Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opracowano modele matematyczne do wyznaczania parametrów i charakterystyk wysokoobrotowej prądnicy wzbudzanej magnesami trwałymi dla stanów ustalonych. Analizę oparto na metodzie obwodowej z uwzględnieniem zjawisk nieliniowych. Sformułowany model matematyczny oparto na ogólnych założeniach pozwalających na prowadzenie analizy dla założeń szczegółowych. Opracowany model matematyczny umożliwia analizę stanu magnetycznego maszyny dla rożnych obciążeń określanych wskaźnikowo oraz umożliwia wyznaczanie między innymi charakterystyki zewnętrznej dla pełnego zakresu obciążeń. Nowość podejścia polega w usuwaniu z obliczeniowego algorytmu procedury liczbowego całkowania układu równań algebro-różnicowych. Opracowany model umożliwia wyznaczanie napięcia wysokoobrotowej prądnicy dla rożnych wartości obciążenia na etapie wstępnego projektowania maszyny. Przedstawiona w artykule metodyka pozwala na wykorzystanie jej elementów do wyznaczania charakterystyk mechanicznych silników PMSM. Ponadto w artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń z proponowanej metody z obliczeniami uzyskanymi z modelu matematycznego opartego na teorii polowej analizowanej maszyny.
EN
The mathematical formulation and the algorithm for the calculation of the static characteristics of steady-state high-power generator with permanent magnet excitation is proposed. The study was carried out using the circuit theory methods, which are based on the nonlinear theory of electric machines of alternate current and an invariant theory of approximation of functions. The described mathematical model is butli based on the conventional assumptions. It allows you to analyze the magnetic state of the machine at the reference current and power factor, and also – to count an external characteristic over the entire range of possible loads. The novelty of the approach is in excluding a procedure of numerical integration of differential-algebraic equations systems from calculation algorithm. The main purpose of this model – voltage rating of generator under load at the prime design of the high-speed machines. Results of the calculation of regime values obtained by the proposed method and results, which were calculated on adequate field model of the same machine, which uses 2D to FEM-analysis are compared. Elements of the proposed methods of calculation of the magnetic state of high-speed machines with permanent magnet excitation can be used for calculation of the mechanical characteristics of the PMSM motors.
2
Content available remote The electromagnetic transformer of mechanical energy into heat for wind turbine
EN
In order to reduce the cost of stand-alone vertical axes wind turbines (VAWT) and to extend their functionality, this paper suggests accumulating wind energy in the form of heat. For this purpose a special transformer of mechanical energy into heat (TMEH) was developed, which operates on the electromagnetic principle. A simplified method for calculating the magnetic and electric fields in the work parts of the TMEH was developed. The paper gives the results of its FEM-analysis. Using the developed technique the design of pilot TMEH was optimized.
PL
Dla zmniejszenia kosztów zainstalowania siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu (WAWT) o prace autonomicznej oraz rozszerzenie ich funkcjonalności oferowano akumulować energię wiatru w ciepłe. W tym celu opracowano specjalny przetwornik energii mechanicznej na ciepło (TMEH), który działa na zasadzie elektromagnetycznej. Stworzono uproszczoną metodę obliczania pól magnetycznych i elektrycznych w elementach konstrukcyjnych TMEH, przedstawiono wyniki FEM-analizy. Wykorzystując opracowane techniki zoptymalizowano konstrukcję projektu badawczego TMEH.
EN
In this paper the improved model of permanent magnet synchronous machine (PMSM) considering iron losses and magnetic saturation is developed. The optimal dependences between projections of armature current for maximum energy efficiency of PMSM is calculated. To determine the point of transition from the first to the second zone of speed regulation, the information about the references on projections of inverter voltage is used. The simulation model of control system of PMSM for electric vehicle, which operates with maximum power efficiency at wide range of speed and is insensitive to parametric changes of PMSM, is implemented.
PL
W artukóle opracowano polepszone modeli matematyczne i komputerowe maszyny synchronicznej o magnesach trwałych (PMSM) z uwzględnieniem nasycenia magnetycznego oraz strat w żelazie. Obliczono krzywe optymalne składowych prądu twornika dla maksymalnej efektywności energetycznej pracy PMSM. W celu ustalenia punktu przejścia od pierwszej do drugiej strefy sterowania prędkości proponuje się wykorzystać informacje o zadaniu napięcia falownika. Stworzono model komputerowy układu sterowania napędem pojazdów elektrycznych na bazie PMSM, który działa z maksymalną wydajnością w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz jest nieczuły na zmiany parametryczne.
EN
Special device – electromagnetic transformer of mechanical energy into heat (ETMEH) is assigned for use in low-power autonomous wind turbines with a vertical axis of rotation (VAWT) in order for further accumulation generated from wind energy as heat. According to the results of mathematical modeling of electromagnetic and thermal processes was made a sample of ETMEH and have been carried out his experimental investigations, which have confirmed the adequacy of the developed models. The criterion was formed and a number of optimization tasks were solved, which resulted in received parameters for the number of ETMEH sizes with power up to 10 kW.
PL
Urządzenie specjalne – przetwornik elektromagnetyczny energii mechanicznej na ciepło (EPMEC) powołany do stosowania w autonomicznych siłowniach wiatrowych niskiej mocy o pionowej osi obrotu oraz dalszego gromadzenia generowanej z wiatru energii w postaci ciepła. Na podstawie wyników modelowania matematycznego procesów elektromagnetycznych i cieplnych wykonany makiet EPMEC, na którem przeprowadzono badania eksperymentalne, które potwierdziły słuszność opracowanych modeli. Założony kryterium i są rozwiązane szereg problemów optymalizacyjnych, w wyniku których otrzymano parametry dla szeregu opcji EPMEC o mocach do 10 kW.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają przez długie linie wałów walce Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona.
EN
In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with operation of the device. The investigated system consists of two induction motors of high power, that drive rollers via long shafts. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym o sprężystej transmisji ruchu rozpatrywanym jako układ o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z silnika indukcyjnego, który przekazuje ruch obrotowy poprzez długi sprężysty wał napędowy. Do wału podłączone są szeregowo w różnych jego punktach odbiorniki mocy mechanicznej. Do sformułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metodę, która opiera się na modyfikacji zasady Hamiltona.
EN
In the paper the analysis of electromechanical processes in a drive system based on an elastic transmission of mechanical power is presented. The distributed mechanical parameters of the system are considered. The investigated system includes an induction motor, that transmits the mechanical power via a long elastic driving shaft. The mechanical loads are applied in series to the various points of the shaft. The method based on the modification of the Hamilton’s principle are used in order to formulate the state differential equations.
7
Content available remote Mathematical model of electric drive for rolling mill
EN
In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on the modification of Hamilton's principle was used in order to formulate the state differential equations. The numerical simulations of rolling-mill operation are made for three examples. The results are presented as graphs.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych równań stanu wykorzystano metodę, która bazuje na modyfikacji zasady Hamiltona. Przeprowadzono symulacje numeryczne pracy układu walcarki dla trzech przypadków obliczeniowych. Wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
EN
In a counter-rotating wind turbine with the vertical axis of rotation (VAWT), a special three-phase transformer was developed for contactless transmission of electric energy from the synchronous generator with permanent magnets (PMSG) and rotating rotor and stator. The halfcore of this transformer with primary and secondary windings can rotate relative one to another. One phase of such a transformer was developed, engineered, and studied. According to the results of experimental studies, its computer simulation model was designed. We built and study a general computer model of an autonomous VAWT with a three-phase rotary transformer, the secondary windings of which have taps that are switched by triaks, providing quasi optimal control of VAWT operation. The analysis of necessary amount of taps is conducted for effective work of VAWT on all range of speed of wind.
PL
W przeciwwirującej turbinie wiatrowej z pionową osią obrotu (VAWT) dla bezkontaktnego przekazywania energii elektrycznej od generatora synchronicznego o magnesach trwałych (PMSG) z wirującymi induktorem i twornikiem, opracowano specjalny trójfazowy transformator, którego połowy rdzenia z pierwotnym i wtórnym uzwojeniami mogą obracać się względem siebie. Zaprojektowano, stworzono oraz zbadano jedną fazę takiego transformatora. W wyniku badań eksperymentalnych opracowano jego model stymulacyjny komputerowy. Wybudowano ogólny model komputerowy siłowni wiatrowej z VAWT o prace autonomicznej z trójfazowym wirującym transformatorem, którego uzwojenia wtórne mają placówki przełączane za pomocą triaków przewidując quasioptymalną pracę VAWT. Przeprowadzono analizę ilości placówek niezbędnej do skutecznego działania siłowni wiatrowej na całym zakresie prędkości wiatru.
EN
The article compares the different ways to create and regulate electrical load of synchronous generator with permanent magnets (PMSG) in the low-power wind turbines with vertical axis (VAWT). Briefly describes the methods that allow you to adjust the electromotive force of PMSG. But focuses on such in which the simplest unregulated three phase PMSG is applied, and control of electric load is carried out by means of semiconductor converters. The methods of adjusting the electrical load were relied to each other in terms of complexity and thus of realize cost and of the value and energy efficiency. As a compromise between these indicators a combined method with a low-power DC-DC-converter, which operate at low winds, and passive control –at high winds is proposed. The research was conducted by computer simulation in Matlab/Simulink.
PL
W artykule porównano różne sposoby powstawania i regulowania obciążenia elektrycznego generatorów synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSG) w elektrowniach wiatrowych małej mocy, o pionowej osi obrotu (VAWT). Krótko opisano metody regulujące siłę elektromotoryczną PMSG. Skupiono się na metodach, w których stosuje się najprostsze trójfazowe PMSG, a regulację ich obciążenia elektrycznego prowadzi się za pomocą przetworników półprzewodnikowych. Sposoby regulowania obciążenia elektrycznego porównano pod względem efektywności energetycznej. Jako kompromis między tymi wskaźnikami zaproponowano mieszany sposób z DC-DC-przekształtnikiem małej mocy, pracującym przy niskich wiatrach i sterowaniem pasywnym – przy dużych wiatrach. Badania prowadzono z użyciem symulacji komputerowej w środowisku Matlab/Simulink.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny dynamiki trójmasowego układu zastępczego z połączeniami sprężystymi na przykładzie odcinka linii technologicznej walcowania blach grubych składającego się z klatki walcowniczej oraz rolek odbierającego samotoku transportowego z motoreduktorowymi napędami indywidualnymi o konstrukcji samonośnej mocowanymi na końcach wałów rolek. Sformułowanie modelu matematycznego oparto na równaniu Lagrange’a drugiego rodzaju. W modelu matematycznym uwzględniono sprężyste połączenia pomiędzy masami układu zastępczego z uwzględnieniem położenia elementu transportowanego. Wykonano przykładowe obliczenia symulacyjne z wykorzystaniem modelu symulacyjno-komputerowego. Wyniki obliczeniowe przykładowych stanów dynamicznych przedstawiono w formie przebiegów czasowych.
EN
This paper presents the mathematical model of a dynamics triple-mass system with elastic connections based on example of the part of a plate mill processing line with the roller table transporting line individually equipped with motors with gear reducers fixed at the ends of roller shafts. Mathematical model was based on the basis of Lagrange’s equation of the second type. In the analysis, the moment of inertia as a function of time was taken into account. This function was introduced into the system of differential equations describing the mechanical part of drive system. Considering the complex parameters of drive system the exemplary numerical calculations by using a simulation model were made. Results of simulation of computational dynamic states as time dependencies are presented.
EN
This paper presents energy-based control system of the stand-alone wind turbine. The procedure of the control system synthesis is performed at first separately for a mechanical part considered as two-mass and an electromagnetic part – PMSG with active rectifier. Then the obtained regulators are composed together. In order to create a sensorless control system the energy-shaping control is combined with the wellknown Morimoto’s maximum power point tracking (MPPT) control. This system operates in optimal response mode that provides the improvement of energy extraction compared to Morimoto on 0.7-16% at different winds.
PL
Artykuł przedstawia syntezę systemu sterowania autonomicznej turbiny wiatrowej w oparciu o podejście energii. Procedurę syntezy przeprowadzono oddzielnie dla części mechanicznej, która jest traktowana jako układ dwumasowy, i elektromagnetycznej – PMSG z prostownikiem aktywnym. Następnie otrzymane sterowniki składają się razem. W celu stworzenia bezczujnikowego systemu sterowania, sterowanie kształtowane energetycznie połączono z klasyczną kontrolą MPPT według Morimoto. Powstały system pracuje z optymalną wydajnością, co zwiększa odbieraną energiję w porównaniu do Morimoto na 0,7-16% przy różnych wiatrach.
EN
This paper proposes a method of determination of parameters in the equivalent circuit of a real-life Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). These parameters are necessary for an adequate model of physical processes that take place in the machine. On the basis of a study on electromagnetic fields in the machine with FEM, the angular dependences of magnetic fluxes linked to the armature phase windings with the magnetic poles of the rotor, as well as their full flux linkages for different values of the phase currents were determined. On the basis of this piece of data, the dependencies of magnetic fluxes due to armature reaction on currents and dynamic inductances of armature windings in the orthogonal rotor reference frame d-q have been calculated. From the results of a physical experiment, the value of resistance that takes into account total loss at idle run of the PMSM (core loss, mechanical loss and loss due to cogging torque) was preset. Finally, a computer model of PMSM has been created in the Matlab/Simulink software environment. The model can be used for research and development of energy efficient control systems based on PMSM drives for electric vehicles.
XX
W niniejszej pracy zaproponowano metodę wyznaczania parametrów schematu zastępczego maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi (PMSM), aby odpowiednio modelować procesy fizyczne, które mają miejsce w maszynie. W oparciu o badania pól elektromagnetycznych w komputerze z wykorzystaniem MES wyznaczono zależności kątowe strumieni magnetycznych skojarzonych z uzwojeniami fazowymi twornika od biegunów magnesów trwałych wirnika, jak również ich pełnego strumienia dla różnych wartości prądów fazowych. W oparciu o te dane obliczone są zależności od prądów strumieni magnetycznych od reakcji twornika oraz indukcyjności dynamiczne uzwojenia twornika w spółrzędnych prostopadłych wirnika d-q. W wyniku eksperymentu fizycznego ustawiono rezystancją symulującą całkowite utraty mocy biegu jałowego PMSM, które obejmują straty w stali, straty mechaniczne i straty w wyniku działania momentu zaczepowego maszyny. W oparciu o wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych stworzono model komputerowy PMSM w środowisku Matlab/Simulink, który może być używany do badań i rozwoju energooszczędnych układów sterowania automatycznego napędów z PMSM w pojazdach elektrycznych.
PL
Stosując uproszczone metody analizy matematycznej wyprowadzono wzory dla wskaźników elektrycznych, energetycznych oraz masowych i gabarytowych parametrów napędu elektrycznego zawierające silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM) oraz przekładnię mechaniczną. Na podstawie uzyskanych wzorów dla układu napędowego określono wskaźniki w jednostkach względnych dla różnych wariantów układu napędowego. W rozpatrywanych układach napędowych zmieniano parametry silnika elektrycznego oraz parametry przekładni mechanicznych w odniesieniu do wielkości eksploatacyjnych układu napędowego w celu wyznaczenia wielkości dla układu napędowego bezprzekładniowego. W przeprowadzonej analizie przedstawiono zależności pomiędzy liczbą par biegunów silnika PMSM, jego sprawnością, parametrami dynamicznymi, a masą silnika o zmniejszonej liczbie par biegunów z przekładnią mechaniczną w układach napędowych o tych samych parametrach eksploatacyjnych. Obliczono przykładowe wielkości masy silnika PMSM dla układu z przekładnią mechaniczną oraz układu bezprzekładniowego z wielobiegunowym silnikiem PMSM. Opracowano wnioski porównując parametry układu z przekładnią i bezprzekładniowego, z których między innymi wynika, że stosując układ bezprzekładniowy masa silnika PMSM wzrasta około 20% przy konstrukcji 12-biegunowej w odniesieniu do układu z przekładnią mechaniczną i silnikiem PMSM o konstrukcji 2-biegunowej.
EN
With the use of simplified methods of mathematical description the equations have been developed for electrical, energetic and dynamic (time constants) indicators and the mass and bulky parameters of electric drive based on PMSM with mechanic gear. On the basis of obtained equations the mentioned indicators have been defined in relative units for different of variants of the drive system. In these drives the number of pole pairs of the motor and mechanical gear ratio, respectively, changes: from one pair up to such a number, when the machine speed is equal to the necessary speed of object, and the drive is already a gearless. In the last case, the mechanical reduction turns by electromechanical reduction. The analysis of dependences shows that, if the number of pole pairs is increased, the machine efficiency decreases, then the dynamics of the drive increases, and its overall weight is reduced. In the case of direct drive for the variant of calculation, the weight of PMSM with 12 poles is 20% higher than the total mass of the primary drive with mechanical gear. But gearless drive has such important characteristic as reliability, increased speed and accuracy of control.
EN
The paper presents the methods of obtaining the parameters and characteristics of a synchronous machine with permanent magnets (PMSM) from the results of the previously conducted field electromagnetic study of a specific machine by the finite element method (FEM) in order to build a fairly accurate computer stimulation model of this machine. It shows that to model magnetic saturation, need to apply the resulting curves of magnetization by the flux of the armature reaction relative to the both d-axis and q-axis of the rotor, and this curves are invariant with respect to changes in the angle of orientation of the current vector relative to the rotor position. The results of work of simulation model are compared with the corresponding field modeling.
PL
Praca przedstawia metodę otrzymania parametrów i charakterystyk maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi (PMSM) wykorzystując rezultaty elektromagnetycznych badań polowych konkretniej maszyny przeprowadzonych poprzednio metodą elementów skończonych (FEM) w celu stworzenia dokładnego modelu symulacyjnego tej maszyny. Pokazano, że dla modelowania nasycenia magnetycznego trzeba wykorzystać otrzymane krzywe magnesowania strumieniem reakcji twornika wzdłuż obuch d i q osi wirnika, ponadto te krzywe są inwariantne stosownie zmiany kąta orientacji wektora prądu stosunkowo pozycji wirnika. Wyniki symulacji komputerowej PMSM porównano z odpowiednim modelowaniem polowym.
EN
In the paper a mathematical model of a synchronous drive with protrude poles in physical cooeridantes of magnetic couplings. The system is considered as having concentrated parameters. For formulation of differential state equations a novel interdisciplinary method based on a modification of the well-known Hamilton-Ostrogradsky principle. On the basis of the model the transient states of the drive system with synchronous motor were analyzed. The results of computer simulations were presented in the graphical form.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny napędu synchronicznego o biegunach jawnych w fizycznych współrzędnych sprzężeń magnetycznych. System rozpatrywany jako układ o parametrach skupionych. Dla sformułowania różniczkowych równań stanu wykorzystano nawą interdyscyplinarną metodę, która bazuje na modyfikacji znanej zasady Hamiltona-Ostrogradskiego. Na podstawie modelu poddano analizie stany nieustalone pracy układu napędowego z silnikiem synchronicznym. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
PL
Praca wielu napędów elektrycznych polega na cyklicznym ruchu (przyspieszanie, hamowanie, nawrót) oraz na okresowych zmianach obciążenia. Napędy takie są trudnymi odbiornikami dla sieci zasilającej z powodu pulsacji mocy czynnej i biernej, jak również w przypadku regulowanych napędów, które są zwykle nieliniowymi obciążeniami, ze względu na wyższe harmoniczne pobieranych prądów. Efektywność energetyczną kompensacji wahania czynnej i biernej mocy odbiorców energii elektrycznej wykazano w szeregu badań. W celu poprawy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nieliniowych odbiorników, odpowiednio do aktualnych norm, oferuje się dużą liczbę aktywnych filtrów zasilania (SAF) i aktywnych prostowników (AR). W przypadku regulowanych napędów elektrycznych z obwodem DC procesom cyklicznym, które obejmują okresy hamowania napędu, towarzyszy także problem odbioru energii kinetycznej. Są dwa warianty jej transmisji: 1) do oporników balastowych, które są połączone przez tzw. czoper regulujący do obwodu DC; 2) do sieci zasilającej na przykład przez AR z dwukierunkowym przepływem energii. Każda z tych opcji ma swoje wady: dla 1 – utrata energii hamowania; dla 2 – dodatkowe straty energii w sieci poprzez zwiększenie wahania mocy czynnej.
EN
By the computer simulation on the concrete examples of electric drives with pulsating character of load on the feeding grid the problems of their electromagnetic compatibility and power efficiency are analyzed. There are considered two systems with different correlations of electric drives and feeding grid powers. To solve these complex energy problems there is offered to use for accumulation of energy the power batteries of ultracapacitors in the DC link and developed a system of automatic control of charging and discharging processes. Compared to traditional solutions, the application of the developed system showed significantly better performance of electromagnetic compatibility and energy efficiency of electric drives with pulsating character of power consumption. It is shown that specially promising is the using of the ultracapacitors battery in braking modes of electric drives, which are powered by electricity grids of commensurate power.
PL
W pracy korzystając z koncepcji elektromechanicznego przetwarzania energii i nowej interdyscyplinarnej metody wariacyjnej przedstawionej w [1], zbudowano model matematyczny napędu synchronicznego z magnesami trwałymi typu PMSM z uwzględnieniem wzajemnego wpływu nieliniowej zależności indukcji magnesów trwałych i pola magnetycznego twornika maszyny. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
EN
The mathematical model of a drive based on permanent magnet synchronous motor (PMSM) is proposed in the paper. The model is formed using a concept of electromechanical transformation of energy and the new interdisciplinary variational method presented in [1]. The influence of nonlinear dependency between magnetic induction of permanent magnets and magnetic field of motor armature is taken into account. The results of simulation are presented in graphical forms.
PL
W artykule przedstawiono opis konstrukcji wielkogabarytowych łożysk ślizgowych stosowanych w indukcyjnym silniku asynchronicznym specjalnego wykonania do układu napędowego reaktora polimeryzacji oraz przedstawiono podstawowe zależności określające moment tarcia w poszczególnych konstrukcjach łożyska. Przedstawiono zależność wyznaczoną doświadczalnie wpływu liniowej prędkości panewki łożyska na współczynnik tarcia ślizgowego.
EN
In the paper a constructions of large-size slide bearings is presented. The bearings are applied in specially designed induction motor included in drive system for polymerization reactor. Fundamental dependencies determining friction torque in respective constructions of the bearing are given. The dependency determined experimentally between slide-friction factor and linear velocity of bearing saucer is also given.
EN
In the paper a mathematical model of a power transformer has been presented. The transformer operates at asymmetric supply and load states. The differential equations which describe its working regime have been derived using an interdisciplinary method based on a modification of integral variational principle by Hamilton and Ostrogradsky by an extension of Lagrange’s function. On the basis of the proposed model an analysis of functional dependencies for the transformer has been presented. The results of computer simulations in the graphical form have been given.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny transformatora mocy, który pracuje w stanach pracy niesymetrii zasilania i obciążenia. Równania różniczkowe opisujące stany pracy transformatora wyprowadzono z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metody, która opiera się na modyfikacji integralnej zasady wariacyjnej Hamiltona-Ostrogradskiego drogą rozszerzenia funkcji Lagrange’a Na podstawie zaproponowanego modelu przedstawiono analizę zależności funkcjonalnych transformatora. Przedstawiano wyniki symulacji komputerowej w postaci graficznej. (Wykorzystanie podejść wariacyjnych do modelowania matematycznego stanów asymetrycznych w transformatorze mocy)
EN
In the paper a general mathematical model of the drive system for a polymerization reactor based on the induction motor with a pipe body is presented. The abovementioned model may be considered as an universal model for the drive systems made in a vertical version dealing with a composite form of the torques loading a system. The examples of dependencies that allow for consideration of the composite torques in the mathematical model are given.
PL
W artykule przedstawiono ogólny model matematyczny układu napędowego reaktora polimeryzacji z asynchronicznym silnikiem indukcyjnym w wykonaniu rurowym, który może być modelem uniwersalnym dla układów napędowych w wersji pionowej w których występuje złożona forma momentów oporowych obciążających układ. Podano przykładowe zależności umożliwiające uwzględnienie w modelu matematycznym złożonych momentów oporowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.