Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradacja polimeru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań poli(tereftalanu etylenu) poddanego czterem różnym czasom naświetlania. Postarzone próbki przebadano za pomocą spektrofotometrii UV-vis, oznaczono zmiany barwy metodą L*a*b oraz określono prędkość propagacji fali porzecznej i moduł Younga. Badania miały charakter wstępnych prac aplikacyjno-technicznych nad opracowaniem polowej metody określenia stopnia degradacji polimeru.
EN
Twenty-five samples of com. poly(ethylene terephthalate) were irradiated at 340 nm for 96 h and studied for changes in UV-visible spectrum, color and elasticity. Degrdn. of the polymer resulted in formation of unsatd. bonds and carbonyl groups and change in the color (yellowing). No decrease in its tensile strength was obsd.
EN
Polymers as one of the fastest growing groups of widespread use of synthetic materials are characterized by a great diversity of structures. Structural characterization of polymers generally includes: an assessment of the average molecular weight (Mn) and the molar mass distribution (PD) to determine the structure of repeating units (mers) sequence analysis of the copolymer, identification of the end groups, the detection and identification of contaminants and substances present in the composition of the polymer asa dopant. Modern mass spectrometry (MS) offers the opportunity to study the smallest structural details of macromolecular materials [1–10]. Because of the variety of potential structures of polymer analysis process is to answer a few questions by a certain pattern. The first step is to determine the chemical structure of the polymer backbone. The second step is to identify whether the chains have branching points and define the degree of branching. The third important step is to correct end groups identification, also for the detection of cyclic oligomers that can be present. The structural studies can be made by mass spectrometer using reflectron mode. In the essence, the method involves three steps. The first analysis is performed with standard mass spectrum of the sample. Then the precursor ion (parent ion) is selected, which is subjected to further analysis by MS changed voltages and reflectron mode. This paper aims to present the issues related to the detailed analysis and characterization of polymeric materials produced on a large scale. Before, for materials such as poly(propylene), poly(ethylene), poly(styrene), polycarbonate, etc., increasing demands on the mechanical and technological parameters were placed. Maintaining a high level of products is associated with a very rigorous process control of the manufacturing, processing and transportation at every stage. The optimal tool for the structural characteristics of these polymeric materials is the defense technique MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time- -Of-Flight Mass Spectrometer) due to its versatility, speed and extremely high precision. Below, we present some aspects of MALDI MS analysis of polymeric materials and composites. Note, that the following literature review focuses on the recent developments in the field of preparation of the samples, to achieve high mass resolution, the identification of polymers and copolymers, the accuracy of the molar mass determination and the identification of functional end groups, sequence analysis of the copolymer.
EN
The interaction of polyethyleneterephthalate (PETP) and polycarbonate (PC) foils with light, UV radiation, humidity and artificial acid rains was studied using absorption spectroscopy, testing mechanical properties of foils and chemiluminescence imaging. The most destructing agents are broad band radiation (200-1000 nm) and oxidative character of acid rains. These agents change slightly absorption spectra and more mechanical properties of polymeric foils. The most sensitive and pertinent to the physicochemical mechanisms of foils' degradation method appears to be chemiluminescence enhanced by molecular probes such as luminol, lucigenin and hydrogen peroxide. This method allows multiparametric comparison of many samples in the same time and conditions. It is expected that the method adopted to semiconducting organic photovoltaic materials may be useful for testing their resistance to detrimental environment conditions.
PL
Badano degradację folii polimerowych PETP i PC przez czynniki środowiskowe za pomocą metod optycznych i mechanicznych: spektrofotometrii absorpcyjnej (200- 1000nm), właściwości mechanicznych oraz obrazowania i kinetyki chemiluminescencji. Promieniowanie zakresu 200-1000 nm oraz utleniający charakter kwaśnego deszczu i atmosfery okazały się najbardziej destrukcyjnymi czynnikami. Widma absorpcji nieznacznie się zmieniały, bardziej wyraźnie właściwości mechaniczne. Najbardziej adekwatną do mechanizmów destrukcji metodą jest obrazowanie chemiluminescencji oraz jej kinetyki z użyciem sond molekularnych - luminolu, lucigeniny i nadtlenku wodoru. Umożliwia ona wieloparametrowe porównanie dużej liczby próbek folii w tych samych warunkach i czasie. Osłony przeciw promieniowaniu UV wykazały ich małą efektywność. Można oczekiwać, że metoda obrazowania i kinetyki chemiluminescencji może okazać się użyteczna dla badania trwałości przewodzących folii organicznych stosowanych w fotowoltaice.
PL
Wpływ konstrukcji dwuślimakowego układu uplastyczniającego na charakterystykę procesu wytłaczania. Praca zmierza do konstrukcyjnego udoskonalenia współbieżnych dwuślimakowych układów uplastyczniających w wyniku zmian konfiguracji ślimaków. W tym celu określono wpływ cech konstrukcyjnych takich układów na wybrane parametry charakteryzujące proces wytłaczania polipropylenu (PP), zwłaszcza na zmianę struktury polimeru. Oceniono też zależność stopnia degradacji wytłaczanego PP [mierzonego zmianą wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR)] od konfiguracji ślimaków. Zmiany struktury kompozycji PP zawierających środki pomocnicze (np. stabilizatory świetlne i cieplne) badano metodami DSC oraz FT-IR. Ustalono, że w procesie konstruowania omawianego układu współbieżnego należy uwzględnić konieczność uzyskania wymaganej temperatury tworzywa przetłaczanego do strefy uplastyczniania dzięki wydłużeniu strefy zasilania. Drugie istotne wymaganie to zmniejszenie rozproszenia energii napędu w strefie uplastyczniania, m.in. w wyniku zastosowania wspomagających transport segmentów ugniatających oraz minimalizacji redukcji objętości kanałów. Przedstawiono także ocenę przebiegu procesu bezpośredniego wytłaczania rur z PP zawierającego kredę jako napełniacz w zależności od różnych konfiguracji ślimaków oraz miejsca wprowadzania i zawartości kredy. Oprócz właściwości mechanicznych rur, zbadano też stopień zdyspergowania napełniacza w polimerze.
EN
The research is focused on the constructional improving of twin-screw co-rotating plasticizing systems by changing the screws' configurations. So the effects of constructional features of such systems on the selected parameters characterizing the process of polypropylene (PP) extrusion, especially on a change of a polymer structure, have been determined. The dependence of extruded PP degradation degree [measured as a change of melt flow rate (MFR) value, Table 4] on the configurations of the screws (Table 2, Fig. 4) has also been evaluated. The changes of the structures of PP compositions containing the additives (e.g. light and thermal stabilizers) have been investigated using DSC (Table 3) and FT- IR (Figs. 5 and 6) methods. It has been found that in the process of discussed co-rotating construction system, the necessity of reaching the required temperature of a polymer during its redrawing to the plasticizing zone, as a result of feeding zone elongation, should be taken into account. Next significant requirement concerns the decrease of drive energy scattering in the plasticizing zone by using of kneading segments supporting the transport and minimization of the channels volume reduction. The assessment (evaluation) of the course of the process of a direct extrusion of PP containing chalk as a filler, dependently on various screws configurations and place of feeding a chalk and chalk amounts, has also been presented. Mechanical properties of the pipes obtained (Table 5, Fig. 8) as well as dispersion degree of the filler in a polymer (Fig. 7) were investigated.
5
Content available remote Ocena degradacji polioksymetylenu (POM) zachodzącej podczas jego tarcia po stali
PL
Przedmiotem badań była degradacja polioksymetylenu (POM) zachodząca podczas tarcia POM po stali oraz ocena jej wpływu na właściwości tribologiczne tego polimeru. Degradacja POM związana jest z niszczeniem (rozrywaniem) makrocząsteczek (łańcuchów) w warstwie wierzchniej polimeru. Powoduje ona zmianę własności fizykomechanicznych polimeru i związaną z tym jego mniejszą odporność na zużywanie podczas tarcia. Badaniom poddano kopolimer POM produkcji Z.A. Tarnów--Mościce SA, o nazwie handlowej Tarnoform 300, który współpracował w warunkach tarcia technicznie suchego ze stalą 45 przy różnych wartościach nacisku jednostkowego i prędkości poślizgu. Ocenę degradacji POM dokonywano pośrednio - wykorzystując zależność między lepkością roztworu polimeru i jego średnią masą cząsteczkową. Pomiary średniej masy cząsteczkowej obejmowały polimer wyjściowy do badań oraz produkty zużycia pochodzące z tarcia tego polimeru po stali. Wyniki tych badań wykazały, że oprócz fizykomechanicznej destrukcji POM istotne znaczenie dla procesu tarcia i zużywania tego polimeru ma jego termiczna degradacja.
EN
The paper discusses the degradation process of polyoxymethylene POM bearing against steel and evaluation of all its impacts on the tribological properties of the polymer. The degradation of POM is a result of the breakage process occurring in macromolecules (chains) of the polymer surface layer. This process changes physical and chemical properties of the polymer and, consequently, reduces its resistance to wear during friction. The testing was carried out with POM copolymer manufactured by Z.A. Tarnow Moscice (trade name Tarnoform) bearing under conditions of dry technical friction against medium carbon steel (grade 45) at different unit loading and speed. The evaluation of degradation was done indirectly using a relationship between the viscosity of the polymer solution and its medium molecular mass. Measurements of the medium molecular mass included both the tested polymer and products of wear. The results of experiments confirm that the thermal degradation of POM polymers is equally important as physical and mechanical degradation when assessing the friction and wear processes in POM polymers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.