Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wióry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Metody łamania wiórów w obróbce skrawaniem
PL
Jednym z najczęściej stosowanych sposobów wytwarzania części maszyn wykonanych z różnego rodzaju materiałów jest obróbka skrawaniem. Zaliczana jest do ubytkowych metod obróbkowych realizowanych przy zastosowaniu narzędzi skrawających o określonej geometrii i liczbie ostrzy skrawających.
2
Content available remote Analiza ilościowa zużycia ultramałych mikrofrezów trzpieniowych
PL
Ultramałe mikrofrezy trzpieniowe bardzo szybko się zużywają, a zaokrąglenie krawędzi skrawającej spowodowane zużyciem pogarsza warunki skrawania. W artykule opisano pomiary zużycia takich frezów za pomocą mikroskopu sił atomowych bezpośrednio na obrabiarce, podczas przerw w obróbce.
PL
Proces wiercenia materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki.
EN
A morphological change due to Si contend into Al-based automotive alloys has been conducted on the characterization of machined surfaces in terms of roughness, temperature, chips formation as well as microstructure evaluation under different machining conditions. For this experiment, a shaper machine with HSS single point V-shaped cutting tool is used at different cutting speeds and depths of cut. The experimental results show that the surface roughness of the alloys decreases with the cutting speed and depth of cut but it is more prominent in the case of the cutting speed. This is because of a high cutting speed, which is more associated with the higher temperature and softening the work material leading to better surface finish. Higher Si added alloys also exhibit a better surface finish because the sample content is different fine and hard intermetallic due to ageing treatment, which also makes the alloys more brittle. For brittle and higher hardness, it produces a higher temperature during machining. During machining, relatively curly and short chips are formed by the high Si added alloy because of its low elongation properties. The fracture surfaces of higher Si added alloy display more crack propagation obtained by plate-like Si rich intermetallic.
PL
Wiercenie materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. Wióry powstające w trakcie procesu wiercenia materiałów plastycznych są ciągliwe i mają skłonność do gromadzenia się w rowkach wiórowych narzędzia. Takie gromadzenie się wiórów może skutkować zarysowaniami powierzchni otworu, przyklejeniami materiału do narzędzia skrawającego, a także do przyśpieszonego zużycia ostrza skrawającego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w procesie wiercenia stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie dokładności wymiarowo-kształtowej uzyskanych otworów. Obróbkę prowadzono bez chłodziwa (na sucho) przy różnych zestawach parametrów skrawania. W ramach badań monitorowano siłę posuwową i moment skrawania, dokładność kształtowo-wymiarową, jakość powierzchni otworu oraz kształt wiórów. Wyniki badań pokazują, że zarówno jakość otworu, jak i jego dokładność wymiarowo-kształtową można poprawić przez odpowiedni dobór parametrów skrawania. Ponadto, obserwacja powierzchni na wyjściu narzędzia z materiału wskazywała na występowanie odkształceń plastycznych (zadziory) związanych z parametrami skrawania. Wyniki eksperymentu wykazały także, że na kształt i wielkość zadziorów istotny wpływ ma prędkość posuwu.
EN
The drilling of ductile materials, such as Ti6Al4V, is often associated with insufficient chip evacuation, resulting in disturbances in the machining process. Chips formed during the drilling process of plastic materials are ductile and tend to accumulate in the chip flutes of the tool. Such chip formation may result in scratches on the hole surface, sticking the material to the cutting tool, and also on accelerated wear of the cutting edge. This article presents the analysis of the drilling process and assessment of the quality of the hole after drilling Ti6Al4V titanium alloy without coolant at various processing parameters. As part of the research, the feed force and cutting moment were monitored, the shape and dimensional accuracy and the quality of the hole surface and the shape of the chips. The test results show that the hole quality can be improved by appropriate selection of cutting parameters. Observation of the surface at the exit of the tool from the material indicated plastic deformation (burrs) in different cutting conditions. The results of the experiment also showed that the shape and size of burrs is strongly influenced by the feed speed.
EN
This experimental study investigated the effects of a conventional cutting fluid during drilling cylindrical holes on workpiece materials made of the AISI 1040 steel. Drilling responses were compared between dry and wet (in presence of the cutting fluid) cutting conditions with respect to drilling force, roundness deviation and taper of the hole, and chip morphology. High production machining and drilling with high cutting speed, feed, and depth of cut were found to be inherently associated with the generation of a large amount of heat and high cutting temperature. In a dry condition such high cutting temperature not only reduces dimensional accuracy and tool life but also impairs the roundness deviation and taper of the hole. The use of a conventional cutting fluid, in such a situation, was very effective to reduce the cutting temperature. In a dry cutting condition, numerous tool-wears were found on the drill bits. Drilling in such a dry condition seriously affects roundness of the hole, and chip shape and color. Contrastingly, use of a traditional cutting fluid reduced temperature as well as improved roundness and taper of the hole. It also acted as a lubricate at the tool tip–work surface interface. Overall, the conventional cutting fluid enhanced the quality of the machine work and potentially can increase machine life of drill bits.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań w zakresie otrzymywania skonsolidowanych wyrobów wyciskanych z brykietów uzyskiwanych z drobnych odpadów ze stopu aluminium EN AW-6060. Określono warunki prowadzenia procesu brykietowania wiórów oraz parametry procesu wyciskania w systemie KOBO. Badania własności wytrzymałościowych półwyrobów wyciskanych wykazały, że dla prasówki o średnicy 3 mm uzyskano wytrzymałość na rozciąganie Rm - 109 MPa, przy wydłużeniu A100 – 13,5%, natomiast prasówka o średnicy 2,1 mm charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie Rm - 138 MPa, przy wydłużeniu A100 – 10%. Badania metalograficzne uzyskanych prasówek, obejmujące analizy mikrostruktur ich przekroju poprzecznego i wzdłużnego, pozwoliły na stwierdzenie zróżnicowanego stopnia konsolidacji materiałów wyciskanych w zależności od stopnia przerobu. Wyniki wstępnych badań w zakresie konsolidacji drobnych odpadów (wiórów) ze stopu aluminium, z wykorzystaniem prasy pracującej w systemie KOBO, prowadzonych w temperaturze otoczenia, wskazują na możliwość otrzymywania wyrobów o własnościach zbliżonych do wyrobów litych, przy zastosowaniu odpowiednio wysokiego stopnia przerobu.
EN
The paper presents the results of preliminary research conducted in the field of obtaining consolidated extruded products from briquettes obtained from small EN AW-6060 aluminum alloy waste. The conditions for conducting the chip briquetting process and parameters of the extrusion process in the KOBO system were determined. Tests on the strength properties of the extruded semi-finished products showed that for the 3mm diameter wire the tensile strength Rm - 109 MPa was obtained, the elongation A100 - 13.5%, while the wire with a diameter of 2.1mm is characterized by tensile strength Rm - 138 MPa, with elongation A100 - 10%. Metallographic examinations of the obtained extrudate, including analysis of microstructures of their cross-section and longitudinal section, allowed to find a differentiated degree of consolidation of extruded materials depending on the degree of processing λ. The results of preliminary research carried out as part of the work in the field of consolidation of small waste (chips) from aluminum alloy, using a press operating in the KOBO system, conducted at ambient temperature, indicate the possibility of obtaining products with properties similar to solid products, using a high enough extrusion ratio.
PL
Celem badań było określenie wpływu głębokości skrawania podczas wytaczania otworu w materiale Inconel 718 na chropowatość powierzchni obrobionej. Zbadano również w porównywalnych warunkach uzyskane chropowatości powierzchni po toczeniu wzdłużnym i wytaczaniu. Otrzymane wyniki wskazują na sensowność stosowania mniejszych wartości głębokości skrawania, ze względu na szybsze zużycie ostrza skrawającego, na co ma bezpośredni wpływ ograniczone chłodzenie w strefie skrawania. Przy najmniej korzystnych warunkach podczas wytaczania ostrze szybciej ulega zużyciu, co powoduje pogorszenie jakości powierzchni obrobionej. Ograniczona ilość cieczy chłodząco-smarującej w strefie skrawania jest efektem kłębiących się wiórów, które w przypadku małych średnic obrabianych otworów trudno usunąć z obrabianego przedmiotu. Takie same parametry, jakie stosowano w próbie, gdzie uzyskano najwyższą wartość chropowatości, zastosowano podczas toczenia wzdłużnego. W tym przypadku wiór swobodnie spływający po obrabianej części nie ograniczał ilości dostarczanego chłodziwa w strefie skrawania, czego efektem było mniejsze zużycie ostrza oraz mniejsza wartość chropowatości powierzchni.
EN
The aim of this study was to determine the impact of the depth of cut while boring a hole in the Inconel 718 on the roughness of the machined surface. The surface roughness after longitudinal turning and boring at comparable conditions were also measured. The obtained results indicated the meaningfulness of the application of lower cutting depth values, due to the faster wear of the cutting edge, which is directly affected by limited cooling in the cutting zone. With unfavorable conditions while boring, the cutting edge wears faster, resulting in deterioration in the quality of the work surface. The limited amount of cutting fluid in the cutting zone is the result of curling of chips, which, in the case of small workpiece diameters, are difficult to remove from the workpiece. The same parameters used in the trial where the highest roughness was obtained were applied during longitudinal turning. In this case, the free-flow chip after the machined part did not limit the amount of coolant supplied in the cutting zone, resulting in less cutting edge wear and less surface roughness.
9
Content available remote Wpływ zużycia narzędzia na kierunek spływu wióra w czołowym toczeniu rowków
PL
Artykuł opisuje badania toczenia czołowego stali AMS6265 i AMS5643. Stwierdzono wpływ zużycia ostrza na kierunek spływu oraz sposób formowania wiórów. W ramach badań przeprowadzono pomiary zużycia ostrza, klasyfikację postaci wiórów oraz rejestrację procesu toczenia czołowego z zastosowaniem kamery szybkoklatkowej wraz z analizą ruchu formowanego wióra.
EN
The paper describes the study of AMS6265 and AMS5643 steel facing with grooving. The influence of the tool wear on the forming and flow direction of chips was investigated. Measurements of tool wear, classification of chip forms and turning process recordings were performed by means of a high speed camera. Computer program was used for chips creation and motion analysis.
10
PL
Artykuł opisuje badania toczenia stopu Inconel 625. Stwierdzono powstawanie narostu, który zmienia geometrię ostrza, co wpływa m.in. na pogorszenie postaci wióra. Przeprowadzono pomiary zużycia ostrza VB oraz wielkości i kształtu narostu. W ramach badań modelowych obliczono maksymalną temperaturę i naprężenie w okolicy krawędzi skrawającej.
EN
Research on Inconel 625 turning was described. It was found the formation of BUE phenomenon which changes the cutting edge geometry and deteriorates chip form. VB indicator of tool wear, BUE size and its shape were measured. The maximum temperature and tension in the area of the cutting edge were calculated with the help of cutting process modeling.
PL
Ekologiczne ciecze smarująco-chłodzące, zawierające w swoim składzie olej słonecznikowy, podczas obróbki skrawaniem stali wysokostopowych (stosowanych w generatorach elektrowni cieplnych i jądrowych) polepszają chropowatość powierzchni oraz kształtowanie i odprowadzenie wiórów. Korzystne efekty stosowania tych cieczy wynikają m.in. z oddziaływania wodoru, który wydziela się przy ich destrukcji.
EN
Ecological cooling-lubricant liquids, which containing in its composition sunflower oil during machining of alloy steel (used in generators on forcible and nuclear power plants) improve the surface roughness, formation and chip removal facilitates the direct interaction of hydrogen, which arises during their destruction.
12
Content available remote Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu
PL
Analizowano wpływ parametrów technologicznych (vc, fz, ap) oraz geometrii ostrza narzędzia (γ) na powstawanie frakcji wiórów. Przedstawiono wyniki badań masy dla frakcji wiodącej wiórów ze stopu magnezu AZ91HP. Stwierdzono istotny wpływ parametrów technologicznych na jednostkową masę frakcji wiodącej wiórów.
EN
The study investigated the impact of technological parameters (vc, fz, ap) and the end-mill geometry on the formation of chip fractions. The paper reports the results of the mass of a leading chip fraction made of AZ91HP alloy. The results show a significant influence of the technological parameters on the unit mass of the leading chip fraction.
13
Content available Quality Evaluation of Remelted A356 Scraps
EN
A356 is one of the widely used aluminium casting alloy that has been used in both sand and die casting processes. Large amounts of scrap metal can be generated from the runner systems and feeders. In addition, chips are generated in the machined parts. The surface area with regard to weight of chips is so high that it makes these scraps difficult to melt. Although there are several techniques evolved to remedy this problem, yet the problem lies in the quality of the recycled raw material. Since recycling of these scrap is quite important due to the advantages like energy saving and cost reduction in the final product, in this work, the recycling efficiency and casting quality were investigated. Three types of charges were prepared for casting: %100 primary ingot, %100 scrap aluminium and fifty-fifty scrap aluminium and primary ingot mixture were used. Melt quality was determined by calculating bifilm index by using reduced pressure test. Tensile test samples were produced by casting both from sand and die moulds. Relationship between bifilm index and tensile strength were determined as an indication of correlation of melt quality. It was found that untreated chips decrease the casting quality significantly. Therefore, prior to charging the chips into the furnace for melting, a series of cleaning processes has to be used in order to achieve good quality products.
14
Content available remote Informacje ogólne na temat taśm tnących stosowanych w przecinarkach OPTIMUM
PL
Warunkiem zapewnienia odpowiedniej żywotności taśmy tnącej jest stosowanie się do zaleceń odnośnie jej eksploatacji i konserwacji. Zęby nowej taśmy tnącej posiadają ostre krawędzie, które są bardzo podatne na tępienie w wyniku wykruszania się zaostrzonych wierzchołków. Z tego względu po założeniu nowej taśmy należy rozpocząć proces docierania, czyli cięcia z posuwem równym wartości 50% normalnego posuwu przez czas około 10 do 15 minut, stopniowo zwiększając wartość posuwu do normalnej.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem, właściwościami i skrawalnością materiałów kompozytowych na bazie stopów aluminium. Zaprezentowano wyniki badań pokazujące wpływ zastosowania minimalnego smarowania MQL na siły skrawania i postać wióra w obróbce kompozytów aluminiowych ostrzami powlekanymi warstwą diamentu. Wyniki te porównano z analogicznymi badaniami wykonanymi ostrzami bez powłoki. Określono efektywne zakresy stosowalności minimalnego smarowania MQL w obróbce aluminiowych materiałów kompozytowych.
EN
The article presents the issues related to the application, properties and machinability of aluminum matrix composites. The results of studies showing the influence of the application of the minimum lubrication MQL on cutting forces and chip form in machining of aluminum matrix composites coated with diamond coated inserts are presented. These results were compared with tests carried out blades without coating. Scope of the effective applicability of minimum quantity lubrication MQL in aluminum matrix composites machining are defined.
16
Content available remote Trzpieniowa ściernica usuwająca wióry
EN
The paper presents the structure of a complex system for supporting a decision making process in machining data selection in turning operations. It is assumed, that the system modules cooperate with each other, utilize data and knowledge bases through the information bus. The system proposes to use on line information from visual monitoring module equipped with high speed camera what enables to observe chip forms. Particular modules and their tasks in the system are described as well as some examples are described.
PL
W pracy przedstawiono strukturę systemu wspomagania decyzji w doborze parametrów skrawania dla toczenia. Budowa systemu zakłada współdziałanie wielu modułów – stosowanie baz danych i wiedzy połączonych magistralą informacyjną. System wykorzystuje informację z modułu monitorowania procesu skrawania wyposażonego w kamerę szybkoklatkową umożliwiające obserwację postaci i kształtu powstającego wióra. Przedstawiono zadania poszczególnych modułów systemu i przykłady ich działania.
PL
Przedstawiono ważniejsze zastosowania obróbki frezowaniem, problematykę obróbki oraz skrawalność stopów lekkich w oparciu o dane literaturowe, program i metodykę przeprowadzonych badań oraz ich wyniki.
EN
Presented in this article are the most typical examples of the milling operations, with the attention drawn to the light alloys workability and machining problems, as well as to the control program and methods, the control results, their recapitulation and the project conclusions with reference to the data yielded in the literature.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na złom będący atrakcyjnym surowcem dla przemysłu metalurgicznego powoduje szybki wzrost jego cen na światowym rynku. Dlatego zagospodarowanie, pomijanych do tej pory, materiałów takich jak wióry, może podnieść ich wartość handlową nawet o 140%. Stosowanie brykieciarek do wiórów pozwala na formowanie brykietów o różnych wymiarach i wysokiej, bo dochodzącej do około 5,5 kg/dm? gęstości, z krótkich, twardych i łamliwych wiórów; zabezpiecza też brykiety przed rozpadaniem się, co ułatwia i zmniejsza do minimum koszt za- i rozładunku, transportu i magazynowania oraz redukuje utlenianie się metalu podczas wytopu. Firmy Metso Lindemann i Texas Shredder są doświadczonymi producentami szerokiej gamy maszyn i instalacji do przetwarzania złomu. Wśród nich są brykieciarki do wiórów pracujące już w 25 krajach. Jedna z nich - Lindemann MUB 630 - użytkowana przez dużą odlewnię żeliwa Fritz Winter w Niemczech przerabia rocznie 40 tys. ton wiórów żeliwnych powstających w procesie produkcji i obróbki tarcz hamulcowych, skrzyń korbowych i tulei cylindrowych na dużych rozmiarów brykiety, topione później w żeliwiaku o wydajności wynoszącej 300 tys. ton na rok. Metso Lindemann zaprezentuje brykietownicę MUB 630 na targach odlewniczych GIFA w Düsseldorfie w dniach 12-16. czerwca 2007 roku w pawilonie 17 na stoisku A53.
EN
The growing demand for the scrap being an attractive raw material for the metallurgical industry causes a rapid increase of its prices on the world market. That is why the waste disposal of the turnings being till now passed over can raise their trade price even by 14%. Using briquetting machines for turnings allows obtaining briquettes of different dimensions and great density, reaching 5,5 kg/dm3, from short, hard and brittle turnings; it also protects the scrap briquettes from disintergrating, what facilitates and reduces to minimum the loading and unloading, transporting and storing costs and reduces the oxydation during melting. The firms Metso Lindemann and Texas Shredder are experienced producers of a wide range of machines and installations for scrap handling. Among them there are briquetting machines already operating in 25 countries. One of them - Lindemann MUB 630 - is utilized in a big Iron Foundry Fritz Winter in Germany and processes yearly 40 000 t of turnings being generated in the processes of production and treatment of brake discs, crankcases and cylinder liners to briquettes of great dimensions, which are later melted in a cupola of yearly melting rate of 300 000 t. The firm Metso Lindemann will present the briquetting machine MUB 630 on the Foundry Fair GIFA in Düsseldorf on 12-16 June in exhibition hall 17 at the stand A53.
20
Content available remote Modeling of orthogonal profile, thermal and tribological behavior
EN
The modeling of machining requires the knowledge of the relations expressing with precision the behavior of material in the primary and secondary zones of shearing. This study highlights the relations between stress yield, deformation, rate of deformation, temperature and law of friction tool-chip, which are necessary to predict the shape of the chip, efforts and temperatures. The knowledge of the law of rupture is essential during high rate and localized shearing.
PL
Modelowanie obróbki materiału wymaga precyzyjnej znajomości wzajemnego oddziaływania w pierwszej i drugiej strefie ścinania. Celem niniejszego artykułu jest podanie zależności między naprężeniami w wiórach, odkształceniami, stopniem odkształcenia, temperaturą a prawem tarcia narzędzie.wióry. Jest to konieczne, aby przewidywać kształt powstających wiórów, siły i temperatury. Znajomość prawa zniszczenia w stopniu wysokim i jego lokalizacja są niezbędne podczas operacji skrawania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.