Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Purpose: The article aims to formulate basic assumptions defining the resilience of complex systems falling within social logistics' scope of interest. The article emphasizes the importance of general systems theory for the contemporary understanding of management sciences, with particular emphasis on logistics. The authors of the article have also characterized, based on the current state of literature, the concept of social logistics as one of the three "clean" types of logistics, positioning it alongside military and economic logistics Design/methodology/approach: The article presents an overview of approaches to the crystallizing issue of social logistics in literature. The analyzed object of research was referred to the general theory of systems and conclusions were drawn in the form of proposals to shape the social logistics system. In addition, the authors presented an original proposal for the composition of the social logistics system based on observation of the activities of social entities and in-depth analysis of Polish and foreign literature. Findings: Then it was proposed to consolidate the term 'social logistics system resilience' and to conduct empirical research along with an outline of the research procedure. The proposed research procedure will be used and the results of research conducted in accordance with it – described in subsequent articles of the authors. Social implications: In the article, it was concluded that the subject of the study is relatively broad, and the link between the topic of social logistics and supply chain resilience is a research gap that will be filled by series of articles, the starting link of which is this one. The analyzes contained in the article refer to a large extent to the problems of comfort in social life, with particular emphasis on human needs of a social nature. Originality/value The originality of the article express in compiling the issues of social logistics with issues of systems’ resilience. In the face of the constantly observed negative phenomena disrupting the functioning of social logistics systems, the topic of their resilience is of particular importance.
PL
W artykule przeanalizowano problemy globalnej logistyki, spowodowane ograniczeniami (kwarantanną) wynikającymi z epidemii koronawirusa COVID-19. Przedstawiono kierunki rozwiązania globalnych i lokalnych problemów polskiego rynku transportowego i logistycznego. Rozważono możliwości rozszerzenia sfer wpływów Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu rozwoju międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce, poprzez stopniową integrację infrastruktury kolejowej Polski i Ukrainy. Przeanalizowano geopolityczny oraz infrastrukturalny potencjał sieci kolejowej Ukrainy.
EN
The article analyses global logistics problems caused by quarantine activities related to COVID-19 coronavirus. Vectors were presented to solve global and local problems of the Polish transport and logistics market. The possibilities of expanding the influence sphere of the Visegrad Group under the international logistics centers development program through the gradual integration of the Poland and Ukraine railway infrastructure. The geopolitical and infrastructural potential of Ukraine's railway network was analysed.
3
Content available Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono transport kolejowy jako element systemu logistycznego Polski. Zaprezentowano charakterystykę transportu kolejowego, stan infrastruktury oraz możliwości przewozowe Polskich Kolei Państwowych. W ramach artykułu wskazano rynek towarów i usług, główne korytarze transportowe oraz przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano wybrane problemy polskiej kolei oraz zaproponowano kierunki rozwoju transportu kolejowego.
EN
The article presents rail transport as an element of the Polish logistics system. Firstly, it presents basic information about rail transport such as rail’s infrastructure, main companies responsible for the organization of transport and transport capability of the Polish State Railways. Secondly, the paper indicates the market of goods and services, main transport corridors and intermodal transport with the use of rail transport in Poland. Furthermore, based on the conducted research, selected problems of the Polish railways were described. The Article is finished by a propose the directions for the development of rail transport.
4
Content available remote Wybrane aspekty współczesnych systemów logistycznych
PL
Różnorodność typów współczesnych organizacji i dostrzeganie znaczenia lo-gistyki w ich funkcjonowaniu, także przyczyniają się do zróżnicowania znaczenia i istoty logistyki. Współczesną logistykę można potraktować jako określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą obejmującą planowanie, realizację i kontrolowanie procesów przepływu dóbr materiałowych, informacyjnych oraz świadczenia usług w związku z realizacją tych przepływów. Logistyka w otoczeniu organizacji cywilnych i wojskowych, jej naukowość i interdyscyplinarność, potrzeby wariantowości i wielowymiarowości praktycznej, w życiu społecznym i gospodarczym oraz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa bytu i zysków gospodarce to treść artykułu. Celem jego opracowania było znalezienie podstawy i warunków do ustalenia zakresu jednolitego tematycznie opracowania obejmującego obszar interesujących zagadnień dotyczących wybranych aspektów współczesności systemów logistycznych, interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, roli wielowymiarowość w rozwój logistyki.
EN
The variety of types of modern organizations and the perception of the importance of logistics in their functioning also contribute to diversifying the importance and the essence of logistics. Modern logistics can be treated as a specific scope of scientific research and economic practice including planning, implementation and control of the flow processes of material and information goods as well as provision of services in connection with the implementation of these flows. Logistics in surroundings of civil and military organizations, its scientific and interdisciplinary character, needs of practical multi-variability and multidimensionality in social and economic life as well as function of guarantying security of existence and profits to national economy are the contents of this article. The reason for its elaboration was to find the basis and conditions for ascertaining the uniformity scope of elaboration topic concerning selected aspects of logistic systems modernity, its various relations with interdisciplinary branches of knowledge, role of multidimensionality in development of logistics.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek i instytucji wojskowych jest nakierowana na zaspokojenie potrzeb generowanych przez te podmioty. Z kolei właściwa realizacja tych zadań jest przesłanką zapewnienia bezpieczeństwa w rozumieniu braku zagrożeń dotyczących wystąpienia określonych trudności w zaspokojeniu potrzeb logistycznych. Dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa konieczne jest zatem całościowe rozumienie potrzeb i takowe ich zaspokojenie, przy jednoczesnym rozumieniu działań jako ciągu zdarzeń tworzących określony proces.
EN
Implementation of the tasks of the logistics security units and military institutions is aimed at meeting the needs generated by these entities. In turn, the proper implementation of these tasks is the premise to ensure security within the meaning of the absence of threats against certain difficulties in logistics needs. To ensure that the security environment it is therefore a comprehensive understanding of the needs and any of their satisfaction, while the meaning of actions as a string of events that make up the specified process.
6
Content available remote Military logistics versus civil logistics – similarities and differences
EN
The purpose of the paper is to carry out an identification analysis of military logistics and civil logistics as well as to determine similarities and differences. It characterises the nature of systemic approach in military logistics and civil logistics as well as analyses functional models of logistics systems of military organisations and industrial companies. It also presents the analysis of the features of logistics systems and a military organisation.
PL
Celem artykułu jest analiza identyfikacyjna systemów logistyki wojskowej i logistyki cywilnej oraz określenie różnic i podobieństw. Scharakteryzowano istotę podejścia systemowego w logistyce wojskowej i logistyce cywilnej. Przeprowadzono analizę modeli funkcjonalnych systemów logistycznych organizacji wojskowych i przedsiębiorstw przemysłowych. Przedstawiono analizę cech systemów logistycznych przedsiębiorstwa i organizacji wojskowej.
PL
Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken.
EN
Municipal waste is a special waste group that requires a specifically organized logistic system, which is managed from the level of a single municipality and coordinated in the entire region. The aim of the article is to present selected aspects describing the state of waste management in the Silesian Voivodeship, in particular information on the amount of waste generated and regional infrastructure enabling collection and processing as well as waste management. The article is complemented by information about the circular economy, which is a new look at the problem of waste utilization.
PL
Odpady komunalne stanowią szczególną grupę odpadów, która wymaga specyficznie zorganizowanego systemu logistycznego, który zarządzany jest z poziomu pojedynczej gminy i koordynowany w sakli całego województwa. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów opisujących stan gospodarki odpadami w województwie śląskim, a zwłaszcza informacje o ilości powstających odpadów oraz regionalną infrastrukturę umożliwiającą zbieranie i przetwarzanie oraz zagospodarowanie odpadów. Całość uzupełniają informacje dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, która stanowi nowe spojrzenie na problem wykorzystania odpadów.
EN
This is the second part of an article concerning allsafe products (first is available in TT 1/2018, pp. 71–86) – it focuses on the planning role in the supply chain and the mechanisms that need to be taken into account during the process of the road transportation. Furthermore, the paper presents the results of an investigation that relates to the proper functioning of the supply chain in the distribution of 12,000 [kg] of strawberries. A weighted average method was used in reference to an analysis of load securing based on the products of three producers with the aim of indicating the safest and most modern way to secure the load in a semi-trailer. Rules of proper load placement and restraint inside the semi-trailer are also addressed, together with a loading plan associated with the analysis of the technical parameters of a semi-trailer and load securing systems.
PL
W drugiej części prezentowanego opracowania (pierwsza dostępna jest w numerze TT 1/2018, s. 71–86) zwrócono uwagę na rolę prawidłowego przebiegu planistycznego łańcucha dostaw analizowanego ładunku w funkcjonowaniu nowoczesnego transportu drogowego. Przedstawiono mechanizmy, jakie muszą być uwzględnione przy organizacji takiego specjalnego przewozu towaru. Zaprezentowano efekty związane z prawidłowym przebiegiem łańcucha dostaw przewozu 12 000 [kg] truskawek. Zastosowano metodę wagową (średniej ważonej), analizując systemy zabezpieczenia ładunków trzech producentów i określając najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy sposób zabezpieczenia ładunku w nowoczesnej naczepie ciężarowej dla analizowanego ładunku. Opisano również zasady prawidłowego umieszczenia i zabezpieczenia ładunku na części przewozowej (towarowej) na naczepie drogowej oraz kompleksowy plan załadunku związany z analizą parametrów technicznych dla naczepy ciężarowej oraz systemów zabezpieczenia ładunków.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia problematyki wskaźnikowej oceny systemów logistycznych. W aspekcie tych działań w artykule zaprezentowano autorską metodę Audyt logistyczny 9A, które stanowi dopełnienie powszechnie stosowanych w praktyce narzędzi wskaźnikowej oceny przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze logistyki. Badania praktyczne opracowanej wskaźnikowej oceny systemów logistycznych wg metody Audyt logistyczny 9A przeprowadzono na przykładzie trzech firm działających w jednej branży, które wdrożyły w okresie trzech lat odmienne rozwiązania logistyczne. Wyniki badań przedstawiono w rozdziale przykład oceny systemu logistycznego.
EN
The present article constitutes an attempt to present the issues of an indicative assessment of logistics systems. In the aspect of these activities, the author’s tool: Logistics Audit 9A was presented in this article. It complements those indicative assessment tools of logistics enterprises that are commonly used in practice. Practical tests of the indicative assessment of logistics systems according to Logistics Audit 9A methodology were conducted on the example of three enterprises that function in one sector and which, over the period of three years, implemented different logistics solutions. The results of the study are presented in the chapter that includes an example of logistics system assessment.
PL
W ostatnich kilkunastu latach w SZ RP wprowadzono wiele zmian organizacyjnych wynikających z konieczności dostosowania potencjału wojsk do nowych uwarunkowań i wyzwań. Przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej (UE) wymagało wdrożenia nowych procedur kierowania i dowodzenia, a także spełnienia określonych standardów m.in. w zakresie szkolenia wojsk, ich potencjału bojowego i logistycznego z wykorzystaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego na bazie Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog) i Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG).
EN
Several organisational changes were made in the Polish Armed Forces during last years. These changes were due to the need of the armed forces potential adaptation for the new conditions and challenges. Poland’s accession to the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the European Union (EU) imposed the implementation of new command and control procedures. It was also crucial to fulfil particular standards, inter alia in the matter of training, troops’ combat potential and logistic potential in the frame of territorial logistic support system based on Logistic Regional Bases (LRB) and Garrison Logistic Units (GLU).
12
Content available remote Rola opakowań inteligentnych w systemach logistycznych
PL
Opakowanie to wyrób do przechowywania i prezentacji wszelkiego typu towarów. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest ochrona przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych. Aktualnie przedsiębiorstwa uczestniczące w systemach logistycznych (w szczególności z sektora spożywczego) wykorzystuję nowy rodzaj opakowań, które rozszerzają zakres ich funkcji. Inteligentne opakowania wchodzą w interakcje z przechowywanym towarem, co też podnosi ich użyteczność. Celem artykułu było przedstawienie roli inteligentnych opakowań w systemach logistycznych. Oprócz teoretycznego przeglądu wskazanej problematyki opracowano model wdrożeniowy opakowań inteligentnych w działalności logistycznej.
EN
Packaging is a product for the storage and presentation of all types of goods. Companies participating in logistics systems use a new type of packaging that extends the scope of their functions. Intelligent packaging interacts with the stored goods, which also increases their usability. The purpose of the article was to present the role of intelligent packaging in logistic systems. In addition to the theoretical review of the indicated issues, a smart packaging implementation model was developed in logistics activities.
PL
Dla instytucji odpowiedzialnych za poprawę efektywności logistyki cywilnej i wojskowej, sprawdzenie stopnia komplementarności systemów logistycznych w systemach gospodarczych i militarnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia technologii podwójnego zastosowania. W artykule dokonano oceny stopnia komplementarności systemów logistycznych w gospodarce narodowej i resorcie obrony narodowej. Przedstawiono różne kryteria ich podziału oraz pokazano podobieństwa i różnice głównie w ujęciu funkcjonalnym, przedmiotowym, instytucjonalnym, strukturalnym, fazowym i decyzyjnym.
EN
For institutions responsible for improving the efficiency of civil and military logistics, check-ing the degree of complementarity of logistic systems in economic and military systems is important from the point of view of dual-use technology. The article evaluates the degree of complementarity of logistic systems in the national economy and the Ministry of National Defense. Different criteria for their division are presented and similarities and differences are shown mainly in functional, objective, institutional, structural, phase and decision-making terms.
14
Content available remote Kierunki rozwoju logistyki w Polsce
PL
Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyka w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozprawy doktorskiej związanego z logistyką. W ocenie autora określenie kierunków rozwoju logistyki w Polsce i identyfikacja ich determinant można uznać za istotny cel badań. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano model ideograficzny jako podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny zjawisk, a w konsekwencji do sprecyzowania kierunków rozwoju logistyki w Polsce.
EN
The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dilemma of choosing the topic of the doctoral dissertation related to logistics. Thus, there is a problem situation that allowed to identify the scientific research problem: What are the directions of development of logistics in Poland? The same aim of the research was to determine the directions of development of logistics in Poland and to identify their determinants. The article presents the results of research obtained on the basis of a system approach to logistics, using the ideographic model as a basis for analyzing and evaluating phenomena, and, consequently, for specifying the directions of development of logistics in Poland.
15
Content available remote Kierunki rozwoju logistyki w Polsce
PL
Poszukiwanie kierunków rozwoju logistyki w środowisku polskich teoretyków i praktyków nie jest często podejmowanym tematem badań, a jest on istotny z punktu widzenia potrzeb badawczych młodych naukowców, szczególnie tych którzy podejmują studia doktoranckie i stają przed dylematem wyboru tematu rozprawy doktorskiej związanego z logistyką. W ocenie autora określenie kierunków rozwoju logistyki w Polsce i identyfikacja ich determinant można uznać za istotny cel badań. Artykuł przedstawia wyniki badań osiągnięte w oparciu o podejście systemowe do logistyki, przy czym wykorzystano model ideograficzny jako podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny zjawisk, a w konsekwencji do sprecyzowania kierunków rozwoju logistyki w Polsce.
EN
The search for directions of logistician's development in the environment of Polish theoreticians and practitioners is not often the subject of research, and it is important from the point of view of research needs of young scientists, especially those who undertake doctoral studies and face the dilemma of choosing the topic of the doctoral dissertation related to logistics. Thus, there is a problem situation that allowed to identify the scientific research problem: What are the directions of development of logistics in Poland? The same aim of the research was to determine the directions of development of logistics in Poland and to identify their determinants. The article presents the results of research obtained on the basis of a system approach to logistics, using the ideographic model as a basis for analyzing and evaluating phenomena, and, consequently, for specifying the directions of development of logistics in Poland.
PL
W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym szczególny nacisk kładziony jest na rozwój systemów wspomagających zarządzanie. Jednym z takich rozwiązań, o którym traktuje niniejsza praca jest wykorzystanie rozwiązania Internet of Things w usprawnianiu funkcjonowania systemów logistycznych w zarządzaniu kryzysowym. Rozważany jest ten aspekt w odniesieniu do szerszej perspektywy, jaką są systemy zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie to posiada zarówno wady, jak i zalety, które są także przedmiotem dyskusji w tym artykule.
EN
In today's information society, emphasis is placed on the development of management support systems. One of the solutions that this study is about is the usage of the Internet of Things in improving the functioning of logistics systems in crisis management. This aspect has been considered in relation to the wider perspective of crisis systems management. This solution has advantages and disadvantages that are also included in this study.
17
Content available remote Ekonomiczny wymiar współczesnych opakowań
PL
W ostatnich latach diametralnie wzrosło nie tylko znaczenie opakowań w systemach i procesach logistycznych, ale opakowania stały się wiedzą, technologią i sztuką przemieszczania towarów i ich sprzedaży. Mają na celu nie tylko ochronę produktu przed otoczeniem oraz otoczenie przed zawartością opakowania, ale również wszechstronne poinformowanie i nie tylko użytkownika o jego zawartości. Nie bez znaczenia w zakresie planowania, wyboru surowca i samej produkcji opakowania, stał się czynnik ekonomiczny i ekologiczny, które to czynniki będą odgrywały coraz to większa rolę. Wraz ze wzrostem znaczenia handlu samoobsługowego i internetowego opakowanie produktu stanowi istotny element z punktu widzenia marketingu mix. Stanowi reklamę produktu i ma na celu w sposób bezpośredni zachęcać do jego zakupu. Istnieje bardzo wiele determinant wpływających na dobór optymalnego rodzaju opakowania. Te podstawowe determinanty zostały przedstawione i opisane w prezentowanym artykule. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim właściwości produktu, docelową grupę odbiorców, masowość produkcji czy też wyniki przeprowadzonych badań rynkowych. Dobór odpowiedniego opakowania, spełniającego szereg funkcji nie tylko logistycznych szczególnie dla przedsiębiorcy ma na celu maksymalizację jego przychodów ze sprzedaży. Bywa też i tak, że podniesienie finalnej ceny produktu poprzez szlachetność opakowania zwiększa jego sprzedaż. Dlatego też ekonomiczne postrzeganie współczesnych opakowań ma swoją szczególną wielowymiarowość.
EN
Through the last few years has immediately grown up the meaning of the packaging in the logistical systems. They must protect not only products from the enviroment and the enviroment from themselves or inform their users about their content. With the development of self – service retail and e-commerce, packages of products have become very important part of the marketing-mix. Packages are the advertisments of products. Their aim is to encourage customers to purchase. There are many reasons which have big influence on the choice of the optimum kind of package. The most popular of them are properties of products, target group or results of market’s research results. Selection of suitable package is used to maximize revenue even if the price must be on the higher level.
PL
Artykuł dotyczy problematyki efektywności realizacji zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych. Autor identyfikuje zasady funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz zadania podsystemu technicznego w wojskowym systemie logistycznym. Zwraca również uwagę na wojskowy wymiar efektywności logistycznej oraz determinanty mające wpływ na efektywność realizacji zadań.
EN
The article deals with the problem of the effectiveness of task implementation in the technical subsystem of the military logistic system within the territorial system of logistic support of military units. The author identifies the principles of functioning of the territorial logistics support system of forces and the tasks of the technical subsystem in the military logistic system. It also draws attention to the military dimension of logistic effectiveness and determinants affecting the efficiency of task implementation.
EN
This research analyses the competitive advantages of road and rail transport through the example of Ukraine transportation market. Spheres of efficient usage of rail and road transport while transporting perishable goods have been studied. The key factors influencing the mode choice, as well as the kinds of cargo that depend on the mode choice have been determined with the help of revealed preference data. A mathematical model of mode choice has been offered. The criterion of the effectiveness of this model is the economical profit of the logistics system ‘shipper – carrier – receiver’. The advantage of using the suggested model is the possibility of calculating invisible costs while evaluating alternative transport mode, including funds immobilization and cargo loss. The tools in the study are the methods of system analysis, mathematical modelling, regression analysis and expert evaluations. The acquired results can be used while justifying the mode choice and determining the spheres of efficient usage of various modes of transport. It has been determined that the factor for using the rail is the distance longer than 600 km, as the economical profit of the logistics system is higher in this case. At the same time, with distances shorter than 600 km, road transportation is a better choice.
EN
The task of increasing efficiency and quality of public transport has gotten special acuteness for large cities of Russia in connection with expansion of service by commercial carriers. There have no works done on the city of Omsk, where the transport system has its own characteristics. In this paper, characteristics of Omsk urban public transport are researched. The scheme that clearly demonstrates what factors have a negative impact on the development and functioning of the Omsk passenger transport system is developed. The measures that improve the efficiency of the passenger transportation system and provide an opportunity to advance the implementation of logistics principles are proposed. The activities took into account the experience of reforming the public transport system in other cities, the characteristics of the Omsk city system and a view to engagement of other scientists in this field of science.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.