Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1069

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
1
Content available remote Możliwość generacji energii elektrycznej podczas ugięcia szklanej tafli
PL
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie. Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych rozwiązania, które pozwala na odzyskanie części energii wynikającej właśnie z tego naporu. Ilość uzyskanej energii jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku zastosowania fotowoltaiki, czy chociażby turbin wiatrowych dlatego mówi się raczej o mikrogeneracji czy mikropozyskaniu. Nie mniej jednak artykuł pokazuje, że istnieje potencjał wykorzystania fasad szklanych do generacji energii elektrycznej w inny sposób niż wykorzystując zjawiska fotowolticzne.
EN
Energy generation (electricity or heat) using glass is mainly connected with photovoltaics and solar collectors. On the other hand, many glass office buildings struggle with the problem of wind pressure on the surfaces. The article presents the results of experimental research on a solution that allows to recover some of the energy resulting from this pressure. The amount of energy obtained is incomparably smaller than in the case of the use of photovoltaics or even wind turbines, therefore it is rather referred to as microgeneration or micro-acquisition. Nevertheless, the article shows that there is a potential for using glass facades to generate electricity in a different way than using photovoltaic phenomena.
EN
Energy efficiency can be obtained by measuring accurate new surface energy in the crushing process. For the calculation of new surface energy, most researchers only pay attention to particle size distribution and ignore the influence of particle shape and roughness on the surface area. In this paper, the image processing technology was used to calculate the shape parameters and surface fractal dimension of the crushed granite sample. According to the different combinations of particle shape and roughness, the new surface area corresponding to the four basic models was calculated. For the surface area of a single particle, the calculation result of the rough model considering the surface fractal dimension is higher than that of the smooth model. Moreover, the ratio of the calculation results of the rough model and the smooth model increases significantly as the particle size increases. For 0.1 mm particles, the area ratio of the two models is 8, but for 25 mm particles, the area ratio reaches 130. In contrast, the particle shape is a secondary factor that affects the surface area calculation. The ellipsoidal model considering the particle shape has a surface area 30% larger than the spherical model. If the roughness and particle shape are considered when calculating the surface area, the energy efficiency of crushing is higher.
6
Content available remote Problematyka obniżania temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej
PL
W pracy wskazano, że podstawą poprawy efektywności energetycznej sieci i systemów ciepłowniczych są intensywne procesy termomodernizacyjne budynków – obniżanie temperatury nośnika ciepła w wewnętrznych instalacjach grzewczych. Ponadto nowe standardy energetyczne budynków pozwalają na wykorzystanie do celów grzewczych nośnika ciepła z powrotu sieci ciepłowniczych. W artykule wyjaśniono także, że uzyskanie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych usprawnienia sieci ciepłowniczej jest silnie zależne od zarządzania siecią w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorców końcowych, dając tym samym warunki do rozwoju inteligentnych sieci/systemów ciepłowniczych.
EN
The paper presents current possibilities of reducing the supply and return temperature of the district heating network. The article also proposes possibilities of technological development in the field of low-temperature district heating systems. The paper indicates that intensive thermal modernization of buildings is the basis for improving the energy efficiency of district heating networks and systems. Thermo-modemization leads to lower temperatures of heating systems in buildings. Moreover, new energy standards of buildings allow buildings to be heated with heat from the return of the district heating networks. The article also explains that obtaining energy, ecological and economic effects of improving the district heating network is strongly dependent on network management based on the specific behavior of end users. This is the starting point for the development of inteligent district heating networks/systems.
EN
Purpose: This article presents a comparative analysis of the energy sectors of Romania, Poland and the Republic of Moldova. Design/methodology/approach: The analysis of statistical data on energy efficiency is used, as well as identifies factors of sustainable energy development. Findings: The study concludes on the factors and prospects of sustainable functioning of the energy sector of the presented countries. Originality/value: The countries of the European Union are energetically developed to a different degree: among them there are countries that have their own energy resources and countries with very scarce energy resources. Modern requirements for energy efficiency determine the necessity for the development of “green energy”.
EN
Analytical research methods to determine the power characteristics of generator sets with vector control in an asynchronous squirrel-cage machine were developed and used to calculate the energy characteristics of generator sets with the field-oriented control (FOC) and direct torque control (DTC). The analytical calculations showed that a generator set with direct torque control had slightly better energy characteristics. Confirmation of the analytical calculation results was carried out using simulation models developed in the MATLAB-Simulink package with an environment Simscape Power System.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
12
Content available Globalna gospodarka energetyczna na przykładzie USA
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie gospodarki energetycznej USA pod względem zaspokajania potrzeb i zaopatrzenia w energię elektryczną przemysłu oraz społeczeństwa. Pokazuje alternatywne metody rozwiązania problemu energetycznego oraz porównuje koszty generowania energii elektrycznej pozyskanych z różnych źródeł. Zawiera również analizę szans i zagrożeń związanych z uzależnieniem sektora energetycznego od poszczególnych źródeł energii. Artykuł ocenia wpływ sprawności energetycznej urządzeń na gospodarkę energią. Zawiera praktyczne wnioski i rekomendacje dla gospodarki energetycznej w skali globalnej.
EN
The article focuses on the analysis of the USA energy economy in terms of meeting the needs and the demands for electricity by industry and society. It shows alternative methods of solving the energy problem and compares the costs of generating electricity obtained from various sources. It also includes an analysis of opportunities and threats related to the dependence of the energy sector on individual energy sources. The article assesses the impact of energy efficiency of the equipment on energy management. It contains practical conclusions and recommendations for the energy economy on a global scale.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
PL
Fotowoltaika jako proces konwersji promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną za pomocą ogniw słonecznych jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. W pracy przeanalizowano wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, zlokalizowanej w centralnej Polsce, o maksymalnej mocy szczytowej 1,56 kWp, w ciągu dwunastu pełnych miesięcy w latach 2018-2019. Przedstawiona mikroinstalacja fotowoltaiczna to system typu On-Grid, dołączony do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, a generator fotowoltaiczny zbudowany jest z sześciu najczęściej używanych rodzajów modułów fotowoltaicznych z krzemu polikrystalicznego. Wyniki pomiarów podzielono na procentowe ilości wytworzonej energii w dwóch przedziałach czasowych: miesiącach „letnich” od kwietnia do września oraz pozostałych uznanych za „zimowe”. Przeanalizowano także rozkład mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem tej analizy było oszacowanie rzeczywistej dopuszczalnej wielkości współczynnika NPR (Nominal Power Ratio), zdefiniowanego jako stosunek mocy szczytowej generatora PV do mocy nominalnej falownika, z uwzględnieniem jego sprawności. Przeprowadzono również testy symulacyjne, które pozwoliły oszacować optymalną liczbę modułów PV połączonych szeregowo w mikroinstalacji PV.
EN
Photovoltaic as a process of converting solar radiation directly into electricity using solar cells is one of the most important renewable energy sources. The paper analyzes the electricity generation from photovoltaic micro-installation, located in central Poland, with a maximum peak power of 1.56 kWp, within twelve full months in 2018-2019. The PV micro-installation presented is a system On-Grid, connected to a low volt-age power network, and the PV generator is built from the six most commonly used types of PV modules from polycrystalline silicon. The results of the measurements were divided into percentage amounts of generated energy in two time intervals: "summer" months from April to September and others recognized as "winter". They were also analysed output power distribution of the inverter for photovoltaic micro-installation. The purpose of this analysis was to estimate the real acceptable size of the NPR (Nominal Power Ratio) coefficient, defined as the ratio of the peak power of the PV generator to the nominal power of the inverter taking into account its efficiency. Simulation tests were also carried out, which allowed to estimate the optimal number of PV modules connected in series in the PV micro-installation.
EN
The paper compares heat pumps driven by electric motors (EHP) with heat pumps driven by gas engines (GEHP). GEHPs are still a novelty on the Polish HVACR market - therefore, the subject of the study is to indicate whether in Polish climatic conditions their use is profitable. A thorough analysis of the energy consumption of selected devices was carried out due to the consumption of utilities needed for their propulsion and the related costs. This has been done by calculating seasonal efficiency coefficients and using an innovative method of comparative modifiers allowing for unification of the performance of EHP and GEHP pumps. The results obtained include average energy efficiency coefficients, operating costs and payback times. Discussion of the calculation results proved that under certain assumptions GEHP pumps may be competitive with EHP heat pumps due to the possibility of managing waste heat at high temperatures.
PL
W artykule dokonano porównania pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym (EHP) z pompą ciepła napędzaną silnikiem gazowym (GEHP). Pompy GEHP są wciąż nowością na polskim rynku HVACR - dlatego przedmiotem badania jest wykazanie, czy w polskich warunkach klimatycznych ich stosowanie jest opłacalne. Wnikliwa analiza zużycia energii przez wybrane urządzenia została przeprowadzona ze względu na zużycie mediów niezbędnych do ich napędu oraz związane z tym koszty. Dokonano tego za pomocą obliczenia współczynników sprawności sezonowej oraz zastosowania innowacyjnej metody porównawczych modyfikatorów pozwalających na ujednolicenie wydajności pomp EHP i GEHP. Uzyskane wyniki to średnie współczynniki sprawności energetycznej, koszty eksploatacji i czasy zwrotu inwestycji. Omówienie wyników obliczeń wykazało, że przy pewnych założeniach pompy GEHP mogą być konkurencyjne w stosunku do pomp ciepła EHP ze względu na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła i ciepła odpadowego ze źródeł średniotemperaturowych.
PL
Przedstawiono projekt wysokowydajnego układu hybrydy PV/T chłodzonego płytowym wymiennikiem ciepła zoptymalizowanego za pomocą algorytmu uczenia maszynowego. Poprawę parametrów cieplnych płytowego wymiennika osiągnięto dzięki analizie egzergii. Optymalna geometria wymiennika znacznie wpłynęła na poprawę wartości konwekcyjnego współczynnika wymiany ciepła, a także na zmniejszenie oporów przepływu. Metoda optymalizacji oparta na algorytmach uczenia maszynowego obejmuje optymalny projekt parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych płytowego wymiennika ciepła. Zmiana kształtów wypełnienia cylindrycznego z geometrią zapewnia lepszy rozkład obciążenia cieplnego, zwiększając efektywność elektryczną panelu PV o 29–34%.
EN
The method for optimization of the geometric structure of the plate heat exchanger and the water flow rate by means of the heuristic machine learning algorithm with the use of exergy analysis was presented. The simulation was performed for a polycrystalline photovoltaic panel with a capacity of 250 W. Its electrical efficiency was increased by 29–34%.
PL
Sieci 5G zapewniają wzrost efektywności widmowej m.in. poprzez heterogeniczną strukturę oraz wykorzystanie dużych macierzy antenowych. Te technologie wymagają użycia dużej liczby układów elektronicznych, co zwiększa zużycie energii. W pracy zaprezentowano algorytm tzw. uczenia ze wzmocnieniem, który używa mapy usług radiowych w celu wyboru zestawu aktywnych stacji bazowych poprawiając efektywność energetyczną (EE) sieci. Algorytm porównano z metodą konwencjonalną w symulatorze systemu 5G używając metody śledzenia promieni do generacji współczynników kanału radiowego.
EN
The 5G networks increase spectral efficiency by using, e.g., heterogenous structure and large antenna arrays. These require more hardware to be used, increasing energy consumption. This paper proposes a reinforcement learning-based algorithm utilizing radio service maps for optimization of the active base station set that increases energy efficiency. The proposed algorithm and a conventional solution are evaluated using a 5G network simulator. The 3D ray tracing technology is utilized to generate radio channel coefficients.
PL
Znaczący wzrost liczby urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową wymusza jej nieustanny rozwój. Jedną z dróg jest naśladowanie rozwiżzań występujących w naturze. W przypadku gęstych sieci Internetu Rzeczy można rozważyć ich analogię do sieci komórek nerwowych w organizmie człowieka. W artykule przeanalizowano metodę transmisji sygnału wewnątrz komórek nerwowych. Wydzielono poszczególne elementy dla których określono ich odpowiedniki w świecie komunikacji bezprzewodowej. Zaproponowana sieć Internetu Rzeczy została przebadana symulacyjnie w kanale Rayleigha potwierdzając wysoką efektywność transmisji przy zapewnieniu dużej gęstości rozmieszczenia urządzeń
EN
Rapidly growing number of wireless connected devices requires fast technology development. One of solutions is to follow features observed in the nature. Dense IoT networks can be mapped to neural networks in a human body. The paper presents communications mechanisms observed in the neurons. These are partitioned into separate mechanisms and for each mechanism its analog in the wireless technology was found. The proposed IoT network was tested in the Rayleigh channel confirming its high transmission efficiency for dense nodes deployment.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano algorytm zarządzający zadaniami obliczeniowymi w sieci typu mgła minimalizujący całkowitą zużywaną energię przy ograniczeniu maksymalnego dopuszczalnego opóźnienia ich transmisji (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) i realizacji. Zdefiniowany problem optymalizacyjny uwzględnia wykonania zadań obliczeniowych w urządzeniu końcowym bądź w węźle sieci wyższego rzędu. Optymalne rozwiązanie zostało wyznaczone dla określonej alokacji zasobów transmisyjnych i obliczeniowych oraz częstotliwości taktowania procesora realizującego obliczenia. Wyniki symulacji pokazują efektywność proponowanej metody.
EN
In this paper, the algorithm of computations offloading is proposed, which minimizes the total energy consumption required for the (wireless and wired) transmission and processing of computational tasks in a fog network with the maximum overall delay constraint. The defined optimization problem takes the options of either local or distant (in a fog network node) tasks processing into account. The optimal solution has been obtained for the transmission- and computational resources allocation and for the determined processor clock frequency. The simulation results show the effectiveness of the proposed method.
EN
Data of energy economy of battery electric vehicles without a range extender internal combustion engines (BEV) and with a range extender internal combustion engine (BEVx) are reviewed and integrated with simulations by models. A BEV with an on-board, high efficiency, electricity generator based on a positive ignition (PI) internal combustion engine (ICE) is then proposed as a way to improve the uptake of the BEV improving their range and performance as well as their economic and environmental impact. The small ICE, that is working continuously, stationary, fixed load and speed, and the generator similarly optimized for a single point operation, permit an efficiency fuel chemical-to-electric approaching 50%. This is much better than producing electricity centralized from combustion fuels (average efficiency with included distribution and recharging losses at about 30%), and it does not require any electric recharging infrastructure. Simple but reliable extrapolations from the production BEV and BEVx of different battery capacity on the same vehicle platform, plus the simulations, demonstrate that this BEVy may deliver miles-per-gallon (MPG) working gasoline 13% better than any present plug-in-hybrid-electric-vehicle (PHEV) currently available, and MPGe (MPG-equivalent) working electric 12% better than the existing BEV on the same platform with a larger battery pack and no range extender, or 27% better than the BEVx on the same platform with a larger battery pack and range extender. Finally, this BEVy may permit a range over 600 miles with 10 gallons of gasoline onboard, in line with the best PHEV currently available.
PL
W artykule analizowano możliwości wykorzystania wewnętrznego silnika spalinowego o dużej efektywności do ładowania akumulatora. Możliwości te analizowano dla różnych modeli samochodu. Porówanno też tego typu rozwiązanie z samochodami hybrydowymi.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.