Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roadworks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Utrzymanie i remonty nawierzchni drogowych
PL
Zarządzanie eksploatacją nawierzchni drogowej obejmuje zadania wykonywane przez zarządcę drogi oraz zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Diagnostyka nawierzchni i odpowiednia reakcja na wyniki przeprowadzanych przeglądów stanu dróg pozwalają na efektywne zarządzanie nimi w czasie oraz bezpieczne użytkowanie przez uczestników ruchu.
PL
Artykuł porusza temat bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego podczas robót prowadzonych na czynnej drodze dwujezdniowej. Omówiono trzy typy rozwiązań dotyczących organizacji ruchu drogowego w miejscach, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Przedstawione zostały wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Całość poparto wynikami badania ankietowego.
EN
The road network in Poland is still being expanded. The intensity of these construction activities has been variable over the years. The construction of dual carriageway roads (motorways and expressways) is conducted according to a program which was developed in the nineties of the last century and has been modified several times since then. Particularly high pace of implementation of the investments was in the period from 2004 to 2015. This was due to subsidies from the European Union and the Cohesion Fund, as well as the European Championship in football which was organized in Poland in 2012. The existing road network requires proper maintenance. This is often associated with running repairs and modernization works. This stems from the need to repair the damaged parts of the road construction or engineering structures (viaducts, bridges, etc.). Given that roads in Poland were constructed and are still being built, it is obvious that they present various technical conditions. The technical state of roads depends for example on their age and the traffic load. The current corrective actions are inevitable. Their implementation can be very often seen while travelling around the country. The safety of the work completion at an operated roadway (especially dual carriageway) is very important. Specifically, the issue applies to both drivers and passengers of vehicles, as well as professionals who carry out works at operated roadways.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania kruszyw naturalnych oraz przede wszystkim kruszyw alternatywnych w drogownictwie. Przedstawia zapotrzebowanie na kruszywa niezbędne do modernizacji i budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce, rodzaje odpadów przemysłowych wykorzystanych w drogownictwie oraz doświadczenia zagraniczne.
EN
Design works on road construction plans for areas protected by conservation require a proper preparation, especially in terms of formality, which has been described in this paper. One has shown the various methods of conduct in the course of obtaining administrative decisions and related difficulties, which are dependent on the form of monument protection and the scope of the proposed building works. One has also raised a question regarding the law on the subject. One has suggested the consolidation of existing regulations and introduced the likely new direction that is currently in preparation.
PL
Inwestycje drogowe stanowią niezbędny element utrzymania oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Prace projektowe dotyczące drogowych zamierzeń budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, wymagają należytego przygotowania szczególnie pod względem formalnym. Przedstawiono różne metodyki postępowania w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz związanych z nimi trudności, które to są uzależnione od formy ochrony zabytku oraz zakresu planowanych robót budowlanych. Poruszona została również kwestia dotycząca prawa w przedmiotowym zakresie. Zaproponowano ujednolicenie dotychczasowych przepisów oraz przedstawiono prawdopodobny kierunek nowych będących obecnie w fazie przygotowań.
EN
Presents the potential hazards that may exist in workplaces done by road worker. The types of protective clothing under the laws of the European Union. Protective clothing is divided into three categories depending on the degree of risk. Quoted examples of standards for protective clothing. Also depicts themes related to the warning clothing designed for people doing road works. It was found that in order to ensure compliance by the manufacturer of personal protective equipment with the requirements of both protective clothing, as well as high-visibility clothing is necessary to use a harmonized European standards being developed by CEN and CENELEC.
PL
W pracy przedstawiono nietypowe rodzaje robót budowlanych. W branży konstrukcyjno-budowlanej opisano: sposób podparcia istniejącej, drewnianej więźby dachowej stalowymi kratownicami w celu wymiany konstrukcji nośnej podpierającej tą więźbę, sposób wzmocnienia filarka (powstałego po wybiciu otworu w ścianie murowanej), sposób zamocowania lamp operacyjnych w przychodni do istniejącego stropu Ackermanna bez obciążania tego stropu. W branży drogowej opisano wykonanie tzw. inteligentnego oznakowania poziomego dróg przy użyciu materiału luminescencyjnego. Przedstawione rozwiązania projektowe zostały już zrealizowane.
EN
This paper presents untypical types of construction works. For civil engineering and construction trade, the article describes: the method of supporting existing wooden roof framework using steel trusses in order to replace the load-bearing structure supporting that framework, the method of reinforcing the pillar (made after a hole in the brick wall have been knocked out), the method of fastening operating lamps in the clinic to an existing Ackermann’s ceiling without straining that ceiling. For road construction trade, the article describes construction of the so-called intelligent horizontal road marking using a luminescent material. The design solutions presented in the paper have already been carried out.
PL
Najważniejsze zagadnienia związane z organizacją ruchu na czas robót drogowych omawiane były podczas Forum Dyskusyjnego, które odbyło się w czasie Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014.
PL
Ponad 300 osób wzięło udział w KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2014, które odbyły się w dniach 26-28 lutego 2014 roku w Krakowie. Złożyły się na nie dwa spotkania z organizowanego przez Media-Pro Polskie Media Profesjonalne cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014” oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich - BARIERY 2014”.
EN
Work zone is a critical element of the road network in the city. Therefore, the proper planning and designing of temporary traffic control during the road works is important not only from the point of view of the mobility, but also in terms of the safety of road users and road workers. The paper presents practical aspects related to the development of temporary traffic control. The need for a comprehensive approach in such cases has been also emphasized. It should take into account the safety aspects at every stage of the life cycle of the road project. Information delivered to road users also plays an important role in the process of planning of road works in the city.
PL
Strefa robót drogowych jest elementem krytycznym w sieci drogowej miasta. W związku z tym odpowiednie planowanie i projektowanie tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót jest istotne nie tylko z punktu widzenia sprawności ruchu, ale również pod względem bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz pracowników firm budowlanych. W referacie przedstawiono aspekty praktyczne związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu oraz podkreślono konieczność kompleksowego podejścia w takich przypadkach. Powinno ono uwzględniać aspekty bezpieczeństwa na każdym z etapów cyklu życia przedsięwzięcia drogowego. W procesie planowania robót drogowych w mieście istotną rolę odgrywa również informacja przekazywana użytkownikom drogi.
EN
Road works are one of the main sources of traffic disruption and related traffic problems in road network. Work zones are also critical places from the point of view of traffic safety. There are many measures to improve traffic safety during the road works. Some of the activities taken in this area within the various research programs have been presented in the paper.
PL
Prowadzenie robót drogowych stanowi jedno z głównych źródeł zakłóceń w ruchu i związanych z tym problemów komunikacyjnych. Strefy robót drogowych są również miejscami krytycznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje wiele sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót drogowych. W artykule scharakteryzowano niektóre z działań podejmowanych w tym zakresie w ramach różnych programów badawczych.
11
Content available remote Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych
PL
Wojskowe konstrukcje składane, poza typowo militarnym zastosowaniem, mogą być wykorzystywane w czasie pokoju do budowy mostów doraźnych w sytuacjach kryzysowych (np. po przejściu fali powodziowej lub awarie i katastrofy mostów) oraz innych stanach wyższej konieczności (remonty i przebudowa mostów stałych). Konstrukcje składane charakteryzuje wprawdzie ograniczony czas eksploatacji, w porównaniu z konstrukcjami stałymi, ale stwarzają one możliwość szybkiego usprawnienia ruchu w warunkach rozbudowy infrastruktury drogowej mostów stałych. W tych sytuacjach zbudowanie tymczasowego (doraźnego) objazdu lub bezkolizyjnego skrzyżowania z konstrukcji składanych poprawia płynność ruchu i pozwala zyskać czas na zgromadzenie środków na budowę obiektu stałego. Ponadto dostosowane są one do obowiązujących obciążeń normatywnych przyjętych w gospodarce narodowej, przez co nie wymagają dodatkowego wzmocnienia jako mosty tymczasowe. W artykule przedstawiono przykłady zastosowań konstrukcji składanych do budowy mostów objazdowych we Wrocławiu. Zaprezentowane konstrukcje mostów składanych (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) pozwalają na łatwy i szybki montaż przęseł i podpór w różnych układach konstrukcyjnych. W końcowej części opracowania podano perspektywy rozwoju tych konstrukcji.
EN
Military foldable bridges, apart from usual military application, can be used in peacetime to erect temporary bridges in emergency situations (e.g. flood or failures and crashes of bridges) and in cases of absolute necessity (repairs and reconstruction of road bridges). Foldable structures have limited service life compared with fixed structures, their advantage lies in the improvement of traffic during the development of road infrastructure. In this situation the erection of a temporary detour or a separated intersection made of foldable structures improving the flow of traffic and acting as a temporary measure allowing for the materials to be collected for fixed constructions. They meet normative requirements defined by economical procedures. These structures do not require additional reinforcement as temporary bridges. The paper describes some selected applications of collapsible structures to erect temporary bridges in Wrocław. The presented structures (DMS-65, MS-54, MS 22-80, KD-66C) allow for quick and easy assembly of bridge spans and supports. In the conclusion development perspectives of said constructions are given.
PL
W otoczeniu większości dróg samochodowych w naszym kraju, zarówo tych głównych, jak i dróg o mniejszym znaczeniu, dopuszczalny poziom dźwięku jest znacznie przekroczony. Dodatkowym problemem jest hałas emitowany przez pracujące maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie, przebudowie czy modernizacji dróg i ulic. Roboty drogowe często są prowadzone w pobliżu budynków mieszkalnych, na terenach chronionych, na obszarach Natura 2000 i chociaż mają charakter przejściowy i lokalny, naruszają "życie" w środowisku oraz mogą przyczyniać się do jego degradacji. Ważną sprawą z punktu widzenia ochrony środowiska jest odległość od wykonywanych prac budowlanych.
EN
In the vicinity of most of Poland's roads, including both main roads and those of secondary importance, permissible noise levels are signilicantly exceeded. An additional problem is the noise emitted by working machinery and equipment used in the building, reconstruction and improvement of roads and streets. Road works often take place in the vicinity ol residential buildings, in protected areas or at Natura 2000 sites, and although these works are of a temporary and localized nature, they disturb "life" in the environment and may lead to its degradation. An important issue for environmental protection is distance from ongoing construction work.
13
Content available remote Geosyntetyki w robotach drogowych
PL
Spółka Amago od wielu lat jest znanym przedstawicielem handlowym wiodących producentów maszyn budowlanych, sprzętu fundamentowego i urządzeń geotechnicznych, a także solidnym dostawcą geosyntetyków, które sprawdziły się na wielu polskich budowach.
PL
Przedstawiono wybrane problemy, które wymagają rozwiązania, aby proces realizacji kontraktów drogowo-mostowych przebiegał sprawniej, zarówno w trakcie przygotowania oferty, jak też realizacji kontraktu.
EN
The selected problems whose demands special solutions in order to do process of realization contracts road/bridge - both solution - by preparing offers as in course of contracts or realizations were efficient.
16
Content available remote Organizacja ruchu w czasie zamknięć dróg
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację robót drogowych ze względu na rodzaj zajętego elementu sieci ulicznej. W zależności od utrudnień ruchu określono sposoby organizacji ruchu w czasie zamknięcia. Algorytm wyznaczania opóźnień w czasie zamknięcia oparty jest na analizie różnych wariantów organizacji ruchu i wyborze rozwiązania o minimalnych stratach czasu. W artykule omówiono również rozkład potoków ruchu zamykanego odcinka na sieć, który jest podstawą planowania optymalnych tras objazdowych.
EN
The classification of road works with regard to closed roadnet element has been presented in the article. The organization during road closure has been determined depending on impediment to traffic. The algorithm of delay calculation during road closure is based on analysis of different traffic organization variants and solution choice with minimal time loss. The traffic assignment of closing link has been also discussed in the article. It is the basis of optimal diversion planning.
PL
Przedstawiono wyniki niektórych badań odpadów procesu hutniczego, zgromadzonych na zwałowiskach rejonu bytomskiego, pod kątem wykorzystania ich dla potrzeb robót inżynieryjnych a także budownictwa drogowego.
EN
The paper presents results of some studies of the metallurgic discards, accumulated on the dumping grounds of the Bytom-region, for their utilization in engineering and road works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.