Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy przeciwpożarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: Celem badań było przedstawienie wyników inwentaryzacji wybranych elementów wyposażenia przeciwpożarowego krakowskiego tunelu szybkiego tramwaju (KST). W pracach doświadczalnych zostały zastosowane nowoczesne techniki pomiarowe 3D ze szczególnym uwzględnieniem skanowania laserowego uzupełnionego o termowizję. W celu ułatwienia korzystania z opracowanych obiektów wszystkie dane zostały udostępnione zdalnie na portalu internetowym. Metody: Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem skanera laserowego 3D – Faro Focus X130. Skaner wykonuje jednocześnie pomiar kąta poziomego i pionowego oraz odległości do danego punku. Dodatkowo każdy punkt może posiadać atrybut koloru rzeczywistego w modelu przestrzeni barw RGB. Możliwe jest także wyświetlanie chmur punktów wraz z informacją o intensywności odbicia wiązki w skali szarości. Zbiory punktów zarejestrowanych na poszczególnych stanowiskach pomiarowych dają w rezultacie chmurę punktów reprezentującą geometrię obiektu. W ramach badań wykonano uzupełniające pomiary termowizyjne kamerą FLIR S60. W następnej kolejności skalibrowano ze sobą obrazy termowizyjne i połączono je z chmurą punktów uzyskaną ze skanowania laserowego. Wyniki: Otrzymane wyniki potwierdziły, że metoda skanowania laserowego, uzupełniona o obrazy termowizyjne, pozwala na uzyskanie bogatej informacji przestrzennej o mierzonym obiekcie. Wśród zinwentaryzowanych elementów wyposażenia obiektu można zidentyfikować: przewody prądowe, oświetlenie, rozdzielnie prądowe, przewody wentylacyjne czy też systemy przeciwpożarowe. Do tych ostatnich można zaliczyć: system przeciwdymowy wraz z systemem klap i kanałów. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych dowodzą, jak bardzo przydatne może być połączenie technologii skanowania laserowego i termowizji. Jest to szczególnie istotne w pomiarach obiektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Przestrzenna wizualizacja ułatwia i usprawnia pozyskanie informacji oraz jej dalsze wykorzystanie. Zalety tych połączonych technik to przede wszystkim uzyskanie pełnej informacji o geometrii obiektu i urządzeniach towarzyszących. Cennym uzupełnieniem informacji o obiekcie jest wówczas termowizja, dzięki której można rozpoznać urządzenia czy elementy systemów o różniącej się temperaturze.
EN
Aim: The main aim of the study was to present the results of a survey of a variety of fire-preventive equipment in the Kraków Fast Tram tunnel (KST). Experimental studies involved modern 3D surveying techniques, particularly 3D laser scanning and infrared thermography. In order to facilitate the use of the generated findings, all data have been made available remotely on a web portal. Methods: Survey measurements were taken using a Faro Focus X130 3D laser scanner. The scanner simultaneously performs vertical and horizontal angle measurements and calculates the distance to a given point. In addition, each point can have a real colour value in RGB space. It is also possible to present point clouds together with the intensity values in grayscale. The collections of points registered at individual vantage points result in a cloud of points representing the geometry of the object. Additional thermal measurements were carried out as part of the study, using a FLIR S60 camera. Finally, thermal images were calibrated and merged with the point cloud obtained from the laser scanning. Results: The results confirmed that laser scanning, together with thermal, images allows us to obtain detailed spatial information about the surveyed structure. Among the surveyed elements of the structure’s equipment the following can be identified: cable trays, lighting, switchboards, ventilation ducts, and fire-protection systems. The latter include a smoke protection system, together with valves and channels. Conclusions: The results demonstrate the usefulness of combining 3D laser scanning measurements and infrared thermography. This is especially important in the measurement of objects responsible for security and fire safety. Spatial visualisation facilitates and streamlines the acquisition of data and their further use. The primary advantage of combining these two techniques is the acquiring of complete geometrical information on the object and the corresponding devices. Another valuable addition is infrared thermography. It allows the identifying of devices or items in a single system with varying temperatures.
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
PL
Optoelektroniczny czujnik dymu nowej generacji służy do wykrywania różnego typu pożarów, przy zapewnieniu minimalizacji liczby fałszywych alarmów. W budowie urządzenia wykorzystano dziewięć kanałów pomiarowych, z których trzy to kanały emisyjne z generacją długości fal 400, 670, 900 nm oraz trzy kanały detekcyjne z analizą promieniowania transmitowanego i rozproszonego pod różnymi kątami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej architektury przyrządu, oryginalnego algorytmu działania oraz specjalizowanego oprogramowania, opracowany optoelektroniczny czujnik dymu swoimi parametrach użytkowymi, takimi jak czułość, selektywność, dynamika pomiaru oraz odporność na zakłócenia, zdecydowanie przewyższa dotychczas stosowane czujniki. Zastosowanie długości fali 400 nm spowodowało dziesięciokrotny wzrost czułości czujnika, w porównaniu z klasycznymi czujnikami optycznymi pracującymi w zakresie podczerwieni. Czujnik wykrywa cząstki o rozmiarach 0,1.. .0,3 µm, co jest porównywalne z parametrami czujników jonizacyjnych. Natomiast zastosowanie promieniowania o długości fali 900 nm pozwala detekować cząstki o rozmiarach pomiędzy 0,3...10 µm, co odpowiada zakresowi pracy klasycznych optycznych czujników dymu. Dzięki temu wielokanałowy optoelektroniczny czujnik dymu reaguje zarówno na tzw. białe i czarne dymy, jak i dymy "niewidzialne", co umożliwia wykrywanie wszystkich typów pożarów określonych normą EN 54-7:2000.
EN
A new generation optoelectronic smoke sensor can be applied for detection of various fires. Its operation ensures minimization of false alarms. Nine measuring channels are used, three of them are emission channels with generation of wavelengths of 400, 670, and 900 nm and three are detection channels with analysis of radiation transmitted and scattered under various angles. A smoke sensor with its modern construction, original algorithm of operation and special software, is a device having sensitivity, selectivity, measurement dynamics, and resistance to disturbances significantly better than till now used instruments. Application of wavelength of 400 nm provides ten times increase in sensor sensitivity when compared with typical optical sensors operating in infrared range. The sensor detects particles of dimensions of 0.1...0.3 µm what is comparable with the parameters of ionization sensors. Moreover, application of radiation of 900 nm ensures detection of particles of dimensions 0.3...10 µm, like in typical optic smoke sensors. Due to such detection, multichannel optoelectronic smoke sensor reacts either to, so-called, white and black smokes as well as to "invisible" smokes thus ensuring detection of all types of fires determined by EN 54-7:2000 standard. Multichannel smoke sensor has been implemented into production by the Sensor NET firm as an element of fire-fighting systems with dedicated sensors.
4
Content available remote Model matematyczny sieci przeciwpożarowej kopalni podziemnej
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny sieci wodnej kopalni podziemnej, który może być wykorzystany do obliczania parametrów sieci w zależności nie tylko od rozchodu wody, lecz również - od zmian konfiguracji instalacji. Za pomocą modelu można obliczyć wartości strumienia wody w poszczególnych odcinkach rur, wielkość spadków ciśnienia w tych odcinkach oraz ciśnienia w interesujących punktach sieci.
EN
Mathematical model of water network in the underground coal mine, which can be used to calculate parameters of the network depending not only on the water distribution but also on changes in configuration of installation was presented in the paper. By use of model the water stream values and pressure drops in every section of pipeline, and a pressure in interesting network points can be calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.