Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weave
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój materiałów w oceanotechnice otwiera nowe możliwości w budowie jachtów. Poniższy artykuł porusza kwestie wplatania nowoczesnych lin typu HMPE (ang. high-modulus polyethylene) w konstrukcje takielunku jachtu, a dokładniej w część olinowania ruchomego. Dzięki specjalnej konstrukcji liny bez oplotu zbudowanej z 12 splotek utworzonej przez ich przeplatanie, możliwe jest konstruowanie drobnych elementów nośnych, takich jak miękkie oczka, zawiesia bezkońcowe i pojedyncze lub miękkie szekle zaledwie w kilka minut. Celem pracy jest sprawdzenie nośności poszczególnych technik plecenia w statycznej próbie rozciągania. Przebadano trzy grupy splotów, porównano ich wyniki pod względem wytrzymałościowym i statystycznym. Po analizie rezultatów wyznaczono najbardziej niezawodne techniki sporządzania węzłów i splotów na linie wyprodukowanej przez firmę Lancelin, model PURE DYNEEMA Racing Braid o średnicy 5 mm.
EN
The development of materials in ocean engineering opens new possibilities in the field of yachts construction. The following article discusses the issue of placing modern high-modulus polyethylene (HMPE) ropes in the construction of the rigging of the yacht, and more specifically in the part of running rigging. Thanks to the special no cover construction of the 12 strands rope, created by their interlacing, it is possible to construct small load-bearing elements such as loops, slings or soft shackles in just a few minutes. The purpose of my work is to check the carrying capacity of individual plaiting techniques in a static tensile test. Three groups of spliced elements were tested, their results were compared in terms of strength and statistics. After analyzing the results, the most reliable techniques for making knots and splices on a rope manufactured by Lancelin, the PURE DYNEEMA Racing Braid model with a diameter of 5 mm, were determined.
EN
The influence of weave on woven fabric tear strength is analysed in this paper. Brierlay’s factor Fm, Milašius’ factor P and P’ and modification ofparameter P made by the authors (P’weft) were used in the investigations presented. Woven fabrics of 100 % viscose multifilament yarn manufactured from the same yarns and with the same density but with seven different weaves (plain weave, weft rib 2/2, warp rib 2/2, twill 2/2, twill 3/1, basket weave 2/2 and 4 healds sateen) were used for the investigations. It was stated that the well-known weave parameters of Brierley Fm and Milašius P and P’ cannot be used for the prediction of the tear strength of all kinds of weaves without any limitations. All parameters presented can be used for the strength prediction of a weave when they are divided into two groups – a rib-based group andtwill-based group. Prediction of the tear strength for rib-based weaves in the weft has to be carried out usingparameter P’weft , where the influence of parameters P1 and P is varied.
PL
W artykule omówiono wpływ splotu na wytrzymałość na rozdarcie tkanin. W przedstawionych badaniach wykorzystano współczynnik FmBrierlay’a, współczynnik P i P’ Milašius’a oraz modyfikację parametru P dokonaną przez autorów (P'weft). Do badań zostały wykorzystane tkaniny z przędzy wielowłókienkowej 100% wiskozowej, wytworzone z tej samej przędzy i o tej samej gęstości, ale różnymi splotami. Stwierdzono, że znane parametry splotu Brierley’a Fm i Milašius’a P i P' nie mogą być wykorzystywane bez ograniczeń do przewidywania siły rozrywania wszelkiego rodzaju splotów. Poszczególne parametry mogą być wykorzystane do prognozowania siły splotu w stosunku do konkretnych rodzajów splotów.
EN
Drape is a very important utility parameter of fabrics, especially applied in clothing. It influences the aesthetic effect of clothing, in particular its fitting to the user’s body. Fabric draping is the result of interaction between gravitation and various fabric characteristics. In the work presented, cotton woven fabrics of different structure were measured in the range of their drapeability. The fabrics differed from each other in the range of their weave and linear density of weft yarn. Measurement of the fabrics was made by means of a fabric drape tester. Results of the measurement were analysed in the aspect of the relationships between the drape of the fabrics and their parameters, such as the kind of weft yarn, weave, weft density and stiffness. Results confirmed that for the group of fabrics investigated, their stiffness is the most significant property influencing the drapeability of fabrics. Additionally different weaves result in different values of the drape coefficient and shape factor.
PL
Układalność jest bardzo ważnym parametrem użytkowym tkanin, zwłaszcza stosowanych w odzieży. Wpływa ona na walory estetyczne odzieży, w szczególności jej dopasowanie do sylwetki użytkownika. Układalność tkanin jest efektem wzajemnego oddziaływania sztywności zginania i masy powierzchniowej. W artykule przedstawiono badania układalności tkanin o zróżnicowanej strukturze, wynikającej z zastosowania różnych splotów oraz masy liniowej przędzy wątkowej. Wyniki przeanalizowano pod kątem zależności pomiędzy układalnością tkanin, a ich parametrami strukturalnymi, takimi jak: masa powierzchniowa, splot, grubość i liczność wątku.
4
EN
In the literature analyzed there are no interdisciplinary researches that could combine both ethnographic and technological investigations of Lithuanian folk home textiles. Therefore, the goal of this article is to make a complex investigation of Lithuanian ethnographic home textiles analyzing its patterns, weaves, colour repeats and weave symmetry groups. 849 multipurpose ethnographic home textile fabrics (bedspreads, pillow-slips, slip-covers, towels, tablecloths, pieces of different purposes, curtains, bed sheets) from 5 Lithuanian museums were analyzed. In Lithuanian ethnographic home textiles six different types of patterns were distinguished, of which fancy, motley, checked and plane fabrics were the most popular. In the home textiles analyzed there were found 22 different types of weaves. Checked twill, plane and overshot four-harness weaves were the most popular. While analyzing symmetry groups of colour repeats and weaves according to classical principles of ornamentation, six symmetry groups were distinguished. Although patterns and weaves have the same symmetry groups, their distribution is different in both cases.
PL
W analizowanej literaturze nie stwierdzono interdyscyplinarnych badań, które łączyłyby aspekty etnograficzne i technologiczne dotyczące litewskich tekstyliów ludowych. Celem badań była kompleksowa analiza tych zagadnień. Badano wzory, kolory, sploty. Przebadano 849 próbek tkanin (bielizna pościelowa, ręczniki, obrusy, zasłony itp.) pochodzących z 5 litewskich muzeów. Stwierdzono istnienie 6 różnych typów wzorów najbardziej popularnych. Z domowych wyrobów tekstylnych wyróżniono 22 typy splotów. Najbardziej popularne sploty to sploty skośne, lniany, z górnym wątkiem oraz cztero–nicielnicowe.
5
Content available remote Effect of Weave Structure on Thermo-Physiological Properties of Cotton Fabrics
EN
This paper aims to investigate the relationship between fabric weave structure and its comfort properties. The two basic weave structures and four derivatives for each selected weave structure were studied. Comfort properties, porosity, air permeability and thermal resistance of all the fabric samples were determined. In our research the 1/1 plain weave structure showed the highest thermal resistance making it suitable for cold climatic conditions. The 2/2 matt weave depicted the lowest thermal resistance which makes it appropriate for hot climatic conditions.
EN
The mechanical properties of SSB (Sheet Support Binder) forming fabrics depend on their structural solutions. A particular problem of the structures formed is their lower strength in the binder area. Analysed were binders for three types of multilayer fabrics with the same yarn composition but with different yarn densities and weaves. The test was performed on a Zwick dynamometer supported by TextXpert V.11.0 software. Based on the results obtained force-elongation relations were formed, the creep limits of the binder defined, and rheological models developed that can be used to simulate the behaviour of SSB forming fabrics in the binder area during the operation.
PL
Mechaniczne właściwości tkanin stosowanych w maszynach papierniczych zależą od ukształtowania ich strukturalnych właściwości. Szczególnym problemem strukturalnym jest niższa wytrzymałość w rejonie łączenia. W pracy analizowano trzy typy wielowarstwowych tkanin o tej samej kompozycji nitek ale z różnymi masami liniowymi przędzy i różnymi splotami. Testy prowadzono za pomocą dynamometrycznej maszyny Zwick a do opracowania wyników wykorzystano specjalny program komputerowy. Na podstawie otrzymanych wyników kształtowano odpowiednie wyniki siła-wydłużenie, oceniano limity pełzania i opracowano modele reologiczne, które mogą być stosowane do symulacji zachowania się tkanin podczas pracy.
7
Content available remote Prediction of woven fabric properties using software ProTkaTex
EN
Fabric properties and fabric structure prediction are important in each industry domain. Generally all professional CAD packages for woven textiles system will be able to achieve basic fabric simulation and production output. A good CAD system should enable you to create design (dobby and jacquard woven fabric) ideas quickly and easily to enhance the way you work. The differences among competing systems fall mainly into the following categories: ease of use; speed of operation; flexibility of operation; advanced features; technical support; and ongoing software development. Computer simulation or prediction is oriented on standard woven fabrics, technical textiles, and composites. This article focuses on the presentation of software ProTkaTex and its use in the prediction of woven fabric properties. The software implements a generalized description of the internal structure of woven fabric on the unit cell level, integrated with mathematical models of the fabric relaxed state. User can calculate selected mechanical and end-use properties of dobby and jacquard woven fabric as well as can evaluate fabric behavior before real weaving. The major challenge is to develop software that industry will use in design centers for creation and development of new fabric structures for technical as well as clothing application.
EN
This paper focuses on the evaluation of thread interlacing and its influence on some of the end-use properties of woven fabric, especially its influence fabric thickness and roughness. Weaves and their interlacing structural models, different thread positions in the fabric, and thread compression in thread interlacing are important not only for final design but for final fabric properties. From the weave viewpoint, it is necessary to distinguish the specific interlacing in the longitudinal and in the transverse section as well as the dimension and design of the binding repeat.
9
Content available remote Influence of Weave and Weft Characteristics on Tensile Properties of Fabrics
EN
The breaking strength and elongation at break of a fabric firstly depend on the breaking strength and elongation at break in the testing direction of the used yarn. In our research not only the influence of the weft characteristics and weave on the breaking strength and elongation of woven fabrics was analysed, but also a particular study was devoted to the influence of threads, which were perpendicular to the testing direction. In the first part of our research, the breaking force and elongation of threads at different clamping lengths and extension rates before and after the weaving process were measured. In the second part ,the breaking force and elongation at break and stress-strain curves of woven fabrics were analysed. In order to examine the influence of the weft, fabrics of plain weave with different characteristics of the weft were prepared. Furthermore, different weaves were designed: one group with single weft threads and another with doubled (twisted) weft threads. The results of measurements of the yarn showed only a minimal influence of measuring conditions, but according to the expectations, the important influence of the weaving process on the tensile properties of yarns was also noted. The results of the measurements of the fabric highlighted that not only the raw material, but also the mechanical properties of the perpendicular thread system influence the tensile properties of fabrics in the direction analysed. In comparison with single threads, the use of doubled threads in the weft caused a general improvement in the breaking force and elongation at break by stretching tests in the warp direction.
PL
Wytrzymałość tkaniny na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu zależą przede wszystkim od tych samych parametrów przędzy w kierunku testowania, ale badano nie tylko wpływ wątku i splotu na siłę zrywającą i wydłużenie tkaniny, ale również wpływowi nitek, umieszczonych prostopadle do kierunku testowania. W pierwszej części badań mierzono siłę zrywającą i wydłużenie nitek przy różnych długościach zamocowania i szybkościach rozciągania przed i po procesie tkania. W drugiej części badań analizowano siłę zrywającą i wydłużenie oraz charakterystyki naprężenie-wydłużenie tkanin. Do badań przygotowano tkaniny o splocie płóciennym z wątkiem o różnej charakterystyce oraz tkaniny o różnym splocie z pojedynczymi i podwójnymi wątkami. Wyniki pomiarów wykazały tylko minimalny wpływ warunków pomiaru na właściwości wytrzymałościowe przędz, ale zgodnie z przewidywaniami istotny wpływ warunków tkania. Wykazano, że istnieje nie tylko wpływ surowca, ale również właściwości mechanicznych nitek usytuowanych prostopadle do kierunku testów.
10
Content available remote Influence of Fabric Pattern on the Abrasion Resistance Property of Woven Fabrics
EN
In this experimental study, the abrasion resistance properties of woven fabrics were investigated as a function of weave type. Seven woven fabrics with different weave derivatives were woven with 100% cotton and 20 Tex (Ne 30/1) combed ring spun yarn for this investigation. These fabrics were tested with a Martindale Abrasion Tester to determine the abrasion resistance property. The abrasion resistance of the fabrics was evaluated according to their mass loss ratio after 4 different cycles (5,000, 7,500, 10,000, 15,000) of the Martindale Abrasion testing device. According to data obtained from the test results of sample weave patterns, we observed that the weave pattern has a significant effect on the abrasion resistance property of woven fabrics (P < 0.01). Furthermore, it was also noted that the number of rubbing cycles has a significant effect on the abrasion resistance property of woven fabrics (P < 0.01). Tukey test results showed that weave types with a high number of floats and low number of interlacings decrease the abrasion resistance property (P < 0.05).
PL
W pracy badano odporność na ścieranie tkanin, jako cechę zależną od rodzaju splotu. Analizowano siedem tkanin (100% bawełna, 20 tex) o różnym splocie. W celu określenia odporności na ścieranie tkaniny zbadano przy użyciu aparatu Martindale’a. Odporność na ścieranie tkanin oceniono na podstawie współczynnika ubytku masy po różnej ilości cykli tarcia (5.000, 7.500, 10.000, 15.000) na aparacie Martindale’a. Na podstawie uzyskanych wyników można zaobserwować, że typ splotu oraz ilość cykli tarcia mają znaczący wpływ na odporność na ścieranie tkaniny (P < 0,01). Wyniki testów pokazują, że typy splotów o długich odcinkach wątku nieprzeplatanych oraz małej liczbie przepleceń obniża odporność na ścieranie (P < 0,05).
EN
This paper reports the influence of the weave and the method of stitching on the mechanical properties of double woven fabrics. Double fabrics have a more complex construction, which is altered not only by type of weave, yarn fineness, and thread density in comparison with single fabrics, but also by the method of stitching. The main goal of our research was to find out if the type of weave and method of stitching have a statistically important effect on selected mechanical properties of woven double fabrics, such as breaking strength, breaking elongation, tearing strength, wrinkle recovery and fabric stiffness, in order to extend the knowledge of double fabric construction. The testing samples were made from 100% cotton fabrics.
12
EN
This article presents the results of research into the propagation velocity of a tension wave in a woven fabric with dependence on the parameters of its structure, such as the weave and the density of weft insertion. The investigation carried out allowed the selection of woven fabric structures which are characterised by the highest velocity of propagation of a tension wave. This velocity has decisive importance in the case of woven fabrics used as anti-impact barriers in bulletproof vests. Methods of investigation used in this work are presented, as well as a discussion of the results obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości propagacji fali napięciowej w tkaninach w zależności od parametrów ich struktury, którymi były splot tkaniny oraz gęstość wątkowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie struktur tkanin, charakteryzujących się największą prędkością rozchodzenia się fali napięciowej. Ma to decydujące znaczenie w przypadku tkanin używanych jako bariery przeciwuderzeniowe w kamizelkach kuloodpornych. Przedstawiono również metodę badawczą oraz dyskusję wyników badań.
EN
Textiles which have direct contact with the skin should have appropriate biophysical properties. There are especially high requirements of textiles used by hospitalised patients, who remain in bed in a prone position for a long time. The paper will present the results of the analysis connected with designing sheet fabrics with biophysical properties aimed at creating an appropriate surrounding for the patient’s body. In the textile selection the following elements will be analysed: composition (hydrophilic fibres - cotton; hydrophobic fibres - polypropylene fibres and their spatial distribution), the product’s weave and construction (embossed fabrics and satin fabrics). The paper will present the following results of laboratory research examining hygienic comfort under the following categories: vapour permeability, air permeability and water absorption. The paper will also present the results of their assessment when confronted with the results of the application research carried out in hospitals. The application research was carried out at the Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Barlicki Clinic of the Medical Academy of Łódź and at the Department of Rehabilitation, Łask Hospital.
PL
Tekstylia mające bezpośredni kontakt ze skórą powinny posiadać odpowiednie właściwości biofizyczne. Szczególnie wysokie wymagania są stawiane tekstyliom wykorzystywanym przez chorych hospitalizowanych, przebywających przez długi czas w pozycji leżącej. Artykuł prezentuje wyniki badań, związane z projektowaniem tkanin prześcieradłowych o podwyższonych właściwościach biofizycznych z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu wokół ciała pacjenta, jako elementów skojarzonej profilaktyki odleżynowej, w połączeniu z materacami pneumatycznymi przeciwodleżynowymi pierwszej i drugiej generacji. Przedstawiona została analiza związana z doborem odpowiednich rodzajów włókien: hydrofilowych (bawełna) i hydrofobowych (włókna polipropylenowe) oraz ich przestrzennym rozkładem w konstrukcjach tkanin: atłasu oraz gofry tkackiej. Zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych w zakresie takich wskaźników jak: przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, wodochłonność. Zamieszczono także wyniki oceny tkanin, które zostały skonfrontowane z rezultatami badań użytkowych. Badania użytkowe przeprowadzono w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi (Szpital im N. Barlickiego) oraz na Oddziale Rehabilitacji SP ZOZ w Łasku.
14
Content available remote Changes in Fabric Handle Resulting from Different Fabric Finishing
EN
A method of calculating the general handle factor (GHF) of a woven fabric was developed on the basis of mechanical parameters determined at small stresses with the use of an Instron tension-tester. The influence was estimated of such factors as the kind of finishing, raw material, weft density, and weave of the fabric on the value of the general handle factor (GHF) as calculated according to the proposed procedure. From the analysis of tests, it results that raw woven fabrics are characterised by the lowest value of GHF factor, whereas woven fabrics with elastomeric finishing have the highest GHF factor value; this is in accordance with the assumption accepted in the planning phase of the experiments. When considering the type of weave, fabrics with twill and combined weave are characterised by the best handle, whereas those with a plain weave by the worst. The highest values of the GHF factor were obtained for fabrics with the lowest weft density.
PL
Opracowano metodę obliczania generalnego wskaźnika chwytu (GWCH) tkaniny w oparciu o badanie jej parametrów mechanicznych przy małych naprężeniach za pomocą zrywarki typu Instron. Oceniono wpływ: rodzaju wykończenia, surowca, gęstości i splotu wątku na wartość GWCH, obliczonego w oparciu o zaproponowaną procedurę. Stwierdzono. że tkaniny surowe charakteryzują się najniższą wartością wskaźnika GWCH, podczas gdy tkaniny z wykończeniem elastomerowym -najwyższą, co jest zgodne z założeniami przyjętymi w fazie planowania eksperymentu. Biorąc pod uwagę splot tkanin, najlepszym chwytem charakteryzują się tkaniny o splocie kanwowym, natomiast najgorszym - o splocie płóciennym. Najwyższą wartość GWCH uzyskano dla tkanin o najmniejszej gęstości wątku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.