Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the era of the rapid development of motorization one of the most important characteristics of transport vehicles is the safety and comfort of their drivers and passengers. In particular, people driving vehicles professionally are exposed to vibrations, which may adversely affect their bodies, causing discomfort, dysfunctions, and even lesions of disease. The vibration level triggered by the system a road – a vehicle depends on the type and profile of the road surface as well as the driving speed. Vibration levels are assessed by means of characteristics and comfort comparative indexes determined by experimental methods. Attempts at assessing the comfort while driving along paved roads may be found in many publications; however, there is a lack of information on testing vehicles moving in off-road conditions, which is substantial from the point of view of military vehicle crews’ comfort. The driving comfort of crews of wheeled vehicles is subjected to examinations at the Military Institute of Armored and Automotive Technology.
PL
Celem pracy jest określenie różnic w wynikach oceny komfortu uzyskiwanych różnymi metodami, oraz określenie zależności pomiędzy nimi. Zakres badań obejmował badanie drgań na siedziskach kierowców i załóg wybranych pojazdów i dokonanie analizy komfortu jazdy i określenie różnić w wynikach badań uzyskanych różnymi metodami i propozycja ich niwelacji. W pracy porównano metody badań eksperymentalnych pod kątem ich przydatności do oceny komfortu pojazdów specjalnych.
EN
The paper aims to determine differences between comfort assessment results achieved with the use of different test methods, and to define the interdependencies between them. The studies consisted in the following objectives: •vibration examination on the driver and crew seats of selected vehicles and the comfort of travel analysis, •determination of differences between examination results obtained with the use of various testing methods and proposal of these differences limitation. Experimental test methods were compared in the paper in the aspect of their suitability for special vehicles comfort evaluation. The paper has compared experimental test methods as far as their suitability for special vehicle comfort measurements is concerned.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań układów hamulcowych pojazdów specjalnych wyposażonych w terenowe ogumienie. Badania eksperymentalne były prowadzone w oparciu o wybrane okręgowe stacje diagnostyczne. Autorzy podjęli się próby oceny przydatności badań wykonywanych na stanowiskach rolkowych w procesie badań kwalifikacyjnych.
EN
The paper will be presented results of braking systems for special vehicles equipped with allterrain tires. Experimental studies have been conducted based on selected regional stations diagnostics. The authors decided to analyze the suitability tests performed in positions roller in the process of qualification tests.
PL
Diagnostyczne badanie silników spalinowych opiera się głównie na badaniach wybranych parametrów silników pracujących w specyficznych warunkach tak jak np. praca na biegu jałowym bez obciążenia. Dla takich właśnie warunków budowane są stanowiska i narzędzia diagnostyczne. Maja one zastosowanie w pomiarach np. szczelności cylindrów lub jakości pracy aparatury paliwowej. Związane są często z koniecznością częściowego demontażu silnika bądź jego układów. Podstawą efektywnego procesu diagnozowania, będącego kluczowym elementem nadzoru również w przypadku eksploatacji sprzętu pożarniczego są metody diagnozowania. Koncepcja metody diagnozowania motopompy pożarniczej opiera się na pomiarze parametrów roboczych i towarzyszących silnika spalinowego oraz sprzężonej z nim wirowej pompy odśrodkowej. Zaprezentowane w artykule wyniki badań zostały wykonane w ramach projektu rozwojowego w obszarze obronności umowa nr DOBR-BIO4/051/13087/2013 "Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania".
EN
Diagnostic study of the engines is mainly based on the studies of the selected engine parameters operating at the specific conditions such as e.g. operating at idling without load. For such conditions special research stands and diagnostic tools are developed. They are applied among the others for the measurement of cylinders tightness or the operating quality of the fuel system. It is often related to the need of partial engine dismantling or its components. The basis of the effective diagnostic process, being a crucial component of the control also in case of operation of the firefighting equipment are diagnostic methods. The concept of the diagnostic method of the firefighting motopumps is based on the measurement of both operating and associated parameters of the engine and coupled centrifugal pump. Study results presented in this paper had been conducted as a part of development project in the area of defense, Contract No. DOBR-BIO4/051/13087/2013 - "Development of methodology for continuous control of operation of the selected fire-fighting equipment in terms of reliability and efficiency".
EN
The article presents the results of comparative tests of the experimental designs of the braking system of high mobility vehicles. Braking systems determine the safety of vehicles. Higher mobility requirements should not remain without an effect on adapting the braking system to the use conditions. Article developed within the scope of execution of the NCBiR project DOBR-BIO4/021/13355/2013. The mileage tests lead to a thorough evaluation of the various systems of the vehicle. In order to carry out the mileage test correctly, the vehicle has to be exposed to the most difficult conditions to which it is adapted to, according to the preliminary assumptions. In the case of military vehicles, the most difficult terrain is the training ground terrain with frequent bumps, uphill’s, downhill’s and water hazards, etc. The vehicle has to be operated at the maximum use of all its components (inter-wheel and inter-axle locks etc.). Only the vehicle that has been properly tested, and meets all the assumptions for a given object can be considered safe.
PL
Bezawaryjne działanie sprzętu podczas działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest bezpośrednio związane ze skutecznością prowadzonych działań jak i bezpieczeństwem samych ratowników i osób ratowanych. Celem prezentowanego artykułu było zaprezentowanie problemów eksploatacyjnych pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Państwowej Straży Pożarnej, a także wskazanie konieczności stałego nadzoru eksploatacji w zakresie niezawodności działania opisanego sprzętu. Przeprowadzone badania i analiza wyników skłaniają do sformułowania wniosku o konieczności opracowania i wdrożenia do eksploatacji kompleksowego systemu monitorowania stanu technicznego pojazdów i sprzętu pożarniczego. System taki, szczególnie w świetle ogromnego zróżnicowania producentów pojazdów i sprzętu a także występujących uszkodzeń, jest niezbędny do efektywnego funkcjonowania i eksploatacji pojazdów oraz sprzętu w Państwowej Straży Pożarnej.
EN
Failure-free operation of the equipment during rescue and fire-fighting actions, performed by firefighting units, is directly related to efficiency of the actions, as well as to safety of the rescuers and rescued people. The aim of this paper is to present the operational problems with rescue and firefighting vehicles and equipment at State Fire Brigade, and emphasize the need for continuous supervision of the operation in terms of reliability of the discussed equipment. Conducted studies and analysis of the results led to formulation of the conclusion on the necessity of development and implementation of the complex monitoring system of technical conditions of firefighting vehicles and equipment. Such system especially in the context of large number of vehicles and equipment manufacturers, as well as occurring damages, is crucial for effective functioning and operation of the vehicles and equipment at State Fire Brigade.
PL
Cel: Próba uwzględnienia ilościowego wpływu starzenia pojazdów w czasie eksploatacji na ich gotowość, niezawodność i dyspozycyjność. Projekt i metody: W oparciu o literaturę i akty normatywne przyjęto modele gotowości i stosowane wskaźniki w praktyce sterowania eksploatacją pojazdów, w systemie transportu o specyfice akcyjnej. Tą właściwością charakteryzuje się proces eksploatacji pojazdów funkcjonujących w systemach likwidacji klęsk żywiołowych, wojskowych, itp. Potrzebę, ale i możliwość uwzględnienia wpływu starzenia w czasie eksploatacji na gotowość, niezawodność i dyspozycyjność pojazdów uzasadniono poprzez empiryczne charakterystyki „uszkadzalności” pojazdów. Charakterystyki te powstały na podstawie badań eksploatacyjnych w systemie transportowym o specyfice akcyjnej, w którym czas wyczekiwania pojazdu na pracę jest zmienną losową. Analizując dane z praktyki eksploatacyjnej o „uszkadzalności” samochodów ciężarowych użytkowanych ze zróżnicowaną intensywnością, stwierdzono, że dane o przebiegach między uszkodzeniami charakteryzuje bardzo duży przedział rozrzutu. Okazało się, że o tym stanie decydują dwa czynniki, tj. zróżnicowany wiek samochodów oraz zróżnicowana intensywność ich użytkowania w czasie eksploatacji. Zebrane z praktyki eksploatacyjnej informacje o przebiegu pojazdów między uszkodzeniami przyporządkowano do przedziałów intensywności użytkowania. Pozwoliło to na opracowanie charakterystyk „uszkadzalności” badanych pojazdów dla poszczególnych przedziałów intensywności. Wyniki: W przedstawionym opracowaniu charakterystyka „uszkadzalności” wyrażona parametrem jako wartość oczekiwana przebiegu samochodu między uszkodzeniami w funkcji przebiegu od początku eksploatacji. Przedstawiono tu kilka charakterystyk dla eksploatowanych samochodów z różniącą się wartością oczekiwaną czasu wyczekiwania na użytkowanie. Kwantyfikacja gotowości operacyjnej samochodów jest wynikiem przetworzonej informacji z monitorowania procesów użytkowania z uwzględnieniem ich specyfiki oraz utrzymania w zdatności. Zbiór informacji wynika z przyjętych modeli procesów i wskaźników gotowości i niezawodności. Na przykładzie podjęto próbę wykorzystania wskaźnika do kwantyfikacji gotowości operacyjnej pojazdów z uwzględnieniem starzenia wyrażonego stopniem zużycia resursu. Wnioski: Efektywna ocena gotowości operacyjnej samochodów w procesie zarządzania w praktyce tą specyficzną eksploatacją jest możliwa przez odpowiednio zorganizowane i zaimplementowane systemy informacyjne.
EN
Design and Methods: Based on literature data and normative acts, the authors applied the models of preparedness and indicators used in the practice of the control over vehicles’ exploitation within the emergency transportation systems. These accounts for the process of vehicles exploitation within the systems related to fighting natural disasters, military catastrophes, etc. Not only the need, but also the real possibility of considering the impact of vehicles’ ageing on their readiness, reliability and availability was illustrated by empirical characteristics of the vehicles “damageability”. These characteristics were created based on exploitation tests performed in emergency transport system, in which waiting time for tasks is a random variable. Having analysed the data from the operational practice about “damageability” of a truck used with varying intensity, the authors found that the data on the mileage between particular failures is characterized by a very large range of scatter. It turned out that this condition is determined by two factors, namely: different age of cars and various intensity of their use during their operation. Collected in the course of operational exploitation practice data about the mileage of vehicles between their failures was assigned to the particular ranges of their intensity. This allowed for the development of the characteristics of “damageability” of the examined vehicles for each band intensity. Results: In this case, the “damageability” parameter was expressed as the expected vehicle mileage between failures in a function of the mileage from the start of its exploitation. We presented several characteristics of “damageability” for operating vehicles with different times of awaiting for action. Quantification of operational readiness of the vehicles is the result of processed information from monitoring of their use and maintenance processes, accounting for their specificity and maintenance of their road worthiness. The collection of information is the result of applied models and indicators of readiness and reliability. The authors presented examples of utilization of the index quantifying operational readiness of the vehicles with reference to their ageing expressed with wear of the resource. Conclusions: Effective evaluation of the operational readiness of vehicles during the exploitation management is feasible by means of appropriately organized and implemented information systems.
8
EN
The paper includes results form a research of ride stability of a SUV (Sport Utility Vehicle), driven over deformable surfaces. An analytical method, in which stability of a mathematical model of vehicle's lateral dynamics is tested. The mathematical model has been reconstructed by means of a system identification method. We have used steering wheel angle as an input signal and lateral acceleration, side slip angle and yaw velocity as output signals to create the model. The data required to perform system identification have been gathered in a full size experiment, with the use of an instrumented vehicle. Final results in a form of poles and zeros diagrams have been included in the paper together with a discussion.
PL
W artykule zawarto wyniki badań stabilności ruchu samochodu osobowo-terenowego na podłożu odkształcalnym. Zastosowano analityczną metodę badania stabilności, w której badana jest stabilność matematycznego modelu danego obiektu. W rozpatrywanym przypadku, model matematyczny odtworzono na podstawie analizy sygnałów wejściowych (kąt obrotu kierownicy) oraz wyjściowych (przyspieszenie boczne i kąt bocznego znoszenia środka ciężkości, prędkość kątowa odchylania od kierunku ruchu, moment na kole kierownicy), z zastosowaniem metody identyfikacji systemów.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody diagnozowania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, pracującego w warunkach stacjonarnych. Parametrami diagnostycznymi są: moment obrotowy, godzinowe zużycie paliwa oraz temperatura spalin. Badania prowadzone były na hamowni silnikowej na silniku zdatnym oraz po wprowadzeniu wybranych uszkodzeń. Opracowano model diagnostyczny i algorytmy diagnozowania.
EN
The method of state control and engine damage localization of internal combustion engine working under stationary conditions has been developed on the basis of research results. The diagnostic parameters have been selected from the characteristics of engine torque, fuel consumption and exhaust gas temperature. The presented results of research and their analysis refer to engine working at full load – on the power and torque curve. The operation of engines powering firefighting equipment like auto and motor pumps and also generators occur in the range of partial load. Therefore it is possible to develop a diagnostic multidimensional matrix to a function of rotation speed and engine load. The values of fuel consumption and exhaust gas temperature can be used as diagnostic parameters. The torque, calculated on the basis of the operational parameters of pump (pressure and intensity of circulation) or generator (voltage and electric current), may be used as load measure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań służące opracowaniu metodyki badań kierowalności i stateczności wojskowych pojazdów specjalnych przy użyciu robota sterującego SR 60. Pojazdy opancerzone, ze względu na wysoko położony środek masy oraz duży moment bezwładności bryły nadwozia stwarzają duże zagrożenie podczas dynamicznych manewrów. Niebezpieczne jest zjawisko nadsterowności, które powoduje samoczynne zmniejszenie promienia skrętu a co za tym idzie zwiększenie przyspieszenia poprzecznego co przy wysoko położonym środku masy zazwyczaj prowadzi do wywrócenia pojazdu. Dlatego też badania zachowania pojazdów specjalnych w tym wojskowych podczas badań drogowych należą do szczególnie niebezpiecznych. Opracowana metodyka pozwala zminimalizować ryzyko a zastosowanie robota sterującego pozwala uzyskiwać bardzo dużą powtarzalność wyników badań, nieosiągalną nawet dla bardzo wprawnego kierowcy testowego. Dzięki niespotykanej powtarzalności testów robot sterujący może być doskonałym narzędziem do weryfikacji modeli symulacyjnych.
EN
The paper presents testing results that serve the development of research methodology for steerability and stability of military special-purpose vehicles using the SR 60th control robot. Due to their high center of mass and a large moment of inertia of their body, armored vehicles pose a serious hazard during dynamic maneuvers. The phenomenon of oversteering is dangerous, which causes automatic reduction in turning radius and thus increases the lateral acceleration at the high-lying center of mass usually leads to the vehicle rollover. Therefore, the research studies on behavior of special-purpose vehicles, including the military ones during road tests are particularly dangerous. The developed methodology allows mitigating the risk of using the steering robot and enables to obtain a very high research results repeatability, unattainable even for a very skilled test driver. Thanks to its unique testing repeatability, the control robot may be an excellent tool to verify simulation models.
PL
W pracy przedstawiono istotę utrzymania i bezpieczeństwa wojskowych pojazdów mechanicznych za pomocą zasad, metod i urządzeń diagnostyki technicznej. W systemie eksploatacji pojazdów mechanicznych wyróżniono podsystemy realizowania eksploatacji oraz podsystem sterowania eksploatacją. Wprowadzono pojęcie nadsystemu logistycznego pojazdów mechanicznych. Opracowano algorytm diagnozowania i obsługiwania oraz oceny bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych w walce. Zaproponowano, aby zawsze diagnozować system: pojazd - załoga - otoczenie. Zwrócono także uwagę na konieczność opracowania technologii diagnozowania i obsługiwania pojazdów mechanicznych.
EN
The paper presents the essence of the maintenance and safety of military vehicles with the use of rules, methods and devices of technical diagnostics. Within the system of motor vehicles maintenance, the subsystems of maintenance performance and maintenance control are distinguished. The notion of the logistic supersystem of motor vehicles is introduced. The article presents an algorithm for diagnosing and evaluating the safety of motor vehicles in combat. It has been suggested that one should always diagnose the following system: the vehicle - the crew - the environment. It has also been emphasised that there is a need to develop technologies to diagnose and maintain motor vehicles
PL
W pracy przedstawiono nową metodę diagnozowania silnika spalinowego o ZS w warunkach trakcyjnych. Istota polega na wyznaczeniu momentu obrotowego silnika na podstawie rejestracji przyspieszenia w warunkach drogowych. Omówiono wyniki obszernych wstępnych i zasadniczych badań eksperymentalnych. Opracowano trzy warianty modelu diagnostycznego silnika spalinowego, z wykorzystaniem trójwartościowej oceny stanów. Zaproponowano algorytmy kontroli stanu i lokalizacji uszkodzeń silnika. Zweryfikowano nową metodę w warunkach trakcyjnych. Prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy silnika spalinowego wynosi 0,85 ÷ 1.
EN
The paper presents a new method for diagnosing an internal combustion engine with compression ignition under traction conditions. The gist lies in determining the engine torque on the basis of acceleration recording in traffic conditions. The results of extensive preliminary and basic experimental studies have been discussed. Three options have been developed of the internal combustion engine diagnostic model, using the trivalent assessment of states. State control and engine damage localization algorithms have been proposed. The new method has been examined under traction conditions. The probability of the internal combustion engine correct diagnosis ranges between 0.85÷1.
PL
W pracy wykonano analizę i ocenę szczegółowych problemów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, a w szczególności: - rodzajów metod obsługiwania; - obsługiwania pojazdów w NATO; - jakości, niezawodności i struktury pojazdów WP; - organizacji i realizacji procesów obsługiwania; - poziomu merytorycznego personelu obsługiwania. Sformułowano także problemy ogólne dotyczące eksploatacji pojazdów, w tym: wpływ niezawodności pojazdów na gotowość bojową JW, czynniki wpływające na wartość współczynnika gotowości technicznej pojazdów. Oceniono efektywność funkcjonowania systemu obsługiwania pojazdów.
EN
An analysis and assessment of specific problems of military motor vehicles operation have been made, in particular: - types of operating methods; - vehicles operation in NATO; - quality, reliability, and structure of vehicles in the Polish Armed Forces; - organisation and implementation of operation processes; - competence level of operational personnel. In addition, general issues related to vehicles use have been formulated, including the impact of vehicles reliability on combat readiness of a military unit and factors affecting the vehicles technical readiness coefficient. An assessment has been made of the effectiveness of the vehicles operation system.
14
Content available Analiza konstrukcji i eksploatacji KTO Rosomak
PL
W pracy dokonano analizy elementów KTO ROSOMAK, w tym: ramy i kadłuba, wieSy, silnika, układu napędowego, jezdnego, hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, oraz systemu teleinformatycznego. Oceniono takSe podatność uSytkową, diagnostyczną, obsługową i naprawczą, a takSe instrukcje eksploatacji i napraw. Przedstawiono propozycję doskonalenia konstrukcji i eksploatacji pojazdu.
EN
The paper analyses the components of the ROSOMAK Wheeled AFV, including its frame and hull, the turret, the engine, as well as the driving system, wheels, brakes, steering, suspension, and telematic systems. An assessment has also been made of functional, diagnostic, operational, and repairing susceptibility as well as user’s and repair manuals. A proposal has been presented to improve the structural design and the operation of the vehicle.
PL
W przypadku modernizowania pojazdów starszej generacji zachodzi potrzeba modyfikacji układu hamulcowego by zapewnić jego skuteczności w nowym układzie konstrukcyjnym i dla innej charakterystyki technicznej pojazdu. W artykule przedstawiono wyniki analiz poprawy stateczności wojskowego pojazdu specjalnego podczas hamowania. Opisano analityczne obliczenia służące optymalizacji rozdziału sił hamowania na osie pojazdu oraz wyniki badań trakcyjnych skuteczności układu hamulca roboczego w funkcji przeprowadzonych modyfikacji.
EN
In the case of retrofitting older generation need to change the braking system to ensure its effectiveness in the new layout design and other technical characteristics of the vehicle. The article presents the results of the analysis to improve the stability of special military vehicle during braking. Describes the analytical calculations for optimizing the distribution of braking forces on the axles of the vehicle and the results of traction performance brake system as a function of current modifications.
16
Content available Operational strategy of military motor vehicles
EN
The paper presents an outline of a new strategy to improve operational system of military motor vehicles. Technical diagnostics method is a tool for controlling the motor vehicles maintenance in the state of their functional and professional operability. Three criteria have been assumed to control and maintain vehicles in the state of their technical operability, effectiveness and safety. It was found that the safety of military vehicles is controllable by board-external diagnostic systems as well as diagnostic systems as part of their operating systems. An algorithm is presented for diagnosing, maintaining, and assessing vehicles security in combat. It was found necessary to develop an improved technology for vehicles maintenance, including technological processes, organization of the processes implementation progress and their infrastructure. The organizational chart has been presented of the motor vehicles technological diagnostics and maintenance process. The paper also includes the concept for assessment of the vehicles operational effectiveness based on criteria of the static and dynamic coefficient of technical readiness and costs.
EN
The paper presents testing results that serve the development of research methodology for steerability and stability of military special-purpose vehicles using the SR 60th control robot. Due to their high centre of mass and a large moment of inertia of their body, armoured vehicles pose a serious hazard during dynamic maneuvers. The phenomenon of oversteering is dangerous, which causes automatic reduction in turning radius and thus increases the lateral acceleration at the high-lying centre of mass usually leads to the vehicle rollover. In conditions of a limited tractive adhesion, any slight side impulse (side wind, a drive through a road rut) is enough to result in the vehicle sideslip. At high inertia, each response of any surprised driver is delayed. Therefore, the research studies on behaviour of special-purpose vehicles, including the military ones during road tests are particularly dangerous. The developed methodology allows mitigating the risk of using the steering robot and enables to obtain a very high research results repeatability, unattainable even for a very skilled test driver. The procedure developed hereto is used to accurately determine the safe driving velocity while making sudden maneuvers, and for vehicles steerability characteristics. It may become an excellent tool to verify simulation models.
EN
The paper presents a concept of autonomic logistics system of intelligent military motor vehicles. A classification of vehicles and a definition of intelligent motor vehicles has been provided. The intelligent motor vehicle distinguishes the functional components systems and the integrated control system. The integrated system has been defined to control the intelligent motor vehicles, including subsystems of: data identification, information-and-decision-making and executive components. The data identification subsystem distinguishes the following components: logistic about the state of environment, navigation, and communications. The automatic logistic system consists of the following subsystems: diagnostic, operational, security, and power supply. The purpose and tasks of those subsystems have been examined. The information and decision-making subsystem has been defined: classic, expertise, and hybrid. Tasks of the vehicle setting components subsystem have been defined. A place of autonomic logistic system in the structure of the military motor vehicle has been determined. The development of a design and the implementation of the proposed concept of the autonomic logistic system will significantly increase the performance properties of military motor vehicles in aspect of effective execution of their combat missions.
19
PL
W artykule przedstawiono metody badan stateczności poprzecznej pojazdów pożarniczych, zgodne z wymaganiami normy. Podkreślono niedostateczna ilość informacji uzyskiwanych w statycznych metodach wyznaczania kata przechyłu bocznego, zaproponowano rozszerzenie zakresu pomiarów o metody dynamiczne, zaprezentowano urządzenie do pomiarów kierowalności i stateczności w badaniach drogowych, omówiono metody badawcze i przedstawiono przykładowe wyniki.
EN
This article presents methods for transverse stability testing of fire brigade vehicles, in accordance with standard requirements. The insufficient amount of information that is obtained in the static methods for determining the lateral yaw angle has been highlighted, the measurements scope was proposed to be extended by dynamic methods, a device for measuring steerability and stability in road studies was presented, as well as research methods were discussed and exemplary results were presented.
EN
The paper presents a new method for diagnosing internal combustion engines with automatic ignition in traction conditions. Its substance involves determination of engine torque on the basis of recording of acceleration in road conditions. Extensive preliminary and primary experimental research has been conducted. Three variants of the internal combustion engine diagnostic model have been developed using a trivalent evaluation of states. Algorithms have been proposed to control a state and location of engine defects. The new method has been verified in traction conditions. A probability of a correct diagnosis of internal combustion engine is 0.85 ÷ 1.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę diagnozowania silnika spalinowego o ZS w warunkach trakcyjnych. Istota polega na wyznaczeniu momentu obrotowego silnika na podstawie rejestracji przyspieszenia w warunkach drogowych. Wykonano obszerne wstępne i zasadnicze badania eksperymentalne. Opracowano trzy warianty modelu diagnostycznego silnika spalinowego, z wykorzystaniem trójwartościowej oceny stanów. Zaproponowano algorytmy kontroli stanu i lokalizacji uszkodzeń silnika. Zweryfikowano nową metodę w warunkach trakcyjnych. Prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy silnika spalinowego wynosi 0,85 ÷ 1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.