Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych
PL
Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z uwagi na wymagany poziom izolacyjności cieplnej nie zostały jeszcze dotychczas opisane dla dzianin futerkowych. Brak rozwiązań problemów ciepłochronności dla tego typu dzianin wskazuje na celowość podjęcia rozważanej tematyki. Celem prac prowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej było opracowanie modelu przepływu ciepła, który może być wykorzystany do projektowania dzianin futerkowych o wymaganych właściwościach termofizycznych. Zaprezentowany model opisu zjawiska przepływu ciepła ma uzasadnienie praktyczne w odniesieniu do dzianin futerkowych. Przyjęta metoda pozwala uniknąć badań wielu parametrów, ograniczając je do minimum: udział objętościowy poszczególnych składników w stosunku do każdej warstwy oraz stosunek grubości poszczególnych warstw do grubości całego wyrobu. Do badań wykorzystuje się powszechnie dostępne urządzenia pomiarowe. Uzyskuje się ponadto możliwość symulacji eksperymentu, bez konieczności wytwarzania dzianiny futerkowej. Metoda ta pozwala na dowolne modelowanie warunków brzegowych i początkowych, co nie zawsze jest możliwe dla metod empirycznych ze względu na ograniczenia sprzętowe. Opracowany model obliczeniowy przepływu ciepła przez dzianiny futerkowe umożliwia uzyskanie rozkładu temperatury w tej konstrukcji oraz może stanowić punkt wyjścia doboru optymalnego struktury dla osiągnięcia 40 Anna Więzowska wymaganych właściwości wyrobów. Projektowanie dzianiny futerkowej o wymaganym poziomie izolacyjności cieplnej, z zastosowaniem przedstawionego modelu, może posłużyć do powstania rzeczywistego materiału o określonych właściwościach ciepłochronnych.
EN
The fundamental function of the knitted fur fabrics, which are commonly used to manufacture the clothes and shoes, is to protect the human body against heat loss in low environmental temperature. Thus, the heat-insulating properties of fur fabrics are the basic criterion for their functional characteristics. The aim of this work is to determine the heat transfer model, which can be applied to design the knitted fur fabrics of the required thermophysical properties. The mathematical model of heat transport within knitted fur fabrics allows to obtain the temperature distribution in the structure and can be a starting point to optimize the structural shape in respect of the requested properties. The available literature does not introduce the heat transport problems in the knitted fur fabrics. A few works describe in general form some parameters of the structure whereas the corresponding standards are inaccessible. To explain the nature of heat transfer inside the knitted fur fabrics, the dissertation describes the basic phenomena of heat transfer. The heat conduction is defined more precisely as the dominant heat transport mechanism in textiles. The material properties influencing the heat flux density transferred in textile product are also described. The particular cases of heat conduction mechanisms in the single layer and the multi-layer structure have been analysed and next applied to determine the heat transfer in the homogenized fur fabric. The solution methodology of simple and complex heat transfer problems has been explained. The literature pertaining to the measurements of heat isolation in textiles has been reviewed in respect of the measurement methods, character of processes, measured parameters and field of their application vs. both structure of examined material as well as the layers arrangement. Assuming the complex structure of knitted fur fabrics (i.e. the multilayer arrangement, participation of glue in bottom layer, air inside the void spaces under inclined fibers), we have rejected the measurements methods influencing the material structure during the test. Heat transport within knitted fur fabrics is described by means of the heat conduction coefficient tested in steady conditions. The measured conduction coefficient is often of substitute nature and can additionally include the convective and radiative heat transport. The thermal properties of knitted fur fabrics are determined by means of the test device Tilmet 75. The preliminary investigations were conducted using the device Tilmet 75 for different knitted fabrics made of homogenous materials with the diversified thickness and surface mass. The fur fabrics were characterized using the same standard indexes which are tested for the knitted fabrics i.e. the thickness and surface mass. There are tested the heat conduction and heat permeability as well as determined the structure of knitted fabrics samples vs. the characteristics of thermal properties. The empirically determined heat conduction coefficient and heat resistances vs. basic structural parameters do not describe the influence of raw material in the knitted fur fabrics on the material heat characteristics. Both growing surface mass and growing fabric thickness does not determine unequivocally the gradation of these features in respect of thermal properties. According to the preliminary test results, it is necessary to change the factors determining the complex knitted fur fabrics in respect of the structure and raw material composition. The description of the knitted fur fabric can cause difficulties in heat transport correlations. Parameters of fur fabrics of the complex, space and multilayer structure are hard to determine and investigate using the standard test methods. The structure consists of the bottom layer and the fleece layer which are made of different raw materials: the yarn, band and glue as well as considerable volume fraction of air inside. Thus, the description of physical model is troublesome. Let us introduce the following assumptions concerning the fur fabric: (i) the same height of fleece layer; (ii) the uniform distribution of fibres density in cover layer; (iii) the uniform distribution of yarn, fibres and air in bottom layer; (iv) the void spaces between the yarn in bottom layer are filled by both air and glue; (v) the glue does not penetrate the cover layer. Under the above assumptions, the space 3D description can be simplified to the plane 2D problem introducing the homogenized particular layer of fabric. The structure is defined by the volume fraction and heat conduction coefficient of each layer. The heat conduction coefficient is determined using the rule of mixture which limits the domain of study of corresponding parameters to the volume fractions of particular component in every layer. The principal investigations were conducted for the knitted fur fabrics of the diversified both length of fleece and basis weight, subjected to the different finishing processes. The test methods applicable for the different textile materials were analysed in respect of the measurement characteristics i.e. applicable for thickness, density, mass related to materials / textile products and their particular layers. The complex structure of knitted fur fabrics can be characterized by the innovative, non-standard test methods as well as the standard methods, which are not usually applied for those materials. The thickness of knitted fur fabric tested for the various pressures strongly depends on the load applied. The presented model of heat transfer description is practically motivated for the knitted fur fabric. The adopted method can avoid the large number of tests of required parameters and restricts the analysis to the following cases: the volume fraction of particular component within each layer and thickness fraction of particular layer to the complete thickness of product. The commonly available test equipment is used during the tests. Additionally, the experiments are simulated which substitute the manufactured knitted fur fabric. This method allows to model 75 optionally the boundary and initial conditions which is not always applicable for empirical methods due to equipment limitations. Design of knitted fur fabric of the requested thermal isolation level, based on the model presented in this work, can help to create the real material of the prescribed heat-insulating properties. The next stage of the current investigations can be focused on determination of indexes characterizing the knitted fur fabrics in presented model vs. technological parameters necessary to manufacture the designed product.
2
Content available remote Investigation of the process of pore formation based materials hydrosilicates
EN
Research porosity thermal insulation of refractory materials is the important task of power engineering, because the thermal conductivity of porous materials depends on the shape and especially location of pore. Analytical review of existing technologies shows that research in this area focused on the study of a process separately and generalized theories is not sufficient to clear analysis and model building process heat mass transfer of alumina porous material. Experimental and generalization of the characteristics of heat and mass transfer in porous materials that swelling is actual scientific problem. In this paper analyzes the different composition of aluminous minerals, aluminum effect of additives on the formation of pores, as well as the influence of various impurities on the thermal conductivity of the material. The effect of temperature on the thermal conductivity of porous materials.
PL
W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w postaci lekkiego systemu balkonów dostawianych w konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej w dużej mierze niezależnej od konstrukcji budynku.
EN
The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution in the article is presented in the form of a lightweight balcony system delivered in a composite steel -reinforced concrete construction largely independent of the building structure.
4
Content available remote Azbest w instalacjach podziemnych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat materiałów izolacyjnych zawierających azbest, stosowanych w sieciach ciepłowniczych. Zaprezentowano wyniki badań zanieczyszczenia powietrza w komorach ciepłowniczych, które mogą mieć bardzo wysoki poziom stężenia pyłów azbestu i stanowić zagrożenie dla pracowników.
EN
The paper presents basic information on insulation materials containing asbestos in the district heating network. The paper presents the results of a study of pollution in the chambers, which may have very strong level of asbestos contamination in the air and may to pose a threat to staff.
EN
Research porosity thermal insulation of refractory materials is the important task of power engineering, because the thermal conductivity of porous materials depends on the shape and especially location of pore. Analytical review of existing technologies shows that research in this area is focused on the study of a process separately and generalized theories are not sufficient to clear analysis and model building process heat mass transfer of alumina porous material.
6
PL
Przedstawiono wpływ zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 1 stycznia 2014 roku na konstrukcje zewnętrznych przegród budowlanych wykonanych z bali pełnych.
EN
The article presents the impact of changes in the Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location on January 1st 2014 is construction of external walls made of logs full.
7
Content available remote Diagnostyka elementów konstrukcji budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
PL
Artykuł prezentuje przykładowe wyniki badań termowizyjnych przegród zewnętrznych budynku przemysłowego i budynków mieszkalnych. Badania wykazują nie tylko stan techniczny izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, ale również pozwalają na wykrycie defektów konstrukcji, jak np. pęknięcia czy puste szczeliny.
EN
The article is an example of the results of studies of thermal imaging external in partitions from industrial buildings and residential buildings. Studies reveal not only the quality of thermal insulation of building envelopes, but also the integrity and structure and the quality of masonry mortars used.
PL
Izolacja cieplna powinna chronić obiekt przed stratami ciepła, przed jego napływem, a także stanowić materiał spełniający bezpieczeństwo i komfort cieplny. W artykule przedstawiono szczegółową analizę wybranych materiałów pochodzenia organicznego, nieorganicznego oraz z tworzyw sztucznych. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie obliczeń, które pozwoliły wyznaczyć hierarchie użyteczności izolacji cieplnych w obiektach budowlanych, a także określić przenikanie i przewodzenie ciepła.
EN
Thermal insulation should protect property against both heat loss, before the influx, as well as provide material that meets the security and comfort. The article presents a detailed analysis of selected materials of organic origin, inorganic and plastic. The scope of work included carrying out calculations that helped determine the usefulness of hierarchies of thermal insulation in buildings, as well as the determination of diffusion and heat conduction.
EN
The study was aimed at determination of time of heat transition through the layer of quince, apple, linen, rose pomace and potato pulp, as well as layer of potato starch and potato starch extruded with addition of above mentioned by-products. Additionally the attempt of creation a heat insulating barrier from researched raw material was made. The heat conductivity of researched materials was dependent on the type of material and its humidity. Extruded potato starch is characterized by smaller heat conductivity than potato starch extruded with addition of pomace. The obtained rigid extruded starch moulders were characterized by higher heat insulating properties than the loose beads. It is possible to use starch and by-products of food industry for production of heat insulating materials
10
Content available remote Słabe ogniwa W-70. Cz.2 Zakres koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych
EN
Currently, especially thanks to the financial support of EU's development funds and programmes, a major need to start a complex system of modernization of pre-fabricated housing is widely observed.
11
Content available remote Proektirovanie svetoprozracnyh orgazdenij energoeffektivnyh zdanij
RU
Okna energoeffektivnyh zdanij dolzny udovletvorat’ mnogim usloviam, kasausciesa estestvennogo osvescenia, insolacii, zascita ot solnca, zvukoizolacii i teplozascity pomescenij. Eti uslovia vo mnogom avlautsa protivorecivymi. V stat’e analiziruutsa puti ulucsenia ukrainskih stroitel’nyh norm i standartov na proektirovanie svetoprozracnyh ograzdauscih konstrukcij v sovremennyh zdaniah.
EN
Windows of energy efficient buildings must satisfy many conditions: relatively natural lighting, insolation, sun protection, sound insulation, and heat protection. These conditions are inconsistent in many respects. We analyze the ways how to improve the Ukrainian building regulations and standards on the design of windows in modern buildings.
PL
Celem badań była ocena różnic w emisji ciepła spowodowanych wiekiem i stanem fizjologicznym królików, przy pomocy metody termowizyjnej. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, iż właściwości ciepłochronne futra królików ulegają zmianie zależnie od wieku i stanu fizjologicznego. Obszarem najsilniej emitującym ciepło są okolice płciowe, których temperatura jest najwyższa u samic mających objawy rui a najniższa u samców i samic ciężarnych. Uszy królików pełnią funkcję termoregulacyjną, a ich temperatura wykazuje znaczną zmienność osobniczą.
EN
The aim of the study was to evaluate the differences in heat emission due to age and physiological state of rabbits. The study was conducted in the spring-summer season for 36 adults and 30 young New Zealand White rabbits. Distribution of the surface temperature of animals was recorded using a Flir System Thermovision A20 camera. The study indicates that the thermographic camera is a useful tool in assessing the rabbit fur quality. At a constant external temperature (19 °C) the genital area is about 1.5 °C cooler than the rabbit body temperature (38,5-40,5 °C), while the surface temperature of the body varies depending on a gender and technological group (p ≤ 0.05) (Tab. 1, Figs. 2 and 3). During pregnancy and lactation the female body is exposed to a greater burden than the male body, which affects directly the density and quality of the fur coat [1]. The genital area was characterized by the highest temperature from among all studied areas. Depending on the physiological state of rabbits it had a different temperature (p ≤ 0.05). This is a consequence of the fact that rabbits are polioestrus animals, ready to get pregnant almost throughout the year. One of the signs that does are sexually receptive is better blood circulation and redness of the vulva [2]. This explains the vulva lower temperature of the pregnant does and higher of lactating does, ready to mating almost immediately after birth. In young animals it was found that the surface temperature of ears was increased in subsequent weeks of life (p ≤ 0.001, Fig. 4, Tab. 2), while the surface temperature of the body decreased (p ≤ 0.001, Figs. 4, 5 and 6, Tab. 2).
EN
Diagnostics of the modern thermal systems is very important from the economic and reliability point of view. The paper presents the solution of the device for monitoring the isolation of the heat transmission line. The principle of its operation applies the wave model of the line. Any damage of isolation results in change of the parameters of this model and change of the measured input resistance of the line. Through the electronic system, this change is transformed to the indication of the actual state of the isolation.
PL
Diagnostyka izolacji w systemie linii przesyłowych ciepła odgrywa ważną rolę w ekonomice przesyłu i pewności działania systemu grzewczego. Praca przedstawia układ diagnostyczny pozwalający stwierdzić uszkodzenie izolacji. Zasada działania urządzenia wykorzystuje model falowy linii przesyłowej. Uszkodzenie izolacji powoduje zmianę parametrów modelu linii i związaną z tym zmianę rezystancji wejściowej. Zmiana ta poprzez układ elektroniczny czujników jest przetwarzana na sygnalizację LCD uszkodzenia. Praca przedstawia szczegóły rozwiązania takiego układu.
PL
Sektor budownictwa w Polsce należy do jednych z najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej. Dlatego też zachodzi potrzeba podjęcia działań, mających na celu zmniejszenie zużycia energii i redukcję kosztów ogrzewania czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie dla budynków użyteczności publicznej zostały zaostrzone wymagania ochrony cieplnej. Do oceny izolacyjności termicznej przegród budowlanych budynków istniejących coraz częściej są stosowane badania termowizyjne. Na podstawie bilansów energetycznych określa się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię, a tym samym energochłonność budynku. Dla jednego z budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanego w Lublinie, przeprowadzono pomiary termograficzne, na podstawie których zostały zidentyfikowane miejsca wzmożonych strat ciepła. Zaprezentowano przykładowe termogramy, pozwalające na zbadanie stanu elewacji budynku, na wykrycie mostków cieplnych oraz na ocenę izolacyjności okien. Wyznaczono współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych budynku. Określono zapotrzebowanie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku. Na podstawie diagnostyki termowizyjnej oraz przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że budynek wymaga termomodernizacji struktury budynku oraz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej. Podano propozycje takich usprawnień.
EN
The building sector in Poland belongs to one of most energy-consuming in the European Union. That is why, it is necessary to take actions, which will reduce energy consumption, costs of the heating or hot water preparations. Nowadays, for public buildings requirements of the thermal protection were increased. More and more often to determine the thermal insulation of partitions of existing buildings, thermographic researches are applied. On the basis of the energy balances, coefficients of the yearly power requirement, and consequently energy-consumption of the building, are defined. For one of public buildings, located in Lublin, the thermographic measurements were carried out, which enable to identified places of intensive heat losses in building construction. Example thermographs are presented, which let examine condition of the building elevation, detect heat leakage bridges and estimate the insulating power of windows. Heat transfer coefficients of the building partitions were calculated. Heat demand on the central heating and the hot water preparation was defined. Individual demand on the unrenewable primary energy and the final power requirement for the building were calculated. On the basis of thermographic diagnostics and calculations authors ascertained, that the building demanded thermo-modernization of the building structure and also the modernization of the hot water installation. Suggestions of such improvements were given.
16
Content available remote Analiza warstwowego modelu matematycznego izolacji termicznej
PL
Tematem artykułu jest modelowanie izolacji cieplnej urządzeń elektrotermicznych. W pracy scharakteryzowano powszechnie stosowane i bazujące na transmitancji, modele matematyczne tych urządzeń. Opisano ograniczenia przedstawionych modeli. Zaproponowano i przeanalizowano wielowarstwowy model matematyczny izolacji cieplnej, bazujący na równaniu Fouriera – Kirchoffa. Analiza modelu przeprowadzona została przy użyciu pakietu Matlab / Simulink.
EN
The paper deals with modeling of heat insulation used in electro-heating devices. Commonly used mathematical models of these devices based on transfer function were characterized. The limitations of presented models were described. Multilayer mathematical model of heat insulation based on Fourier-Kirchoff law was presented and analyzed. The analysis was performed using Matlab / Simulink system.
EN
The necessity to research and describe the heat exchange in knitted fur fabrics is presented herein together with the results of experimental research on random selected samples are. Correlations between the basic textile construction parameters (thickness, surface mass) and resistances of heat conduction, heat transmission and heat transfer were determined. The function dependences between relative resistances in relation to the surface mass of the knitted fur fabrics were defined. Analysis of the results can be implemented into the structure optimisation of the knitted fur fabric with regard to its heat insulation.
PL
Wykazano konieczność podjęcia badań i opisu wymiany ciepła w dzianinach futerkowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych losowo wybranych próbek. Określono związki podstawowych parametrów budowy dzianin (grubość, masa powierzchniowa) z oporami przewodzenia, przenikania i przejmowania ciepła. Wyznaczono zależności funkcyjne między względnymi oporami odniesionymi do masy powierzchniowej badanych dzianin. Analiza otrzymanych wyników może stanowić podstawę do optymalizacji struktury dzianin futerkowych ze względu na ciepłochronność.
PL
Scharakteryzowano izolację turbiny przeciwprężnej 1,5 MW, spełniającej funkcję stacji redukcyjnej dla kotła OR-50 elektrociepłowni Rafinerii Nafty Trzebinia. Izolacja turbiny została wykonana wg technologii, zakładającej stosowanie otulin termoizolacyjnych wielokrotnego użycia. Technologię tą zgłoszono do opatentowania.
EN
Characterized is insulation of 1,5 MW back pressure turbine performing the function of a reduction station for OR-50 boiler installed in CHP Rafineria Nafty Trzebinia. The insulation was made according to the technology of applying multi-use thermal insulation. The technology patent application has already been submitted to the Patent Office.
PL
W pracy przeprowadzono analizę materiałów termoizolacyjnych stosowanych w urządzeniach elektrotermicznych. Przedstawiono także stosowane w automatyce modele matematyczne służące do opisu elementów termoizolacyjnych. Uwzględniono ograniczenia stosowanych modeli. W ramach pracy zaproponowano model matematyczny materiału termoizolacji. Model przetestowano przy pomocy badań symulacyjnych.
EN
The paper deals with modeling of heat insulation materials used in electric-heating devices. The mathematical models of electroic-heating devices and its limitations were described as well. Mathematical models of heat insulation part of electric-heating devices based on Fourier-Kirchoff law was presented and analyzed. Matlab / Simulik system was used for analysis.
20
Content available remote Complex evaluation of service properties of car insulation bodies.
EN
The paper presents the author's proposal, elaborated within the project KBN 5T07B02022, of a complex evaluation system of heat-insulating power of car insulation bodies. The system allows to carry out diagnoses for: the classification of bodies in accordance with the requirements of the international agreement ATP (concerning perishable foodstuff transportation), the determination of insulation body weak points (heat leakage bridges) in order to develop a new design or plan an overhaul, the evaluation of the repair being carried out.
PL
W artykule przedstawiono, opracowaną w ramach projektu KBN 5T07B02022, autorską propozycję kompleksowego systemu oceny termoizolacyjności samochodowych nadwozi izotermicznych. System ten umożliwia przeprowadzenie diagnoz służących: klasyfikacji nadwozi zgodnie z wymaganiami międzynarodowej umowy ATP (o transporcie żywności łatwo psującej się), określeniu słabych miejsc (mostków cieplnych) w nadwoziu izotermicznym w celu doskonalenia nowej konstrukcji lub planowania remontu, ocenie wykonanej naprawy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.