Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytłaczarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The effect of grooves number in the feed section and screw length as well as filler nature and content on the productivity of single-screw extruder has been examined. Compositions based on polypropylene with glass fibers, talc and chalk were used for research. It is established that the number of grooves in the feed section and the length of the screw differently affect the productivity of a single screw extruder depending on the nature and content of the filler. This effect is shown to be most significant for polypropylene compositions with mineral powders (talc and chalk).
PL
Przedstawiono model koncepcyjny wytłaczarki drukującej z materiału pochodzącego z odpadów po procesie wydruku i z nieudanych modeli. Zwrócono uwagę na budowę głowicy drukującej wraz z wytłaczarką przystosowaną do rozdrobnionych części z tworzyw sztucznych. Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie odpadów z procesu wydruku.
EN
Presented is a conceptual model of an extruder that prints from waste after the printing process as well as from unsuccessful models. Particular attention was paid to the construction of the print head with an extruder adapted to previously fragmented plastic parts. The purpose of this solution is to reduce waste from the printing process.
PL
W artykule dokonano analizy procesu produkcji worków foliowych wykorzystując do tego wybrane metody i narzędzia inżynierii jakości takie jak: metoda FMEA oraz narzędzie – diagram Ishikawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy określono, które z problemów są najistotniejsze i należy wprowadzić działania doskonalące i zapobiegawcze. W pierwszej kolejności należy zastosować działania doskonalące i korygujące dla wad: "klejenie się worków oraz zbyt mała ilość dodatku antiblock w procesie produkcyjnym” oraz „brak norm i uregulowań dotyczących parametrów technicznych folii i sposobach ich kontroli”.
EN
The article presents an analysis of the manufacturing process of plastic bags using selected methods and tools of quality engineering such as: the FMEA method and the Ishikawa diagram. Based on the analysis conducted the most important of the problems which require preventive and improvement measures were identified. First, improvement and correction measures should be applied to the “bags sticking together and too little antiblock additive in the manufacturing process” and “lack of norms and regulations pertaining to the plastic foil’s technical parameters and the methods of their control” faults.
EN
The article presents the general trends of application of artificial neural networks. It presents some examples of applications of artificial neural networks in the textile industry, including forecasts of selected mechanical properties of filament yarns spun from the melt, the classification of damage of card web, the control of regularity of linear mass of draw sliver, assessment the quality of yarn packages textured by false twist and predict the physical properties of unknot-ted spliced ends of wool worsted yarns.
5
Content available remote Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy
PL
W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano, na czym polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Przytoczony proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The paper presents the construction and schema of extrusion head with cylindrical cross-section. The paper describes control system of temperature and shows components which are necessary to realise that function. The authors designed schema of temperature regulation system based on PLC. The authors created the algorithm which controlled the work of described system. Described process has been modeled and simulated in Matlab/Simulink environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian konstrukcji strefy zasilania oraz cech geometrycznych granulatu poli(chlorku winylu) plastyfikowanego na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania. Ustalono, że szerokość otworu zasypowego, głębokość wybrania materiałowego w cylindrze pod otworem zasypowym oraz długość granulki ma niewielki wpływ na temperaturę wytłoczyny. Moment obrotowy ślimaka wytłaczarki oraz wydajność masowa procesu wytłaczania ulegają zwiększeniu wraz ze zwiększaniem wybrania materiałowego oraz zmniejszaniem szerokości otworu zasypowego. Największą wydajność procesu wytłaczania zapewnia zastosowanie granulatu o kształcie zbliżonym do kulistego.
EN
The paper presents the results of the impact of changes in construction of the feeding zone and the geometrical characteristics of the plasticized poly(vinyl chloride) granulate on selected quantities characterizing the extrusion process. It was found that the width of the feed opening, the depth of the recess in the cylinder under the charging hole and the length of the granules has little influence on the temperature of the extrudate. The torque of the extruder screw and the mass efficiency of the extrusion process are increased with the increase of the depth of the recess in the cylinder and reduces the width of the feed opening. The greatest efficiency of the extrusion process and applicable granulate with a nearly spherical shape.
EN
Introduction and aim: The article highlights the results of experimental research of the impact of different structures of steels with different thermal (hardening for different temperatures) and chemical-thermal (carburizing, ion nitriding, nitrohardening) treatments for their wear resistance in abrasive medium that simulated conditions of the extruder running when manufacturing feed grain mixed fodder with the additives of mineral saponite. Material and methods: Structural steels including stainless steel. Test methods for wear in abrasive environments. Results: There is a linear dependence of wear resistance on hardness in abrasive medium for alloys with stable surface structure. Conclusion: For alloys with unstable structure that are able to change under the influence of abrasive wear, it is necessary to take into consideration the structural state of the material surface and wear resistance depends mainly on the completeness of structural changes in the wear process.
PL
Wstęp i cel: Artykuł podkreśla wyniki badań eksperymentalnych wpływu różnych struktur stali z termicznymi (hartowanie w różnych temperaturach) i chemiczno-termicznymi (nawęglanie, azotowanie jonowe, nitro-utwardzanie) zabiegami dla ich odporności ścieranie w ośrodkach ściernych dla symulowanych warunków wytłaczarki pracującej przy produkcji mieszanek paszowych z paszowego ziarna z dodatkami saponitu mineralnego. Materiał i metody: Stale konstrukcyjne, w tym stale nierdzewne. Metody badań zużycia w środowiskach ściernych. Wyniki: Istnieje liniowa zależność odporności na ścieranie na twardość ściernego w przypadku stopów o stabilnej strukturze powierzchni. Wniosek: W przypadku stopów o niestabilnej strukturze, które są w stanie zmienić się pod wpływem ścierania, konieczne jest wzięcie pod uwagę iż struktura stanu powierzchni materiału i odporność na zużycie zależy głównie od kompletności strukturalnych zmian w procesie zużycia.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wytwarzania nawozów typu adduktu siarczanu wapnia i mocznika na bazie fosfogipsu metodą granulacji ślimakowej. Do badań wykorzystano wytłaczarkę jednoślimakową. Stwierdzono, że poprzez wytłaczanie można uzyskiwać produkty o wysokim stopniu przereagowania mocznika w formę adduktu (ponad 80 %). Uzyskane granulaty cechowała bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna.
EN
Results of studies on preparation possibility of fertilizers of calcium sulfate and urea type from phosphogypsum with screw granulation method are presented. One screw extruder was used in the studies. It was found that products of high degree of urea conversion into the adduct form (over 80%) can be obtained by extrusion. The prepared granular product had very high mechanical strength.
PL
Przedmiotem części trzeciej pracy było przebadanie przetwarzanych polimerów w postaci przemiałów użytkowych takich samych tworzyw i w podobnych warunkach, w jakich przetwarzano je w części 1 i 2, jednakże na linii badawczej wyposażonej w wytłaczarkę przemysłową dwuślimakową współbieżną i porównanie wartości ich charakterystycznych parametrów z wartościami parametrów próbek tworzyw pierwotnych przetwarzanych w warunkach wytłaczania laboratoryjnego na BTSK-20. Warunki przetwarzania polimerów były takie same, jak w przypadku przetwarzania na wytłaczarce laboratoryjnej z daleko idącym uwzględnieniem konstrukcji maszyny jak i konfiguracji ślimaków.
EN
Third part of the work concerns the processing of utilized polymers of the same kind and in the same conditions as in part 1 and 2, however, using the industrial processing machine, i.e. co-rotating twin-screw extruder type 2T40W. The objective was to compare the properties of size-reduced recycled polymers with those of primary (R-0) as well as re-processed ones (1R, 2R-II and 1R-G). The processing configuration of the plasticizing system of the extruder was almost the same as of the lab one. The only difference was more heating zones of the industrial machine.
PL
PVC ma ugruntowaną pozycję w budowie sieci kanalizacyjnych, pewne ilości rur z tego polimeru stosowane są również w budowie sieci wodociągowych (głównie większe średnice). Największy wzrost produkcji rur obserwuje się dla rur z PP, mniejszy dla rur z PE, najmniejszy dla rur z PVC. Niska cena tworzywa PVC odniesiona do wytrzymałości rur, korzystniejsza w porównaniu do PE, oraz łatwość montażu spowodowały, że systemy przewodowe z PVC mają mocną pozycję rynkową [3-5]. Największe ilości produkowanego PVC (powyżej 50%) zużywane są w procesie wytwarzania rur i profili.
EN
PVC possesses an established position in construction of sewerage systems. Some of PVC pipes (mainly of bigger diameters) are also used for construction of water-pipe networks. The highest growth of production of pipes is observed for PP pipes, the lower growth for PE pipes and the lowest for PVC pipes. The low price of PVC referring its strength (more advantageous than for PE) and an easy assembling caused that PVC pipe systems possess high position in the market [3-5]. The highest amount of produced PVC (above 50 %) is used for production of pipes and profiles.
11
Content available remote Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki
PL
W pracy przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowej. Właściwe warunki pobierania tworzywa przez ślimak można uzyskać stosując otwór zasypowy, który jest mimośrodowo położony w stosunku do osi układu uplastyczniającego - przesunięty zgodnie z kierunkiem obrotów ślimaka. Odpowiednio dobrane wymiary otworu zasypowego oraz jego kształt przekroju poprzecznego mają duży wpływ na charakterystykę procesu wytłaczania. W pracy pokazano zależności masowego natężenia przepływu tworzywa od prędkości obrotowej ślimaka przy różnej długości otworu zasypowego, jak również ukazano najkorzystniejsze rozwiązania konstrukcyjne zasobników tworzywa, które umożliwiają właściwe zagęszczenie i kompensację ściśliwości tworzywa w postaci granulatu znajdującego się w zasobniku. Zmniejszający się w sposób ciągły kształt przekroju poprzecznego zasobnika tworzywa z kołowego poprzez owalny i ponownie do kołowego jest najlepszym rozwiązaniem.
EN
In the paper, different constructional solutions of the feed zone of the plasticizing system of a single screw extruder were presented, including the shape, size and position of the feed opening as well as the shape of the cross section of polymer hopper. The proper conditions of polymer intake by the screw can be achieved by using a feed opening which is positioned eccentrically in relation to the axis of the plasticizing system - shifted compatibly with the direction of screw rotation. An appropriate size of the feed opening and the shape of its cross section have a big influence on the characteristics of the extrusion process. The paper presents the dependences of polymer mass flow rate on the rotational screw speed at different lengths of the feed opening. Also the most beneficial constructional solutions of polymer hoppers were shown. They enable the proper compression and compensation of the compressibility of the polymer placed in the hopper in the form of pellets. The shape of the cross section of polymer hopper changing continually from the circular through oval and back to circular is the best solution which makes impossible for the pellets to become tacky and sticking in the feed opening and as a result cause bridging or premature melt blockage.
12
Content available remote Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja
PL
Przedstawiono istotę procesu wytłaczania dihelikoidalnego polegającą na tym, że część środkowa cylindra jednoślimakowej wytłaczarki jest obrotowa, co umożliwia zmianę parametrów przetwórczych w toku wytłaczania, bez konieczności zatrzymywania urządzenia. Podano podstawy procesu i konstrukcji wytłaczarki dihelikoidalnej. Opisano model uproszczony oraz model funkcjonalny takiej wytłaczarki, tj. aktywną strefę zasilania oraz aktywny i kompatybilny segment obrotowy cylindra. Efektywność nowej wytłaczarki dihelikoidalnej udokumentowano wybranymi wynikami badań doświadczalnych.
EN
The principle of the dihelicoidal extrusion process based on a rotational middle segment of the single-screw barrel of an extruder (Fig. 1) has been presented. This active component design makes it possible for changes in the process parameters to be made without having to halt the equipment. The fundamentals of the process and the design of the dihelicoidal extruder were also discussed. A simplified model (Fig. 2) as well as a functional version (Fig. 6) of the extruder illustrating the active feed zone (Fig. 7) and the active compatible rotational segment of the barrel (Fig. 8) were described in detail. The performance of such a new dihelicoidal extruder was verified with selected results obtained in experimental studies.
13
Content available remote Podstawy wytłaczania dihelikoidalnego i konstrukcji wytłaczarki dihelikoidalnej
PL
W pracy przedstawiono istotę procesu wytłaczania dihelikoidalnego oraz budowę nowej, oryginalnej wytłaczarki dihelikoidalnej. Innowacyjność wytłaczarki polega na zastosowaniu rowkowanej, aktywnej strefy zasilania oraz rowkowanego, aktywnego i kompatybilnego segmentu obrotowego cylindra intensyfikującego kinematycznie proces uplastyczniania. Za pomocą tej wytłaczarki przeprowadzono badania procesu wytłaczania dihelikoidalnego, a wybrane wyniki zostały przedstawione w niniejszym artykule. Wyciągnięto stosowne wnioski.
EN
The present report is related to a process for producing the solvent-free acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) in the twin-screw extruder. New applications and technical specifications stimulate the continuous development of new methods of radical polymerization of solvent-free acrylics. New synthesis of 100% acrylic PSA includes polymerization in the extruder and production of pressure-sensitive adhesive tapes comprises a carrier layer having a thickness between 0.03 mm (30 g/m2) and 2.0 mm (2000 g/m2) and comprising of UV-crosslinked pressure-sensitive adhesive layers characterized by good performance.
PL
Przedstawiony raport opisuje proces wytwarzania bezrozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (PSA) w wytłaczarce dwuślimakowej. Nowa metoda otrzymywania bezrozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych z wykorzystaniem procesu polimeryzacji rodnikowej stwarza nowe możliwości zastosowania tego typu klejów. Syntezowane w dwuślimakowej wytłaczarce 100-proc. kleje samoprzylepne umożliwiają produkcję transferowych taśm samoprzylepnych o grubości pomiędzy 0,03 mm (30 g/m2) a 2,0 mm (2000 g/m2), które po usieciowaniu promieniowaniem UV charakteryzują się zespołem bardzo dobrych właściwości.
15
Content available remote Materiały stosowane w wytwarzaniu cylindrów i ślimaków wytłaczarek
PL
W wytwórstwie ślimaków i cylindrów najtwardsze powierzchnie otrzymuje się z węglików wolframu. Nakładanie metalowych powłok natryskowych stosuje się głównie do produkcji nowych ślimaków powlekanych na całej powierzchni uzwojenia, natomiast w mniejszym zakresie do regeneracji. Obserwuje się tendencję do stosowania cylindrów powlekanych stopami metali odpornymi na ścieranie i korozję [3, 4, 8]. Cylindry powlekane stopami metali odpornymi na ścieranie i korozję (na bazie Ni, Cr, Co, Fe, W i V) odznaczają się znacznie większą (4 ÷ 6 razy) trwałością eksploatacyjną niż cylindry azotowane.
EN
The hardest surfaces of screws and cylinders are obtained from tungsten carbides. Application of sprayed metallic coatings is used mainly for production of new screws coated on the whole surface of winding and to the less extent for regeneration. The tendency for using the cylinders coated with alloys of metals resistant to abrasion and corrosion is observed [3, 4, 8]. Cylinders coated with alloys of metals resistant to abrasion and corrosion based on Ni, Cr, Co, Fe, W and V possess much higher (4-6 times) exploitation durability than nitrided cylinders.
EN
The present report reports on the process of the removal of organic solvents in the polymerisation reactor, thin-layer evaporator, and twin-screw extruder for the production of the solvent-free acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA). New applications and technical specifications stimulate the continuous development of new methods of manufacturing of non-solvent self-adhesives. The new synthesis of 100% acrylic systems includes solvent polymerisation and finally a removal of volatile organic compounds in a special extruder, polymerisation vessel or an industrial evaporator. The removal process requires controlling such relevant parameters as temperature, pressure and volatile organic compounds concentration.
17
Content available remote Podstawowe kierunki rozwoju układów uplastyczniających wytłaczarek
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę różnych wytłaczarek jedno i dwuślimakowych, omówiono wady i zalety tych rozwiązań konstrukcyjnych. Przedstawiono najnowsze rozwiązania w tych dziedzinach. W tabeli 2 przedstawiono charakterystyki porównanych układów uplastyczniających wytłaczarek. Największą zdolność pobierania tworzywa, jego uplastyczniania i ujednorodniania mają układy dwuślimakowe. Jednak ze względu na znacznie wyższe (o ponad 80%) koszty inwestycyjne, w porównaniu z układami jednoślimakowymi, są one stosowane głównie w liniach technologicznych przeznaczonych do modyfikowania tworzyw i w liniach, w których realizuje się jednocześnie proces napełniania tworzyw i ich wytłaczania.
EN
Characteristics of various single and twin screw extruders as well as advantages and disadvantages of these constructional solutions were presented in this article. The latest developments in these areas were discussed. Characteristics of compared extruder plasticizing systems were shown in the Table 1. Twin screw systems possess the highest ability for drawing of plastic material, its plasticization and homogenization. However due to much higher (by more than 80%) investment costs in comparison with single screw systems, they are mainly used for process lines for modification of plastics taking place at the same time with the process of filling and extrusion of plastics.
18
Content available remote Konstrukcyjne metody zwiększania efektywności uplastyczniania
PL
Znane są dwie grupy metod zwiększania efektywności procesu uplastyczniania tworzywa polimerowego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki i wtryskarki. Pierwsza grupa to metody technologiczne, natomiast druga to metody konstrukcyjne. W pracy przedstawiono metody konstrukcyjne polegające na zmianie rozwiązania konstrukcyjnego ślimaka, poprzez zmianę jego cech konstrukcyjnych takich jak: średnica ślimaka, skok i krotność linii śrubowej, kształt wysokość i szerokość kanału przepływowego lub poprzez umieszczenie na ślimaku elementów intensywnego mieszania i ścinania. Konstrukcyjnie na efektywność procesu uplastyczniania można wpływać poprzez zmianę elementów konstrukcyjnych powierzchni wewnętrznej cylindra. Do nich można zaliczyć: kształt rowków - które mogą być śrubowe lub wzdłużne, liczba rowków, kąt pochylenia lub skręcenia rowków, głębokość rowków. Elementy te można zmieniać skokowo lub w sposób ciągły bez potrzeby zatrzymywania działania wytłaczarki.
EN
There are two groups of methods of increasing the plasticating efficiency of the polymer in the plasticating system of the extruder and injection molding machine. The first group is constituted by technological methods while the other one by constructionl methods. In the paper constructional methods are presented. They consist in changing the constructional solution of the screw through changing its constructional parameters, such as screw diameter, pitch and multiplication factor of the helical line, shape, height and width of the flow channel, or through fixing on the screw the elements of intensive shearing and mixing. Constructionally, the plasticating efficiency can be influenced by the change of the constructional elements of the barrel inner surface. This includes: grooves shape - they can be helical or longitudinal, grooves taper or torsional angle, grooves depth. These elements can be changed by a pitch or in a continuous way without the need to stop the extruder operation.
PL
Panująca na rynku producentów profili z tworzyw polimerowych konkurencja skłania producentów do ciągłego obniżania kosztów produkcji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest uzyskanie większej wydajności wytłaczania przy użyciu celowo skonstruowanych narzędzi. W pracy badawczej dokonano modernizacji konstrukcji głowicy wytłaczarskiej i układu kalibrująco-chłodzącego dla cienkościennego profilu komorowego typu siding. W wyniku prowadzonych prac badawczo-wdrożeniowych wykonano i wdrożono do praktyki przemysłowej oprzyrządowanie umożliwiające wytłaczanie profilu w systemie dwustrumieniowym z prędkością dochodzącą prawie do 7 m/min.
EN
Leading on market of plastic profiles producers competition force producers for lowering production costs. One of solutoins of this problem is to obtain better efficiency of extrusion for several tools. Modernization of construction of die head and calibration-cooling system for thin wall chamber siding profile was made in this paper. The tool system allows extrude double stream of profile with speed up to 7 meters per minute was made and implementationed in the results of research works.
20
Content available remote Charakterystyka procesu wytłaczania powlekającego
PL
Proces wytłaczania powlekającego należy do jednych z najczęściej stosowanych metod przetwórstwa tworzyw polimerowych, a jego ciągły rozwój determinuje głównie stosowanie coraz to nowocześniejszych konstrukcji głowic wytłaczarskich a także linii technologicznych. Sam proces wytłaczania powlekającego może być przeprowadzony dwiema metodami, jednak wybór metody jest ściśle związany z odpowiadającą mu konstrukcją głowicy wytłaczarskiej. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące ogólnej charakterystyki procesu wytłaczania powlekającego z uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych głowic wytłaczarskich oraz linii technologicznych.
EN
Coating extrusion process is one of the most frequently applied methods of polymer plastics processing, and its constant evolution is mostly determined by using more and more modern constructions of extrusion heads as well as more advanced processing lines. Coating extrusion process as such can be carried out by applying two methods however, selection of a method is closely connected to relevant construction of extrusion head. The article presents the issues concering the general characteristics of coating extrusion process, with considerations of construction solutions of extrusion heads and processing lines.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.