Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  service quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
One of the factors allowing to shape safety and quality of a postal service is an opinion of its customer. In the following paper, the analysis of the impact of a customer’s perception of safety on the service quality assessment has been presented. Research results presented in the paper refer to opinions of traditional and digital customers of postal services. The presented analysis is enriched by a theoretical framework of service quality, the explanation of the concept of safety, and a complementary characteristics of traditional and digital postal services. Afterwards, safety attributes of the postal services have been proposed, explained and highlighted. Subsequently, the results presented in the paper refer to the validity of particular chosen safety attributes of postal services.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
EN
The paper discusses the problem of video transmission in an IP network. The authors consider the ability of using the most popular video codecs that use both the MPEG2 Transport Stream and Dynamic Adaptive Streaming over Hypertext Transfer Protocol (DASH). The main emphasis was given to ensuring the quality of service and quality assessment methods, taking into account not only the service- or network provider’s point of view but also the end user’s perspective. Two quality assessment approaches were presented, i.e. objective and subjective methods. The authors presented the results of the quality evaluation for H.264/MPEG-4, H.265/HEVC and VP9 codecs.The objective measurements, proved by statistic alanalysis of user opinion scores, confirmed the ability of using H.265 and VP9 codecs in both real time and streaming transmissions, while the quality of video streaming over HTTP with the H.264 codec proved inadequate. The authors also presented a connection between the dynamics of network bandwidth changing and MPEG-DASH mechanism operation and their influence on the quality experienced by users.
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem metody e-servqual. Pierwsza część opracowania zawiera analizę literatury z zakresu metody Servqual oraz powstałej na jej fundamentach metody E-Servqual- przedstawione zostały założenia tych metod, sposób ich praktycznego wykorzystania oraz zasady interpretacji wyników. Następnie w treści opracowania zawarto wyniki badań empirycznych- próbę dokonania oceny poziomu jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem standardowych wymiarów metody E-Servqual.
EN
The objective of the article has been to present assessing the quality of the digital postal service using the E-Servqual method. The first part of the study contains the theoretical framework of the Servqual method and the E-Servqual method established on its foundations- the assumptions of these methods, their practical use and the rules for the interpretations of results have been presented. Afterwards, the context of the study includes the results of empirical research- an attempt to assess the quality level of the digital postal service using the standard dimensions of the E-Servqual method.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie determinantów satysfakcji w ocenie jakości usług dokonywanej przez klientów przedsiębiorstw usługowych z sektora MSP. Pierwsza część opracowania zawiera charakterystykę pojęcia satysfakcji jako czynnika oceny jakości usług. Następnie zaprezentowane zostały wyniki anonimowej ankiety konsumenckiej, przeprowadzonej na grupie stu pięćdziesięciu klientów małych firm usługowych, dotyczącej determinantów kształtowania satysfakcji, której wyniki jednoznacznie wskazały na jej dużą istotność w ocenie jakości usług, budowanej głównie w oparciu o uwarunkowania techniczne (wśród mężczyzn) oraz organizacyjne (wśród kobiet), z uwzględnieniem niezawodności i ceny usługi.
EN
The objective of the article is to present the determinants of the satisfaction of service quality in the opinion of small enterprises’ customers. The first part contains the theoretical framework of the satisfaction characteristic as a factor of service quality evaluation. Afterwards, the results of empirical research have been presented. Anonymous survey, regarding the evaluation of service satisfaction determinants, has been conducted among one hundred and fifty customers of small enterprises. The results clearly indicated high importance of satisfaction in the assessment of service quality, built mainly on the basis of technical conditions (among men) and organizational (among women), taking into account the reliability and price of the service.
EN
When using various types of services, the customer may experience positive or negative situations, incidents. These incidents may affect the customer's satisfaction or dissatisfaction. Therefore, these incidents can be a source of very valuable information for the enterprise about the quality of the services it offers. The problem, however, is their analysis, because such incidents can affect different aspects of the service, but also, as mentioned earlier, can have a positive or negative impact on customer satisfaction. The Critical Incident Technique (CIT), often mentioned in the literature, can be used for such an analysis. With this method, it is possible to isolate situations that are typical of the negative and positive feelings of the customers, as well as to determine the frequency of their occurrence. The purpose of the papers was to analyze the quality of services offered by the chosen catering enterprise with use of CIT. The research took form of a direct interview with customers after delivery of the chosen service. Data obtained on this basis was analyzed: all incidents were first divided into groups and categories as well as positive and negative incidents, and then statistics for individual categories were presented. This research allowed to indicate the strengths and weaknesses of the research service, but at the same time to indicate the areas of potential improvement.
PL
Transmisja wideo generuje w Internecie znaczący ruch. Jest ona stosowana zarówno w usługach czasu rzeczywistego jak i w usługach streamingowych, w których czas rzeczywisty nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Internet jest zawodną platformą transportową. To może powodować obniżenie jakości usług. Aby wyjść temu naprzeciw, potrzebne są odpowiednio dobrane techniki transportowe dla strumieni wideo. Najczęściej używane są obecnie: MPEG2-TS i MPEG-DASH. Niniejsza praca zawiera wyniki badań oceniających wydajność obu tych technik transportowych w środowisku IP w powiązaniu z najnowszymi kodekami wideo, tj. H.265 i VP9.
EN
Video applications generate considerable traffic in the Internet. The video service is used for both real-time services and streaming services where time does not play primary role. The Internet is an unreliable transport platform. It can cause deterioration in quality of service. Excellently tuned transport techniques are needed to counter this. Currently, MPEG2-TS and MPEG-DASH are two such techniques. This paper contains analysis results that prove the capabilities of both transport techniques when used in conjunction with modern video codecs, namely H.265 and VP9.
EN
To improve the reputation and customer loyalty, a benchmarking analysis is being carried out, which influences the perception of the service quality for banks. With the expansion of competitive interactions, the results can serve as a strategic tool to gain competitive advantage and customer satisfaction. Banks reveal the expectations and expectations of customers regarding the quality of selected services. The process creates and expands its reputation and builds customer loyalty. This research aims to compare the perception of the quality of four leading banks with logical comparisons.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu: (1) identyfikację metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji i integracji metod stosowanych do oceny jakości usług gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem metody DINESERV oraz modelu Kano). Zaproponowane rozwiązanie teoretyczne może być wykorzystane do dokonania pomiaru jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz do poznania wpływu atrybutów usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów.
EN
This article aims to: (1) identify the methods used to measure and assess the quality of services provided by people with disabilities, (2) develop a benchmark for measuring the quality of catering services and (3) design a Kano questionnaire for measuring the quality of catering services. The paper presents a proposal for the modification and integration of methods used to assess the quality of catering services (with particular emphasis on the DINESERV method and the Kano model). The proposed theoretical solution can be applied to measure the quality of catering services provided by people with disabilities and to learn about the impact of the gastronomic service attributes on the quality perceived by customers.
EN
Corporate brand identity brings businesses within the marketplace into the limelight by making the organisations appealing to investors, stimulating the distinctiveness of the services and products from other competitors, and ensuring continuous relevance in the corporate world. As a result, many organisations strive for a distinct and identifiable identity. This study investigates the effects of corporate brand identity on service quality in selected higher educational institutions. It explores the possible effects of online marketing on service quality and determines the influence of corporate visual identity on brand performance. A federal and a private university in Nigeria have been selected for this study and 356 copies of questionnaire are administered randomly to members of faculty and staff of these universities. 334 copies of the questionnaire are valid at 93.82% response rate, and these are used for the analysis. The findings indicate that the top management of organisations should ensure the adoption of corporate brand identity management for resilience in their performance.
PL
Tożsamość marki korporacyjnej stawia firmy na rynku w centrum uwagi, czyniąc organizacje atrakcyjnymi dla inwestorów, stymulując wyróżniające się usługi i produkty od innych konkurentów oraz zapewniając ciągłe znaczenie w świecie korporacyjnym. W rezultacie wiele organizacji dąży do wyraźnej i możliwej do zidentyfikowania tożsamości. Niniejsze badanie bada wpływ tożsamości marki korporacyjnej na jakość usług w wybranych szkołach wyższych. Bada możliwy wpływ marketingu internetowego na jakość usług i określa wpływ tożsamości wizualnej firmy na wyniki marki. Do tego badania wybrano federalny i prywatny uniwersytet w Nigerii, a 356 kopii kwestionariusza jest losowo podawanych członkom wykładowców i pracownikom tych uniwersytetów. 334 egzemplarze kwestionariusza są ważne przy wskaźniku odpowiedzi 93,82% i są one wykorzystywane do analizy. Ustalenia wskazują, że najwyższe kierownictwo organizacji powinno zapewnić przyjęcie zarządzania tożsamością marki korporacyjnej w celu zapewnienia odporności ich wyników.
EN
Background: The inspiration to undertake research in the field of logistics customer service was formed by the strong relationship between service performance and customer satisfaction, observed within a study of the needs of logistics service providers' (LSPs) customers. The paper aims to understand which elements of service performance are important to customers purchasing logistics services in Poland and are worth investing in by LSPs. Methods: The study was conducted among 112 production and trade enterprises - customers of LSPs selected in a targeted manner. A questionnaire method was used. Based on the respondents' answers, a model was built in the form of a classification tree with customer satisfaction as a response variable and features of service performance as predictors. Results: The results show that two main characteristics affect customer satisfaction levels, namely logistics costs and shorter delivery times. According to the respondents, improving the level of customer service and increasing flexibility turned out to be less significant. However, the discriminant analysis has shown that high satisfaction with logistics outsourcing can also be achieved with the assumption of longer delivery. Conclusions: In order to stand out in the logistics services market, LSPs should not only invest in reducing costs and improving service times, but also in factors that will cause above-average customer satisfaction, like improved operational flexibility and service levels, including pro-environmental activities.
PL
Wstęp: Inspiracją do podjęcia badań z zakresu logistycznej obsługi klienta była silna relacja między performance'm obsługi a satysfakcją klienta, którą zaobserwowano w badaniu klientów operatorów logistycznych. Autorzy chcieli bliżej poznać, które elementy performance'u obsługi są istotne dla klientów nabywających usługi logistyczne w Polsce i jak te elementy wpływają na poziom satysfakcji klientów z usług logistycznych. Badanie miało na celu wskazanie operatorom logistycznym, w które elementy performance'u obsługi warto inwestować. Metody: Badanie zostało przeprowadzone wśród 112 przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych - klientów LSPs dobranych w sposób celowy. Wykorzystano metodę kwestionariusza ankietowego. W oparciu o odpowiedzi respondentów zbudowano model w postaci drzewa klasyfikacyjnego z satysfakcją klienta w charakterze zmiennej objaśnianej oraz cechami performance'u obsługi w roli zmiennych objaśniających. Wyniki: Wyniki pokazują, iż o poziomie satysfakcji klienta decydują głównie dwie cechy, tj. niższe koszty logistyczne oraz krótsze czasy dostaw. Mniej istotne, wg respondentów, okazały się poprawa poziomu obsługi klienta oraz wzrost elastyczności. Jednak analiza dyskryminacyjna pozwoliła zauważyć, że wysoką satysfakcję z logistycznej obsługi klienta można również osiągnąć przy założeniu dłuższych czasów dostaw. Wnioski: Chcąc wyróżnić się na rynku usług logistycznych, LSP powinien inwestować nie tylko w obniżkę kosztów i poprawę czasu obsługi, ale również w czynniki, które spowodują ponadprzeciętną satysfakcję klienta, tj. poprawę elastyczności działania i poziomu obsługi, w tym działania proekologiczne.
EN
Background: Dynamic change has compelled Malaysian Polytechnics to embrace service quality to achieve competitive advantage and sustainability for nation economic development. Current literature in higher education service quality shows that appropriate implementation of HEdPERF in the organization operation will improve the service quality and job satisfaction that subsequently will enhance the organizational performance. Although many studies have explored the relationship between service quality and satisfaction in higher education, the role of service quality as antecedents for employee satisfaction has been poorly discussed in higher education quality management literature. The aim of this study is to measure the service quality and satisfaction relationship among lecturers at premier Malaysian polytechnics. Methods: This study employed self-report questionnaires gathered from 187 lecturers at premiere Malaysian polytechnics using HEdPERF (Higher Education Performance) model. Data were analysed using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 23. Results: The results revealed that non-academic aspects, academic aspects, programme issue, and access are significant predictors for job satisfaction at Malaysian polytechnics. Conversely, reputation does not play a significant role with satisfaction. Conclusions: The findings confirm the ability of service provider to correctly execute non-academic, academic, programme issue and access aspects as being important to improve the employee's satisfaction. Only reputation which is insignificant to employee satisfaction is found in the studied organization. Employee and staff should be treated as customers of the organization in view of their criticality for service delivery excellence to achieve organizational vision and mission.
PL
Wstęp: Dynamiczna zmiana wymusiła na Politechnice Malezyjskiej skupienie się na jakości usług w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju zrównoważonego ekonomii kraju. Przegląd literatury naukowej dotyczącej jakości usług w szkolnictwie wyższym wskazuje, że prawidłowego wdrożenie modelu HEdPERF w działaniach operacyjnych zwiększa jakość usług oraz zadowolenie z pracy, co z kolei zwiększa efektywność organizacyjną. Aczkolwiek wiele pracy dotyczy zależności pomiędzy jakością usług a satysfakcją w szkolnictwie wyższym, to rola jakości usług jako czynnik wpływający na satysfakcję pracowników szkolnictwa wyższego nie jest należycie zbadana. Celem tej pracy jest zmierzenie zależności pomiędzy jakością usług a satysfakcją z pracy wśród wykładowców w najważniejszej Politechnice Malezyjskiej. Metody: Dane do analizy zebrano poprzez przeprowadzenie ankiety wśród 187 wykładowców w najważniejszej Politechnice Malezyjskiej, przy zastosowaniu modelu HEdPERF (Higher Education Performance). Następnie dane poddano obróbce statystycznej przy pomocy Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 23. Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na istnienie wpływu na zadowolenie z pracy pracowników Politechniki Malezyjskiej takich czynników jak aspekty pozaakademickie, aspekty akademickie, realizowany program oraz istniejący dostęp. Z drugiej strony, reputacja nie ma istotnego wpływu na satysfakcję z pracy. Wnioski: Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie czynników wpływających istotnie na zadowolenie z pracy zatrudnionych, takich jak aspekty pozaakademickie, aspekty akademickie, realizowany program oraz istniejący dostęp. W badanej organizacji tylko jej reputacja nie wpływała na zadowolenie pracowników. Pracownicy oraz pracodawcy powinni traktowani jako klienci organizacji, gdyż mają istotny wpływ na jakość oferowanych usług i związane z tym osiągnięcie wizji i misji organizacji.
PL
W artykule zajęto się problematyką wyznaczania celów. Przedstawiono case-study z wykorzystania zasady podwójnego Pareto i zasady SMART dla wyboru i definiowania celów w zakresie poprawy jakości usług w odniesieniu do firmy z branży odzieżowej. W pierwszej kolejności przedstawiono definicję celu, powiązanie celów z intencją, zadaniami, strategią organizacji, z koncepcją zarządzania przez cele. Przedstawiono pod względem teoretycznym dwie zasady, tj. zasadę podwójnego Pareto i zasadę SMART w zakresie wyboru celów i ich prawidłowego formułowania. W części praktycznej przedstawiono wykorzystanie tych zasad w firmie z branży odzieżowej. Zidentyfikowano problemy związane z jakością badanej firmy w oparciu o opinie jej klientów zebrane w Internecie. Dokonano identyfikacji najważniejszych celów, z jakimi firma powinna się zmierzyć, aby podnieść jakość sprzedawanych produktów i świadczonych usług. Dokonano selekcji tych celów wykorzystując zasadę podwójnego Pareto. Doprecyzowano te cele wykorzystując zasadę SMART. Najważniejszy cel do realizacji dla badanej firmy to poprawa jakości ubrań. Wykazano, że aby zrealizować te cele firma będzie musiała w szczególności skupić się na zmianie strategii cenowej i zakupowej.
EN
The article deals with the problem of setting goals. A case-study on the use of the Pareto double rule and the SMART principle for the selection and defining of goals in terms of improving the quality of services in relation to a clothing company was presented. In the first place, the definition of the goal, linking objectives with intention, tasks, organization strategy, with the concept of management by objectives was presented. Theoretically, two principles have been presented, i.e. the dual Pareto principle and the SMART principle, for the selection of objectives and their correct formulation. The practical part presents the use of these principles in a clothing industry company. Problems related to the quality of the company being researched based on the opinions of its clients collected on the Internet have been identified. The identification of the most important goals the company should face in order to improve the quality of products sold and services provided was identified. These goals were selected using the Pareto double rule. These goals have been clarified using the SMART principle. The most important goal for the company being tested is to improve the quality of clothes. It has been shown that in order to achieve these goals, the company will have to focus in particular on changing the pricing and purchasing strategy.
EN
The objective of the paper is to present the practical application of the Servqual method in quality assessment of the postal service. The first part of the article includes the theoretical framework of the indicated research method: assumptions, aims, usefulness of application, way of use and advantages. Afterwards, the Servqual method’s practical application in assessment of quality of the postal service has been presented.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania metody Servqual w ocenie jakości usługi pocztowej. Pierwsza część opracowania zawiera teoretyczny zarys wybranej metody badawczej: jej założenia, cele, użyteczność, zastosowanie oraz zalety. Następnie przedstawione zostało praktyczne wykorzystanie metody badawczej w zakresie oceny jakości usługi pocztowej.
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta. Pierwsza część opracowania zawiera teorię z zakresu zarządzania jakością usług oraz znaczenia satysfakcji klienta. Następnie, przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad satysfakcją klienta. Ostatnia część artykułu to propozycja modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta.
EN
The objective of the article has been to present the proposition of service quality model in the aspect of customer satisfaction. The first part contains the theoretical framework of service quality management and the meaning of customer satisfaction. Afterwards, the results of empirical research have been presented. According to the research, the proposition of service quality management model in the aspect of customer satisfaction has been presented.
EN
The objectives of the analysis conducted and described in this paper has been to present the practical application of service quality improvement’s chosen methods based on case study. The first part of the article contains the theoretical framework of service quality and its improvement. Afterwards, the results of empirical research have been presented. First of all, to analyze the process, the Servqual method has been chosen. To choose the most important areas of improvement the Importance-Performance Analysis’ results have been used. Furthermore, in the Impact and Effort Matrix the selected improvement ideas have been included.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania metod doskonalenia jakości usług w oparciu o case study. Pierwsza część opracowania zawiera teoretyczne ramy jakości usług i jej doskonalenia. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych: analizę jakości usługi w oparciu o metodę Servqual, identyfikację kluczowych obszarów doskonalenia z wykorzystaniem metody Importance-Performance oraz analizę możliwości wdrożenia poszczególnych działań doskonalących poprzez ich prezentację na macierzy Impact&Effort.
EN
The publication presents the results of research on the level of passenger service safety in international airports on the example of the Katowice International Airport in Pyrzowice. The purpose of this publication is to examine the level of service safety at the airport in Pyrzowice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu bezpieczeństwa obsługi pasażerów na terenie międzynarodowych portów lotniczych, na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach.
PL
Zrównoważony rozwój to koncepcja opierająca się na zachowaniu równowagi między trzema ładami: ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Jednym z nowych narzędzi pomiaru tej idei jest norma ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia, która koncentruje się na efektywności funkcjonowania miasta. W ramach 100 wskaźników podzielonych na 17 kategorii władze miasta mogą dokonać pomiaru jakości życia i usług miejskich. W Polsce certyfikat zgodności ISO 37120 otrzymały Gdynia, Gdańsk oraz Kielce. Władze tych miast dostrzegają przydatność normy ISO 37120 w zarządzaniu miastem oraz chcą stosować ją w celu prowadzenia zrównoważonego rozwoju miasta. Norma ISO 37120 jest narzędziem dla miast identyfikujących się z ideą smart city, chcących prowadzić swoje działania w sposób inteligentny.
EN
Sustainable development is a concept based on keeping the balance among three pillars: environmental, social and economic. After numerous meetings goals and basis of sustainable development have been created. One of new tools measuring the concept is standard ISO 37120 Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life which focus on efficiency of city activities. City authorities can measure the quality of life and city services within 100 indicators divided into 17 categories. In Poland, a certificate of compliance with ISO 37120 standard was given to Gdynia, Gdansk and Kielce. Authorities of these cities see the usefulness of ISO 37120 standard in city governance and they are willing to use it to provide sustainable development of the city. ISO 37120 standard is a tool for cities which identify with the idea of smart city and want to function in an intelligent way.
EN
Bunkering is very important for the maritime industry because of the need for continuity of trade, its relation to the energy industry and its great economic value. Today, the volume of the world’s bunkering market is around 350 million tons annually. Although there are about 400 major bunkering ports in the world, most of the demand is concentrated in a few strategic ports: when comparing strategic regions of the world, Istanbul has a very small share. With this in mind, this paper aims to demonstrate the current situation of Istanbul and to improve service quality using Fuzzy Quality Function Deployment. Our results show that the criteria which customers look for, in order of importance, are: supply waiting time; bunker quality; usage and availability of barges; duration of bunkering operation; and bunker price and price competitiveness. The steps to be taken to improve service quality are determined as: increase storage facilities and capacities; create a structure that can provide 24/7 bunker supply; and increase importance of bunkering in port infrastructure and management in Turkey, to improve service quality and increase their fuel sales volume.
EN
The paper dwells on developing the measures required for the effective functioning of urban bus routes, which are of great practical importance. As the analysis shows that in order to effectively organize urban passenger traffic and determine their optimal number on the routes, it is necessary to determine the pattern of changes in passenger flows, and on this basis, to distribute the number of buses in accordance with day–night hours. Based on this, an analysis of factors has been carried out affecting urban bus transport, and we have developed the measures aiming at increasing the effectiveness of passenger transport in transport companies.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.