Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 213

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sedimentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach opracowano metodę otrzymywania nano - ZnS na nośnikach nieorganicznych, trwale związanego z nośnikami, charakteryzującego się stosunkowo niską zawartością cynku. Uzyskany materiał o bardzo dobrze rozwiniętej powierzchni, powinien być wielofunkcyjnym materiałem w farbach i tworzywach. Mógłby pełnić w nich role białego pigmentu nieorganicznego, środka opóźniającego palenie, środka powodującego samooczyszczanie zawierających go materiałów, szerokopasmowego półprzewodnika oraz luminoforu. Uzyskane zawiesiny wymagają wstępnego zagęszczenia metodą sedymentacji przed końcową operacją rozdziału faz. Głównym celem było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych, które pozwoliło na wyznaczenie krzywych sedymentacyjnych, a na ich podstawie opracowano wyniki rzeczywistych prędkości zawiesin poreakcyjnych nano- siarczku cynku na nośniku krzemionkowym i nano- siarczku cynku na nośniku montmorylonitowym. Analizowano optymalne parametry operacji sedymentacji stosując modele obliczeniowe dla prędkości teoretycznych/ względnych , które są niezbędne podczas doboru lub w projektowaniu odpowiednich odstojników.
EN
At the Inorganic Chemistry Division in Gliwice a new method has been created for the production of nanoparticles ZnS on inorganic supports, permanently bound to said supports and characterized by relatively low zinc content. The resulting product with highly developed surface should prove to be a multi-purpose component for paints and materials in which it could serve as an inorganic white pigment, a flame retardant, a self-purification trigger, a broadband semiconductor or a phosphor. The obtained suspensions require preconcentration by means of sedimentation prior to the final operation of phase separation. The main objective was to conduct sedimentation tests which allowed for determining the sedimentation curves. Those served as a basis for determining actual post-reaction suspension velocity data for nanoparticles ZnS on silica support and nanoparticles ZnS on montmorillonite support. The optimal parameters for sedimentation operations were analysed with the use of computational methods for theoretical/ relative velocities, which are indispensable during the selection or designing of appropriate settlers.
EN
The stratigraphical interval of the Kimmeridgian between the Bimammatum and the Hypselocylum zones in the SW margin of the Holy Cross Mts. shows a transition from the open shelf deep-neritic sponge megafacies to the shallow-water carbonate platform, including its development and decline. The uniform progradation of the shallow-water carbonate platform occurred at the end of the Planula Chron. Development of the shallow-water carbonate platform was controlled by climatic and tectonic factors. The former induced by orbital cyclicity resulted in changes of sea-level, revealed i.a. by the incoming of open-marine ammonite faunas, the latter were related to the synsedimentary activity of faults which resulted in contrasted facies changes. The episodically occurring strong influx of siliciclastic material was at least partly controlled by the tectonic activity. The newly elaborated formal lithostratigraphic subdivision takes into account the facies development of the succession in relation to climatically and tectonically induced changes. Such is e.g. the Małogoszcz Oolite Formation, corresponding to a single 100-kyr eccentricity cycle from the late Platynota Chron to the earliest Hypselocyclum Chron, bordered from the base and top by two transgressive climatically-controlled levels. The final stage of the shallow-water platform development at the end of the Hypselocyclum Chron was marked by the successive limitation of restricted environments, and the appearance of more open-marine conditions related to tectonic subsidence of the area of study. Comparison between the carbonate platform development of the Holy Cross Mts. in central Poland, and the coeval shallow-water carbonates of the Jura Mts. in northern Switzerland and south-eastern France provides an opportunity to consider similarities in the successions which can be attributed to the climatically-controlled sedimentary cyclicity and/or the wide-ranged tectonic phenomena. The palaeontological part of the study gives comments on the classification and phylogeny of ammonites of the families Ataxioceratidae and Aulacostephanidae.
3
Content available remote Modelowanie parametryczne zapisu krzywych sedymentacyjnych
PL
Podjęto próbę matematycznego modelowania zjawisk zachodzących podczas testu sedymentacyjnego. Omówiono ten test oraz metody wykreślania krzywych sedymentacyjnych. Test sedymentacyjny jest pierwszym, wstępnym narzędziem stosowanym przy modelowaniu procesu zagęszczania zawiesin. Zaproponowano równania opisujące zbiór punktów pomiarowych z wykorzystaniem współczynników równania. Zastosowanie opracowanego narzędzia pokazano na przykładzie krzywych sedymentacyjnych dla procesu zagęszczania zawiesiny węglowej.
EN
Exptl. sedimentation curves were approximated by exponential equations. Coeffs. of the equation were detd. for concentrating the coal dust suspensions. The calcd. curves agreed well with exptl. ones.
4
Content available remote Efektywność sedymentacji zawiesin bentonitowych
PL
Przedstawiono kolejne kroki mające na celu zwiększenie efektywności sedymentacji dla wybranych zawiesin bentonitowych. Zawiesiny te zostały wybrane, ponieważ zachowanie ich cząstek podczas opadania jest związane ze specyficznym składem, właściwościami oraz skomplikowaną wewnętrzną strukturą bentonitu. Oznaczono rozkład wielkości ziaren, skład chemiczny i fazowy próbek bentonitowych, a także przeprowadzono przepływowy test sedymentacyjny.
EN
Three bentonites differing in the montmorillonite content were studied for grain size distribution, d., chem. and phase compn. Their water suspensions were sedimented under flow conditions. The exptl. detd. sedimentation efficiency was compared with that calcd. one according to the classical and fractal models. A much better match of exptl. results was obtained when the fractal model was used.
PL
W technologii uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworze wiertniczym zachodzi niekiedy potrzeba zastosowania zaczynu o obniżonej gęstości. Najczęściej ma to miejsce w przypadku uszczelniania otworu wierconego w strefie niskiego ciśnienia złożowego. Aby zaprojektować recepturę zaczynu lekkiego, stosuje się dodatek materiału wypełniającego, którego gęstość jest znacznie niższa niż gęstość cementu. Jednak obecność takiego dodatku w strukturze płynnego zaczynu cementowego może niekiedy powodować destabilizację układu objawiającą się nadmiernym frakcjonowaniem, w wyniku czego lekkie cząsteczki migrują w górne partie zaczynu, a ciężkie ziarna cementu opadają na dno. Ponadto zaczyny zawierające dodatki lekkie wykazują również obniżone wartości parametrów mechanicznych, większą porowatość i przepuszczalność dla gazu. Cechy te mogą dyskwalifikować dany zaczyn pod kątem zastosowania go w warunkach otworowych. W celu wyeliminowania tych niekorzystnych zmian zachodzących w strukturze zarówno płynnego, jak i stwardniałego zaczynu lekkiego, stosuje się domieszki pozwalające na znaczną poprawę parametrów technologicznych projektowanej receptury. Odpowiedni dobór zarówno ilościowy, jak i jakościowy wybranych środków umożliwia wyeliminowanie frakcjonowania zaczynu, w wyniku czego możliwe jest uzyskanie homogenicznej struktury płynnego zaczynu, a powstały po związaniu płaszcz cementowy będzie wykazywał izotropię badanych parametrów. Ponadto dodatki i domieszki drobnocząsteczkowe pozwalają doszczelnić matrycę płaszcza cementowego w taki sposób, że wytrzymałość na ściskanie ulega znacznej poprawie i zredukowana zostaje wartość przepuszczalności i porowatości. W artykule zostały omówione wyniki badań nad opracowaniem receptur zaczynów lekkich przeznaczonych do uszczelniania otworów w strefie niskich ciśnień złożowych. Jako próbkę kontrolną przyjęto recepturę, która była stosowana w warunkach otworowych. Zaczyn ten ze względu na brak stabilności sedymentacyjnej został wytypowany do modyfikacji. Kolejne receptury zawierały zróżnicowane ilości materiałów wypełniających. Jako dodatki lekkie użyto: perlit filtracyjny, mikrosferę glinokrzemianową oraz mikrosferę szklaną. Natomiast w celu poprawy stabilności sedymentacyjnej i uzyskania odpowiednich wartości parametrów mechanicznych użyto dwie formy krzemionki: koloidalny roztwór krzemianu sodu oraz nanokrzemionkę hydrofilową. Zaprojektowane receptury zaczynów charakteryzowały się odpowiednimi wartościami parametrów technologicznych i stabilnością sedymentacyjną. Wprowadzone modyfikacje w recepturach zaczynów pozwoliły na osiągnięcie homogenicznej mikrostruktury stwardniałego zaczynu oraz uzyskanie wzrostu wartości parametrów mechanicznych. Opracowana grupa receptur może być stosowana do uszczelniania w strefie niskich ciśnień złożowych w warunkach temperatury około 30°C i w ciśnieniu około 3 MPa.
EN
In the technology of sealing casing columns in a borehole, sometimes it is necessary to use cement slurry with reduced density. This occurs most often during sealing of the borehole in the low reservoir pressure zone. To design lightweight cement slurry, an addition of filler material is used, the density of which is much lower than the density of cement. However, the presence of such an additive in the structure of fresh cement slurry may sometimes cause destabilization of the system manifested by excessive fractionation, as a result of which light particles migrate to the upper parts of the cement slurry and heavy cement grains sink to the bottom. In addition, cement slurries containing light additives also show reduced values of mechanical parameters, greater porosity and capacity for gas migration, which may disqualify a given cement slurry for use in borehole conditions. In order to eliminate these adverse changes occurring in the structure of both fresh and hardened lightweight cement slurry, admixtures are used to significantly improve the technological parameters of the designed recipe. Appropriate selection, both quantitative and qualitative, of selected agents makes it possible to eliminate the cement slurry fractionation, as a result of which it is possible to obtain a homogeneous structure of the fresh cement slurry, and the cement sheath formed after setting will demonstrate the isotropic properties of the tested mechanical parameters. In addition, additives and low molecular weight admixtures allow sealing of the cement sheath matrix in such a way that the compressive strength is significantly improved and the value of permeability and porosity is reduced. The article discusses the results of research on the development of lightweight cement slurry recipes intended for scaling of openings in the zone of low reservoir pressures. As a control sample, a recipe was selected that had been used in well conditions. This cement slurry was selected for modification due to the lack of sedimentation stability. The following recipes contained various amounts of filling materials. As light additives, filter perlite, aluminosilicate microsphere and glass microsphere were used. However, two forms of silica were used to improve sedimentation stability and obtain appropriate mechanical parameters: a colloidal sodium silicate solution and hydrophilic nanosilica. The designed cement slurry recipes were characterized by appropriate technological parameters and sedimentation stability. The modifications introduced to the cement slurries allowed to achieve a homogeneous microstructure of the hardened cement slurry and an increase in the value of mechanical parameters was obtained. The developed group of recipes can be used to seal openings in the low reservoir pressure zone at a temperature of about 30°C and a pressure of about 3 MPa.
PL
Przedstawiono wyniki badania możliwości wykorzystania procesu sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesiny po wytrącaniu talu za pomocą siarczku sodu. Oczyszczana zawiesina pochodziła z procesu technologicznego, w którym powstawał duży strumień kwaśnych ścieków (o dużej zmienności składu), zawierających jony talu. Dużym problemem przy oczyszczaniu tej zawiesiny była nietrwałość powstającego osadu siarczku talu, który ulegał rozbiciu przy mieszaniu zawiesiny w trakcie oznaczania jej składu granulometrycznego. Stąd zdecydowano się wykorzystać wkłady wielostrumieniowe, które nie tylko zwiększają powierzchnię sedymentacji (pozwalając na uzyskanie większej efektywności lub wydajności procesu), ale też znacząco uspokajają przepływ przez urządzenie. Zaprezentowano badania właściwości fizykochemicznych sedymentowanej zawiesiny oraz proces doboru wkładów wielostrumieniowych do kołowego osadnika Dorra.
EN
Two samples of Tl2S – contg. suspensions were taken from wastewater of H2SO4 plant, one of the stream before, and the other after the Tl removal. From the second sample, the Tl2S was pptd. in the lab. The grain size compn. of suspensions was detd. by using the sedimentation balance and a laser diffractometer. The Tl2S particles had a form of flocs very sensible to hydronamics forces. A lamella settler was used to sep. the sediment with a high efficiency (about 99%). Numerical methods were used to design the settlers.
EN
The PGI research of lignite was primarily focused in the area of eastern Poland. An extensive research of the lignite deposit geology mmediately after the end of World War II led to numerous discoveries of large lignite deposits, including some of the biggest in Europe (Legnica, Bełchatów, Poznań Tectonic Trough). The data collected during exploration and prospection of lignite deposits made possible to elaborate stratigraphy (litho- and palynostratigraphy) of Paleogene/Neogene lignite-bearing association on the Polish Lowlands and prepare its detail correlation with the stratigraphic schemes of East Germany. Sedimentological studies of lignite-bearing association led to the definition of basic types of lignite-bearing facies, related to sedimentary conditions in different zones of alluvial sedimentary basins. They also allowed the establishment of relationships between lignite-bearing sedimentation and tectonic evolution of the lignite basins in tectonic depressions and cups of salt domes. Recently, the impact of climate change on the development of brown coal sediments has been subject to study and the critical thermal conditions for the most intense anthracogenesis in the Polish Lowlands, which took place in Miocene, were defined.
EN
This work is dedicated to the development of scientific technologies of sewage water clarification of different industrial enterprises from chrome and nickel ions through adsorption by bentonite from Cherkasy field under dynamic conditions. The perspective and efficiency of application of bentonite clays for treatment of sewage water are confirmed by their advantages over other sorbents, that is: they win in accessibility, cost, and possibility of regeneration and multiple usages. The studies proved the expediency of bentonite clays usage for treatment of sewage water from chrome (III), zinc (ІІ) and nickel (II) ions. The static activities were determined and isotherms of adsorption of nickel, zinc and chrome ions were built. Deposition by gravity was chosen as the most optimal method reset of spend sorbent. Dosage of flocculants allows accelerating the process and increasing the degree of deposition. The basic parameters of the precipitation process of the used sorbent were established. The technological schemes of drain water purification from heavy metal ions contamination were developed; in addition to the following sedimentation and regeneration of sorbents.
EN
Grain size analysis is an important sedimentological tool used to unravel hydrodynamic conditions, mode of transportation and deposition of detrital sediments. For the present study, detailed grain size analysis was carried out in order to decipher the palaeodepositional environment of Middle–Upper Jurassic rocks of the Ler Dome (Kachchh, western India), which is further reinforced by facies analysis. Microtextures were identified as grooves, straight steps and V-shaped pits, curved steps and solution pits suggesting the predominance of chemical solution activity. Grain size statistical parameters (Graphic and Moment parameters) were used to document depositional processes, sedimentation mechanisms and conditions of hydrodynamic energy, as well as to discriminate between various depositional environments. The grain size parameters show that most of the sandstones are medium- to coarse-grained, moderately to well sorted, strongly fine skewed to fine skewed and mesokurtic to platykurtic in nature. The abundance of medium- to coarse-grained sandstones indicates fluctuating energy levels of the deposition medium and sediment type of the source area. The bivariate plots show that the samples are mostly grouped, except for some samples that show a scattered trend, which is either due to a mixture of two modes in equal proportion in bimodal sediments or good sorting in unimodal sediments. The linear discriminant function analysis is predominantly indicative of turbidity current deposits under shallow-marine conditions. The C-M plots indicate that the sediments formed mainly by rolling to bottom suspension and rolling condition in a beach subenvironment. Log probability curves show that the mixing between the suspension and saltation populations is related to variable energy conditions.
PL
W artykule opisano technologię Actiflo, czyli koagulację objętościową wspomaganą mikropiaskiem. Następnie przeanalizowano efektywność procesu przy zastosowaniu tej technologii na podstawie danych z czterech Stacji Uzdatniania Wody. Analiza obejmuje sprawność oczyszczania wody, głównie na podstawie pozbycia się barwy i mętności, oraz udowadnia, że proces Actiflo zachowuje wysoką skuteczność przy dużej zmienności parametrów wody surowej. Dodatkowo zostały opracowane wskaźniki opisujące aspekty ekonomiczne, czyli zużycie środków chemicznych oraz energii elektrycznej w przeliczeniu na metr sześcienny uzdatnianej wody.
EN
The article describes Actiflo technology, i.e. volume coagulation supported by microsand. Effectiveness of the process using this technology was analyzed on the basis of data from 4 Water Treatment Plants. The analysis includes efficiency of water purification, mainly based on removal of color and turbidity, and proves that Actiflo process remains effective with high variability of raw water parameters. Also there have been developed indicators describing the economic aspects, that is the consumption of chemicals and electricity per cubic meter of treated water.
PL
Zaproponowano metodę wyznaczania ryzyka awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych w oparciu o studia literaturowe i własne analizy stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zbadanych techniką CCTV przez Politechnikę Świętokrzyską. W metodzie tej wyznacza się kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych, kategorie konsekwencji awarii oraz ryzyko awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych. Zamieszczono metodykę wyznaczania kategorii prawdopodobieństwa awarii na przykładzie betonowych przewodów kanalizacyjnych, metodę wyznaczania kategorii konsekwencji awarii i ryzyka awarii na przykładzie skorodowanych przewodów kanalizacyjnych oraz metodę wyznaczania ryzyka zapadania się nawierzchni ulicznych, spowodowanych awariami przewodów kanalizacyjnych. Zaproponowano wdrożenie tej metody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
EN
A method for determining structural and operational failure of sewes based on literature studies and own analysis of the technical condition of sewers examined by the CCTV technique by the Kielce University of Technology was proposed. It contains a method for determining the category of probability of sewers failures, a method for determining the category of failure consequences and a method for determining the risk of structural and operational failure of sewers. There are examples of determining the category of probability of sewers failures on the example of concrete pipes, the method of determining the consequences of failure and the risk of failure on the example of corroded concrete pipes and the method of determining the risk of collapse of street surfaces caused by sewer pipes failures. It was proposed to implement this method in water and sewage companies.
PL
Osadniki wirowe są ważną kategorią urządzeń do usuwania zawiesiny z cieczy. Mają charakter obiektów lokalnych, ale odgrywają istotną rolę, szczególnie w systemach odwadniających drogi. Trudności przy ich projektowaniu wynikają z braku zamkniętej metody wymiarowania tych urządzeń. W pracy zaproponowano kryteria projektowe o charakterze racjonalnym (proste matematycznie, lecz uzasadnione fizykalnie). Kryteria te mają postać relacji algebraicznych, które dodatkowo uproszczono otrzymując wygodne wzory, przydatne w projektowaniu, jak też tłumaczące mechanizm oddziaływania siły odśrodkowej na pracę urządzenia. Istotą tego mechanizmu jest koncentracja wpływu siły odśrodkowej w rejonie przekroju odpływowego, gdzie powstaje „bariera dynamiczna” zatrzymująca cząstki we wnętrzu urządzenia.
EN
Vortex chambers comprise a special category of devices used for removal of particles suspended in liquids. Although applied as local objects, these devices play a significant role in road drainage systems. The design process of vortex chambers is problematic due to a lack of a complete method for their dimensioning. The paper proposes two design criteria that are rational in character (mathematically simple and physically justified). The criteria given in the form of algebraic relations were additionally simplified to convenient formulae that may be used in the design process and explain the influence of the centrifugal force on device operation. The idea of the mechanism is the concentration of the centrifugal force near the outlet cross-section, where the "dynamic buffer zone” retains the particles inside the object.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and the possibility of reuse of washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of washings drainage into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of washings from the analysed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. Washings were subjected to sedimentation and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
EN
Purpose: of this paper is to prepare a nano magnetic fluids with nano additives to have the combined characteristics of high yield stress and better magnetic properties for smart vehicles. This study focuses on increasing the sedimentation time of the fluid using suitable nano additive nickel along with graphene as fillers. Design/methodology/approach: Magnetic nano sized nickel particle based electromagneto-rheological fluid was prepared and graphene nanoparticle with thickness less than 10nm was introduced as an additive to reduce its sedimentation. This added plate like graphene acts as filler which seals the interfaces of nickel particles and thereby it improves the resistance to sedimentation. Triton X 100 was added as the surfactant for the fluid to reduce the agglomeration of the particles. Findings: Morphology of pure nickel and graphene were examined using scanning electron microscopy (SEM) images. Research limitations/implications: The important limitations is that freely dispersed micron sized iron particles could settle over a period of time, in the form of cakes at the bottommost, and it is tedious to recuperate as dispersed phase. In this investigation, nano sized nickel particles were used as additive to reduce the sedimentation of micron sized iron particles so that, the mixture is homogeneous for extended period of time. In future, addition of different types composite additives in the magnetorheological fluid could be made for the better sedimentation control. Practical implications: The sedimentation problem is one of the major drawback in the smart fluids, which can be eliminated by adding nano particles. For conventional fluid, the complete sedimentation will occur in 2 hours while the improved nano magnetic fluid with additive has good resistance to settle the micron sized iron particle up to 10 hours. Originality/value: To prepare a low cost magnetorheological fluid with nano additives like nickel particles along with fillers as graphene nano particles. With this addition of nickel and inclusion of graphene, the sedimentation problem in magnetorheological fluids is significantly reduced. This magnetorheological fluids can be used in brakes and dampers of automobiles.
EN
The siltation of water reservoirs in Poland is progressing at the rate of 0.5-5% of capacity per year, hence the actions necessary to limit this unfavorable phenomenon are necessary, among others through desludging. A relatively cheap and efficient method of removing sediments from reservoirs is sucking in hydrated sludge through siphon or antisiphon, additionally equipped with a solid particle separator. The task of the prototype installation for hydromechanical removal and purification of sediments is the separation of sediments collected from the bottom of the reservoir into two streams, containing: coarse fractions (desirable), directed directly to the river below the damming, and finer and lighter (undesired) fractions that can be used after dehydration), e.g., agricultural. Sorted thick mineral fractions limit the erosion of the channel of the watercourse below the reservoir. Laboratory tests were carried out on a physical model of a slotted separator, in which mineral particles with diameters of 0.15-12.0 mm and spherical particles with a diameter of 6.0 mm were used, made of materials with a density of 1000-2650 kg·m-3. The tests have shown that it is possible to create hydraulic conditions in which the sediments are separated into two fractions and their further transport by means of two pipes. The relations between the velocity of the water flow above the slits and the velocity at which the grains descended were significant.
PL
Zamulanie zbiorników wodnych w Polsce postępuje w tempie 0,5-5% pojemności rocznie, stąd niezbędne są działania w kierunku ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska, m. in. poprzez odmulanie. Stosunkowo tanią i wydajną metodą usuwania osadów ze zbiorników jest zasysanie uwodnionych osadów przez syfon lub lewar, wyposażony dodatkowo w separator cząstek stałych. Zadaniem prototypowej instalacji do hydromechanicznego usuwania i oczyszczania osadów jest rozdzielenie osadów pobieranych z dna zbiornika na dwa strumienie, zawierające: frakcje grube (pożądane), kierowane bezpośrednio do rzeki poniżej piętrzenia, oraz frakcje drobniejsze i lżejsze (niepożądane), które po odwodnieniu mogą być wykorzystane, np. rolniczo. Wysortowane grube frakcje mineralne ograniczają erozję koryta cieku poniżej zbiornika. Przeprowadzono badania laboratoryjne na modelu fizycznym separatora szczelinowego, w których użyto cząstek mineralnych o średnicach 0,15-12,0 mm oraz cząstek kulistych o średnicy 6,0 mm, wykonanych z materiałów o gęstości od 1000-2650 kg·m-3. Badania wykazały, że jest możliwe stworzenie takich warunków hydraulicznych, w których zachodzi rozdzielenie osadów na dwie frakcje i ich dalszy transport dwoma przewodami. Istotne okazały się relacje prędkości przepływu hydromieszaniny powyżej szczelin do prędkości opadania ziaren.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and possibility of reusing the washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of drainage of washings into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of the washings from the analyzed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. The washings were sedimented and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
Przedstawiono wpływ rodzaju złóż filtracyjnych, stanowiących wypełnienie filtrów w układach oczyszczania wody basenowej, na jakość i możliwość zagospodarowania popłuczyn. Badaniami objęto 4 obiegi basenowe, w których zastosowano złoża: piaskowe, piaskowo-antracytowe, szklane oraz okrzemkowe. Stopień zanieczyszczenia popłuczyn oceniono na podstawie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek popłuczyn. Rozważono możliwość odprowadzania popłuczyn do środowiska naturalnego, a wyniki badań porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Bezpośrednie zagospodarowanie popłuczyn z analizowanych filtrów okazało się niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże zawartości zawiesin ogólnych oraz chloru wolnego. Z tego względu popłuczyny poddano sedymentacji, a wodę nadosadową intensywnemu mieszaniu. W wyniku tych procesów jakość popłuczyn uległa znacznej poprawie. Pozwoliło to planować uzupełnianie instalacji wody basenowej o układy zagospodarowania popłuczyn.
PL
Projektowane zaczyny cementowe zawierają w swoim składzie szereg różnego rodzaju środków, które zgodnie z oczekiwaniami mają za zadanie zmienić parametry technologiczne opracowywanej receptury. Obecność w zaczynie cementowym drobnych frakcji, zarówno spoiwa hydraulicznego, jak również dodatków modyfikujących parametry zaczynu, może powodować frakcjonowanie fazy stałej [6]. W celu wyeliminowania tego zjawiska wymagane jest zastosowanie środków powodujących zatrzymanie drobnych cząstek w całej objętości zaczynu. Dodatkami takimi są zazwyczaj odpowiednie polimery wielkocząsteczkowe. Jednakże niekiedy powodują one znaczny wzrost lepkości zaczynu, co w efekcie może wywoływać problemy, począwszy od trudności z zatłoczeniem zaczynu, a skończywszy na znacznym wzroście ciśnienia tłoczonego zaczynu w przestrzeni pierścieniowej i pozarurowej [10]. Z uwagi na powyższe postanowiono zastosować nieużywany podczas projektowania zaczynów biopolimer żywicy ksantanowej, stosowany dotychczas w technologii płuczek wiertniczych. W trakcie realizacji prac badawczych, których celem było określenie zmiany parametrów technologicznych świeżego i stwardniałego zaczynu cementowego za pomocą biopolimeru żywicy ksantanowej, sporządzono kontrolne receptury zaczynów, w celu dokonania porównania działania zastosowanego dodatku. W badaniach określone zostały takie właściwości zaczynu jak: parametry reologiczne, filtracja, czas gęstnienia, odstój wody, stabilność sedymentacyjna. Dla próbek stwardniałych zaczynów wyznaczono wpływ dodatku żywicy ksantanowej na parametry mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie), parametry fizykomechaniczne (przyczepność do rur stalowych i przyczepność do formacji skalnej). Dodatkowo stwardniały zaczyn cementowy poddano badaniom opisującym mikrostrukturę próbki (wykonane zostały badania porowatości oraz przepuszczalności). W celu określenia wpływu biopolimeru żywicy ksantanowej na parametry zaczynu i powstałego z niego stwardniałego zaczynu, wykonano testy dla receptur przeznaczonych do uszczelniania otworów w warunkach otworowych o temperaturze od 30°C do 90°C oraz ciśnieniu od 5 MPa do 35 MPa.
EN
Designed cement slurries contain a number of different types of measures that are designed to change the technological parameters of the recipe being developed as expected. The presence of fine fractions in the cement slurry, both hydraulic binder as well as additives modifying parameters, may result in solid phase fractionation [6]. In order to eliminate this phenomenon, it is required to use agents that retain fine particles in the entire volume of the cement slurry. Such additives are usually suitable macromolecular polymers. However, they sometimes cause a significant increase in the viscosity of the leaven, which in turn may cause problems ranging from difficulties with the injection of the grout, and ending with a significant increase of the pressure in the annular space [10]. In view of the above, it was decided to use a biopolymer of xanthan resin, not used in the design of cement slurries, but has been used until now in the technology of drilling fluids. During the implementation of research works aimed at determining the change of technological parameters of fresh and hardened cement slurry with a biopolymer of xanthan gum, control leaven formulations were made to compare the effect of the additive used. In the research, properties of the cement slurry were determined such as: rheological parameters, filtration, thicking time, water retention, sedimentation stability. For samples of hardened slurries, the effect of the addition of xanthan gum on the mechanical parameters (compressive strength), physico-mechanical parameters (adhesion to steel pipes and adhesion to rock formation) was determined. In addition, the hardened cement slurry was subjected to tests describing the microstructure of the sample (porosity and permeability tests were carried out). In order to determine the influence of biopolymer of xanthan gum on the parameters of grout and the hardened grout resulting from it, tests were carried out for recipes intended to seal openings in borehole conditions at 30° C to 90° C and pressure from 5 MPa to 35 MPa.
18
Content available remote Charakterystyka procesu sedymentacji mikroglonów Chlorella vulgaris
PL
Dokonano oceny możliwości wykorzystania różnych metod separacji alg z medium hodowlanego. Szczegółowo omówiono wyniki badań własnych nad wykorzystaniem w tym celu procesu sedymentacji. Określono wpływ początkowego stężenia zawiesiny na szybkość procesu sedymentacji oraz wskazano na możliwość wykorzystania zjawiska autoflokulacji w celu poprawy procesu rozdziału.
EN
The paper evaluates the possibility of using different algae harvesting methods for their separation from cultivation medium. The research results dealing with the application of sedimentation process for this purpose are discussed in details. The influence of initial suspension concentration on the sedimentation rate was determined and possibility of using the autoflocculation to improve separation process was indicated.
PL
W artykule dokonano oceny pracy osadników pionowych zespolonych z hydrauliczną komorą flokulacji w procesie uzdatniania wody o małej mętności i dużym stężeniu materii organicznej. Zidentyfikowano przyczyny problemów technologicznych związanych z flokulacją i separacją zawiesiny pokoagulacyjnej. Ponadto przedstawiono założenia projektowe dotyczące modernizacji powyższych urządzeń w celu ich przystosowania do realizacji procesów flokulacji, sedymentacji i flotacji ciśnieniowej. Omówiono także efekty modernizacji w oparciu o ustalone założenia projektowe.
EN
The article presents the assessment of operation of vertical settlers combined with hydraulic flocculation chamber during treatment of water with low turbidity and high concentration of organic matter. The causes of technological problems with flocculation and separation of post – coagulation sludge were also identified. The paper performs design assumptions for the modernization of the settlers to operate as standard combined flocculation, sedimentation and DAF chambers. The effects of modernization based on these design criteria were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wnioski z modernizacji osadników pionowych, które przystosowano do prowadzenia procesu sedymentacji, jak i flotacji ciśnieniowej. Omówiono wpływ modernizacji na skuteczność separacji zawiesiny pokoagulacyjnej podczas uzdatniania wody o dużych wahaniach składu.
EN
The article presents conclusions from the modernization of vertical settling tanks, which were adapted to conduct sedimentation process and dissolved air flotation. The impact of modernization on the efficiency of separation of post-coagulation sludge during treatment of water with high variations in composition was discussed.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.