Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PERT method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Analiza efektywności portfela projektów
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
EN
The aim of the article is to present a method of evaluation of project portfolio effectiveness. At the beginning, the importance of the project portfolio in shaping an organization's strategy is discussed. Then, the process of building the project portfolio is presented. Due to the fact that the number of potential project portfolios in the organization can be very large, it is necessary to algorithmize this process. The article assumes that the assessment of generated portfolios is adequately based on profit and risk aggregation procedures. The article also assumes that in the risk measurement it is possible to use the PERT method guidelines and beta distribution properties. The theoretical solutions are illustrated with a description of a case, which presents the potential of the proposed methodological solutions.
2
Content available The pert method in estimating project duration
EN
In order to complete a project in time, companies must determine both the duration of the entire project as well as each of its individual tasks. Very often less experienced companies do not collect data affecting time limit for project completion. Then time required to perform specified activities are determined based on estimation and companies own experience. To minimize the risk error arising as a result of using incomplete historical data and simultaneously increasing the effectiveness of estimating the duration of the project, most project managers with pleasure use the PERT method (Program Evaluation and Review Technique) to estimate the duration of individual tasks of the project on the basis of three intermediate estimation values: optimistic, realistic and pessimistic. This paper will set the duration of an IT (Information Technology) project implementation tasks, determine both critical tasks as well as critical path of the project. Based on estimates deadlines events values, the probability of occurrence time limits shall be also appointed.
3
EN
Undoubtedly, the most important criterion for assessing any project success is to achieve the planned main objective within scheduled time, under the assumed costs and corresponding to established project quality parameters. The article presents critical path method, that aims to determine project schedule which ensure an implementation shortest time. Ultimately, however the optimal project duration is designated after solving human resource deficiencies or conflicts occurring in the generated schedule.
PL
W pracy omówiono podstawy modelowania łańcuchów dostaw z wykorzystaniem matematycznej teorii grafów. Zaprezentowano podstawy teoretyczne analizy łańcuchów dostaw w aspekcie optymalizacji przepływów w sieciach i analizy czasowo-kosztowej na sieciach stochastycznych. Analizę poparto przykładami na rzeczywistych międzynarodowych łańcuchach dostaw elektronicznych systemów alarmowych do obiektów. W szczególności zaprezentowano analizę łańcucha logistyki zwrotnej, która ma istotne znaczenie w branży ochrony mienia. W zakończeniu sformułowano wnioski ogólne i szczegółowe z pracy.
EN
In the paper the fundamentals of supply chain modelling with the use of mathematical theory of graphs have been described. Theoretical basics of supply chain analysis have been resented in aspects of flow optimization in networks and time-cost analysis in stochastics supply networks. The analysis has been backed up with the examples based on real international supply chains of electronic security systems for buildings and premises. In particular the analysis of chain reverse logistics has been presented, which is of crucial importance in business of security systems. At the end the general and particular conclusions have been formulated.
5
Content available remote Wykorzystanie modelowania sieciowego do przedsięwzięć logistycznych w wojsku
PL
W referacie zaprezentowano wykorzystanie narzędzi modelowania sieciowego do planowania przedsięwzięć logistycznych. Wskazano, że narzędzia te, pozwalające na odpowiednią konfigurację sieci czynności i wyznaczenie odpowiednich czasów realizacji przedsięwzięcia są przydatne ze względu na liczbę i różnorodność działań logistycznych.
EN
In paper was presented utilization of network modelling tools for planning of logistic activities. It was pointed out that those tools enabling adequate configuration of network activities and setting up appropriate time of accomplishment are useful taking into consideration number and variety of logistic actions.
EN
The article presents briefly several methods of working time estimation. However, three methods of task duration assessment have been selected to investigate working time in a real construction project using the data collected from observing workers laying terrazzo flooring in staircases. The first estimation has been done by calculating a normal and a triangular function. The next method, which is the focus of greatest attention here, is PERT. The article presents a way to standardize the results and the procedure algorithm allowing determination of the characteristic values for the method. Times to perform every singular component sub-task as well as the whole task have been defined for the collected data with the reliability level of 85%. The completion time of the same works has also been calculated with the use of the KNR. The obtained result is much higher than the actual time needed for execution of the task calculated with the use of the previous method. The authors argue that PERT is the best method of all three, because it takes into account the randomness of the entire task duration and it can be based on the actual execution time known from research.
PL
W artykule przedstawiono kilka metod szacowania czasu pracy: metoda delficka, COCOMO II, Use Case Points, PERT, Katalogi Nakładów Rzeczowych i matematyczne funkcje rozkładu prawdopodobieństwa. We wstępie teoretycznym po krótce omówiono podstawy każdej z nich. Metoda delficka jest metodą heurystyczną, opartą na doświadczeniach ekspertów. Przewidywana prognoza prawdopodobieństwa realizacji zadania określona zostaje na podstawie serii ankiet. COCOMO II jest modelem służącym do oszacowania nakładu pracy. Wyniki zostały opracowane na podstawie analizy ponad 60 projektów. Metoda Use Case Points pochodzi z metody punktów funkcyjnych. Przy wykorzystywaniu tej metody bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, czynniki złożoności technicznej projektów, osoby realizujące projekt w zestawieniu z rzeczywistymi pomiarami. Wśród metod sieciowych opisanym przypadkiem jest PERT (Program Evaluation and Review Technique). Należy ona do grupy deterministycznych, opartych na znalezieniu ścieżki krytycznej (podobnie jak wCPM), a następnie ustaleniu parametrów rozkładu prawdopodobieństwa: optymistycznego czasu zakończenia zadania (a), najbardziej prawdopodobnego czasu zakończenia zadania (m) i pesymistycznego czasu zakończenia zadania (b). Z uwagi na jej charakter można z łatwością stosować metody statystyczne do oceny ryzyka dotrzymania terminu realizacji zadań. Ostatnią omówioną metodą szacowania czasów realizacji są Katalogi Nakładów Rzeczowych.
EN
The paper deals with an analysis of selected scheduling methods in a view of their use in planning the work of transportation means. The implementation plans for specific transport processes, for which duration of the project procedure is aimed at creating the optimal is the criterion. The authors will attempt to develop a coherent procedure for the combined transport, i.e. transport processes carried out by means of transportation means in more than one mode of transport. It may be also applied for the use of a number transportation means from the same transport branch, when there is a necessity to perform the handling works. Optimization of the execution time for the transport project, that is a modified version of classical transportation problem and scheduling method were applied for creating the method. The procedure can also be used to capture solutions resulting in an excessive use of transportation means, e.g. in case, when too many sets of transport are used. The method is a very useful tool for creating the scheduling of transportation means work. it lets on to fitting an appropriate response to the existing situation resulting from potential delays. It provides valuable information in terms of dispatchers, other managers handling with loads, as well as those involved in the determination of parameters related to contracts for transport projects
PL
W artykule omówiono algorytm szacowania czasu trwania przedsięwzięcia metodą PERT. Ze względu na fakt niepewności dotyczącej oceny czasów trwania poszczególnych zadań tworzących dane przedsięwzięcie, przyjęto do ich reprezentacji liczby rozmyte. Przedstawiono również wariant oceny czasów trwania zadań przez wielu ekspertów oraz możliwość uwzględnienia różnego zaufania do poszczególnych ekspertów. W celu wyrażenia niepewności co do stopnia zaufania do reprezentacji wykorzystano liczby rozmyte.
EN
An article discusses algorithm estimate to last a venture with method PERT basis of fuzzy evaluation time to last task. For the sake of uncertainty with regard to time to last particular task forming this venture, accepted to this representation fuzzy number. Present too, variant evaluation time to last tasks by a few expert, also possibility take into account difficult confidence to experts. For the purpose of expression of uncertainty with regard to confidence, to representation used fuzzy number.
9
Content available remote Zastosowanie zbiorów rozmytych w ustalaniu harmonogramu na bazie sieci PERT
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania zbiorów rozmytych w analizie przedsięwzięć w oparciu o sieć PERT. Czas realizacji poszczególnych czynności jest opisany za pomocą rozmytej liczby trójkątnej. Przeprowadzono symulację działania dwóch sieci. Wskazano na zalety jak i również ograniczenia przedstawionej metody.
EN
In article was introduced conception of fuzzy PERT. The method of defining on base of fuzzy numbers the times was presented. Two examples of net were talked over. The applying the theory of fuzzy sets were showed on defect and advantage to defining the schedule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.