Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwasowanie matrycowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem zabiegów kwasowania wykonywanych w formacjach węglanowych jest zmniejszenie współczynnika „skin" dzięki wytworzeniu kanałów o dużej przepuszczalności, zwanych otworami robaczkowymi. Na ich formowanie znaczący wpływ ma szybkość reakcji cieczy kwasującej ze skałą w warunkach złożowych. W wielu przypadkach ze względu na wysoką temperaturę złoża zachodzi konieczność spowolnienia tej reakcji. W artykule przedstawiono metody stosowane w celu opóźnienia tej reakcji i zapewnienia głębszej penetracji kwasu w formację przed jego wyczerpaniem. Zaprezentowano również ciecz technologiczną - emulsję typu kwas w ropie opracowaną w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu - PIB, która została z powodzeniem zastosowana na krajowym złożu węglanowym.
EN
Matrix acidizing treatments are performed in carbonate formation in order to reduce „skin" by creation conductive channels called wormholes. Reaction rate of acidizing liquid and rock has a significant impact on their creation. In many cases it is necessary to slow down the reaction due to the high temperature of the reservoir. This paper presents the Ssang Yong methods used to slow down this reaction and allows the acid to penetrate deeper into the formation before spending. This paper presents the internal phase emulsion with crude oil developed at the Department of Production Stimulation by the Oil and Gas Institute - National Research Institute, which had been successfully applied in our national carbonate reservoir.
PL
Celem artykułu jest zasygnalizowanie możliwości badania kanalików robaczkowych - generowanych przez kwas na naturalnych próbkach skał - metodą mikrotomografii rentgenowskiej. Możliwości te zaprezentowano na przykładzie dwóch próbek rdzeni wiertniczych, reprezentujących skały węglanowe. Wykonane badania micro-CT pozwoliły na przeprowadzenie szeregu obserwacji w zakresie efektywności i niejednorodności działania kwasu; w szczególności na trójwymiarowych obrazach przedstawionych w postaci filmów. Wyjątkową cechą niniejszej publikacji jest fakt, iż tego rodzaju wyniki prezentowane są po raz pierwszy w kraju.
EN
This paper shows possibilities of applying X-ray computed microtomography in researching wormholes generated in natural rock cores by acidizing process. Tests were performed on two carbonate rock cores. Micro-CT researches led to analyze 3D images of pore structure and obtain information regarding acidizing efficiency. Remarkable is that such results are being presented for the first time in Poland.
3
Content available remote Ocena efektywności kwasowania matrycowego formacji węglanowych
PL
Podczas kwasowania matrycowego formacji węglanowych płyn kwasujący rozpuszcza skałę w sposób niejednorodny, tworząc kanały o dużej przepuszczalności – zwane otworami robaczkowymi. Zjawisko ich formowania ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tego typu zabiegów i zależy od szybkości tłoczenia kwasu, kinetyki reakcji kwas-skała oraz filtracji płynu z otworów robaczkowych. W niniejszym artykule scharakteryzowano podstawowe typy struktur rozpuszczanych przez kwas w formacjach węglanowych. Przedstawiono również badania laboratoryjne mające na celu ocenę efektywności cieczy kwasujących dla danych warunków złożowych, w oparciu przede wszystkim o analizę struktury otworów robaczkowych.
EN
During matrix acidizing in carbonate formations acidizing fluid dissolutes rock in non-uniform manner creating highly permeable channels, known as wormholes. Wormholing phenomenon has crucial impact on success of matrix acidizing and depends on following factors: acid injection rate, acid/rock reaction kinetics and fluid loss from wormholes. In this paper are described the major type of structures, which are dissolved by acid in carbonate formations. Author also presents laboratory study which were performed to evaluate acidizing liquids effectiveness for given reservoir conditions, mainly based on wormhole structure analysis.
4
Content available Rozwój metod stymulacji złóż węglowodorów
PL
Ostatnie kilkanaście lat to okres dynamicznego rozwoju metod i technologii stymulacyjnych. Rozpoczął się on od momentu zakupu nowoczesnego sprzętu zabiegowego oraz nowoczesnego wyposażenia laboratorium zajmującego się problemami stymulacji wydobycia. Te zmiany pozwoliły na wprowadzanie do powszechnego zastosowania nowatorskich technologii intensyfikacyjnych. Dotyczyły one głównie dwóch obszarów. Pierwszy z nich to zmiana technologii w zabiegach hydraulicznego szczelinowania. W okresie kilkunastu lat wdrożono do stosowania nowoczesne ciecze technologiczne do szczelinowania oraz nowe materiały podsadzkowe w celu zwiększenia efektywności zabiegów. Drugi obszar doskonalenia technologii intensyfikacyjnych to zabiegi szczelinowania kwasem i kwasowania matrycowego. W tej dziedzinie przygotowano i wdrożono do stosowania technologie wieloetapowego kwasowania złóż, wykorzystania żeli i emulsji kwasowych do szczelinowania kwasem i kwasowania matrycowego. Wszystkie wspomniane technologie są stosowane obecnie w pracach intensyfikacyjnych wykonywanych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju i zagranicą.
EN
Last decade it is period of dynamic development of stimulation methods and technologies. The first stage of this was purchase of new stimulation service and stimulation laboratory equipment. It allows to introduce new technologies for industry use. The new technologies was prepared for two types of stimulation acivities. The first on is hydraulic fracturing. New kind of stimulation fluids and new proppants were prepared to increase treatment efficiency. The second area of activities is development of novel acid fracturing and matrix acidizing methods. New technologies of gelled and emulsified acid were prepared for industry use. All prepared technologies are used for stimulation treatment of oil and gas wells in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono poszczególne etapy badań laboratoryjnych mające na celu opracowanie zabiegów stymulacji wydobycia przy pomocy roztworów kwasów. Opisano przygotowanie technologii kwasowania matrycowego dla odwiertów W i N, oraz szczelinowania kwasem dla odwiertu R.
EN
The paper presents individual stages of laboratory researches, intended to develop stimulation operations to mine using acid solutions. Preparation of matrix-type acid treatment of W and N bore-holes and "fissuring" the R bore-hole with acid process, are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.