Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koło zębate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wyznaczania współczynników nierównomiernego rozkładu obciążenia w przekładniach zębatych. Zaproponowano metodę wyznaczania korelacji pomiędzy współczynnikami KHβ i KFβ odnoszącymi się odpowiednio do nierównomiernego rozkładu naprężeń stykowych oraz naprężeń u podstawy zęba od zginania w kole zębatym. Zaproponowane rozwiązanie pozwala analizować w zębie odkształcenia i naprężenia w dwuwymiarowej skali, uwzględniając wysokość i szerokość zęba. Otrzymane z zaproponowanego modelu wyniki porównano z rezultatami obliczeń, otrzymanymi zgodnie z zaleceniami według normy ISO, dotyczącymi wyznaczania nierównomierności rozkładu obciążenia. Następnie ustalono obszary zgodności wygenerowanych rozwiązań.
EN
This paper deals with the problem of determining the face load factors for spur gears. The authors propose a method used for determination of the correlation between the KHβ and KFβ factors, related respectively to load distribution due to contact and load distribution due to bending of the gear tooth. The proposed method allows to analyze deformation and stress in two dimensions, taking into account height and width of the gear tooth. The obtained results were compared with the ISO guidelines regarding the face load factors determination and then the regions of compatibility between the methods were analyzed.
EN
Tooth fracture is the most dangerous form of gear wear that excludes the gear from further use. In order to counteract the occurrence of this type of damage, it is very important to properly design the toothed gear. To calculate the gear tooth bending strength, a strength parameter called the nominal stress number σFlim is necessary. ISO 6336-5:2003(E) and available material databases provide σFlim values for the most popular engineering materials used for gears, including those for case-hardened steels. There is, however, no data for a new generation of nanostructured engineering materials, which are the subject of research conducted at the Tribology Department of ITeE – PIB. The σFlim parameter is most often determined in cyclic fatigue tests on toothed gears with specially selected tooth geometry. In order to determine the above strength parameter, a pulsator (symbol T-32) was developed and manufactured at ITeE-PIB in Radom. The article presents a new device, research methodology, and the results of verification tests for case-hardened steel 18CrNiMo7-6, confirming the correctness of the adopted design assumptions and the developed research methodology. The results of tooth bending fatigue tests are the basis for the selection of a new engineering material dedicated to gears, which later undergoes tribological testing.
PL
Złamanie zęba u podstawy jest najbardziej niebezpieczną formą zużycia kół zębatych wykluczającą je z dalszej eksploatacji. W celu przeciwdziałania wystąpieniu tego rodzaju uszkodzenia bardzo istotne jest właściwe zaprojektowanie koła zębatego. Do obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych na złamanie zęba niezbędny jest parametr wytrzymałościowy zwany granicą zmęczenia σFlim. Norma ISO 6336–5:2003(E), a także dostępne bazy materiałowe podają wartości σFlim dla najbardziej popularnych materiałów wykorzystywanych na koła zębate, w tym dla stali nawęglanych. Brak jest jednak jakichkolwiek danych dla nowej generacji nanostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych, które są przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie Tribologii ITeE – PIB. Parametr σFlim wyznacza się najczęściej w badaniach pulsacyjnych na kołach zębatych o specjalnie dobranej geometrii uzębienia. W celu wyznaczenia powyższego parametru wytrzymałościowego w ITeE – PIB w Radomiu opracowano i wytworzono pulsator (o symbolu T–32). W artykule przedstawiono nowe urządzenie, metodykę badawczą oraz wyniki badań weryfikacyjnych dla stali konstrukcyjnej 17HNM – nawęglanej i hartowanej, potwierdzające poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych i opracowanej metodyki badawczej. Wyniki badań zmęczeniowych stanowią podstawę wyboru nowego materiału konstrukcyjnego dedykowanego na koła zębate, które później poddaje się przekładniowym badaniom tribologicznym.
4
Content available remote Techniki wytwarzania kół zębatych
PL
W zakresie metod wytwarzania kół zębatych nie następują znaczące zmiany. Nadal w powszechnym użyciu znajdują się metody kształtowe i obwiedniowe, w których jako narzędzia wykorzystuje się: frezy modułowe kształtowe (krążkowe), frezy modułowe obwiedniowe (ślimakowe), dłutaki modułowe, wiórkowniki i ściernice.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania parametrycznych kół zębatych w oparciu o równanie ewolwenty w systemie Autodesk Inventor. Przedstawiono dwie metody: w pierwszej z nich geometria wrębu otrzymywana jest bezpośrednio z wygenerowanej ewolwenty, natomiast w drugiej z przedstawionych metod krzywa została otrzymana z równania ewolwenty stosowanego jako tor ruchu punktu charakterystycznego narzędzia w procesie symulacji obróbki.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących geometrycznej analizy dokładności kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba wykonanych z żywic fotoutwardzalnych. Do badań wybrano koła zębate wykonane metodami przyrostowymi wg technologii PolyJet oraz DLP. Pomiary wykonywano z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Klingelberg P40. Analiza otrzymanych wyników ujawniła odchylenia od geometrii bazowej kół dla obu rozpatrywanych przypadków. Koła wykonane wg technologii PolyJet oraz DLP uzyskały 11 klasę dokładności wg normy DIN 3965.
EN
The article presents the results of research on geometrical accuracy analysis of spiral bevel gears made of photocurable resins. The gears made using additive methods according to PolyJet and DLP technologies were selected for the research. The measurements were made using the Klingelberg P40 coordinate measuring machine. Analysis of the results obtained revealed deviations from the base geometry of gear for both considered cases. The gears made according to PolyJet and DLP technology have obtained the 11th class of accuracy according to DIN 3965.
PL
Przedmiotem pracy jest modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego z tworzywa termoplastycznego. W tym celu zastosowano program SOLIDWORKS do utworzenia modelu CAD wypraski i program AUTODESK MOLDFLOW do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wypraski oraz analiz przebiegu procesu i jego wyników. Doboru materiału użytego w badaniach dokonano w programie CAMPUS. Wykonano symulację wtrysku, uwzględniając położenie punktu wtrysku oraz różne parametry procesu. Wyniki analiz numerycznych procesu wytwarzania koła zębatego umożliwiły uzyskanie odpowiedniej jakości wypraski oraz zoptymalizowane parametry przetwórstwa.
EN
The subject of this work is the modeling of the process of forming an injection gear made of thermoplastic. For this purpose, the SOLIDWORKS software was used to create a CAD model of the molded piece and the AUTODESK MOLDFLOW software to carry out computer simulations of the injection molding process and analysis of the process and its results. Injection simulation was performed taking into account the location of the injection point and various process parameters. The results of numerical analyzes of the gear manufacturing process made it possible to obtain an appropriate, quality molding and optimized processing parameters.
8
Content available remote Reliability analysis of critical kinematic pair of the RD-33 engine
EN
The article addressed the technological problem occurring in the RD-33 turbine engine on the kinematic pair between the accessory gearbox (AGB) and fuel regulator pump HP-59A (Polish: NR-59A). In the beginning, examples of operational problems were described. Then, the power balance for the accessory gearbox and strength calculations of gear and splines of a critical pair were presented. It was demonstrated that gear made from an original material complies with strength criteria and the observed operational problems with splines are created by other factors.
PL
W artykule przedstawiono problem technologiczny występujący w silniku turbinowym RD-33 na połączeniu kinematycznym między skrzynką napędu agregatów a pompą regulatora paliwa HP-59A. Na początku opisano przykładowe problemy eksploatacyjne, następnie przedstawiono bilans mocy dla skrzynki napędu agregatów i obliczenia wytrzymałościowe dla koła zębatego i wielowypustu krytycznego połączenia. Wykazano, że koło zębate wykonane z oryginalnego materiału spełnia warunki wytrzymałościowe, natomiast obserwowane problemy eksploatacyjne z wielowypustem są generowane przez inne czynniki.
EN
Cycloidal (also called epicyclical or convex-concave) gears are used less often than common involute gears, which are very easy to manufacture and can be modified by corrections to the gear profile. Cycloidal gears are very sensitive to the proper axial distance between the pinion and the gear. The main advantage of convex-concave gears is the lowering of the contact pressure due to teeth flanks meshing and also the lowering of the slide ratios compared to involute gears. The calculation of the selected geometrical parameters and the contact pressure between the teeth flanks of the cycloidal gearing is described in the presented article.
10
Content available Designing pitch curves of non-circular gears
EN
The paper examines the design and generation of gear drives with non-circular gears. Gearings with a changing transmission gear ratio are used for the purposes of practical experimentation, even though “standard” gearings with a constant transmission gear ratio are used more often. In this paper, the author presents the design for the shape of a pitch outline for a specific requirement, that is, continuous change in gear ratio during one rotation. The gearing is designed such that the pitch curve is composed of an ellipse. The article also presents some kinematic properties of the designed non-circular gearing.
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania geometrii koła zębatego przy użyciu współrzędnościowych systemów pomiarowych oświetlających obiekt światłem laserowym oraz strukturalnym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji geometrii koła zębatego z zastosowaniem powiązanych systemów RE/CAD/RP. Proces digitalizacji geometrii uszkodzonego podzespołu zrealizowano z zastosowaniem współrzędnościowego systemu optycznego iNEXIVE firmy NIKON. Następnie geometrię modelu odtworzono w systemie NX. Model fizyczny wykonano metodą przyrostową FDM na drukarce Fortus 360-mc. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu systemu Atos II Triple Scan oraz ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article verifies the accuracy of the geometry of the gear wheel using coordinate measuring systems illuminating the object with laser and structural light. The first stage presents the process of reconstruction of the geometry of the gear using the associated RE / C AD / RP systems. The process of digitizing the geometry of a damaged part of the gear wheel was carried out by using the iNEXIVE coordinate optical system from NIKON. Then the geometry of the model was reconstructed in the NX system. The physical model was made using the additive FDM method on a Fortus 360-mc 3D printer. The process of verification of model geometry accuracy was carried out using the Atos II Triple Scan system and the MCA II measuring arm with a mounted MMDx100 laser head.
EN
To study dynamic evolution law of mechanical reliability caused by wear, gear transmission system is taken as a research object. Considering the effect of clearance caused by wear on gear teeth load in double meshing area, the formula of dynamic distribution load which is undertaken by two adjacent teeth is deduced. And the distributed pressure and meshing speed, which should be taken into account while calculating gear wear, are obtained based on the Winkler surface model and principle of tooth mesh. Based on the Archard’s wear model, numerical simulation model for wear in spur gear is deduced, and the wear depth of each meshing points on teeth outline with different wear cycles are obtained. The calculation wear model is replaced with a surrogate model with Neural Network and Kriging method to overcome time-consuming defect. Random process model is integrated with the surrogate model, and dynamic reliability for nonlinear stochastic structure with unknown distribution characteristic is obtained with Neural Network-based Edgeworth series technique and four moment methods, which is compared with Kriging-based Monte Carlo simulation method. The computational efficiency and accuracy are also demonstrated.
PL
W artykule badano prawo dynamicznej ewolucji niezawodności mechanicznej powodowanej zużyciem na przykładzie układu przekładni zębatej. Na podstawie rozważań nad wpływem luzu powstałego na skutek zużycia na obciążenie zębów przekładni w obszarze podwójnych zazębień, wyprowadzono wzór na dynamiczny rozkład obciążeń przyjmowanych przez pary sąsiadujących zębów. Rozłożone naciski i prędkość zazębiania, które należy uwzględnić przy obliczaniu zużycia przekładni, otrzymano na podstawie modelu powierzchniowego Winklera oraz zasady zazębienia. W oparciu o model zużycia Archarda, wyprowadzono numeryczny model symulacyjny zużycia w przekładni zębatej oraz obliczono głębokość zużycia każdego z punktów zazębienia na zarysie zębów przy różnych cyklach zużycia. Aby uniknąć problemu czasochłonności, obliczeniowy model zużycia zastąpiono modelami zastępczymi bazującymi na sieci neuronowej i metodzie krigingu. Model procesu losowego zintegrowano z modelem zastępczym, a dynamiczną niezawodność dla nieliniowej struktury stochastycznej o nieznanej charakterystyce rozkładu uzyskano za pomocą techniki serii Edgeworth opartej na sieci neuronowej oraz metody czterech momentów, którą porównano z metodą symulacji Monte Carlo opartą na krigingu. Wykazano także wydajność obliczeniową i dokładność omawianej metody.
EN
This article is dedicated to the subject of gearboxes, with a specific focus on the load distribution on the tooth. The aim of the study was to review the selected solutions and methods that can contribute to aligning the load on the width of the tooth. The structure and operation of each solution are described in detail. The paper presents the possible benefits of using the described solutions.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu liczby obciągnięć ściernicy na dokładność szlifowanego uzębienia metodą kształtowo-podziałową. Operacji szlifowania na szlifierce RAPID 2000 firmy Höfler poddano koła zębate wykonane ze stali C55 po frezowaniu obwiedniowym i hartowaniu indukcyjnym, o następującej charakterystyce: m = 5 mm, z = 68, dp = 345,131 mm. Obciąganie ściernicy prowadzono po wyszlifowaniu 9, 13, 17 wrębów koła zębatego. Dla kół zębatych po szlifowaniu ściernicą z różną liczbą obciągnięć wykonano pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej następujących odchyłek: odchyłki całkowitej zarysu Fα, odchyłki kształtu zarysu ffα, odchyłki położenia zarysu fHα, odchyłki całkowitej linii zęba Fβ, odchyłki kształtu linii zęba ffβ, odchyłki położenia linii zęba fHβ, odchyłki podziałki fp, odchyłki sumarycznej podziałek koła Fp, odchyłki bicia promieniowego Fr.
EN
In this paper the results of investigations concerning the effects of number of truing operations of a grinding wheel on accuracy of gear wheel grinded with the use of profile dividing method are presented. The grinding operation was performed on the gear wheels made of hobbed and induction hardened C55 steel on grinding machine of RAPID 2000 made by Höfler Company. The gear wheels parameters were as follows: m = 5 mm, z = 68, dp = 345,131 mm. Truing of the grinding wheel was performed after grinding of 9, 13, 17 tooth spaces of the gear wheel. The measurements of deviations of gear wheels were conducted on coordinate measuring machine. Following deviations are measured: total profile deviation Fα, profile form deviation ffα, profile slope deviation fHα, total helix deviation Fβ, helix form deviation ffβ, helix slope deviation fHβ, single pitch deviation fp, total cumulative pitch deviation Fp, radial runout deviation Fr.
15
Content available remote Koła zębate wykonane drukarką 3D
16
Content available remote Wybrane aspekty konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane elementy procesu konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego, z którymi musi się zmierzyć projektant – konstruktor. Opisano problematykę projektowania uwzględniając poszukiwanie kompromisu pomiędzy często przeciwstawnymi wymaganiami. Omówione zostały najważniejsze i istotne węzły konstrukcyjne przekładni, w tym: koła zębate, łożyskowanie i działające siły. Przeprowadzono również rozważania nad technologią wykonania kadłuba oraz wpływem klasy dokładności wykonania kół na konstrukcję i parametry robocze przekładni.
EN
The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the final drive are discussed, including: gears, bearings and the acting forces. Consideration is also given to the construction technology of the body and to the effect of gear accuracy grade on the structure and operating properties of the drive.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod tworzenia modeli bryłowych kół zębatych w systemie Autodesk Inventor. Przedstawiono metody oparte na podstawowych narzędziach dostępnych w programie. Uzasadnieniem takiego doboru metod była prostota oraz stabilność otrzymywanych modeli bryłowych.
EN
The article presents an overview of selected methods for generating gear solid models in Autodesk Inventor. There are shown methods based on the basic tools available in the program. The justification for this choice of methods was the simplicity and stability of the obtained solid models.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia oraz wyniki prac związane z określeniem dokładności geometrii powierzchni bocznej zębów walcowego koła zębatego, wytworzonego z zastosowaniem przyrostowej techniki SLS (ang. Selective Laser Sintering). Przedstawione wyniki badań dotyczą prototypu zębnika, którego geometrię zamodelowano z zastosowaniem metody symulacji obróbki w środowisku oprogramowania Autodesk Inventor. Model fizyczny poddano procesowi pomiarowemu przeprowadzonemu z użyciem optycznego skanera 3D Atos II Triple Scan. Na podstawie otrzymanych danych pomiarowych przeprowadzono analizy dokładności otrzymanej geometrii, wykonane w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Analizie poddane zostało koło przed procesem piaskowania.
EN
The paper presents the issues and results of the work on determining the geometry accuracy of the teeth side surface of cilindrical gear manufactured using the Selective Laser Sintering (SLS) technique. The results of this study refer to a pinion prototype whose geometry has been modeled using the machining simulation method in an Autodesk Inventor software environment. The physical model was subjected to a measuring process carried out using the Atos II Triple Scan Optical Scanner. The accuracy analysis of the obtained geometry were performed on the basis of the received measurement data in refers to the nominal 3D-CAD model. The analysis was done before the sandblasting process.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości zębów walcowych kół zębatych oraz charakterystykę technologicznej warstwy wierzchniej dla zębów walcowych kół zębatych poddanych szlifowaniu. Badaniu poddano koła zębate o zębach prostych, modułach m = 2-6 mm, szerokości wieńca b = 26–94 mm, liczbie zębów z = 12-48 wykonanych ze stali 40H, 45H, 12H2N4A i 20H2N4A o twardości 30–60 HRC. Do szlifowania zastosowano ściernicę T1Q o następujących parametrach: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, rodzaj ziarna 99A, wielkość ziarna 60–80, twardość H, struktura 5, spoiwo V. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność wysokości chropowatości powierzchni od parametrów szlifowania i twardości warstwy wierzchniej, zaś mikrostruktura warstwy wierzchniej wykazała istotną rolę wpływów cieplnych poprzez zmiany aż do pojawienia się tzw. białej warstwy.
EN
The paper presents the results of the research on the roughness of the toothed cog wheels and the technological characteristics of the surface layer for toothed cylindrical gear wheels. The toothed teeth with straight teeth, the modules m = 2-6 mm, the bore width b = 26-94 mm, teeth number z = 12-48 made of 40H, 45H, 12H2N4A and 20H2N4A steel with a hardness of 30-60 HRC. For grinding, the T1Q grinding wheel has the following parameters: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, grains 99A, grain size 60–80, hardness H, structure 5, bonding V. The results showed that the surface roughness from the sanding and hardness parameters of the top layer, the microstructure of the surface layer has shown the important role of thermal effects through changes until the so-called white layer appears.
EN
In the paper, issues related to the errors and inaccuracies resulting from improper operation of the drive system of the stretching apparatus of a ring spinner are discussed. The aim of the paper was an analysis of a design solution for the driving system of a ring spinner and its operating behaviour influencing the quality parameters of the fiber jet. In the paper, modelling of the involute teeth shape by means of a BEASY package was done. Based on the model prepared, an assessment of the sensivity of geometrical teeth outline on particular dynamical quantities for the gear of the stretching apparatus was performed. An improvement in the parameters of operating of the spinner can be achieved via changing of the design characteristics of elements of the driving system; in particular, modification of the teeth shape was considered. Within the scope of the work, numerical analyses of the meshing geared wheels were conducted taking into consideration the unevenness of operating of the drive system as well as load distribution acting along the line of action. In the paper, the boundary element method was utilised for evaluation of the load distribution in relation to spectral analysis connected with the unevenness of the fibers’ jet mass.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z błędami wynikającymi z niewłaściwej pracy układu napędowego aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej. Celem była analiza rozwiązań konstrukcyjnych układu napędowego przędzarki obrączkowej i jego wpływu na parametry jakościowe masy strumienia włókien. W pracy dokonano modelowania kształtu zębów o zarysie ewolwentowym przy pomocy programu BEASY oraz dokonano oceny wrażliwości geometrii zarysu na poszczególne wielkości dynamiczne przekładni aparatu rozciągowego. Poprawę parametrów pracy przędzarki można osiągnąć poprzez zmianę parametrów konstrukcyjnych elementów układu napędowego, w szczególności poprzez modyfikację zarysu zębów kół. W ramach pracy poddano analizie numerycznej współpracujące ze sobą koła zębate pod kątem nierównomierności pracy układu napędowego oraz rozkładu obciążeń działających wzdłuż linii przyporu. W pracy wykorzystano metodę elementów brzegowych do oceny rozkładu obciążeń w odniesieniu do analizy spektralnej nierównomierności masy strumienia włókien.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.