Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stereometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Maszyny urabiające należą do podstawowej grupy maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym i powierzchniowym. W przypadku maszyn urabiających na zasadzie skrawania proces urabiania realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w wymienne narzędzia, np. noże osadzone w uchwytach nożowych. Noże te rozmieszczone i ustawione są w przestrzeni w ustalony na etapie projektowania sposób, dostosowany do właściwości urabianego ośrodka skalnego. Pomiary współrzędnościowe sprowadzają się do wyznaczenia sześciu parametrów dla każdego z noży. Ze względu na sposób rozmieszczenia, pomiar bezpośredni tych parametrów nie jest możliwy. Metody pośrednie polegają na pomiarze wielkości wchodzących do definicji funkcji modelujących pomiar. W takim przypadku wygodnym rozwiązaniem zadania metrologicznego, szczególnie pod kątem automatyzacji procesu, jest wykorzystanie metod optycznych, na przykład skanera światła strukturalnego. Metoda ta wymaga zbudowania, dla każdego uchwytu nożowego oraz związanego z nim noża, modelu pomiaru. W przypadku dużej liczby noży jest to proces czaso- i pracochłonnych. Możliwość automatyzacji procesu pomiarowego przedstawiono na przykładzie głowicy urabiającej wysięgnikowych kombajnów chodnikowych, stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli. Omówiono przetwarzanie uzyskanych w trakcie pomiaru danych w celu wyznaczenia zestawu wartości parametrów stereometrycznych opisujących rozmieszczenie i ustawienie w przestrzeni poszczególnych noży oraz związanych z nimi uchwytów nożowych. Wykorzystano do tego funkcjonalność oprogramowania GOM Inspect Professional umożliwiającą budowanie strategii pomiaru za pomocą skryptów w języku Python.
EN
Mining machines belong to the key group of working machines used in underground and surface mining. In case of machines mining by way of cutting, the process is carried out with working units fitted with a specific number of replaceable tools in the form of picks mounted in pickboxes. The picks are arranged and positioned in space in a way defined at the stage of design, adapted to the properties of the rock being excavated. The stereometry of such working units is measured by determining the values of six parameters for each of the picks. Such parameters cannot be measured directly due to the way they are arranged. Measurements are carried out with indirect methods where values are measured which form part of a definition of measurement modelling functions. The use of optical methods, for example a structured light scanner, is a convenient solution to carry out the considered metrological task, especially in view of the automation of this process. For this, however, a measurement model enabling to determine the values of the magnitudes searched for has to be built for each pickbox and for the related pick. This is a time- and work-intensive process in case of a large number of picks, though. The options of the measurement process automation are presented with the example of a cutting head of boom–type roadheaders employed for drilling dog headings and tunnels. The focus was put on the stage of processing the measuring data obtained in the measurement process to establish a set of stereometry parameters values describing the arrangement and position of individual picks and related pickboxes in space. For this purpose, a feature of GOM Inspect Professional software was used enabling to build a measurement strategy based on scripts created in Python language.
EN
The article shows the development of projection in the Antiquity, the origin of perspective in Renaissance and the development of orthogonal projection from the 16th up to the 18th century before descriptive geometry as a separate discipline of studies was established by Gaspard Monge. Furthermore, the paper presents the expansion of descriptive geometry through Europe in the 19th century with the emphasis on its bloom in the second half of the 19th century in Cisleithania.
PL
W artykule przedstawione zostały techniki rzutowania w starożytności, początki perspektywy w czasach renesansu oraz rozwój technik rzutowania prostokątnego od XVI do XVIII w., zanim Gaspard Monge uczynił geometrię wykreślną jako osobną naukę. Ponadto w artykule przedstawiono rozprzestrzenianie się geometrii wykreślnej w Europie w XIX w., ze szczególną uwagą na jej rozkwit w drugiej połowie XIX w. w Przedlitawii.
3
Content available remote Taguchi optimization of the thickness of a coating deposited by LPCS
EN
The low-pressure cold spray (LPCS) technique is used to produce conducting, anticorrosive, insulating, etc., coatings. In order to increase the efficiency of the process the latter is often automated by attaching the spraying gun to a robot or a manipulator. However, because of the large number of interdependent parameters the thickness of the run obtained in one pass of the spraying gun may range from a few hundred micrometres to as much as a few millimetres. As a result, a coating with varied surface waviness and roughness is obtained. This paper focuses on determining the optimal LPCS process parameters yielding a coating having the desired thickness. For this purpose, the Taguchi method was employed whereby the experiment could be properly designed and the principal parameters having the greatest influence on the process could be determined. The L16′ orthogonal table, four key process parameters and four levels of values for each were used. The input parameters were: powder feeding rate, spraying gun travel velocity, gas pressure and temperature. The output parameter was coating thickness. For verification purposes composite (aluminium + alumina) coatings were deposited.
PL
Przeprowadzono badania wpływu zmiany ustawienia noży na ich obciążenie z wykorzystaniem programu komputerowego przeznaczonego do wspomagania procesu projektowania i doboru głowic urabiających w określonych warunkach geologiczno-górniczych KREON v. 1.1. Dla zaprojektowanej głowicy zmieniano położenie wierzchołka jednego noża skrawającego. Zmiana ustawienia noża poprzez zmianę położenia wierzchołka ostrza noża powoduje zmniejszenie objętości skrawu realizowanego przez ten nóż i zmniejszenie sił działających na niego, przy równoczesnym wzroście obciążenia sąsiedniego noża lub wzrost sił działających na nóż o zmienionym położeniu.
EN
Investigations into the influence of change of knives arrangement on their load using the computer programme intended to assist the process of design and selection of cutting heads for determined mining and geological conditions KREON v. 1.1. were carried out. For the designed head the position of one cutting knife vertex was changed. The change of knife arrangement through the change of the position of knife edge vertex causes the decrease of the volume of cut realized by this knife and reduction of forces acting on it with simultaneous increase of load of the adjacent knife or increase of forces acting on the knife with changed position.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wyznaczania metodą pomiarową wartości parametrów opisujących stereometrię członów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie inżynieryjnym oraz drogownictwie. Do realizacji tego zadania metrologicznego zastosowana została współrzędnościowa technika pomiarowa. W celu przetestowania opracowanej metody przeprowadzone zostały pomiary z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Zeiss ACURRA 7 współpracującej z oprogramowaniem Calypso. W pracy zaprezentowano matematyczny model pomiaru, metodykę oraz wybrane wyniki pomiaru stereometrii głowicy urabiającej kombajnu górniczego.
EN
Problems of determining the values of parameters describing Stereometry of working units of heavy duty machines used in underground and surface mining, civil engineering and highway engineering were presented. To perform this task coordinate measurement technique was applied. In order to test the developed method, measurements were performed using Zeiss coordinate measuring machine ACURRA 7 with Calypso software. Mathematical model of measurement, methodology and selected results of the measurement of Stereometry of the working head of mechanical coal miner were presented in the paper.
PL
Przedstawiono wyniki badań stereometrii powierzchni elementów wykonanych z kompozytowych spiekanych materiałów przeciwciernych stosowanych do łożysk ślizgowych. Badano materiały FeC2Cu20Pb1O i CuSn9C4 na bazie proszków żelaza, grafitu, miedzi, ołowiu i cyny (tab. 1) po obróbce szlifowaniem (tab. 2). Skład strukturalny pierwszego z materiałów badanych był następujący: ferryt + ok. 20% perlitu + obszary swobodnej miedzi + pojedyncze cząsteczki swobodnej miedzi i swobodnego ołowiu. Skład strukturalny drugiego materiału: roztwór stały cyny w miedzi + cząsteczki swobodnego grafitu (rys. 1). W stanie wejściowym (po prasowaniu i spiekaniu) chropowatość powierzchni próbek wykonanych z materiałów spiekanych jest dość wysoka (rys. 2), na niej są łatwo zauważalne rozpłaszczone cząstki proszku i pory (rys. 3). Powierzchnia szlifowana jest znacznie bardziej gładka (rys. rys. 4 i 5). Obliczono równania regresyjne do obliczeń parametrów chropowatości Ra, Rq, Rt, Rv, Rz wg PN ISO 4287:1998. Ustalono, że posuw promieniowy stołu podczas szlifowania płaskiego praktycznie nie wpływa na chropowatość powierzchni obrobionych. Chropowatość wzrasta przy wzroście osiowego posuwu stołu i maleje przy wzroście prędkości posuwu. Po dwóch przejściach wyiskrzania chropowatość ulega dość znaczącemu zmniejszeniu. Najmniejszą chropowatość obserwuje się przy małych promieniowym i osiowym posuwach stołu i dużej prędkości posuwu stohi. Przy niewłaściwie dobranych warunkach obróbki pory znajdujące się na powierzchni obrobionej akumulują wióry powstające w strefie szlifowania oraz inne zanieczyszczenia (rys. 6).
EN
In the paper the results of researches of the surface stereometry of sintered composition antifriction materials, which are used for plate bearings, are described. The surfaces of materials FeC2Cu20Pb1O and CuSn9C4 on the basis of iron, graphite, copper, lead and tin powders (Table 1) after grinding (Table 2) were studied. Microstructure of the first material consist of ferrite + about 20% perlite + areas of free copper + single parts of free copper and free lead. Microstructure of the second material consist of tin hard solution in copper + parts of free graphite (Fig. 1). The roughness of the surface in starting state (after pressing and sintering) is large (Fig. 2), the deformed powder globules and porous can be observed on the surface (Fig. 3). The surface after grinding is very more smooth (Figs 4 and 5). The regression formulas to calculate roughness parameters Ra, Rq, Rt, Rv, Rz according PN ISO 4287:1998 are obtained. The radial table feed during grinding practically has no influence on the processed surfaces roughness. The roughness grows, if the axial table feed grows too, and the roughness decreases, if the table feed speed grows. The roughness decreases noticeably after two passes of sparking out. The minimum of roughness is observed during grinding with small radial and axial table feeds and large table feed speed. The pores, which arc on a proceeded surface, accumulate microchips and other pollutions which are formed during grinding with non-correct parameters (Fig. 6).
PL
W artykule zawarto informacje dotyczące oceny cech powierzchni narzędzi ściernych. Zaprezentowano nową metodę określania cech stereometrycznych powierzchni na podstawie obrazu 2D. Jest ona oparta na obliczaniu sum kumulacyjnych wartości luminancji pikseli w obrazie 2D badanej powierzchni celem wnioskowania o jej zarysie 3D na podstawie lokalnych zmian wartości luminancji na dwóch ortogonalnych kierunkach. Następnie oceniono przydatność i dokładność tej metody na podstawie danych porównawczych pochodzących z pomiarów profilometrycznych badanej powierzchni.
EN
In this article the information about estimation of the features of abrasive tools surface has been contained. A new method of extraction of stereometric features of the surface, based on the 2D image, has been presented. The calculating of cumulative sums of pixels intensities on two directions is the base of the estimation. The method adequacy and precision has been then evaluated, accordingly to the data originated from 3D profile measurements of the surface.
PL
Lotniczy skaning laserowy zyskuje coraz większe znaczenie jako metoda pozyskiwania informacji o powierzchni topograficznej oraz elementach pokrycia terenu. W ostatnich latach zostało opracowanych kilkanaście algorytmów do automatycznej filtracji danych laserowych. Niestety, istniejące metody posiadają jeszcze widoczne ograniczenia, związane z nieprawidłową eliminacją punktów w obszarach o skomplikowanym ukształtowaniu i użytkowaniu terenu i nadal niezbędny jest znaczący, interaktywny udział operatora. W niniejszym referacie przedstawiona jest stereometryczna weryfikacja dwóch metod filtracyjnych: algorytmu aktywnego modelu TIN i algorytmu częstotliwościowego opartego na FFT. Algorytm aktywnego modelu TIN został rozwinięty na Wydziale Geodezji i Fotogrametrii w Królewskim Instytucie w Sztokholmie. Na opracowanym algorytmie bazuje komercyjne oprogramowanie - TerraScan. Metoda oparta na FFT została opracowana w Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH i jest nadal w fazie badań empirycznych, określających jej wiarygodność i dokładność. W prezentowanym opracowaniu dane uzyskane w wyniku filtracji zostały porównane ze stereogramami cyfrowych zdjęć lotniczych. Obrazy cyfrowe zostały pozyskane w trakcie nalotu laserowego, odpowiadają więc dokładnie danym uzyskanym w procesie skanowania. Analiza polegała na wyborze próbek, charakteryzujących się różnym ukształtowaniem i użytkowaniem terenu (roślinność, zabudowa). Dla każdego obszaru testowego zostały wyznaczone, na podstawie odchyłek pomiędzy wzorcem pochodzącym z pomiaru stereometrycznego a odfiltrowaną powierzchnią, podstawowe parametry statystyczne: średni błąd kwadratowy RMSE, średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe. Uzyskane wyniki ujawniają, że w przypadku terenów o skomplikowanym ukształtowaniu lub pokryciu, obydwa algorytmy wykazują pewne ograniczenia i różnice. Algorytm aktywnego modelu TIN, lepiej niż algorytm oparty na FFT, eliminuje pomierzone punkty w miejscach pokrycia terenu gęstymi, wysokimi drzewami liściastymi oraz wysokimi trawami. W miejscach takich jak krzaki, pojedynczo rosnące drzewo, uzyskane wyniki odfiltrowania przy wykorzystaniu obu algorytmów są porównywalne. Natomiast teren o dużym stopniu zurbanizowania został prawidłowo odfiltrowany przez oba algorytmy.
PL
Przedstawiono metody pomiaru oraz aparaturę do określania i analizy stereometrii tulei cylindrowych i tłoków. Wykazano główne zagadnienia związane z doborem właściwych parametrów 2D i 3D opisujących spełniane funkcje w układzie tribologicznym. Opisano i zilustrowano chropowatościomierz FORM TALYSURF-120L oraz okrągłościomierz Talyrond 265 firmy Taylor Hobson.
EN
Methods of measurement as well as for 2D and 3D cylinder liner and pistions measurements were presented. The main problems connected with choosing proper 2D and 3D parameter describing tribological functions of surfaces were presented. Roughness meter FORM TALYSURF 120L and Talyrond 265 Taylor Hobson were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.