Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air handling units
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1253/2014 i 1254/2014 dotyczące wymagań dla urządzeń wentylacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkalnym i niemieszkalnym, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
EN
This article presents the European Union Commission Regulations No. 1253/2014 and 1254/2014 regarding requirements for ventilation units applicable to residential and non-residential buildings, in force since 1 January 2016.
PL
W artykule omówiono wyniki pomiarów jakości powietrza wewnętrznego, takie jak wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla i temperatura powietrza. Zaproponowano również dwa rozwiązania wymiany powietrza w pomieszczeniu. Instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną przeanalizowano pod kątem technicznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Wilgotność względna w pomieszczeniu banku była zbyt niska, stężenie CO2 przekraczało dopuszczalne normą wartości. Natomiast temperatura powietrza była zbyt wysoka z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku, ale pracownicy uznali ją za odpowiednią. Całkowity koszt instalacji wentylacyjnej jest niższy o 15% niż instalacji klimatyzacyjnej. Pod względem eksploatacyjnym układ z centralą wentylacyjną może być bardziej trwały, ponieważ znajduje się w nim mniej urządzeń podatnych na uszkodzenia, takich jak np. nawilżacze. W przypadku instalacji klimatyzacyjnej możliwy jest natomiast odzysk wilgoci w obrotowym wymienniku ciepła. Dodatkową zaletą tej instalacji jest możliwość nawilżania powietrza.
EN
The article was presented results of measurement for example indoor air quality, such as relative humidity, carbon dioxide concentration and temperature of the air. Also was proposed two solutions for the air change. Ventilation and air conditioning were analyzed in terms of technical, operational and economic. Relative humidity in the room of the bank was been too low, CO2 concentration was exceeded the acceptable standard values. The air temperature was been too high from the point of view of the thermal protection of the building, but the people were recognized it as appropriate. The total cost of the ventilation system is lower by 15% than air conditioning system. In terms of operating system of the air handling unit can be more durable, because there is a device less susceptible to damage such as humidifiers. In the case of air-ventilation it is, however, possible to recover the moisture in a rotating heat exchanger. An additional advantage of the air conditioning system is the ability to humidify the air.
PL
Artykuł jest kontynuacją i rozszerzeniem obliczeń przedstawionych w artykule z 2015 roku [4]. Przedstawia obliczenia ilości ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjnego oraz zużycia prądu przez wentylatory w basenowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Uwzględniono warianty wentylacji centralnej i zdecentralizowanej. W wyniku obliczeń potwierdzono tezę, że wentylacja zdecentralizowana jest najlepszym możliwym wariantem wentylacji obiektu basenowego zarówno pod względem komfortu i zdrowia użytkowników, jak i zużycia energii.
EN
The article is a continuation and extension of the calculations presented in 2015 [4]. It provides the calculation of the amount of heat that is needed to heat up the air and power consumption by the fans in the air handling unit equipped with a heat pump taking into account the variants of centralized and decentralized ventilation system. The calculations were obtained to confirm the thesis that the decentralized ventilation system is the best possible variant for ventilation of swimming pool facility, in terms of comfort and health of users, as well as energy consumption.
PL
Jednym z nowych rozwiązań w technice obróbki powietrza dla potrzeb klimatyzacji jest sorpcyjno-wyparny system chłodzenia DEC. W artykule opisana została zasada działania sorpcyjno-wyparnego systemu klimatyzacji oraz zaprezentowano różne konfiguracje, w jakich można wykonać centralę klimatyzacyjną opartą na zasadzie chłodzenia sorpcyjno-wyparnego, w zależności od warunków klimatycznych w jakich system ma być stosowany. Dla każdej konfiguracji przedstawiono na wykresie Molliera, jak zmieniają się parametry powietrza wentylacyjnego w poszczególnych elementach centrali.
EN
One of the innovations m technology of air treatment for air conditioning is Desiccant Evaporative Cooling system DEC. The article describes the operation principle of desiccant evaporative cooling system also presents the various configurations in which the air conditioning central unite can be built depending on the climate conditions in which the system is to be used. For each configuration the air treatment in each component of air handling unit is shown in the Mollier diagram.
PL
W pierwszej części artykułu omówione zostały rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji, nakreślono też problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. Poruszono kwestię analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiono jedną z efektywnych metod: e-NTU. W następnej części szczegółowo omówiony zostanie problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawione istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The increasing pries of fossil fuels and legislative policy connected with environmental protection result in implementation of energy saving technologies in all economic sectors. Such solutions are also implemented in HVAC systems, which are characterized by high thermal and electrical energy consumption, especially during the air treatment. The high energy consumption can be reduced by using the heat recovery exchangers in ventilation systems.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji oraz nakreślono problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały także różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. W tej części poruszona została kwestia analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiona jedna z efektywnych metod: ε-NTU. Szczegółowo omówiono problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawiono istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The first part of the following paper was focused on the recuperators used of heat recovery in ventilation and air conditioning systems and on the problem of freezing of such exchangers. Different methods of calculating the safe working temperature was presented. In this part of the paper the aspect of analysis of het recovery exchangers will be presented and one of the most effective methods (ε-NTU) will be shown. The freezing problem of counter-flow and cross-flow heat exchanger will be analyzed in detail along with the selected exploitation problems.
PL
Czerpanie energii z gruntu powinno być rozważane jako element instalacji, który przynosi korzyści energetyczne. Należy jednak dokładnie przemyśleć formę wymiany ciepła z gruntem. Popularnym rozwiązaniem jest rurowy wymiennik powietrze – grunt, coraz częstsze jest też umieszczanie tego wymiennika pod budynkiem. W artykule przedstawiono argumenty przytaczane w celu uzasadnienia takiej instalacji wymiennika oraz proste obliczenia, które przemawiają na niekorzyść tego rozwiązania.
EN
Using ground energy should be considered as an installation element giving some energy savings. The way of doing so must be however carefully investigated. The earth-to-air heat exchanger is a very popular solution and recently the pipes placed under the building gain much attention. The paper presents the opinions used to support such an idea and the discussion based on simple calculations discrediting the heat exchanger under the building.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie, założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji, wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
EN
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single family house. At the outset was made an executive project. There was specified air flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the other hand rectangular components are more expensive because of more complicated production process.
PL
Koszty eksploatacji wentylacji i ogrzewania hal basenowych są w bardzo dużym stopniu uzależnione od efektywności energetycznej zastosowanych central klimatyzacyjnych, a także kosztów ciepła i energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano koszty eksploatacji central klimatyzacyjnych o różnej konstrukcji. Wskazano też granice opłacalności stosowania aktywnych i pasywnych układów odzysku ciepła.
EN
Running costs of ventilation and heating of swimming pool halls strongly depends on energetical efficiency of air handling units and price of heating and electricity. The running costs of various types of air handling units has been analyzed in this article, as well as the borders of profitability of active and passive heat recovery.
PL
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne służą do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach. W artykule przedstawiono klasyfikację central wynikającą z ich budowy, lokalizacji, stopnia uzdatniania powietrza oraz właściwości mechanicznych.
EN
Air handling units are used for air treatment to ensure proper air parameters in rooms. In this article the classification of air handling units by their structure, air treatment, and mechanical properties is presented.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki symulacji numerycznej procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku wykorzystującym przepływ krzyżowy. Zaprezentowane wyniki dotyczą porównania efektywności temperaturowej dwóch typów wymienników o różnej konstrukcji, analizy wymiany ciepła na powierzchni ożebrowanej oraz wpływu różnych cech charakterystycznych wypełnienia na skuteczność chłodniczą pośrednich rekuperatorów wyparnych.
EN
The first article (RI 3/2014) presented the characteristics of indirect evaporative heat exchangers structure. The materials most often used in for of this type of units construction were presented. Also, the materials that can be used in the future have been shown. Differ-ent types of ribs, used in such devices, were presented, with the original mathematical model ĺ-NTU, describing nonlinear processes of heat and mass transfer in finned heat exchanger that uses the cross- flow pattern has been shown. In this part of the paper the results of numerical simulation will be presented. The results presented refer to comparing the temperature effectiveness of two types of ex-changer with different construction, heat transfer analysis for finned surface and the impact of different filling characteristics on the performance of indirect evaporative cooling recuperators.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczno-porównawczą instalacji wentylacyjnej basenu z wykorzystaniem centrali bez pompy ciepła i centrali w pompę wyposażonej. Analizę przeprowadzono na przykładzie projektowym basenu publicznego zlokalizowanego w województwie mazowieckim.
EN
Ventilation system of the indoor swimming pool is responsible for proper air parameters. The market offers generally two types of Air Handling Units: the one equipped with a heat pump and the one without it. Comparative analysis was performed using real meteorological data. Hourly calculations showed some periods when outside air conditions are not suitable for ventilating indoor swimming pool. Applying AHU without a heat pump one needs to use additional air dryers. The comparison showed significant advantage of AHU equipped with a heat pump.
PL
Intencją przeprowadzonych badań laboratoryjnych była ocena sprawności różnych sposobów odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego w wentylacji. W tym celu zbudowano dwa oryginalne stanowiska, które umożliwiły uzyskanie wiarygodnych wyników porównawczych, przedstawionych w artykule.
EN
The intention of laboratory tests was to evaluate the efficiency of different methods of heat recovery from exhaust air in venti lation. For that purpose two original research stations was built, which enabled to get reliable comparative results of tests.
PL
W artykule przedstawiono uproszczoną metodę obliczania procesów uzdatniania powietrza z wykorzystaniem techniki typu „desiccant cooling”, która umożliwia obliczenia energetyczne procesów uzdatniania powietrza w trakcie całego sezonu chłodniczego oraz porównanie uzyskanych wyników ze zużyciem energii dla tradycyjnego sposobu przygotowania powietrza.
EN
The paper presents a simplified calculation method for desiccant cooling of air-conditioning system energy performance. This method was used for calculation of seasonal energy consumption for analyzed air-conditioning system. The result was compared with an energy consumption for traditional air-conditioning system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.