysis, the root causes of the problems were then identified. Understanding the sources of problems was used to design and implement an IT system supporting communication between suppliers and the manufacturer. Findings: The use of a quality management tool has identified the causes of the problems observed. Three basic sources have been distinguished: lack of dedicated platform to contact the carrier, lack of a knowledge base about the means of transport available at carriers and lack of integration of documentation with a given carrier in the IT system. By knowing the sources of the problems, it was possible to design an efficient and effective IT system. Research limitations/implications: Improvement of the process was possible thanks to the involvement of top management and awareness of the necessity of changes by interested parties. Practical implications: As a result of the analyses, a coherent design of the IT system was developed, whose implementation ensured that problems in the process were reduced, including sending errors and invoicing errors, as well as a shortening of the average processing time for a single order. Originality/value: The implication of quality management tools to improve the logistics process.
EN
The main aim of this article is to present a method to process Inland AIS (automatic identification system) data that is part of RIS (river information services), as well as to synthesize and visualize information obtained from it for further analysis. This article presents problems with imaging the position of inland navigation units in the immediate vicinity of the Długi and Kolejowy Bridges in Szczecin. The passing of 80 inland units on this section of the Western Oder River was analyzed. Data were obtained from the AIS message database and industrial cameras of the RIS Monitoring Centre at the Inland Navigation Office in Szczecin. 35 units were equipped with AIS messaging devices. This article analyzed the data after previous processing, which consisted of selecting appropriate research units and decoding AIS messages recorded in the VDM message type (VHF Data Link Message). Then, the acquired positions of inland navigation units on the map were visualized to calculate the number of errors and their location. The obtained data were used to illustrate the locations of interference during the operation of transmitter-receiver equipment that prevented determining the exact position of inland navigation units in the immediate vicinity of the above-mentioned bridges.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
PL
Celem niniejszej pracy było przedstawienie cyklu życia informacji o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym w kontekście komunikacji społecznej. W pracy zaprezentowano opis funkcjonowania i struktury systemu przygotowania analiz zawiązanych z oceną obecnego i przewidywanego stanu atmosfery i hydrosfery. Poruszono również proces przekazywania powstałej informacji o zagrożeniach pomiędzy instytucjami państwowymi w społeczeństwie. Praca dotyka również form komunikacji IMGW-PIB poprzez telekomunikację oraz kolory, które funkcjonują w przestrzeni społecznej od dziesiątek lat i podlegają rozwojowi wraz z postępem technologicznym współczesnego świata.
EN
The aim of this paper was to describe a life cycle of information about a dangerous hydrological phenomenon in the context of social communication. The paper presents a description of the functioning and structure of the atmosphere and hydrosphere current and predicted state system regarding to necessary analyzes and related assessments. The process of hydrological and meteorological information transition between state institutions in the society was also discussed. The work also affects IMWM-NRI communication forms through telecommunications and colors that have functioned in the social space for decades and are subject to development along with the technological progress of the modern world.
7
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
8
Content available Status przedmiotu a kontekst komunikacyjny
PL
Współczesność przesycona informacją, przesyłem danych i wielopasmowością komunikacji sprawia, że design i rola projektanta zostaje włączona w ten nurt wzajemnej łączności. Przedmiot tym samym ma za zadanie informować o określonych treściach. Tak więc projektowanie, uwzględniając nie tylko czynniki funkcjonalne, formalne i technologiczne, ukierunkowane jest także na spełnienie potrzeby wyrażania komunikatu oraz wewnętrzny nakaz ekspresywności użytkownika. Przedmiotem rozważań w poniższym tekście jest refleksja nad statusem przedmiotu w kontekście jego roli, jaką spełnia jako sposób porozumiewania się. W perspektywie teraźniejszości przedmiot może zostać potraktowany jako znak, czym jego wartość użytkowa i estetyczna zostaje dopełniona znaczeniowo. Ogólna analiza wsparta jest przykładami z dostępnych źródeł, które ilustrują omawiane zagadnienie.
EN
Present day, saturated with information, data transmission and multi-band communication, means that design and the role of the designer are included in this current of mutual communication. The subject is thus intended to inform about specific content. So design, taking into account not only functional, formal and technological factors, is also focused on meeting the need to express a message and the internal order of expressiveness of the user. The subject of the following text is a reflection on the status of the subject in the context of its role as a means of communication. In the perspective of the present, the object can be treated as a sign, by which its utility and aesthetic value is supplemented with meaning. The general analysis is supported by examples from available sources that illustrate the discussed issue.
PL
Dzięki postępowi techniki pojawiło się w ostatnim ćwierćwieczu kilka technologii umożliwiających rozświetlanie powłok mebli lub tworzenie świecących form architektury wnętrz, wprowadzających nowy sposób odbioru tych elementów oraz możliwości emisji informacji. Iluminacja może przybrać formy animacji, obrazowych interfejsów lub interaktywnych projekcji, które umożliwiają komunikowanie się z użytkownikiem, ale też sterowania ich wyglądem dla emitowania prostych sygnałów społecznych. W wyniku moich kilkunastoletnich doświadczeń w łączeniu cyfrowych projekcji z formami wyposażenia wnętrz wynika, że poza oczywistymi funkcjami interfejsu, ruchoma świetlistość obiektów otoczenia, budzi szereg schematów mentalnych z dotychczasowego środowiska człowieka. Aktywność projekcyjna otoczenia może budować odbiór wnętrza, w prosty sposób tworzyć nastroje, określać funkcje lub stan gotowości do użytkowania, ostrzegać lub uspakajać. Wykonane przeze mnie próby, które miały czysto artystyczne założenia można wykorzystać do celów komunikacyjnych, w sposób bardziej intuicyjny niż pismo czy inne znaki graficzne. Aktywność otoczenia trzeba jednak dozować i selektywnie projektować dla uniknięcia kakofonii informacji, dobierać techniki komunikacji oraz technologie projekcyjne, właściwe do konkretnych zadań i predyspozycji ludzkiej psychiki. Przedstawione metody tworzenia świetlistej powłoki elementów wnętrz wykorzystują oswojone już technologie: diodowe, rzutniki projekcyjne lub laserowe, czy ekrany dotykowe, ale potrzebują też wsparcia inżynierskiego w kwestiach zasilania, sterowania czy przesyłu danych. Kluczowa wydaje się także interakcja czy komunikacja mobilna, które mają szansę przejść tu w skalę ciała człowieka, uruchomić wielozmysłowy kontakt z multimedialnym środowiskiem. Koncepcyjne projekty studenckie Akademii Sztuk Pięknych (ASP) we Wrocławiu wskazują możliwości nowych mediów we wnętrzach, proponują rozwiązania atrakcyjne wizualnie i nowatorskie użytkowo, czekające na wykorzystanie w biznesie. Dostrzegalny jest również potencjał naukowy i szerokie pole badań we współpracy z ASP, w takich dziedzinach jak: elektronika, informatyka, architektura, inżynieria materiałowa czy psychologia.
EN
anks to the advances in technology, several technologies have emerged in the last quarter of a century to illuminate furniture coatings, or create luminescent forms of interior design, introducing a new way of receiving these elements and the ability to broadcast information. Illumination can take the form of animation, pictorial interfaces or interactive projections that allow communication with the user, but also control their appearance for the emission of simple social signals. As a result of many years of my experience in combining digital projections with interior design forms, it follows that apart from the obvious functions of the interface, the moving luminosity of the surrounding objects evokes a number of mental patterns from the current human environment. The projection activity of the environment, can build the interior reception, easily create moods, define functions or readiness for use, warn or calm down. My attempts, which were purely artistic, can be used for communication purposes, in a more intuitive way than writing or other graphic signs. However, the activity of the environment must be metered and selectively designed to avoid information cacophony, choose communication techniques and projection technologies appropriate to the specific tasks and predispositions of the human psyche. Presented methods for creating a luminous shell of interior elements, use already familiar technologies: diode, projectors or laser projectors, or touch screens, but also need engineering support in matters of power supply, control or data transfer. The key seems to be interaction or mobile communication, which have a chance to go here in the scale of the human body, launch a multi-sensory contact with the multimedia environment. Conceptual student projects of the Academy of Fine Arts in Wroclaw indicate the possibilities of new media in interiors, propose visually attractive and innovative solutions that are waiting to be used in business. There is also a noticeable scientific potential and a wide field of research in cooperation with the Academy of Fine Arts in such fields as: electronics, IT, architecture, material engineering and psychology.
PL
Unikalna społeczność "Książki za kratę", oparta na dobrej woli i darach książkowych, pozwala spojrzeć bardzo szeroko na problem komunikacji różnych środowisk w warunkach wolności i więzienia.
EN
The unique community of "Books for the plaid", based on goodwill and book gifts, allows you to look very broadly at the problem of communication between different environments in the conditions of freedom and imprisonment.
EN
The construction industry is characterized by limited resources and a high level of competition. Limited resources and a competitive environment determine knowledge and information as a particularly important resource for the development of the construction industry. A communication network is one of the elements of a knowledge management system in projects and serves to organize and maintain information links between project participants. We have analysed the communication network between project participants for residential building construction using social network analysis (SNA). The purpose of this work is the calculation and analysis centrality measures for participants in the construction project delivery. Centrality measures can answer the following questions whether the node is influential or central to the network and whether the node is critical for the flow of information in the network.
PL
Panele operatorskie HMI są powszechnie stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Pozwalają na wizualizację sterowania procesem przemysłowym, jak również na zmianę parametrów. Wartości prezentowane operatorowi na ekranie procesowym pochodzą ze sterownika, bądź sterowników, połączonych łączem komunikacyjnym. Wydajna komunikacja między HMI a sterownikiem jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu automatyki. W artykule przeanalizowano kilka aspektów takiej komunikacji i zaproponowano rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu cyklu komunikacyjnego. Opisane metody zostały zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
HMI (Human-Machine Interface) panels are commonly used in industrial automation systems. They facilitate the visualization of industrial process control as well as enable the change of parameters. The values displayed on a HMI are read from a controller or controllers connected by a communication link. Thus efficient PLC – HMI communication is essential for proper functioning of the whole automation system. Several aspects of such communication are analyzed in the paper and some solutions proposed to reduce the communication cycle. The described methods have been implemented in the CPDev engineering environment.
PL
Norma IEC 61131-3 definiuje pięć języków programowania sterowników przemysłowych. Norma ta jest powszechnie stosowana, wiele środowisk inżynierskich jest z nią całkowicie, bądź częściowo zgodnych. W literaturze opisano kilka akademickich rozwiązań, jednak zazwyczaj implementują one jedynie wybrane elementy normy (np. tylko jeden lub dwa języki). Komercyjne środowiska inżynierskie zwykle obsługują wszystkie języki, ale ich dokumentacja skupia się na korzystaniu ze środowiska, natomiast rzadko ujawniane są szczegóły dotyczące wewnętrznej architektury i implementacji. W artykule przedstawiono takie rozwiązania dla pakietu inżynierskiego CPDev. Architektura bazująca na maszynie wirtualnej sprawia, że środowisko jest przenośne, co ułatwia wdrożenie na różnych platformach sprzętowych. W artykule przedstawiono kilka wdrożeń przemysłowych środowiska CPDev.
EN
The IEC 61131-3 standard defines five languages, dedicated for programming industrial controllers. The standard is commonly used, there are numerous engineering environments fully or partially compatible with it. Several academic solutions have been described in the literature, but they typically implement only selected parts of the IEC 61131-3 standard (e.g. only one or two languages). On the other hand, commercial engineering environments usually implement all languages, but their documentation focuses on the application of the environment, whereas details about internal architecture and implementation are rarely disclosed. The paper describes such internal details of the CPDev engineering environment. The architecture based on the virtual machine makes the environment portable, thus facilitate implementation on diverse hardware platforms. Several industrial implementations of CPDev are also mentioned.
PL
Antyczna retoryka dostarcza wiedzy i narzędzi do analizy narzędzi i technik wykorzystywanych w marketingu. To przypuszczenie stanowi hipotezę roboczą niniejszego artykułu. Na istotność badań nad narzędziami retoryki (rozumianej jako komunikacja perswazyjna) wykorzystywanymi w reklamach wskazują antyczne założenia dotyczące celów i zastosowań tej dziedziny nauki. Celem podjętych badań jest sprawdzenie, czy narzędzia te pozwalają zidentyfikować, czym można wyróżnić się na rynku, zaobserwować reakcje odbiorców na poszczególne bodźce oraz jak kierować pozostałą częścią marketingu, aby firma zajmowała wysoką pozycję na rynku.
EN
Ancient rhetoric provides knowledge and tools to analyze the tools and techniques used in marketing. This assumption is the working hypothesis of this article. The importance of research on the tools of rhetoric (understood as persuasive communication) used in advertisements is indicated by ancient assumptions concerning the goals and applications of this field of science. The intention of the authors is to check whether these tools allow you to identify what can stand out on the market, observe recipients’ reactions to specific stimuli and how to manage the rest of the marketing so that the company has a high position on the market.
EN
The main goal of this study is to show how the communication with the main stakeholders in innovative enterprises influences the knowledge management and sharing in the innovative processes. The research method are the critical analysis of the literature, as well as the synthesis. Based on the carried out analyses indicated that knowledge management and knowledge sharing are key to innovative processes and should exploit the potential of ICTs. In addition, the communication with stakeholders - both using traditional and modern means - should be implemented in innovative processes. Traditional forms of communication with stakeholders should not be depreciated. The form of communication determines processes of knowledge management, so it should arise from the possibilities, needs and limitations of the different classes of stakeholders, as well as an enterprise itself.
PL
Głównym celem opracowania jest wskazanie, w jaki sposób komunikowanie się z głównymi interesariuszami w innowacyjnych przedsiębiorstwach wpływa na zarządzanie wiedzą i jej wymianę w procesach innowacyjnych. Metody badawcze to krytyczna analiza literatury, a także synteza. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano, że zarządzanie wiedzą i dzielenie się nią ma kluczowe znaczenie dla procesów innowacyjnych i powinno wykorzystywać potencjał ICT. Ponadto komunikowanie się z interesariuszami - z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków komunikowania się - powinno być wdrażane w procesach innowacyjnych. Tradycyjne formy komunikowania się z interesariuszami nie powinny być deprecjonowane. Forma komunikacji determinuje procesy zarządzania wiedzą, więc powinna wynikać z możliwości, potrzeb i ograniczeń różnych grup zainteresowanych stron, a także samego przedsiębiorstwa.
16
Content available remote Robotic machining in correlation with a 3D scanner
EN
The article presents an original method of communication and data exchange in a robotic machining station consisting of two robots, a positioner and a 3D optic scanner. The task of one of the robots, equipped with a 3D optic scanner, was to receive point cloud of a detail (mould) attached to the positioner table. After detail digitalisation, the received point cloud was adjusted to (compared with) a model detail in the form of a CAD file in the Atos Professional software. In the software, casting material excesses were received in places selected on the detail. Values of the excesses and their coordinates were saved in the script and sent to the robot controller using TCP/IP protocol. The other of robots, equipped with the force control addition and the option of obtaining various processing tools, received sent excess and its coordinates. The other robot adjusted the processing parameters to random excesses, the value of which was received from measurements of the optic scanner of the first robot.
PL
Komunikatory internetowe, choć obecne z nami już od dziesięcioleci, zyskały dużą popularność w tej dekadzie. Dziś są najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji, szczególnie wśród młodych ludzi. Jednak tam, gdzie są przesyłane informacje, istnieje również ryzyko ich przechwycenia, manipulacji czy udaremnienia przekazu. Ważną kwestią stało się zatem bezpieczeństwo komunikatorów internetowych, które powinny chronić nie tylko wrażliwe dane swoich użytkowników, ale także ich prywatność. Niemniej ważną kwestią jest także świadomość użytkowników, którzy z tego oprogramowania korzystają. Czy są oni świadomi zagrożenia wysyłania poufnych informacji tą drogą? Czy sami odpowiednio zabezpieczają się przed ewentualną próbą włamania? Artykuł powstał w celu zaprezentowania oceny świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa komunikatorów internetowych.
EN
Instant Messengers, though being around for decades, only in recent years they have managed to gain much more popularity. Today, they are the most common way of communicating, especially among young people. However, where information is being transferred there is a potential risk of it being intercepted, manipulated or disrupted. Thus, Security of Instant Messengers became a matter of high importance comprising of not only protecting the users’ sensitive information but also privacy. Also important is the awareness of the users. Are they aware of the dangers that come with directing sensitive information in this manner? Are they taking the necessary steps to shield themselves from breach attempts? This article was written to present and evaluate the awareness of IT students in the field of instant messengers security.
EN
We present here a new interpretation of topological concepts based on communication. The context that allows us to see this is that of basic pairs, the most elementary structures that allow to present topology. In particular, we prove that the subsets which can be communicated faithfully between the sides of a basic pair are exactly open subsets and closed subsets. We also prove that a relation between two sets of points can be communicated faithfully if and only if it is continuous or open. Finally we introduce new notions of point and of continuous function which are communicable.
EN
The concept of vulnerability is very important in network analysis. Several existing parameters have been proposed in the literature to measure network vulnerability, such as domination number, average lower domination number, residual domination number, average lower residual domination number, residual closeness and link residual closeness. In this paper, incorporating the concept of the domination number and link residual closeness number, as well as the idea of the average lower domination number, we introduce new graph vulnerability parameters called the link residual domination number, denoted by γLR(G), and the average lower link residual domination number, denoted by γLRaν(G) , for any given graph G. Furthermore, the exact values and the upper and lower bounds for any graph G are given, and the exact results of well-known graph families are computed.
20
Content available Authentication over Internet Protocol
EN
Defending against DoS (denial of service) attacks has become a great challenge, especially for institutions that provide access to their services in the public network. State-of-the-art identity concealing tools and vast number of computers connected to the network require ensuring appropriate means for entities at risk to enable defence from the particular type of threats. This article presents a concept of user authentication in IP communication. The concept consists in providing the receiver with the possibility to determine sender՚s identity at the Internet layer level. This provides both the capability of defence against DoS attacks and possibility of utilizing the presented model over existing Internet network, which is directly responsible for transmission. The authors hope that the concept is a significant step in the perception of public network data transmission.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.