Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulated annealing algorithm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper proposes simulated annealing (SA) algorithm to solve the bid based dynamic economic dispatch (BBDED) problem with wind energy integration to study the performance and the economic benefit of wind energy integration in a deregulated electricity market. The proposed method is tested for convergence, robustness, and efficiency applied on a 10-unit test system with 12-period load demand. The results obtained are compared with other relevant methods, considering different constraints like power balance, generation limits, and ramp rate limits.
PL
Zaproponowano algorytm symulowanego wyżarzania problemu bazującego na ofercie ekonomicznego rozsyłu energii. Rozważano przypadek dołączonej do systemu energii wiatrowej i nieregulowanego rynku energii. Analizowano niezawodność i skuteczność na przykładzie systemu z 10 jednostkami.
EN
Layouts of bus networks in cities are always irrational currently, transport service frequencies also need to be optimized according to the real network layouts, operation conditions and travel experience of passengers, so it is essential to optimize bus transit network layouts and transport service frequencies systematically. Different stakeholders are involved in the optimization of urban bus transit network layouts like the government, operators and passengers, whose interests are always contradictory. In order to optimize transit network layout and service frequencies from the view point of operators and utilizers, this research constructs a multi-objective model and proposes a solution algorithm. The proposed multi-objective model is established from the perspective of operators with the goal of minimizing total operating costs for one day, and from the perspective of the utilizers to minimize the total travel time, respectively. Also with the application of electric bus in cities, buses in this research are electric buses all for green travel. Moreover, a solution algorithm is proposed in this research to solve the proposed multi-objective model with simulated annealing algorithm and genetic algorithm. Simulated annealing algorithm is used as the main framework of the solution algorithm from the perspective of operators to minimize operating costs, while genetic algorithm is used as the subroutine of simulated annealing algorithm to optimize total travel time. Verification of the proposed model and the solution algorithm is based on an intuitive network. The application results of a numerical experiment verified that the proposed optimization model and the solution algorithm are able to optimize the network layout and service frequencies at the same time.
EN
This article deals with the identification of sound powers and absorption surface coefficients in multisource industrial buildings from the knowledge of the sound pressure levels (SPLs) at several monitoring points. This inverse problem is formulated as one of optimisation in which the objective function is the difference between the measured and predicted SPLs. The methodology combines the use of a simplified acoustic diffusion model with the simulated annealing optimisation technique. The former is a recently developed model for estimating the SPLs in a fast and sufficiently accurate form. The low computational cost of the model constitutes the major advantage for the optimisation procedure due to the great numer of simulations required. Numerical examples are given to show the efficiency of the proposed approach.
PL
Maszyny numeryczne takie jak obrabiarki CNC, plotery czy drukarki 3D są coraz powszechniejsze w użytku. Na Politechnice Gdańskiej przygotowano pracę magisterską [12], której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Ze względu na objętość referatu, przedstawiono jedynie wybrane aspekty budowy plotera, aplikacji na urządzenie mobilne oraz przegląd zastosowanych algorytmów optymalizacji pod kątem szybkości rysowania. Aplikacja funkcjonuje w systemie Android, a komunikuje się z maszyną za pomocą interfejsu bluetooth. Aplikacja oferuje także możliwość optymalizacji tras, zarówno tych rysowanych, jak i nierysowanych, pokonywanych przez ploter. Jest to problem komiwojażera bez powrotu, który rozwiązany może być poprzez algorytmy: zachłanny, genetyczny, wspinaczkowy lub symulowanego wyżarzania.
EN
The topic is to build a CNC machine working as a plotter, and also create an application running on the Android operating system, which processes images, optimizes the code and allows to control the built machine. The examination is an estimation which of the methods used in this thesis is optimal and gives the best results in this type of problem, which is choosing the shortest path of the salesman problem. The purpose of the paper is to obtain the code processed by the numerical machine in the shortest possible time, which will be carried out in a short period of time with the proper accuracy of the work. Another important aspect is the implementation of an intuitive user interface that does not cause problems with support. The optimization methods used produce satisfactory results that are more or less practical depending on the problem. The effect in the form of drawn images is at a high level of accuracy. After many hours of working with the CNC machine using the created application, it can be seen that this is a useful set for both people who want to create their own images as well as for those seeking education in this field. The great advantage is that the design is very easily expandable so that it can acquire new, very useful features for a small amount of extra work in the form of adding new functionality.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
211--220, CD1
PL
W artykule zostanie poruszony problem balansowania dwustronną linią montażową przy uwzględnieniu kosztów. Większość literatury dotyczącej zagadnienia balansowania ogranicza się do minimalizowania ilości stacji poprzez umieszczanie na nich możliwie największej liczby zadań uznając, że czas strat ma główny wpływ na ponoszone podczas procesu montażowego koszty. Dopiero od stosunkowo niedawna można znaleźć pozycje literaturowe, w których autorzy udowadniają, ze problem balansowania linii montażowej z uwzględnieniem kosztów jest zgeneralizowanym problemem poszukiwania rozwiązania z minimalną liczbą stacji. Pomimo to osiągniecie jednego z celów sprawia, iż nie może być spełnione drugie z podejść. Podsumowując, celem zorientowanego kosztowo algorytmu rozwiązującego problem balansowania linii montażowej jest znalezienie takiego rozwiązania, aby całkowity koszt produkcji pojedynczego produktu był minimalny. W artykule zostanie rozpatrzona struktura linii montażowej z ograniczeniami pozycyjnymi (model czasowy oraz kosztowy). W celu osiągnięcia rozwiązania rozważanego problemu zastosowano algorytm symulowanego wyżarzania. Po krótkim opisie procedur zostanie przeanalizowany przykład numeryczny dla 12 zadań oraz dyskusja nad otrzymanymi wynikami.
EN
In the paper assembly Line balancing problem In two – sided structure with cost oriented will be discussed. Very often the assembly line balancing problem leads to minimizing the number of stations what is connected with reducing the idle times. This approach is well - known and represents time - oriented approach. In this approach authors consider only the number of stations and prove the idea less workstation less costs. But in some investigations authors take into account costs of transport in assembly lines, operators salary and costs of tools, machines or robots the goal of such approach is to obtain the inal results where the total cost of single product is the smallest. In this article a two - sided assembly line layout will be presented. The simulated annealing algorithm which was implemented to find the best solution (but still feasible) will be discussed. To show the differences between time and cost oriented approaches a numerical example will be calculated. At the end the final result will be given and end conclusions presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania do wyznaczania wartości parametrów modeli matematycznych lamp elektronowych. Na podstawie tych parametrów generowane są modele lamp w formacie Spice, które mogą być wykorzystane przez programy do symulacji układów elektronicznych. Algorytm symulowanego wyżarzania oraz generator modeli Spice zaimplementowane zostały w postaci programu napisanego z zastosowaniem języka skryptowego Javascript, który może być uruchamiany przez każdą przeglądarkę internetową. Danymi wejściowymi programu mogą być wyniki pomiarów lub wartości odczytane z charakterystyk anodowych udostępnionych przez producentów lamp. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń dla podwójnej triody ECC99. Prezentowana metoda może być stosowana również w odniesieniu do tetrod strumieniowych i pentod, czyli typów lamp elektronowych stosowanych we współczesnym sprzęcie audio wysokiej jakości.
EN
The article describes the use of simulated annealing algorithm for determining the parameters of mathematical models of electron tubes. On the basis of these parameters Spice models of tubes are generated. They can be used by a simulation programs for electronic circuits. Simulated annealing algorithm and generator of Spice models are implemented in the form of a program written using JavaScript scripting language that can be run by any Web browser. The input data of the program can be the results of measurements or can be read from the anode characteristics provided by the tubes manufacturers. The exemplary calculation results for dual triode ECC99 are presented. The proposed method can be applied also to beam tetrodes and pentodes which are the tube types used in today’s high-quality audio equipment.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14382--14391, CD 6
PL
Obecna postać sieci transportowej na danym obszarze jest wynikiem rozwoju trwającego nawet setki lat. Niektóre etapy tego procesu były wymuszane przez losowe czynniki, które teraz często nie mają już żadnego znaczenia. Dodatkowo obecnie w gwałtowny sposób rosną potrzeby transportowe. Jest zatem prawie pewne, że konieczna jest rozbudowa i modernizacja zastanej sieci transportowej. Mając na uwadze ograniczenia budżetowe należy wskazać te elementy, których modyfikacja przyniesie jak najwięcej korzyści. Ze względu na złożoność problemu obiecujące jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Jedną z najprostszych w implementacji metod jest symulowane wyżarzenie, które po wprowadzeniu pewnych modyfikacji jawi się jako bardzo szybki i skuteczny sposób znajdowania globalnego optimum. W pracy stworzono uproszczony, ale realistyczny model sieci transportowej centralnej części Górnego Śląska, potrzeby transportowe określono w oparciu o dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2010. Stosując zmodyfikowany algorytm symulowanego wyżarzania poszukiwano najlepszych możliwości rozwoju badanej sieci transportowej.
EN
The present structure of the transportation network in the given area is the result of the ongoing development lasting even hundreds of years. Some stages of this process were forced by random factors, which are now without any meaning. Additionally the transportation demands are growing rapidly in recent times. Therefore it is almost certain that it is now necessary to develop the existing transportation network. Taking into account the budgetary constraints those elements whose modification will be most beneficial should be specified. Due to the complexity of the problem it is likely to use the artificial intelligence methods. One of the simplest for the implementation is the simulated annealing algorithm. After introduction of some modifications it appears as a quick and efficient way for the global optimum searching. The simplified, but realistic model of the transportation network of the central part of Upper Silesia was created, the transportation demands were determined with the use of the data from the General Traffic Measurement 2010. With the use of the modified simulated annealing algorithm the best possibilities of the development of the examined transportation network were searched for.
PL
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie problemu optymalizacji dostaw rozszerzonego o uwzględnienie okien czasowych z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania. Algorytm symulowanego wyżarzania został zmodyfikowany poprzez stworzenie oryginalnych algorytmów generowania pierwszego rozwiązania oraz znajdowania najlepszego miejsca na trasie, a także algorytmu optymalizacji wszystkich tras, aby umożliwić go do rozwiązania problemu marszrutyzacji. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych pokazujących, że uzyskane wyniki są bliskie tym otrzymanym przez planistów. Natomiast uzyskana znaczna redukcja czasu generowania wynikó,w w porównaniu z tymi otrzymywanymi przez osoby w firmie gwarantuje obniżenie kosztów wyznaczania tras dostaw.
EN
The article presents a novel method of solving the vehicle routing problem with time windows based on a modified simulated annealing algorithm. The novelty lies in the introduction of new algorithms for generating the first solution and finding the next best location along the route. The algorithm for the optimisation of all routes is also proposed. The results of the experimental study presented in this paper are comparable to those produced by route planners in a company. However, the times of results generation are significantly reduced compared with those obtained by route planners. Thus, the proposed method can be considered as a way to minimise the cost of vehicle route planning.
9
PL
W artykule przedstawiono sposób doboru pobudzenia testującego dla analogowego układu elektronicznego z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania (SA) z funkcją celu opartą na samoorganizującej się sztucznej sieci neuronowej (SOM). Podstawowym celem metody jest wykrycie wszelkich pojedynczych uszkodzeń parametrycznych za pomocą sygnałów mierzonych w 3 węzłach dostępnych z zewnątrz układu. Optymalizacji podlega odcinkami liniowy kształt napięcia, który podawany jest na wejście układu filtra. W artykule przedstawiono ideę wykorzystania hybrydowej metody optymalizacyjnej, która przeszukuje przestrzeń rozwiązań za pomocą algorytmu SA, natomiast ocena rozwiązania dokonywana jest na podstawie analizy SOM. Zaprojektowano pobudzenie wejściowe dla filtru aktywnego Sellen-Key’a, a ponadto przeanalizowano skuteczność metody dla różnych modeli uszkodzeń parametrycznych. Wyniki symulacji wskazują na wysoką skuteczność proponowanej metody.
EN
The paper presents a selection of the PWL test excitation for analog electronic circuit using the simulated annealing algorithm (SA) with the objective function based on self-organizing artificial neural network (SOM). The primary objective of the method is to detect any single parametric fault using signals measured at three outer accessible nodes of the system. Optimization is subjected to PWL input voltage which is fed to the input of the filter. The idea of a hybrid optimization method consists of SA algorithm (searches the space of solution) but the assessment is based on SOM analysis. It has been designed test stimuli for the filter Sellen-Key, and analyzed the effectiveness of this method for various parametric fault models. The simulation results indicate the high effectiveness of the proposed method.
EN
Ground vibration, air vibration, fly rock, undesirable displacement and fragmentation are some inevitable side effects of blasting operations that can cause serious damage to the surrounding environment. Peak Particle Velocity (PPV) is the main criterion in the assessment of the amount of damage caused by ground vibration. There are different standards for the determination of the safe level of the PPV. To calculate the permissible amount of the explosive to control the damage to the underground structures of Gotvand Olya dam, use was made of sixteen 3-component (totally 48) records generated from 4 blasts. These operations were recorded in 3 directions (radial, transverse and vertical) by four PG-2002 seismographs having GS-11D 3-component seismometers and the records were analyzed with the help of the DADISP software. To predict the PPV, use was made of the scaled distance and the Simulated Annealing (SA) hybrid methods. Using the scaled distance resulted in a relation for the prediction of the PPV; the precision of the relation was then increased to 0.94 with the help of the SA hybrid method. Relying on the high correlation of this relation and considering a minimum distance of 56.2 m to the center of the blast site and a permissible PPV of 178 mm/s (for a 2-day old concrete), the maximum charge weight per delay came out to be 212 Kg.
PL
Drgania gruntu, rozchodzenie się drgań w powietrzu, rozrzut skał, ich niepożądane przemieszczenia i rozdrobnienie to nieuchronne skutki prowadzenia prac strzałowych, które spowodować mogą poważne spustoszenie w środowisku naturalnym. Maksymalna prędkość drgań cząstek (PPV) to główne kryterium przy ocenie szkód spowodowanych przez drgania podłoża. Istnieje wiele norm określających bezpieczne poziomy prędkości drgań cząstek (PPV). Obliczenie dopuszczalnej wielkości ładunku wybuchowego w taki sposób, by zapobiegać uszkodzeniom podziemnych elementów tamy Gotvand Olya opiera się na wykorzystaniu 16 3-elementowych zestawów danych zarejestrowanych w trakcie 4 wybuchów. Procedura rejestracji obejmuje zapisy drgań w 3 kierunkach (promieniowe, poprzeczne i pionowe) zarejestrowane przez 4 sejsmografy wyposażone w sejsmometry GS-11D, zaś same zapisy analizowano przy wykorzystaniu oprogramowania DADISP. Przewidywanie prędkości drgań cząstek odbywa się w oparciu o skalowanie odległości oraz metody hybrydowe Simulated Annealing (S.A.). W wyniku skalowania odległości otrzymujemy wzorów na prędkość drgań cząstek, przy wykorzystaniu metod hybrydowych dokładność obliczeń wzrasta do 0.94. Wykorzystując wysoki stopień korelacji wynikający ze wzoru, uwzględniając minimalną odległość 56.2 m od epicentrum wybuchu oraz dozwolony poziom prędkości drgań cząstek gruntu 178 mm/s (dla dwudniowego betonu), otrzymujemy maksymalną wielkość ładunku na pojedynczy wystrzał na poziomie 212 Kg.
11
Content available remote Structure optimization of power system using Simulated Annealing Algorithm
EN
The simulated annealing algorithm is used as an optimization technique to solve the problem of total investment cost optimization, subject to the reliability constraints. The problem of optimization of the structure of a power system where redundant elements are included in order to provide a desired level of reliability is known as Redundancy Optimization Problem. The problem is presented by multi-state series-parallel systems. System reliability is defined as the ability to satisfy consumer demand which is represented as a piecewise cumulative load curve. We supposed variation of the load cumulative demand curve null. A universal generating function technique is applied to evaluate system availability.
PL
Algorytm symulowanego wyżarzania jest używany jako technika optymalizacji do rozwiązywania problemów optymalizacji kosztów przy wymuszonej niezawodności. Problem optymalizacji struktury systemu mocy z nadmiarowym elementem zabezpieczającym pożądaną niezawodność jest znany jako Redendancy Optimization Problem. Problem jest analizowany w systemie szeregowo-równoległym. Niezawodność systemu jest zdefiniowana jako zdolność spełnienia żądań konsumentów, które są reprezentowane jako część skumulowanej krzywej obciążeń. Założono zerową wariację krzywej obciążeń. Zaproponowano uniwersalną technikę możliwą do zastosowania w celu oceny zdolności systemu.
PL
Niniejsza praca jest czwartą, ostatnią częścią przeglądu metod rozmieszczania modułów, stosowanych podczas projektowania topografii układów VLSI. Modułem jest fragment systemu wyodrębniony ze względu na pełnioną funkcję. Praca jest poświęcona algorytmowi symulowanego wyżarzania oraz sieciom neuronowych. Przedstawiono dokładny opis algorytmu symulowanego wyżarzania oraz sposób zastosowania algorytmu do rozmieszczania modułów. Programy wykorzystujące algorytm symulowanego wyżarzania zostały szczegółowo opisane. W tym celu scharakteryzowano następujące programy rozmieszczania: TimberWolf, MGP, MPG-MS, VPR. Następnie, opisano sposób zastosowania sieci samoorganizującej się oraz sieci Hopfielda w optymalizacji topografii układów VLSI. Przedstawiono rezultaty rozmieszczania modułów otrzymane z użyciem sieci Hopfielda. Następnie, scharakteryzowano inne metody stosowane podczas rozmieszczania modułów: algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne, schemat rozmieszczanie-planowanie topografii-rozmieszczanie, programy dla układów 3D VLSI oraz sprzętowe metody rozwiązania problemu rozmieszczania modułów. Porównano metody rozmieszczania modułów przedstawione w przeglądzie.
EN
The design process of the VLSI circuits requires the use of computer aided design tools. This paper is the fourth part of the survey of the cell placement techniques for digital VLSI circuits. In this part of the survey, the simulated annealing algorithm and neural networks are presented. An application of the simulated annealing algorithm to the cell placement problem is described. Nowadays the tools used for the cell placement, which utilize the presented algorithms are characterized: TimberWolfSC, TimberWolfMC, MGP, MPG-MS, VPR. Then, applications of neural networks to the cell placement problem are described. A self-organizing network and Hopfield network for the cell placement problem are presented. Some circuit layouts generated by using the Hopfield network are presented. Applications of a genetic algorithm, evolutionary strategy, three-stage placement-floorplanning-placement flow and special purpose hardware for the cell placement are described. Tools used for the 3D VLSI cell placement are characterized. Some conclusions concerning described techniques and tools are presented.
PL
W artykule opisano algorytm symulowanego wyżarzania. Wyjaśniono zasadę jego działania oraz analogie do procesu metalurgicznego.
EN
The problem with electric machine optimization can be specified as searching for a compromise between requirements manufacturer's and user's. Optimum design depends on several parameters, therefore it is very difficult fo find real optimum. The evolutionary methods seem to be a way to solve this problem. In this paper there is explained the basic principle of simple Genetic algorithm with binary coding and Simulated Annealing algorithm. Their application to design optimization of a maximum efficiency induction motor is presented as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.