Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HIL
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Many educational institutions do not have sufficient resources to acquire expensive devices to make the dialoged and practical classes more attractive, both for students and for teachers. In view of these concerns, it is proposed a procedure that integrates PBL (Problem based Learning) and HIL (Hardware in The Loop) methods to test different dynamic systems, verify stability of the implemented control equations, or even validate useful algorithms in many areas, from basic disciplines of Exact Sciences to Technical and Engineering courses. The conception approach is presented here to justify the best possible cost-effectiveness benefits to simulate real-time systems, with financial and time reductions. The project consists of developing three prototypes (heat exchanger, electronic converter and “Beam and Ball” experiment) by means of a mathematical modeling using the Matlab / Simulink software, to embedded this model in a HIL hardware in order to simulate / diagnose the performance of such systems. These examples can be used in both practical and theoretical classes, in order to encourage students to deal with real problems in search of their solutions.
PL
Wiele instytucji edukacyjnych nie ma wystarczających srodków na zakup drogich urządzeń które uczynią prowadzone z dialogiem i zajęcia praktyczne bardziej atrakcyjnymi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W związku z powyzszym proponuje się procedurę integrującą metody PBL (Problem based Learning) i HIL (Hardware in The Loop) w celu testowania róznych układów dynamicznych, weryfikacji stabilności zaimplementowanych równan sterowania, a nawet walidacji użytecznych algorytmów w wielu obszarach, od z podstawowych dyscyplin nauk ścisłych po kursy techniczne i inżynierskie. Przedstawione jest tutaj podejście koncepcyjne w celu uzasadnienia możliwie najlepszych korzyści w zakresie efektywnosci kosztowej symulacji systemów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowym i czasowym. Projekt polega na opracowaniu trzech prototypów (wymiennik ciepła, przetwornik elektroniczny i eksperyment „Belka i kula”) za pomocą modelowania matematycznego z wykorzystaniem oprogramowania Matlab / Simulink, w celu osadzenia tego modelu w sprzęcie HIL w celu symulacji / zdiagnozowania działania takiego systemy. Przykłady te mozna wykorzystać zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych, aby zachęcic uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów w poszukiwaniu ich rozwiązania.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych obciążeń mocą czynną i bierną o nieciągłym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy czynnej. Artykuł omawia algorytm sterowania układem, opracowany za pomocą programu Matlab & Simulink, który następnie automatycznie przeniesiono ze środowiska symulacyjnego na zrealizowany na potrzeby eksperymentu układ sterownika DSP. Skuteczność przeprowadzonego procesu programowania potwierdzono w wyniku testów HIL, na stanowisku symulatora czasu rzeczywistego RTS.
EN
This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The article provide comprehensive description of control algorithm, developed in Matlab & Simulink environment, which was automatically transferred from the simulation model to the DSP controller - especially developed for this purpose. The effectiveness of the programming process was confirmed during HIL tests, carried out on real time simulator RTS.
PL
Nieustanny rozwój systemów sterowania oraz szeroko pojętej automatyki sprawia, że coraz więcej procesów kontrolowanych jest bez udziału człowieka. Problemem są jednak złożone obiekty o charakterystycznych cechach, które uniemożliwiają zastosowanie klasycznych regulatorów, w szczególności regulatora PID. W artykule zaprezentowano wybrane zmodyfikowane algorytmy regulatora PID wraz z ich implementacją w sterowniku programowalnym. W celu weryfikacji zamodelowano i przetestowano układy sterowania, a całość połączono za pomocą pętli sprzętowej HIL i systemu SCADA.
EN
Constant development of control systems and automation means that more and more processes are controlled without significant human participation. Complex objects with characteristic features often cause problems with implementation of classic, simple control algorithms, especially PID controller. The article presents selected modified PID algorithms and their implementation in the PLC. In order to verify algorithms control systems were modeled and tested. The whole was linked via hardware loop and the SCADA system.
PL
Jednym ze sposobów wzmacniania komór ciśnieniowych jest owijanie rury rdzeniowej cylindra nawojem taśmy. Aby uzyskać wymaganą jakość takiej komory, należy w procesie nawijania taśmy zapewnić w pełni kontrolowaną i stabilną siłę jej naciągu. Realizowany projekt maszyny do nawijania obejmuje również układ sterowania zespołu napędu i hamowania. Przedstawiona zostanie metoda symulacji Hardware in the Loop, wykorzystująca sterownik przemysłowy i program LabView.
EN
One of the ways to enhance the working pressure of vessels is to reinforce the cylinder by means of a multiple-layered strip wound. In order to obtain the required quality of such a vessel, a fully controlled and stable strength of the strip tension must be ensured in the course of the winding process. The design of the winding machine also includes control systems of propulsion and braking. The Hardware-in-the-Loop simulation method has been presented using an industrial driver and the LabView software.
5
Content available remote Prototypowanie algorytmów sterowania w systemie Matlab/Simulink
PL
W artykule opisano podstawowe założenia metodologii tzw. projektowania, opierając się na modelu interesującej nowej techniki projektowania systemów wbudowanych (ang. embedded systems) oraz omówiono możliwości systemu Matlab/Simulink w tym zakresie. W końcowej części artykułu czytelnik odnajdzie dwa przykłady prototypowania dyskretnego regulatora typu PID oraz optymalnego LQ.
EN
The article presents basic principles of model-based design methodology an interesting new technique in the design of embedded systems. The authors use Matlab/Simulink system and MPC555 microcontroller to demonstrate a design of a discrete PID controller and an optimal LQ controller.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie technologii OPC do badania systemów sterowania zgodnie z procedurą Hardware In The Loop. Artykuł jest efektem eksperymentów nad zastosowaniem programu Simulink jako aplikacji klienckiej, za pomocą której zrealizowano model obiektu i KepwareOPC jako serwer OPC. Procedura HIL została przeprowadzona w układzie sterowania kursem pojazdu podwodnego z wykorzystaniem sterownika PLC jako platformy wykonawczej algorytmu sterowania i modelu pojazdu podwodnego w programie Simulink.
EN
In this paper possibility of using OPC technology for the process of designing and testing the heading control algorithm according to the Hardware In The Loop (HIL) procedure is described. The main problem in the design of automated systems is the safe real time testing of the control algorithm, during a deployment. This algorithm synthesized at the computer simulation level according to the Model In The Loop procedure with use of specialized software does not take into account specification of the target platform i.e.: limited time for executing a single algorithm loop, limited program memory, limited precision of signal values etc. According to the HIL procedure the control algorithm is implemented using a target executing platform (i.e. PLC, microcontroller, PC + DAQ board, etc.), whilst a plant is the mathematical model in PC memory. The presented text is a result of the experiments on employing Simulink as a client application, which enables simulation of the specific and KepwareOPC as the OPC. The main advantage of the HIL procedure is the possibility of safe real time testing of the control algorithm. Besides the security reasons, also the cost of implementation and testing of algorithm on real object is essential. In the third paragraph the HIL experiment concerning the control of an underwater vehicle course angle is presented. The PLC controller with the control algorithm is a control system, whereas the underwater vehicle model is implemented in the Simulink.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.