Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
This paper presents an innovative method of technology mapping of the circuits in ALM appearing in FPGA devices by Intel. The essence of the idea is based on using triangle tables that are connected with different configurations of blocks. The innovation of the proposed method focuses on the possibility of choosing an appropriate configuration of an ALM block, which is connected with choosing an appropriate decomposition path. The effectiveness of the proposed technique of technology mapping is proved by experiments conducted on combinational and sequential circuits.
EN
One of the main aspects of logic synthesis dedicated to FPGA is the problem of technology mapping, which is directly associated with the logic decomposition technique. This paper focuses on using configurable properties of CLBs in the process of logic decomposition and technology mapping. A novel theory and a set of efficient techniques for logic decomposition based on a BDD are proposed. The paper shows that logic optimization can be efficiently carried out by using multiple decomposition. The essence of the proposed synthesis method is multiple cutting of a BDD. A new diagram form called an SMTBDD is proposed. Moreover, techniques that allow finding the best technology mapping oriented to configurability of CLBs are presented. In the experimental section, the presented method (MultiDec) is compared with academic and commercial tools. The experimental results show that the proposed technology mapping strategy leads to good results in terms of the number of CLBs.
EN
The main goal of the paper is to present a logic synthesis strategy dedicated to an LUT-based FPGA. New elements of the proposed synthesis strategy include: an original method of function decomposition, non-disjoint decomposition, and technology mapping dedicated to configurability of logic blocks. The aim of all of the proposed synthesis approaches is the sharing of appropriately configured logic blocks. Innovation of the methods is based on the way of searching decomposition, which relies on multiple cutting of an MTBDD diagram describing a multi-output function. The essence of the proposed algorithms rests on the method of unicoding dedicated to sharing resources, searching non-disjoint decomposition on the basis of the partition of root tables, and choosing the levels of diagram cutting that will guarantee the best mapping to complex logic blocks. The methods mentioned above were implemented in the MultiDec tool. The efficiency of the analyzed methods was experimentally confirmed by comparing the synthesis results with both academic and commercial tools.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane w ostatnim czasie w grupie LUBAWA S.A. nowe możliwości produkcji opancerzenia dodatkowego dla sprzętu wojskowego (pojazdów, śmigłowców lub obiektów stacjonarnych). Dynamiczny rozwój tych zdolności opiera się na nowych lub zmodernizowanych urządzeniach i liniach technologicznych oraz wsparciu merytorycznym Instytutu Metali Nieżelaznych, Oddziału Metali Lekkich (IMN OML) z zakresu zaawansowanych technicznie materiałów. W artykule podano parametry techniczne oraz możliwości produkcyjne materiałów specjalnych bazujących na włóknach aramidowych, polietylenowych oraz na materiałach utwardzanych chemicznie lub termicznie typu żywice poliestrowe, elastomery i inne. Przedstawiono materiały na bazie stopów metali lekkich, nad rozwojem których od szeregu lat pracuje IMN OML. W podsumowaniu opisano możliwości prefabrykacji i wytwarzania gotowych modułów opancerzenia dodatkowego przeznaczonego dla mobilnego i stacjonarnego sprzętu wojskowego oraz cywilnego specjalnego przeznaczenia.
EN
The paper presents new possibilities in the manufacture of add-on armour for military equipment (vehicles, helicopters or stationary objects) developed recently by the LUBAWA SA group. The dynamic development of these capabilities is based on new or upgraded equipment and production lines and on substantive support from the Institute of Non-Ferrous Metal, Division of Light Metals (IMN OML) in the area of technologically advanced materials. The paper presents technical parameters and manufacturing capabilities of special materials based on aramid and polyethylene fibres and on chemically or thermally cured materials such as polyester resins, elastomers, etc. Materials based on light metal alloys, on the development of which IMN OML has been working for a number are described in the summary.
EN
The paper presents new possibilities in the manufacture of add-on armour for military equipment (vehicles, helicopters or stationary objects) developed recently by the LUBAWA SA group. The dynamic development of these capabilities is based on new or upgraded equipment and production lines and on substantive support from the Institute of Non-Ferrous Metals, Division of Light Metals (IMN OML) in the area of technologically advanced materials. The paper presents technical parameters and manufacturing capabilities of special materials based on aramid and polyethylene fibres and on chemically or thermally cured materials such as polyester resins, elastomers, etc. Materials based on light metal alloys, on the development of which IMN OML has been working for a number of years, are discussed. The possibilities of prefabrication and manufacture of finished modules of add-on armour designed for mobile and stationary equipment for military and special civilian purposes are described in the summary.
6
Content available SMTBDD : New Form of BDD for Logic Synthesis
EN
The main purpose of the paper is to suggest a new form of BDD - SMTBDD diagram, methods of obtaining, and its basic features. The idea of using SMTBDD diagram in the process of logic synthesis dedicated to FPGA structures is presented. The creation of SMTBDD diagrams is the result of cutting BDD diagram which is the effect of multiple decomposition. The essence of a proposed decomposition method rests on the way of determining the number of necessary ‘g’ bounded functions on the basis of the content of a root table connected with an appropriate SMTBDD diagram. The article presents the methods of searching non-disjoint decomposition using SMTBDD diagrams. Besides, it analyzes the techniques of choosing cutting levels as far as effective technology mapping is concerned. The paper also discusses the results of the experiments which confirm the efficiency of the analyzed decomposition methods.
EN
The main subject discussed in this paper is the question whether taking into account and using postindustrial elements in the creation of a new image and revival endeavours is justified. The problem is discussed on the example of Przemsza and Brynica River Valley in the Silesian Voivodeship. The results of the analyses presented in the article show the potential of industrial-type areas by assessment of selected aspects: historical value and preservation of valuable structures, visibility and landscape formation, the possibility of making them accessible for active use. Surveys show that post-industrial elements in the valley landscape and area are an important asset. In many cases they are characterised by high cultural value, they create the character of a place to a large extent. Not only are they the legacy of the past – though this alone is important in building identity – but they are also a chance for the future and for the creation of a new quality. Their authenticity, unique ambiance, can be used in a new way, corresponding to modern needs – the more so as it turns out, that many of the areas are ready to be made accessible and actively used. Instead of disappearing from the landscape, post-industrial elements could gain new meaning and form unique combinations that would make the area stand out. Due to individual approach, sometimes radical or unconventional ideas may turn into a well-used opportunity which is, in fact, still available in many places.
PL
Głównym tematem poruszanym w artykule jest pytanie o zasadność wykorzystywania elementów poprzemysłowych w tworzeniu nowego wizerunku i dążeniach do ożywienia regionu. Problem omówiony został na przykładzie doliny Przemszy i Brynicy w województwie śląskim. Zaprezentowane wyniki analiz przedstawiają potencjał obszarów o charakterze poprzemysłowym przez ocenę wybranych aspektów: wartości historycznej i zachowania cennych struktur, widoczności i kształtowania krajobrazu, możliwości udostępnienia w celu aktywnego użytkowania. Jak wykazują badania, elementy poprzemysłowe w krajobrazie i przestrzeni doliny są znaczącym zasobem. W wielu przypadkach charakteryzują się wysoką wartością kulturową, autentycznością, w bardzo dużym stopniu budują charakter miejsca. Nie tylko są dziedzictwem przeszłości - choć i to jest istotne w budowaniu tożsamości – ale szansą na przyszłość i tworzenie nowej jakości. Ich autentyczność i unikalny klimat można wykorzystać w sposób nowy i odpowiadający na współczesne potrzeby - tym bardziej iż okazuje się, że wiele z obszarów nadaje się do udostępnienia i użytkowania. Elementy poprzemysłowe - zamiast znikać z krajobrazu - mogą nabierać nowego znaczenia i tworzyć unikalne, wyróżniające ten obszar połączenia. Poprzez indywidualne podejście radykalne i niekonwencjonalne pomysły mogą stać się dobrze wykorzystaną szansą.
PL
Tematem artykułu jest dopasowanie technologiczne do bloków LUT, zawartych wewnątrz struktury FPGA na etapie dekompozycji. Problem ten został sprowadzony do doboru konfiguracji liczby wejść bloku LUT. Dobór liczby wejść jest skojarzony z doborem odpowiedniej liczności zbiorów związanych podczas dekompozycji. Dla reprezentacji funkcji w postaci diagramów BDD liczność odpowiednich zbiorów zależy od doboru linii cięcia. W artykule zaproponowano nową technikę wyznaczania efektywności dopasowania technologicznego (wybór linii cięcia), poprzez wprowadzenie parametru δ zależnego od liczności zbioru związanego, liczby funkcji wiążących oraz liczby niezbędnych bloków LUT. Dobór odpowiedniej dekompozycji jest uzależniony od wartości uzyskiwanego parametru δ. Artykuł zawiera wyniki eksperymentów ukazujące przydatność opisywanych metod.
EN
The topic of the article is concerned with technological mapping for LUT blocks included inside the FPGA structure during decomposition. This problem focuses on the configuration choice of the number of inputs of a LUT block. The choice of the number of inputs is connected with the choice of appropriate number of bound sets while carrying out decomposition. For function representation in the form of BDD diagrams, the number of appropriate sets depends on the choice of cutting lines. The authors have suggested an innovative technique of determining efficiency of technological mapping (the choice of a cutting line). It can be carried out by introducing δ parameter which depends on the number of a bound set, the amount of bound functions, and the number of essential LUT blocks. The choice of an appropriate decomposition makes it conditional on the value of an obtained δ parameter. The article includes the results of the experiments showing the effectiveness of presented methods. The results were compared with other algorithms known from literature as far as the number of necessary logic blocks for carrying out of the structure and the numbers of levels obtained are concerned.
9
PL
Aktywizacja osób niepełnosprawnych często wymaga dedykowanego dla nich sprzętu. Przykładem możliwej personalizacji jest zaprojektowanie urządzenia peryferyjnego oznakowanego alfabetem Braille’a w oparciu o standardowe podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono możliwości szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wydruku trójwymiarowego metoda FDM. Zaprezentowano proces modelowania w programie CAD myszki komputerowej dedykowanej dla osób z dysfunkcja wzroku. Modyfikacje zostały wykonane na podstawie dostępnego w sprzedaży modelu myszki komputerowej.
EN
Elicitation of people with disabilities often require dedicated hardware for them. An example of personalization is design of a peripheral device with Braille code by using standard electronic components. This paper presents the possibility of rapid prototyping three-dimensional printing by using FDM method. Presented modelling of a dedicated computer mouse for people with visual dysfunction. Modifications were made on the basic computer mouse model.
10
Content available remote Trójwymiarowy animowany model ramienia robota edukacyjnego
PL
Modelem bazowym wykorzystanym pracy było ramie robota edukacyjnego do samodzielnego montażu STV-KSR10 firmy Velleman. W programie typu CAD zamodelowano urządzenie w przestrzeni trójwymiarowej i wygenerowano jego animacje. Badania numeryczne w programie typu CAE zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu MES, jako metody obliczeniowej dla różnych materiałów konstrukcyjnych. Urządzenie przetestowano pod katem występowania naprężeni, odkształceń i przemieszczeń, a także zbadano wartości współczynnika bezpieczeństwa.
EN
The base model of this study was educational robot arm STV-KSR10 for selfassembly, produced by Velleman. In CAD programme modelled device in three dimensional space and generated its animation. Numerical studies were performed in CAE by using MES as a calculation method for different materials. The device has been tested for the presence of stress, strains and displacements and examined the safety factor.
PL
Artykuł koncentruje się wokół dekompozycji wielokrotnej i sposobów jej realizacji z wykorzystaniem BDD. Jego celem jest przedstawienie strategii dekompozycji prowadzącej do minimalizacji liczby warstw logicznych. Zaproponowana strategia dekompozycji wykorzystuje dekompozycję wielokrotną pozwalającą na wyszukiwanie w jednym kroku dekompozycji kilku bloków związanych. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów uzyskanych przedstawioną metodą i porównano je z wynikami otrzymanymi wykonując dekompozycję innymi akademickimi narzędziami programowymi.
EN
The article relates to the problem of partition of the combinational circuit between LUT blocks which are included inside the FPGA structure. Decomposition is the mathematical model of such a partition. The authors focus on one of the complex decomposition – multiple decomposition. According to the authors of the article, the strategy based on multiple decomposition should lead to obtain logic structures which have relatively small number of logic levels. Therefore, the main goal of the article is to present a decomposition strategy leading to gain the structures with good dynamic properties. The paper also focuses on the techniques of acquiring multiple decomposition using BDD. Function representation, in the form of BDD, leads to the minimalization of the synthesis time. The article presents the results of the experiments for described decomposition strategy.
PL
W artykule przedstawiono nową postać binarnych diagramów decyzyjnych zwaną SMTBDD (Shared Multi Terminal Binary Decision Diagrams). Proponowana postać diagramu jest wykorzystywana w procesie dekompozycji funkcji logicznych. Pozwala ona na wygodne wyszukiwanie dekompozycji wielokrotnej, niewymagające wielokrotnej zamiany kolejności zmiennych w diagramach powstających w wyniku cięć diagramu pierwotnego.
EN
Functional decomposition dedicated to FPGA is the main topic of the article. This paper focuses on the multiple decomposition because it is the most effective method as far as its dynamic property is concerned. The article relates to the problem of carrying out the multiple decomposition using the multi cutting method of BDD diagram. In order to make this problem analysis easier, it is offered to use a new type of a diagram called SMTBBD. In this paper, the properties of SMTBDD diagram are also thoroughly described. Diagrams such as MTBBDD and SBDD were presented as specific forms of SMTBDD diagram. The article represents original calculating techniques of the number of necessary bounded functions. In this case, the notion of a composition layer, which is calculated on the basis of a route table, was introduced. The paper also presents the problem of technology mapping by an appropriate choice of BDD diagram's cutting. At the end of the article, the example of a new technique carrying out the multiple decomposition, is presented.
EN
EWF's recommendations concerning implementation of EN ISO9606-1 standard, replacing EN 287-1 standard
15
Content available remote Computer methods in study of historical assyrians chariot
EN
This paper is about the Assyrian battle chariot, which is one of the most characteristic element of the historical military. To modeling the battle chariot used a reverse engineering (RE) technique in CAD – Solid Edge and computer image analysis (CIA) in Met-Ilo and ImageJ applications. The numerical analysis which using finite element method (FEM) for calculations, were made in Autodesk Inventor software. 3D photorealistic rendering was realized after designed the model of the battle chariot in the Autodesk Showcase.
PL
Artykuł traktuje o Asyryjskim wozie bojowym, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych militarnych elementów historycznych. Do zamodelowania wozu posłużono się metodami inżynierii odwrotnej (IO) zrealizowanej w programie CAD – Solid Edge, użyto również komputerowej analizy obrazu (KAO) wykorzystując aplikacje Met-Ilo i ImageJ. Analizy numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wykonane w Autodesk Inventor. Fotorealistyczny rendering zamodelowanej bryły wozu bojowego uzyskano w programie Autodesk Showcase.
PL
Praca zawiera komputerową symulację układu tribologicznego kostka-płytka dla ruchu posuwisto-zwrotnego w testerze PK1 przy tarciu technicznie suchym. Próbkę wykonano z modyfikowanych polimerów PTFE, a przeciwpróbkę, na której wytworzono warstwę tlenkową, ze stopu aluminium EN AW-5251. Stworzono model 3D węzła tribologicznego w środowisku CAD, a następnie odwzorowano pracę układu materialnego w wirtualnej rzeczywistości, co umożliwiło przeprowadzenie analizy naprężeń, odkształceń, których wyniki zostały zaprezentowane w artykule.
EN
Computer simulation of tribological system block-plate for reciprocating movement in the PK1 tester during technically dry friction was presented in the paper. The sample was made of modified PTFE polymers, counter sample, with an oxide layer, was made of aluminum alloy EN AW-5251. Model 3D of tribological node was built using the CAD software. The work of material system was mapped in virtual reality, which enabled an analysis of stress, strain and results were presented in the paper.
17
Content available remote Wirtualne laboratorium tribologiczne
PL
W pracy przedstawiono wdrażane na Uniwersytecie Śląskim, Wirtualne Laboratorium Tribologiczne, w którego skład wchodzą testery: RS2007, T-05, T-11, T-17, używane w badaniach zjawiska tarcia i zużycia dla różnorodnych węzłów tribologicznych. Zaprezentowano trójwymiarowe modele urządzeń tribologicznych, a także wyniki badań skojarzeń ślizgowych, wspomaganych komputerowo. Przedstawiono możliwości nowoczesnych systemów CAD/CAE, a także ich zastosowanie we współczesnej technice i dydaktyce.
EN
The paper presents implemented at the University of Silesia, tribological Virtual Laboratory, which consists of testers: RS2007, T-05, T-11, T-17, used in the study of friction and wear for various tribological friction pairs. Presented three-dimensional models of tribological testers and the results of computer-aided sliding couples. Shown the possibilities of modern CAD/CAE, and their application in nowadays technology and teaching.
PL
Artykuł traktuje o wozie bojowym Sumerów, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych militarnych elementów historycznych. Do zamodelowania wozu posłużono się metodami inżynierii odwrotnej (IO) zrealizowanej w programie CAD - Autodesk Inventor, użyto również komputerowej analizy obrazu (KAO) wykorzystując aplikację ImageJ. Analizy numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wykonane w module do symulacji, programu Inventor. Fotorealistyczny rendering zamodelowanej bryły wozu bojowego uzyskano w programie Autodesk Showcase.
EN
The paper is about the Sumerian battle chariot, which is one of the most characteristic element of the historical military. To modeling the battle chariot used a reverse engineering (RE) technique in CAD - Autodesk Inventor and among other things, a computer image analysis (CIA) in ImageJ application.The numerical analysis witch use of finite element method (FEM), were made in Inventor simulation module. 3D photorealistic rendering was realized after designing the model of the battle cart in the software Autodesk Showcase.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch akademickich systemów wspomagających proces syntezy układów cyfrowych realizowanych w strukturach FPGA. Kluczowym elementem syntezy ukierunkowanej na struktury FPGA jest odpowiednia strategia dekompozycji projektowanego układu. System Decomp opracowany w początkach rozwoju struktur FPGA i następnie przez wiele lat doskonalony, wykorzystuje różnorodne tablicowe formy opisu wyrażeń logicznych. W systemie dekBDD wiodącą rolę odgrywają binarne diagramy decyzyjne. Tworząc system dekBDD wykorzystano wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie optymalizacji strategii dekompozycji funkcji, zdobyte w pracach związanych z systemem Decomp. Dekompozycja oparta o BDD jest znacznie szybsza, a co ciekawsze, wyniki eksperymentów wyraźnie wskazują, że nie musi być mniej efektywna.
EN
The paper focuses on the comparison of two academic tools that are used for functional decomposition as far as time effectiveness is concerned. At the very beginning of the article, theoretical basis of decomposition is explained. Both academic tools, dekBDD as well as Decomp, rely on the principles decsribed in the first part of the article. There is a crucial difference between the systems Decomp and dekBDD which lies in the way of representation of Boolean functions. In the case of the Decomp tool, functional representation is presented in the form of a varied table. The dekBDD tool, on the other hand, uses functional representation in the form of BDD. The authors state that in spite of the same decomposition strategy {while creating the dekBDD system, long-term experience, gained during optimalizing decomposition carried out in the Decomp system, was used), functional representation has a significant influence on time in the process of synthesis.
20
Content available remote 3D model of rotor-blade helicopter AH-64A apache
EN
In this paper shown three-dimensional model of rotor-blade helicopter AH-64A Apache. The model was made in parametric program Solid Edge v19 pl. The blade is based on a honeycomb structure made of aluminium. Stress distribution and deformation was calculated by using numerical method FEM in 3D blade model. Analyses were performed for standard loads occurring in the tested element. The paper also presents a helicopter model before and after photorealistic visualisation (rendering) in program Autodesk Showcase (trial version).
PL
W pracy przedstawiono trójwymiarowy model zespołu rotor-łopata śmigłowca Apache AH-64A. Model wykonano w programie parametrycznym Solid Edge v19 pl. Łopata wirnika bazuje na konstrukcji plastra miodu wykonanego z aluminium. Dla zamodelowanej łopaty określono rozkład naprężeń i odkształceń wykorzystując do obliczeń numerycznych metodę elementów skończonych. Analizy zostały wykonane dla standardowych obciążeń występujących w analizowanym elemencie konstrukcyjnym. W pracy przedstawiono również model śmigłowca po fotorealistycznym renderingu w programie Showcase firmy Autodesk (wersja trial).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.