Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 691

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CFD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
EN
Rotordynamic characteristics of a high temperature sodium liquid (HTSL) seal were studied in this paper by using CFD software. Compared with the water liquid seal, the HTSL seal has a larger leakage flow rate and a lower drag power loss. The HTSL seal has a larger direct stiffness coefficient and the effective stiffness coefficient Keff is also larger than the water liquid seal, which means the HTSL seal has a better stiffness capacity. The HTSL seal possesses a positive effective damping coefficient Ceff in the whole whirling frequency range, which means better stability for the rotor system especially in high rotor speeds.
EN
Moving through water takes much more effort than walking through air, and this explains why ships travel much more slowly than automobiles and aircraft. Water is almost 1000 times denser than air, so most of the energy produced by a boat is taken up by dragging (water resistance). Hydrofoils travel much more quickly than ordinary boats, not by pushing through water but by raising the hull (the main body) of the boat upward so it can glide above the waves. Hydrofoil is one of the typical factors that affect the vortex structure and flow characteristics of hydraulic machinery. In order to enhance the utilisation efficiency of hydraulic machinery in marine energy, parallel grooves are proposed and applied to the hydrofoil. Following that, a numerical analysis is performed using the SST k- turbulence model, and the effects of the hydrofoil profile, the angle of attack and the flow are investigated. The profiles of NACA 0066, NACA 8412, NACA M2 and RAE 104 are considered for the study. The performance is analysed based on the lift to drag ratio. The best model from this is given with surface modification and the flow study is carried out at different angles of attack. The modified profile of NACA 8412 with parallel groves has shown the highest lift to drag ratio at a 12 degree angle of attack.
EN
computational fluid dynamics The performance of the internal flow of the fuel injector is impeded by several factors. The nozzle is one of the factors, being typically about a millimeter long and a fraction of a millimeter in diameter. Cavitation inside the diesel injector nozzle is associated with local pressure distribution. At flow areas with sharp corners, the pressure may locally drop below vapour pressure. The aim of this study is to assess the impact of turbulence and cavitation models on the prediction of flow in diesel injection nozzle. In the present study, an analysis of an existing 6 hole mini-sac diesel injector nozzle is carried out using a CFD package. The main objective of the research is to design a nozzle to avoid cavitation and to find out the contribution of different parameters through parametric study. Cavitation is a complex phenomenon whose appearance depends on the physical as well as flow properties of the flowing substance. Thus, for a better visualization of cavitation, a 3D CFD simulation of mini-sac injector nozzle is carried out. An analysis of a single nozzle hole of a mini-sac diesel injector nozzle is considered for the analysis, as the flow is uniformly distributed through each nozzle. As the three-dimensional geometry of mini-sac nozzle is complicated, therefore tet/hybrid element with T-Grid meshing scheme is used, for good surface meshing. The analysis is carried out at injection pressure of 5 00 bar. The CFDresults are validated against test data with the maximum deviation for the mass flow rate of 8.67% at full needle lift.
4
Content available remote Zagadnienia poprawy bezpieczeństwa eksploatacji turbin parowych 18K370
PL
W pracy przedstawiono proces podnoszenia bezpieczeństwa eksploatacji turbin parowych typu 18K370 w Elektrowni Opole od momentu zaistnienia pierwszej awarii w 2010 roku [1], aż po zainstalowanie systemu monitoringu on-line [2]. Ukazano sposób pracy bloku oraz możliwości analizy obciążenia stopnia regulacyjnego jako krytycznego węzła w konstrukcji turbiny. Przedstawiono wybrane wyniki analizy wytrzymałościowych CSD (Computational Solid Dynamic) jak i charakter przepływu w różnych reżimach pracy - analizy CFD (Computational Fluid Dynamic). Omówiono również sposób zarządzania żywotnością poszczególnych elementów [2, 3]. Przedstawione działania należy uznać za satysfakcjonujące i podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji turbin parowych 18K370.
EN
The article concerns the process of improving the safety and reliability of 18K370 steam turbines in the Opole Power Plant since the occurrence of the first failure in 2010 [1], up to the installation of a monitoring system on-line [2]. The way the block works and the ability to analyse the control stage as a critical node in the design of the turbine has been presented. The analysis took into account the nature of the flow in different operating regimes of the CFD approach (Computational Fluid Dynamic) and strength analysis in CSD (Computational Solid Dynamic). Also, the way of management of individual lifecycle of elements has been briefly described [2, 3]. The action could be considered as satisfactory and improve the safety of 18K370 operating steam turbines.
5
Content available remote Wartości współczynników strat miejscowych w złączkach w systemie zaciskowym
PL
W pracy zaprezentowano wartości współczynników strat miejscowych dla złączek prostych stosowanych w systemie z zaprasowywanym pierścieniem. W analizie zaproponowano złączki jednego z producentów ogólnie dostępnych na rynku polskim. W pracy ograniczono się do trzech typowych i najczęstszych rozmiarów. Analiza porównawcza obejmuje współczynniki otrzymane na drodze bezpośrednich pomiarów laboratoryjnych, z zastosowaniem modelowania CFD, analitycznie przy użyciu standardowych wzorów 1D oraz wartości deklarowanych przez producenta. Pomiary bezpośrednie oraz modelowanie 3D wykazały, że wartość współczynnika strat można przedstawić w postaci funkcji nierosnącej zależnie od średniej prędkości za złączką. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy wartościami współczynników strat miejscowych określonych w różny sposób. Uwzględnianie w obliczeniach wartości odbiegających znacząco od rzeczywistych może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie strumienia czynnika. Zmniejszenie strumienia może skutkować nieosiąganiem parametrów projektowych. Przeprojektowanie instalacji oznacza przekroczenie wartości projektowych, które powstają przy założeniu m.in. zbyt dużych średnic przewodów, co wiąże się ostatecznie z wyższymi kosztami materiałów. Przedstawione wyniki mogą posłużyć projektantom instalacji jako źródło parametrów projektowych.
EN
The values of the coefficients of local head loss coefficient for straight connectors used in the system with a pressed ring are presented in this paper. Connectors of one of the manufacturers generally available on the Polish market were proposed in the analysis. The paper is limited to three typical and most common sizes. The comparative analysis includes coefficients obtained by direct laboratory measurements, using CFD modeling, analytically using standard 1D formulas and values declared by the manufacturer. Measurements and 3D modeling have shown that the value of the loss factor can be presented as a non-increasing function depending on the average velocity behind the connectors. Significant differences were found between the values of the local loss factors determined in different ways. Taking into account in the calculations the values significantly deviating from the real one may increase or decrease of the flow. Reducing the flow may result in not achieving design parameters. Overdesigning an installation may result in not reaching design parameters, which is created by assuming too large diameters of the conductors, which is ultimately associated with higher material costs. The results presented here can be used as a source of design parameters for designers of pressure installations.
PL
Wymienniki ciepła, w zależności od przeznaczenia, różnią się między sobą konstrukcją i zasadą działania. Niezależnie od mediów wymieniających ciepło, prowadzone są prace nad poprawą efektywności wymienników i zmniejszenia strat ciśnienia. Coraz częściej do optymalizacji tego typu urządzeń stosowane są symulacje numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania CFD. Modelowanie pełnowymiarowych urządzeń wiąże się jednak z dużą liczbą komórek obliczeniowych w modelu numerycznym, a w konsekwencji długim czasem symulacji lub brakiem możliwości przeprowadzenia analizy dla zakładanego pierwotnie modelu. W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych i eksperymentalnych pracy wymiennika lamelowego. Dzięki zastosowaniu opisanych w artykule uproszczeń, zmniejszono liczbę elementów siatki numerycznej z ok. 200 mln do ok. 13 mln, co pozwoliło na przeprowadzenie obliczeń na posiadanej stacji obliczeniowej. Model został zweryfikowany na stanowisku eksperymentalnym, a maksymalny błąd względny spadków ciśnienia między symulacją, a eksperymentem nie przekroczył 5%. Przedstawione założenia i procedury mogą być wskazówką przy analizie pokrewnych konstrukcji charakteryzujących się modelami numerycznymi o dużej liczbie elementów o niewielkich wymiarach.
EN
Heat exchangers, depending on their intended use, vary in terms of their design and principle of operation. Regardless of the heat transfer media, research is carried-out to improve the efficiency of the exchangers and reduce pressure losses. Numerical simulations with the use of CFD software are often used to optimize this type of devices. However, modelling full-size devices, is associated with a large number of computational cells in the numerical model and, consequently, a long simulation time or the inability to perform the analysis for the originally prepared model. The article presents the results of numerical and experimental analyzes of the finned coil heat exchanger. Thanks to the simplifications described in the article, the number of numerical grid elements was reduced from approx. 200 million to approx. 13 million, which made it possible to carry out calculations on the existing computing station. The model was verified on an experimental stand, and the maximum relative error of pressure drop did not exceed 5% between the simulation and the experiment. Presented assumptions and procedures can be a guide in the analysis of related devices characterized by numerical models with a large number of small elements.
EN
Reliability and maintenance analysis of transport machines hydraulic drives, basically focused to power units: pumps, cylinders etc., without taking in to account junction elements. Therefore, this paper proposes a research analysis on high-pressure hoses and junctions during technical maintenance. Comparative analysis of fluid behavior and energy efficiency inside non-repaired and repaired high-pressure hoses is presented in this research. Theoretical and experimental research results for hydraulic processes inside high-pressure hose is based on the numerical simulations using Navier–Stokes equations and experimental measurement of fluid flow pressure inside high-pressure hoses. Research of fluid flow dynamics in the hydraulic system was made with main assumptions: system flow rate in the range from 5 to 100 l/min, diameter of the hoses and repairing fitting are 3/8". The pressure drops, power losses, flow coefficients at non-repaired and after maintenance hose was obtained as a result. Simulation results were verified by running physical experiments to measure the pressure losses.
EN
The steady 3-D raw water turbulent flow is numerically investigated. This flow is formed of solid silica sand (quartz) carried by water in stainless steel pipe. The flow in a straight pipe and flow in a pipe with a sudden contraction are analyzed using a two-way coupled Eulerian-Lagrangian approach. Erosion rate is estimated by Oka erosion model combined with the constant coefficient of restitution. The effect of solid particles mass flow rate, inlet velocity, particle diameter, internal pipe diameter, orientation, contraction coefficient, and wall pipe contraction angle on erosion rate are examined. The predicted erosion is distributed homogenously for straight pipe, while the step wall area of the contraction is the most eroded part. The erosion rate increases with the increase of solid particles diameter, flow rate, inlet velocity, and decreasing pipe diameter. Iit is found that the erosion is limited till the particle diameter reaches 500 µm then it starts to increase. The erosion rate increases with decreasing contraction coefficient and step wall angle. When the step wall angle decreased to 300, the erosion rate is reduced by 30 times that for 900. So, decreasing step wall angle can be considered as a geometrical solution to reduce erosion rate.
EN
In this paper, a study of the effect of winglet sweep angle and winglet tip chord of the aircraft wing on the aerodynamics performances and how to improve it are carried out, assuming Cant angle 60°, winglet height = 3.5 m, Toe angle = -5°, and Twist angle = +5°. Different sweep angles tested (-25°, -15°, 0°, +15°, +25°, +35°, and +45°) and winglet tip chord (0.25, 0.375, and 0.5 m). Four Angle of attack is presented (0°, 3°, 6°, and 9°). The aerodynamics properties of the wing were measured in terms of calculated lift to drag ratio to decide which wing has a high value of lift and lower drag. All models of a wing (eighty-four models) are drawn for 3D using the SOLIDWORKS program. Boeing 737-800 wing dimensions were used. All models of a wing were analyzed using ANSYS FLUENT. The results showed that sweep angle and winglet tip chord of the winglet by changing their configuration can improve aerodynamic performance for various attack angles. The maximum value of the lift to drag ratio was obtained with a sweep angle -15°, winglet tip chord 0.375m, and angle of attack 3°.
EN
The mining in seams with a high methane content by means of a longwall system, under conditions of high extraction concentration, results in exceeding methane concentrations allowed by the regulations at workings of the longwall environment, with the effect of mining machines’ standstill periods. The paper is a part of a study supporting the development of a system for shearing cutting speed control at the longwall, which should substantially reduce the production standstills due to exceeded limits and switching off the supply of electric equipment. Such a control system may be appropriate for longwalls ventilated using “Y” and “short Y” methods. Efficient Computer simulations of the 3D airflow and methane propagation may assist the design and initial evaluation of the control system performance. First chapters present studies that are necessary for a proper formulation of the properties of the longwall model. Synthetic analysis of production during the period of longwall operation allowed one to choose the input assumptions to carry out ventilation-methane computations in a CFD numerical model of longwall Z-11. This study is followed by a description of the model that is used for a case study, considering three variants of the shearer position. Finally, initial simulation results and directions of further studies are discussed.
EN
This paper is based on designing a modified rotor for a drivetrain in a Type-III wind turbine system for maximum power generation to work effectively under low and high wind speed and its variation. In this paper three drive trains are designed for the gearbox to provide regulated torque and thrust force. For time to time variation in wind speed the voltage sag and during over speed condition voltage swell problem can be solved by using this modified design. The pitch control, gear box and yaw of the wind turbine basically focused for modification. Mainly the gear box for the rotor causes sluggish motion of the rotor during low wind speed. This paper explained the design of modified rotor control for the gear box in DFIG based (Type-III) wind turbine. Also in this paper how the modified rotor system can be helpful for reactive power control highlighted with comparison with existing models. For designing MATLAB Simulink platform is taken and validated using CFD mechanical design analysis. Using these types of modified drive trains maximum power for the wind turbines is enhanced by 40–60% of its reference value.
EN
The aim of this study is to examine the strongly coupled Fluid-Structure Interaction approach as a comprehensive method of predicting the performance of the shock absorber piston valve. For this purpose, numerical simulation sand experimental testing are carried out. The coupled CFD-FEA numerical model described in this article, contrary to the attempts made so far, takes into account the influence of contact between valve discs and the initial conditions of the disc stack preload. The model is based on the actual valve geometry used in the shock absorber design. As a result, the described approach is intended for use in industrial applications in development works, in particular, at the conceptual stage. To prove the reliability of the model, two valve compositions are chosen to be measured on a test bench and modelled in FSI simulations. For both of them, a satisfactory level of correlation is achieved, with the correlation error below 10% and well-predicted valve opening points. As a result, it is proved that the 2-way FSI approach has great potential to be successfully used to investigate the damper valve operation.
EN
The mining of underground deposits causes the inflow of water to workings and the necessity of pumping them to the surface. The mining plant of KGHM Polska Miedź S.A. extracts copper ore in plant branches with different hydrogeological conditions. The inflowing water into the workings is characterised by variable mineralisation, which depends on the location of the branch. In the south-western part of the deposit, a low-mineralised stream with a relatively high flow rate can be observed, while the outflow of highly saline waters occurs in the north-eastern branch. Despite the activities undertaken that aim at using the pumped-off mine waters industrially, it is necessary to deposit them into the Odra River. Reducing the environmental impact on the Odra River is one of KGHM’s goals, which is being implemented by stabilising its salt concentration at a safe level. The paper presents the results of a 3D simulation of brine plume propagation based on a numerical model of advection-diffusion and turbulent flow. Bathymetric data from a section of the river approximately 500 m long and point data from an Odra water quality test were used to develop and validate the model. The paper discusses the types of factors that minimise the impact of brine discharge. The developed model will be used in the future to propose solutions that accelerate the mixing of mine waters with the waters of the Odra River.
EN
The gradual exploitation of the natural environment has forced most developed countries to promote ecological solutions and the development of sustainable construction. Ventilated facades perfectly match into this trend, and with their appropriate design, they bring real energy savings. This paper analyzes numerically the influence of the inflowing air, mimicking the wind, on the efficiency of heat removal from the ventilated space and heat transmission by thermal radiation and conduction through the consecutive layers of the external wall. For the purpose of comparison, two variants of ventilated facade were adopted: open and closed joints, at different wind speeds prevailing outside. The results obtained show that in windless weather, the ventilated facade with open joints shows higher heat removal efficiency and thus lower heat transmission to the building interior. At higher wind speeds of 5 m/s, the open-joint and closed-joint ventilated facades achieve similar heat transfer efficiency, and the prevailing temperature inside the building for the two technologies is almost identical. Subsequent increments of incoming wind on the building result in minimal differences in the heat transmission to the building interior, representing changes of about 0.1°C at increments of another 5 m/s of incoming wind. Conscious use of this facade technology, along with appropriate urban design of cities, can help reduce the energy needed to cool buildings during the summer period.
PL
W artykule przedstawiono porównanie temperatur oddziałujących na wentylatory wyciągowe dla różnych koncepcji systemów oddymiania i odprowadzania ciepła z przestrzeni objętej pożarem. Zaprojektowane systemy mają za zadanie: zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji ludzi z zagrożonej przestrzeni, umożliwić bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczo- gaśniczej, zmniejszyć straty materialne oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru. Zastosowanie metod numerycznych obliczeniowej dynamiki płynów do analizy temperatury w wentylacji pożarowej daje możliwość odwzorowania wpływu warunków środowiskowych na działanie systemu oraz porównania różnych koncepcji realizacji systemów na etapie projektowania. W związku z tym w niniejszej pracy porównano 9 przykładowych rozwiązań rozmieszczenia wentylatorów wyciągowych pod kątem oceny klasy odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych. Dla wszystkich scenariuszy średnia temperatura oddziałująca na wentylatory wyciągowe nie przekraczała 300 ⁰C, przy czym w najbardziej skrajnych przypadkach różnica temperatur przekraczała 100 ⁰C. Zaobserwowano duże różnice średniej temperatury w poszczególnych punktach pomiarowych, spowodowane różną geometrią otworów odprowadzających dym i gorące gazy pożarowe z przestrzeni pożarowej. Spowodowane są one również zastosowaniem modelu turbulencji LES, w którym z większą starannością odwzorowane są fluktuacje parametrów wynikające z przebiegu pożaru. Wykorzystanie numerycznych metod obliczeniowej dynamiki płynów do analizy temperatury daje również możliwość oceny klasy odporności temperaturowej innych elementów wentylacji pożarowej, takich jak przewody dymowe, klapy przeciwpożarowe czy kurtyny dymowe. Oszacowanie temperatury metodami obliczeniowej dynamiki płynów jest przybliżeniem rzeczywistości umożliwiającym analizę wpływu wielu czynników, dlatego może stanowić istotną pomoc dla projektantów systemów wentylacji pożarowej w doborze odpowiedniej klasy odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych.
EN
The article presents a comparison of temperatures affecting the exhaust fans for different concepts of smoke and heat extraction systems from the space covered by the fire. Designed systems are intended to: provide adequate conditions for evacuation of people from the endangered space, enable safe rescue and firefighting, reduce material losses and prevent the spread of fire. The use of numerical methods of computational fluid dynamics for temperature analysis in fire ventilation gives the possibility to map the impact of environmental conditions on the system operation and to compare different concepts of systems implementation at the design stage. As a result, this paper compares 9 sample exhaust fan placement solutions with respect to evaluating the temperature resistance class of the exhaust fans. For all scenarios, the average temperature affecting the exhaust fans did not exceed 300 ⁰ C, with a difference in temperatures exceeding 100 ⁰ C in the most extreme cases. Large differences in average temperature in individual measuring points were observed, caused by different geometry of openings leading away smoke and hot fire gases from the fire space. Caused also by application of LES turbulence model, in which fluctuations of parameters resulting from the course of fire are represented with more care. The use of numerical methods of computational fluid dynamics for temperature analysis gives also the possibility to evaluate the temperature resistance class of other fire ventilation elements such as smoke ducts, fire dampers or smoke curtains. Temperature estimation with the use of computational fluid dynamics methods is an approximation of reality enabling to analyze the influence of many factors, so it can be a significant help for designers of fire ventilation systems in the selection of appropriate temperature resistance class of exhaust fans.
EN
A small hydro-power plant designing in aspect of current legislation is an interdisciplinary problem because of the fact that efficiency priority is not so important as ecological one. In this article the regulations concerning permissions for plant operation are discussed. The small hydro-power plant designing criteria are presented in the aspect of a plant impact on the river ecosystem.
EN
The issue of wind in an urbanized structure, considered in the context of benefits, forces to undertake activities across multiple disciplines. The lack of understanding of the aerodynamic phenomena in heterogeneous space may lead to failures in implemented projects. The article presents the general scope of issues related to the urban wind turbine and the numerical CFD simulation of air flows in the Słoneczne housing estate in Szczecin, together with the conclusions drawn from it.
PL
Problematyka wiatru w strukturze zurbanizowanej, rozpatrywana w kontekście korzyści, zmusza do podejmowania działań z zakresu wielu dyscyplin. Brak zrozumienia zjawisk aerodynamicznych w przestrzeni niejednorodnej prowadzić może do niepowodzeń w realizowanych projektach. W artykule przedstawiono ogólny zakres zagadnień związanych z wiatrowymi turbinami miejskimi UWT oraz symulację numeryczną CFD przepływów powietrza na szczecińskim osiedlu mieszkaniowym Słoneczne, wraz z płynącymi z niej wnioskami.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
PL
Praca prezentuje analizę konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi do obliczeń MES i CFD firmy Autodesk. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono trwałość łożyskowania, wytrzymałość wału, konstrukcji wirnika i kadłuba, wyznaczono częstości drgań własnych wirnika i kadłuba oraz przeprowadzono analizę termiczną maszyny. Wykonana analiza pozwoliła na ocenę nowej konstrukcji elektrowibratora na etapie modelu, przed wykonaniem rzeczywistej maszyny.
EN
The structure analysis of the permanent magnet electro vibrator model is presented in the work. The analysis was carried out on prepared spatial computational models using Autodesk’s MES and CFD calculation tools. As a result of the simulation tests, bearing durability, shaft, rotor and body structure strength, the rotor and body vibrations frequencies, and thermal analysis of the machine was carried out. The analysis made possible to evaluate the new design of the electro vibrator at the model stage before the actual machine was made.
20
Content available remote Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu czynników towarzyszących występowaniu pożaru na dostępny czas ewakuacji, na podstawie przyjętego scenariusza pożarowego w wybranym pomieszczeniu. Środowisko pożaru modelowano za pomocą zaawansowanych metod numerycznych CFD w programie FDS. Na podstawie wartości krytycznej zasięgu widzialności określony został czas, po którym użytkownicy nie byli w stanie ewakuować się z analizowanego pomieszczenia objętego pożarem w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i życia. Dokonano oceny potencjału aplikacyjnego oprogramowania FDS do przeprowadzenia analiz związanych z wpływem warunków pożaru na dostępny czas ewakuacji w obiekcie.
EN
In the article a numerical analysis of the influence of factors accompanying the occurrence of fire for the available evacuation time was presented, based on the adopted fire scenario in a selected room. The fire environment modeling was performed using advanced numerical methods CFD in the FDS software. On the basis of the critical value of the visibility range, the time after which the users were not able to evacuate from the analyzed room under fire in a safe manner for their health and life was determined. The application potential of the FDS software was assessed for carrying out analyzes related to the impact of fire conditions on the available evacuation time in the facility.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.