Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z problemów analiz ilości związków biogennych w wodach powierzchniowych w Polsce jest niewielka ilość danych monitoringowych pochodzących głównie z Państwowego Monitoringu Środowiska, w którym częstotliwość wykonywania badań jest ciągle zbyt mała, aby można było uchwycić zmienność stężenia tych pierwiastków na przestrzeni czasu, a tym samym określić reprezentatywną ilość azotu ogólnego i fosforu ogólnego w wybranym profilu. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, jaki przeprowadzono w 2014 r. w jednym z profili poprzecznych rzeki Słupi - pobierano na nim próby wody w stałych odstępach czasu przez trzy doby, a następnie oznaczono w nich stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Eksperyment ten miał na celu analizę czasową i przestrzenną rozkładu stężeń biogenów w profilu poprzecznym rzeki i tym samym odpowiedź na pytanie czy dotychczasowe dane dotyczące stężenia biogenów mogą być użyteczne do kalibracji środowiskowych modeli matematycznych i jaki ewentualny błąd wyników modelowania wynikający z rozrzutu wyników należy założyć.
EN
One of the problems encountered during analyses of biogenic compounds in surface waters in Poland is scarce amount of monitoring data, originating mainly from the State Environmental Monitoring, where the frequency of research is still too Iow in order to grasp the variability of concentration of those elements in time and thus determine the representative quantity of total nitrogen and phosphorus in a selected profile. The artide presents the results of an experiment carried out in 2014 in one of the Słupia River transversal profiles- it consisted in collecting samples of water in fixed time intervals for three days and then determine the concentration of total nitrogen and total phosphorus. The goal of the experiment was to analyse the time and spatial distribution of biogenes in the river transversal profile and thus answer the question whether the hitherto data on concentration of biogenes may be useful in calibration of environmental mathematical models and what possible error in the modelling results, resulting from the results spread, should be assumed.
EN
The paper presents a mathematical description of a module to determine the river absorption capacity (RAC), which is an extension of the Macromodel DNS/SWAT developed in IMGW-PIB. The balance equations of pollution loads are presented, as well as the mathematical description of the retention of pollutants, taking into account concentrations and loads of pollutants in selected river profiles. The developed mathematical module mRAC was tested in the Warta catchment between river calculation profiles Nowa Wieś Podgórna and Oborniki for total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP).
EN
This article shows the results of analyses conducted of the seasonal variability of nitrogen concentrations and loads, depending on plants growing season, this doesn’t seem to work, consider changing to something like ‘dependent upon the stage of the plant growing season,’ if that is what you mean as well as river flow and the precipitation levels in the basins of Middle Warta, Reda and Rega. The Macromodel DNS/SWAT, implemented for three basins, has been calibrated in calculations profiles of three river basins this is vague and unclear, the repetition of ‘three (river) basins’ is particularly confusing. The analysis confirmed the significant impact of cover crops on the retention of water and nutrients. The phenomenon of periodic decreases and stabilisation of nitrogen concentrations and loads in the surface waters flowing through the profiles of the enclosing water body was observed and analysed. The flattening phenomenon analysis of the phenomenon to me, the repetition of ‘phenomenon’ is confusing, you could clarify this by defining the second use of ‘phenomenon’ by, for example, inserting ‘of these decreases and stabilisation’ here can be used to assess the state of the ecosystem in the basin area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz sezonowej zmienności azotu ogólnego w zależności od sezonu wegetacyjnego, a także przepływu rzeki i wielkości opadów występujących na zlewni środkowej Warty, Redy i Regi. Do tego celu został wykorzystany Makromodel DNS/SWAT, który został skalibrowany dla profili ujściowych wybranych zlewni. Przeprowadzona analiza potwierdziła znaczący wpływ roślin okrywowych na retencję wody i składników odżywczych. Zaobserwowano okresowe zmniejszanie się stężenia azotu w powierzchniowych wodach płynących. Zaobserwowane zjawisko może zostać wykorzystane do oceny stanu ekosystemu w obszarze dorzecza, a także umożliwia ocenę rzeczywistego wpływu zarządzania zlewnią na cykl azotu.
EN
Water eutrophication still causes many environmental and social problems, and so better quantification of the amount of nutrient loads discharged into surface waters is required. The basis for eutrophication analysis is data gathered in the frame of State Environmental Monitoring (SEM). In Poland, these measurements are carried out at the frequency of 6-12 times per year and serve as the basis for calculating the amount of nutrient input discharged to the sea. This article presents the results of the analysis of the representativeness of one measurement make two-hourly per day of the variability of total nutrient concentrations. For this purpose three cycles of field studies were carried out in accordance with plant growing season. The measurements were taken in November 2013, February 2014, and June 2014 in the Słupia River, at the site where it flows through the village of Charnowo (river profile). The analysis showed a significant change in the amount of total nutrient concentration during the day (up to 60% for total nitrogen and total phosphorus). This trend was maintained regardless of the stage of plant growth. Therefore, both the date for water sample collection and the time the measurement was taken become important for the subsequent evaluation of nutrient loads discharged into the sea. It is reasonable to assess the level of nutrient loads discharged into the sea not on the basis of a single measurement but based on the continuous registration of nutrients – this allows us to assign a daily average. It is also important from the point of view of the calibration of mathematical models, which are now an essential tool for analysing and forecasting environmental changes, and for which access to detailed data is very important.
EN
On Earth water is an irreplaceable asset, and an estimate of its resource capacity is necessary. The improper selection of indicators of water resources can lead to the underestimation or overestimation of the actual resources present. Incorrect assessments of water resources contribute to the improper completion of necessary water management tasks, thereby failing to satisfy the needs of different water users such as industry, agriculture and forestry, inland water navigation, tourism and recreation and the general population for the purposes of municipal water use. This article discusses the advantages of utilizing Earth Observation technology for estimating water resources in Poland. Despite the large amount of water on Earth, decades of wrongly pursued water management have led to a critical point in maintaining this valuable resource. According to actual estimations, there are enough fresh water resources in the world; the problem is the uneven distribution and pollution of these resources, especially in the case of surface water. Currently, Poland, in comparison with other European countries, is classified as a country with very little water resources. It is important, however, that a thorough evaluation using the latest measurement technologies is conducted, particularly for groundwater resources in deep layers of the lithosphere. The proper assessment of water resources requires knowledge of the hydrogeological conditions within each of the catchments of the analyzed area. International data sets are mostly incomplete and heterogeneous, which makes the comparison of data of several years difficult and often leads to mistakes. While analyzing Polish water resources several factors should be taken into account, including: the amount of rainfall, the amount of water in rivers, lakes and groundwater, and the above-mentioned factors affecting the measurement of the amount of disposable water resources. This article is an introduction to the broader analysis of water resources in Poland and an exploration of the issue from a different perspective.
PL
W artykule omówiono problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Polsce azotem pochodzenia rolniczego. Analizując ilości zanieczyszczeń niesionych przez rzeki i odprowadzanych do Bałtyku, należy brać pod uwagę nie tylko stężenia tych związków, ale również ładunki, ponieważ dają one przestrzenny obraz zmienności badanych zanieczyszczeń i umożliwiają obliczenie dodatkowego istotnego parametru, jakim jest chłonność rzeki. Jednym z problemów analizy zanieczyszczenia związkami azotu wód powierzchniowych Polski jest wykorzystywanie danych pochodzących jedynie z Państwowego Monitoringu Środowiska, w którym liczba punktów pomiarowych i częstotliwość wykonywania badań są zbyt małe. Do prowadzenia dokładnych badań konieczne jest zastosowanie modeli matematycznych, bo tylko symulacja za pomocą dokładnych modeli zlewniowych umożliwia wykonanie precyzyjnych analiz zmienności przestrzennej zanieczyszczeń.
EN
The article discusses the problem of the Poland’s surface waters pollution with nitrogen originating from agriculture. Not only the concentrations of these compounds shall be taken into consideration when analysing the volumes of pollution carried by the rivers and discharged into the Baltic Sea, but also their loads, as they give the spatial image of the examined pollutions variability and enable calculation of another important parameter, i.e. гіѵег absorptive power. One of the problems of analysis of the Polish surface waters pollution with nitrogen compounds is the use od data originating solely from the National Environment Monitoring (Państwowy Monitoring Środowiska), where the number of metering points and the frequency of Controls are too Iow. Detailed analysis require the use of mathermatical models as only such simulation, using exact catchment models, enable the realisation of precise analyses of the pollution spatial variability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.