Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformer station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
SPS to inteligentna stacja transformatorowa z magazynem energii, przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarkami pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie integrujące funkcje zdalnie zarządzanej, rozdzielczo-dystrybucyjnej stacji transformatorowej, pracującej w systemie Smart Grid z dwukierunkowym inwerterem (ładowanie / oddawanie energii) współpracującym z baterią akumulatorów, jednocześnie zapewniając możliwość ładowania pojazdów elektrycznych, zarówno osobowych jak i np. autobusów. Uzupełnieniem systemu jest możliwość zasilania magazynu energii lub odbiorców bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, np. farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Poszczególne elementy składowe mogą tworzyć niezależne instalacje lub zarządzane przez SPS-Control pracować jako jeden zaawansowany system, skutecznie wpływający na poprawę niezawodności zasilania obiektów elektroenergetycznych, optymalizujący zapotrzebowanie na energię elektryczną i związane z tym nakłady finansowe.
EN
SPS is a smart transformer station with an energy warehouse, connections to renewable energy sources and electric cars chargers. The solution integrates the functions of a remote-control distribution transformer station working in the Smart Grid system with a bidirectional inverter (charging / energy emission), which co-operates with a battery, with the functions of an electric car charger for passenger cars and other vehicles, e.g. buses. The system makes it possible to supply an energy warehouse or energy users directly from renewable energy sources, such as photovoltaic or wind farms. Particular components of the system can make independent installations or, when managed by SPS-Control, work as one advanced system improving the reliability of power supply, optimizing power demand and related financial investments.
PL
W artykule: • Opis stanu istniejącego • Warunki techniczne zasilania wydane przez spółkę dystrybucyjną – wyciąg • Opis stanu projektowanego i obliczenia
PL
Budowa osiedla budynków jednorodzinnych często stawia projektanta w trudnej sytuacji podczas wyboru miejsca na posadowienie stacji transformatorowej. Z pomocą przychodzi możliwość posadowienia stacji słupowej, która zajmuje mało miejsca i jest dość wygodna w eksploatacji, a ponadto nie ma wymogów w zakresie odległości od innych budynków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej. W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem taka stacja może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi przyłączonym do pobliskiej napowietrznej elektroenergetycznej linii SN. Pozostałe elementy układu zasilania osiedla będą publikowane w kolejnych numerach „elektro.info”.
4
Content available remote Metody prognozowania obciążeń terenowych stacji SN/nn
PL
W artykule omawia się metody mające zastosowanie do wyznaczania prognozy średnioterminowej obciążenia stacji transformatorowych SN/nn. Przedstawia się charakterystykę odbiorców energii elektrycznej, którzy są zasilani z sieci terenowej niskiego i średniego napięcia. Omawia się 3 metody służące do prognozowania obciążeń terenowych stacji SN/nn oraz przedstawia się przykłady obliczeniowe rocznych obciążeń wybranych terenowych stacji w latach 2007-2015 przeprowadzone przy użyciu zastosowanych metod. Przeprowadza się analizę otrzymanych wyników obliczeń prognozy obciążenia wybranych stacji SN/nn z danymi rzeczywistymi.
EN
The paper discusses the methods applicable to determining the intermediate forecast of MV / LV transformer stations loads. It presents the characteristics of electricity consumers supplied from LV and MV rural distribution network. Three methods used for forecasting load of MV /LV rural stations are discussed, and examples of calculation of the annual load of selected rural stations in 2007-2015, carried out by means of the used methods, are presented. An analysis of the received calculation results of forecasting loads of selected MV / LV stations with the actual data, is made.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych technik eksploracji danych do analizy pracy aparatury zabezpieczeniowej stacji transformatorowej, używanej w oddziałach wydobywczych w kopalniach podziemnych. Celem analizy było znalezienie czynników, które sprzyjają występowaniu zadziałania zabezpieczeń oraz określenie, które z nich występują razem w przypadku zadziałania zabezpieczenia. W badaniach wykorzystano reguły asocjacyjne. Obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem środowiska R oraz dodatku Rattle (Graphical User Interface for Data Mining in R). W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano reguły wskazujące pojawiające się zależności warunkujące pracę aparatury zabezpieczeniowej wybranej stacji transformatorowej.
EN
The article presents the application of advanced data mining techniques to analyse the operation of protection device of transformer station used in underground mines. The aim was to find the factors that favour the occurrence of protection activation. In the research association rules were used. Calculations were performed using the R environment and the addition Rattle (Graphical User Interface for Data Mining in R). As a result various rules were obtained, describing dependencies in work of protection devices for selected transformer station.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o. z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych rozwiązań”. Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy do 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię powstania pierwszej elektrowni miejskiej w Opolu oraz jej modernizację w latach 1909-1925.
EN
This article presents a short history of creating the first city power plant in Opole. It also describes its rebuilding in 1909-1925.
PL
Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe.
9
Content available remote Wybrane aspekty techniczno-ekonomiczne doboru stacji transformatorowych SN/nn
PL
W referacie przedstawiono aspekty techniczno-ekonomiczne doboru stacji transformatorowo-rozdzielczych z liniami zasilającymi SN, na przykładzie rozbudowy pewnego zakładu produkcyjnego. Podstawę analizy stanowiły projekty stacji transformatorowej w dwóch wariantach równoważnych technicznie. Analiza ekonomiczna oparta była na rachunku efektywności inwestycji i uwzględniała, oprócz nakładów inwestycyjnych, także roczne koszty strat mocy i energii.
EN
The paper presents technical and economic aspects of the selection HV-LV transformer station on the example of the expansion of a manufacturing plant. The basis of the analysis accounted for substation projects in two variants technically equivalent. The economic analysis was based on efficiency calculations of investment and included, in addition to capital expenditure, including annual cost of power losses and cost of energy.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne obudów stacji transformatorowych, ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowego fundamentu. Wykazano celowość wykorzystania fundamentu do celów uziemień w stacji transformatorowej.
EN
The paper presents the design solutions of transformer station enclosures, with particular emphasis on reinforced concrete foundation. Demonstrated the desirability of using the foundation for the earthing of the transformer station.
PL
W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego, które przeprowadzono w wybranych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w otoczeniu różnych źródeł pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz. Były to budynki położone obok wnętrzowych stacji transformatorowych, napowietrznych linii wysokiego napięcia oraz lokale mieszkalne, w których źródłem pola magnetycznego były elementy instalacji niskiego napięcia. Pomiary te realizowano przez różne okresy, od tygodnia do miesiąca, przy użyciu miernika umożliwiającego ciągłą rejestrację indukcji magnetycznej. Po analizie statystycznej wyników pomiarów oszacowano uśrednione poziomy natężenia pola magnetycznego, jakie mogą wystąpić w analizowanych budynkach mieszkalnych.
EN
The article presents and discusses the results of measurements of the magnetic field strength, which was conducted in selected residential buildings located in the vicinity of different sources of magnetic field with a frequency of 50 Hz. These were buildings located next to the indoor transformer stations, high voltage overhead lines and dwellings, which were the source of the magnetic field components of the system low voltage. These easurements were carried out for various periods of time from one week to one month by using the meter to enable continuous recording of the magnetic induction. After statistical analysis of measurement results was estimated averaged magnetic field strength levels that may occur in the analyzed buildings.
PL
Artykuł omawia wymagania techniczne, dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych, ze względu na ochronę przeciwpożarową. Artykuł jest zilustrowany przykładem obliczeniowym.
EN
The article discusses the technical requirements, concerning the location of the transformer stations, in consideration of fire protection. The article is illustrated with the analytical example.
15
Content available Słupowe stacje transformatorowe dawniej i dziś
PL
W artykule przedstawiono poszczególne typy słupowych stacji transformatorowych jakie obecnie są eksploatowane w energetyce zawodowej.
EN
In this article are presented a different kinds of transformer stations mounted on pylon, which are exploited at present in professional power industry.
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny powstania firmy Strunobet-Migacz Sp. z o.o. oraz scharakteryzowano podstawowy asortyment produkcyjny zakładu, jakim są żerdzie elektroenergetyczne z betonu, kontenerowe i nastupowe stacje transformatorowe, stanowiska słupowe oraz słupy oświetleniowe i trakcyjne.
EN
The article presents the historical outline of Strunobet-Migacz Ltd. Basic production assortment of the plant which makes energy concrete poles, container and pole transformers, columns positions, lighting and traction columns was characterized.
PL
W artykule opisano system monolitycznych, żelbetowych konstrukcji przestrzennych przeznaczonych na obudowy kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych. Podano klasyfikację stacji kontenerowych ze względu na rozmiary obudów. Omówiono niektóre problemy realizacji wielkowymiarowych prefabrykatów przestrzennych i badań ognioodporności obudowy w czasie zwarcia łukowego wewnątrz stacji.
EN
The article describes a system of monolithic reinforced concrete structures intended for enclosures of container transformer and switching stations. A classification of the container stations due to enclosures sizes was given. Certain problems of execution of large size precast spatial elements and investigations concerning arc fault inside the station were discussed.
PL
Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
EN
The paper tackles the problems of designing redundancy feeding lines for supplying medium voltage (MV) municipal power networks in the conditions of increased load of 110 kV/MV transformer stations. Designed feeding systems lie in direct MV connections between 110 kV/MV transformer stations. The 110 kV/MV transformers were planned to be replaced and MV switching stations modernized. A mathematical model with an objective function for minimizing the total capital cost of the planned network was worked out. A genetic algorithm was used for solving the optimization task. Exemplary calculations for two power networks, results of analyses and final conclusions close the paper.
PL
Artykuł dotyczy problematyki projektowania układów zasilania rezerwowego dla punktów zasilania miejskich sieci średniego napięcia (SN) w warunkach zwiększonego poziomu obciążenia stacji transformatorowych 110 kV/SN. Projektowane układy zasilania polegają na budowie bezpośrednich połączeń średniego napięcia pomiędzy stacjami transformatorowymi 110 kV/SN. W omawianym zadaniu rozważana jest również wymiana transformatorów 110 kV/SN oraz modernizacja rozdzielni SN. W celu przeprowadzenia badań sporządzono model matematyczny wraz z funkcją celu minimalizującą całkowity koszt inwestycyjny projektowanej struktury sieci. Do rozwiązania zadania optymalizacji zastosowano algorytm genetyczny. W artykule przedstawiono przykłady obliczeniowe dla dwóch sieci elektroenergetycznych, wyniki badań oraz wnioski.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.