Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koncepcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
EN
Agricultural land is a basic resource for the livelihood of the Bulgarian population. However, its management is unstable and is connected with many unresolved or wrongly resolved problems which make it difficult to exercise its underlying function. This is mainly due to fragmented land legislation that has a number of disadvantages: the transformation of agricultural land into urban land is easy, control of land quality is poor, and there is a deficiency of agricultural spatial planning regulations. One of the specific tools for preserving the natural function of agricultural land is spatial planning, subject to the strategic documents of the country. According to a newly elaborated concept on agricultural territory planning, this process is two staged: on the municipal and on farm level. The objectives of the paper are: 1) to analyze the effectiveness of national legislation in regard to preserving the natural function of agricultural land; 2) to defend the necessity of the normative framework completion with precise spatial planning rules for agricultural land, and finally; 3) to draw attention to a new concept on agricultural territory planning by presenting the basic cadastral and specific data for performing spatial GIS analyses and elaborating spatial plans. Data from national statistical institutions were used, and methods of analysis and synthesis were applied. The data needed for GIS analyses and elaboration spatial plans for agricultural territory are listed. The paper asserts that spatial planning is a tool for regulating agricultural land use, for setting territory conditions for preserving and improving land quality, for protecting land tenure rights and for developing successful and high income agribusiness.
PL
Grunty rolne są dla ludności bułgarskiej podstawowym źródłem utrzymania. Mimo to zarządzanie nimi jest nieusystematyzowane, co wiąże się z wieloma nierozwiązanymi lub źle rozwiązanymi problemami, które utrudniają wykorzystanie tych gruntów zgodnie z ich podstawowymi funkcjami. Wynika to głównie z rozproszonego ustawodawstwa, które ma szereg wad: przekształcanie gruntów rolnych w grunty miejskie jest łatwe, kontrola jakości gruntów jest słaba, a przepisy dotyczące planowania przestrzennego obszarów rolnych są niewystarczające. Jednym ze szczególnych narzędzi służących zachowaniu naturalnej funkcji gruntów rolnych jest planowanie przestrzenne podlegające regulacjom zawartym w dokumentach strategicznych kraju. Zgodnie z nowo opracowaną koncepcją planowania przestrzennego obszarów rolnych proces ten jest dwuetapowy: na poziomie gminy i na poziomie gospodarstwa rolne go. Cele niniejszego opracowania są następujące: 1) analiza skuteczności ustawodawstwa krajowego w zakresie zachowania funkcji przyrodniczej gruntów rolnych; 2) uzasadnienie konieczności uzupełnienia ram prawnych o precyzyjne zasady planowania przestrzennego dla gruntów rolnych; 3) zwrócenie uwagi na nową koncepcję planowania przestrzennego, która wykorzystywać powinna dane katastralne do wykonania analiz przestrzennych GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aby je zrealizować, wykorzystano dane z krajowych urzędów statystycznych oraz zastosowano metody analizy i syntezy. Wymieniono dane potrzebne do analiz GIS i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów użytkowanych rolniczo. W artykule stwierdzono, że planowanie przestrzenne jest narzędziem do regulowania użytkowania gruntów rolnych, ustalania warunków dla zachowania i poprawy jakości gruntów, ochrony praw własności gruntów oraz rozwoju udanego i dochodowego agrobiznesu.
3
Content available remote Waterways - in reference to the previous comments
EN
The comments to the assumptions for development of waterways in Poland, as submitted in the article entitled „Expertise on the development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 with the perspectives up to 2030” have been presented. The conception of implementing another (authorial) solution together with the arguments, supporting the mentioned proposals has been suggested.
PL
W artykule przedstawiono uwagi do zamierzeń rozwoju dróg wodnych w Polsce przedstawionych w artykule pt. „Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Zaproponowano koncepcję realizacji innego (autorskiego) rozwiązania wraz z argumentacją uzasadniającą te propozycje.
PL
Kładka łączy centrum Poznania z Ostrowem Tumskim i kampusem Politechniki Poznańskiej. Składa się z dwóch części: obiektu nad Wartą i obiektu nad Cybinią (kanał Warty). Szczegółowo opisano część o stalowej konstrukcji łukowej, położonej nad rzeką Wartą, mającą rozpiętości 28,50 + 17,00 + 60,00 + 40,00 + 6,50 m oraz łuki wysokości 23,00 i 19,00 m. Przedstawiono walory ukształtowania i usytuowania kładki.
EN
The presented footbridge connects the centre of Poznań with Ostrów Tumski Island and the campus of the Poznań University of Technology. The bridge consists of two parts: an object on the Warta River and an object over Cybinia (the Warta Canal). The paper will describe in detail the part located on the Warta River, which has an arched structure. It is a steel structure with the following spans span 28.50 + 17.00 + 60.00 + 40.00 + 6.50 m. The elevation of arches is equal to 23.00 and 19.00 m. The paper will present the construction of the object and its architectural values.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i analizy obecnych koncepcji/projektów w zakresie prac rozwojowych nad platformami autonomicznymi wykorzystywanymi w zastosowaniach komercyjnych. W ramach dokonanej analizy scharakteryzowano wybrane systemy autonomiczne oraz określono stopień ich zaawansowania.
EN
The intention of this study is to identify and analyze current concepts / projects in the field of development of autonomous platforms used in commercial applications. Selected autonomous systems were characterized and the degree of their advancement was assessed, framed by analysis performed.
6
Content available remote A concept of the gasification plant for selected organic waste
EN
It is observed that in the world economy the consumption of the natural resources increases which results in the growth of a stream of municipal and industrial waste. Both of these phenomena belong to the most important civilization problems. One of the potential directions of the waste management should be the recovery of energy from the combustible fraction. One of the possibilities to convert energy from waste into usable power is gasification, i.e. transformation of the municipal waste into syngas. The paper presents a concept of a gasification plant for gasification of selected organic waste. Tests were conducted for selected fractions from the stream of municipal waste. Simulation calculations of the gasification process were performed with the help of software ChemCAD 7.0.0.
EN
Companies throughout the world have always been working on improving their operations and challenging their bottom lines. With a the increased competition triggered by globalization, it has become vital for them to run their businesses in the most efficient and effective ways.
8
Content available remote New developments in the Liverpool Waterfront
EN
In the present article, we focus on the changing face of the revitalised parts of the city of Liverpool. We present the successful, consistent implementation of a comprehensive vision for the renewal of the city’s port area – neglected and dangerous still at the end of the last century. We indicate the importance of determining the elements of the space that crystallise the urban layout of the city, and skilfully applying those in future concepts. We refer to the main issues related to the renewal process, including the economic and social aspects of the city, as well as to the use of art in the humanisation of the place and the importance of social participation in the approval of design solutions.
PL
Artykuł koncentruje się na zmianie oblicza rewitalizowanych części miasta Liverpool. Prezentuje sukces konsekwentnej realizacji całościowej wizji odnowy zaniedbanej i niebezpiecznej, jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, strefy portowej miasta. Wskazuje na znaczenie ustalenia elementów przestrzeni krystalizujących układ urbanistyczny miejscowości i umiejętne ich wykorzystanie w koncepcjach przyszłościowych. Nawiązuje do głównych zagadnień związanych z procesem odnowy, obejmujących stronę gospodarczo-ekonomiczną i społeczną miasta, odnosi się do wykorzystania sztuki w humanizacji miejsca oraz znaczenia partycypacji społecznej w akceptacji rozwiązań projektowych.
9
Content available remote Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono perspektywy i możliwości wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w polskich miastach. Zakres badań obejmuje analizę stanu prawnego prowadzenia robót rozbiórkowych, klasyfikację budynków pod kątem rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych oraz opis najczęściej stosowanych metod prowadzenia robót rozbiórkowych.
EN
The paper presents perspectives and possibilities of implementing urban mining concept in Polish cities. The scope of research includes analysis of the legal status of conducting demolition works, classification of buildings in terms of technological and construction solutions, and a description of the most frequently used methods for conducting demolition works.
10
PL
Building Information Modeling usprawnia projektowanie, budowę i zarz ądzanie cyklem życia wszystkich obiektów środowiska budowlanego. Celem jest tworzenie cyfrowego modelu, który przedstawia skoordynowane, wiarygodne informacje o projekcie budowlanym na różnych etapach jego realizacji. Płaska dokumentacja techniczna jest zastąpiona cyfrowym modelem 3D. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. BIM umożliwia projektantom podejmowanie trafnych, szybkich i świadomych decyzji, dzięki którym podnoszona jest jakość projektu. Technologia pomaga w różnych środowiskach przewidywać konsekwencje podjętych decyzji. Zgromadzone dane możemy porównywać, analizować, wykrywać kolizje i nanosić zmiany. Zmniejsza się ilość błędów, skraca się czas analiz i na każdym etapie pracy z projektem możemy dopracowywać poszczególne elementy. Model umożliwia współpracę w jednym standardzie we wszystkich branżach, które biorą udział w procesie projektowym.
EN
Building Information Modelling (BIM) streamlines the design, construction, and lifecycle management of all building environments. The goal is to create a digital model that provides coordinated, reliable information on the construction project at various stages of its implementation. The two-dimensional technical documentation is replaced by a digital 3D model. The model shows the digitally rendered physical and functional properties of the object. BIM enables designers to make relevant, quick and informed decisions that enhance the quality of the project. Technology helps to predict the consequences of the decisions in different environments. The collected data can be compared, analyzed, cleared for collision, and modified. The number of errors is reduced, the analysis time is reduced, and specific elements can be fine-tuned at each stage of the project. The model enables one-stop collaboration in all industries involved in the design process.
PL
W artykule przedstawiono proces wyboru koncepcji turbiny wiatrowej wykorzystującej ruch względny dwóch wirników typu H-Darrieus. Zaprezentowano analizę obciążenia zespołu turbiny przepływającym strumieniem powietrza. Numeryczną analizę przepływu przeprowadzono w programie SolidWorks zawierającym dodatek Flow Simulation oraz Solidworks Simulation. Uzyskane wyniki porównano ze względu na dobór najkorzystniejszego rozwiązania konstrukcyjnego tego typu zespołów turbinowych. Opisano kilka koncepcji zespołu turbiny wiatrowej, proces powstawania siły nośnej, sposób analizy wyników oraz sformułowano na ich podstawie wnioski.
EN
The paper presents the process of selecting a wind turbine concept, which makes use of relative motion of two H-Darrieus type rotors. This article focuses on analyzing the load of wind turbine unit through the flowing air stream. Numerical flow analysis was carried out in SolidWorks software which contains SolidWorks Flow Simulation and SolidWorks Simulation packages. The presented results were compared with the selection of the most advantageous design solution of the turbine units. Several conceptions of the wind turbine set, aerodynamic lift generation process, analyzing procedure and conclusions derived from them were also described.
12
Content available remote Conception and realization of 19d locomotive modernization
EN
The article presents the main stages of the process of 19D locomotive modernization. The assumptions of locomotive design, stages of conception, realization of modernization, and the final stage of the locomotive are described. The modernization of locomotive was as a part of the realized project of Applied Research Program 3 No PBS3/B6/33/2015 titled: „Platform of modernized combustion 6-axle locomotives meeting the requirements of European Union with using locomotives operated in the country” carried out by the Rail Vehicles Institute ‘TABOR” in Poznań and the Rail Vehicles PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule przedstawiono główne etapy procesu realizacji modernizacji lokomotywy 19D. Opisano założenia projektu lokomotywy, etapy koncepcji, realizacji modernizacji, aż do końcowego etapu powstania lokomotywy. Modernizacja lokomotywy powstała w ramach realizowanego projektu Programu Badań Stosowanych 3 nr PBS3/B6/33/2015 pt.: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju” wykonywanego przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w postaci lekkiego systemu balkonów dostawianych w konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej w dużej mierze niezależnej od konstrukcji budynku.
EN
The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution in the article is presented in the form of a lightweight balcony system delivered in a composite steel -reinforced concrete construction largely independent of the building structure.
14
Content available remote Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB
PL
W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny. Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznego w danych wariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji. W przypadku wentylacji mechanicznej możliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze.
EN
The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as calculation of indoor climate were analyzed. These values are different and depending on ventilation system. It is possible to achieve nZEB standards together with proper indoor air quality by balanced mechanical ventilation with heat recovery but it is rather problematic to natural/hybrid ventilation.
15
Content available remote Inspiracje w architekturze. Cz.7 Rytm
16
Content available remote Współczesne koncepcje samozaleczania i samonaprawy betonu
PL
W artykule przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami, to znaczy sposoby nadawania betonowi zdolności do samonaprawy. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym zwłaszcza możliwość wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza jako modyfikatora kompozytu cementowego. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy do rozwiązania, wytyczające niezbędne kierunki dalszych badań w tym zakresie.
EN
The paper deals with the idea of self-healing and self-repair of cement concrete. The mechanisms of these phenomena have been described together with the methods of their controlling, i.e. granting to the concrete the ability to self-repair. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repair mean, including the possibility of application of epoxy resin without a hardener as the modifier for the cement composite. The present achievements have been pointed out as well as the problems to resolve, showing the necessary directions of the further researches in this area.
17
Content available remote Hybrydowe układy ogrzewania w budynku biurowym
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór wg kryterium najniższego kosztu. Analizie poddano budynek biurowy o fasadzie szklanej. Przyjęto dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny w celu zapewnienia niezbędnego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła i węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektorów słonecznych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solutions to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
PL
Idea domów autonomicznych zrodziła się w wyniku refleksji nad wpływem naszego sposobu życia na środowisko. Nasz Autonomiczny Dom Dostępny ma niemal zerowe zapotrzebowanie na energię ze źródeł nieodnawialnych, a małe nakłady na podniesienie standardu energetycznego gwarantują jego dostępność. W cz. 1 naszego cyklu przedstawiliśmy założenia projektowe domu, w którym ogród odgrywa ważną rolę, a w cz. 2 - przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Teraz nadszedł czas na przeszklenia i wentylację.
EN
The idea of autonomous houses results from a reflection on the impact of our lifestyle on the environment. Our stand-alone house demands almost zero energy from non-renewable sources whereas small expenditures to upgrade the energy standard guarantee its availability. In part 1 of our series we presented the design assumptions of the house where the garden plays an important role, and in part 2 - we adopted structural and technological solutions. Now it's time for glazing and ventilation.
EN
The article presents the procedure of determination of a structural form of an agricultural machine which encompasses methodological aspects of design related to the division of the basic objective function into member functions, multi-variant solutions and synthesis of astructural form (a virtual prototype of an agricultural machine). The suggested course of proceeding was presented by the case of a design of a tunnel spraying machine. This example reflects well and includes the specificity of the design object in the form of an agricultural machine with specific technical and agro-technical requirements. Attention was paid to the aspects related to methodology of selection of fractional solutions based on previously defined criteria.
PL
W artykule przedstawiono procedurę postępowania przy wyznaczaniu postaci konstrukcyjnej maszyny rolniczej, uwzględniającą aspekty metodyczne projektowania, związane z podziałem zasadniczej funkcji celu na funkcje składowe, wielowariantowe rozwiązania oraz syntezę postaci konstrukcyjnej (prototyp wirtualny maszyny rolniczej). Proponowany tok postępowania przedstawiony został na przykładzie projektu opryskiwacza tunelowego. Przykład ten dobrze odzwierciedla i uwzględnia specyfikę przedmiotu projektowania, jakim jest maszyna rolnicza o szczególnych wymaganiach technicznych i agrotechnicznych. Zwrócono uwagę na aspekty związane z metodyką wyboru rozwiązań cząstkowych w oparciu o wcześniej ustalone kryteria.
PL
W artykule odniesiono się do dwóch koncepcji: Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR), idei, wobec której wzrostu zainteresowania upatruje się w zachodzących zmianach w gospodarce światowej i w nowym podejściu do biznesu, oraz Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR) koncepcji, która to zdominowała obecnie model ustrojowy w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono genezę, założenia, cele obu tych idei i zidentyfikowano obszary podobieństw oraz rodzaje wspólnych cech. Szczególną uwagę poświęcono społecznej gospodarce rynkowej, w której autorka dopatruje się zakorzenienia się idei CSR.
EN
This paper relates to two issues: an idea of Corporate Social Responsibility (CSR) to which growing attention is explained by the changes in the world economy and its new attitude towards business, and a concept of Social Market Economy (SGR) which has dominated the model of political system in the states of European Union. The genesis, principles and goals of these two ideas have been presented here and then the areas of similarities and the types of common characteristics have been identified. Special attention has been paid to social market economy in which the author is seeking the establishment of CSR idea.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.