Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
New deep eutectic solvents (DESs) based on choline chloride (ChCl) and aromatic amines: ­m-phenylenediamine (MPDA) and 2,4-diaminotoluene (DAT) were prepared for the first time and applied for bisphenol A-based low molecular epoxy resin curing. Some physicochemical features of both DESs were presented and discussed on a basis of literature data. Curing process of epoxy compositions with stoichiometric and substoichiometric amounts of amine hydrogens was characterized via differential scanning calorimetry (DSC). The resulting cured materials possess acceptable thermomechanical properties. Advantages of DES based on ChCl and MPDA allowed to determine possible application areas of this epoxy resin curing agents.
PL
Nowe ciecze głęboko eutektyczne (DESs – ang. deep eutectic solvents) z chlorku choliny (ChCl) i aromatycznych amin: m-fenylenodiaminy (MPDA) i 2,4-diaminotoluenu (DAT) otrzymano po raz pierwszy i zastosowano do sieciowania małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na podstawie bisfenolu A. Przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne DESs oraz przedyskutowano je w odniesieniu do danych literaturowych. Proces sieciowania kompozycji epoksydowych ze stechiometrycznym oraz substechiometrycznym udziałem aminy scharakteryzowano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Przedstawiono także wyniki analizy termomechanicznej utwardzonych materiałów epoksydowych. Zalety DES otrzymanej z ChCl i MPDA pozwoliły na określenie możliwości zastosowania tego środka sieciującego do utwardzania żywic epoksydowych.
EN
The curing process of epoxy compositions with 1-butylimidazole (2 phr as a catalyst) and hybrid carbon nanofillers: multiwalled carbon nanotubes (CNTs) and graphene (GN) (total carbon nanofillers content 0.25—1.0 wt %) has been characterized via rheometry. Thermomechanical measurements of epoxy composites revealed a rather large decrease in the glass transition temperatures depending on CNT/GN weight ratio and total nanofillers content. Electrical volume resistivity of epoxy materials decreased about 8—10 orders of magnitude after modification with 0.25—0.50 wt % CNT/GN hybrids to the range 105—106 Ω•m.
PL
Za pomocą pomiarów reometrycznych scharakteryzowano proces sieciowania kompozycji epoksydowych z udziałem 2 phr 1-butyloimidazolu jako katalizatora i 0,25—1,0 % mas. hybrydowych nanonapełniaczy węglowych — wielościennych nanorurek (CNT) i grafenu (GN). Na podstawie badań termomechanicznych wytworzonych kompozytów epoksydowych stwierdzono znaczne zmniejszenie wartości temperatury zeszklenia, zależne od stosunku masowego CNT/GN i zawartości nanonapełniacza. Wartość rezystywności skrośnej materiałów epoksydowych po modyfikacji dodatkiem 0,25—0,50 % mas. nanonapełniacza węglowego zmniejszyła się o 8—10 rzędów wielkości.
3
Content available remote Antistatic polyurethane coats with hybrid carbon nanofillers
EN
Thermoplastic coats based on commercial aqueous dispersions of polyurethane and carbon nanofillers (graphite nanoplatelets and/or carbon nanotubes) were prepared and analyzed. The surface resistivity of the samples was in the range of 106—108 W (<<1 wt part/100 wt parts of dry coat of carbon nanofillers). Incorporation of carbon nanofillers into coating systems improves the hardness and thermal resistance of dry coats whereas their glass transition temperature is unaffected.
PL
Otrzymano, a następnie zbadano zestaw antystatycznych powłok bazujących na dostępnej w handlu wodnej dyspersji poliuretanowej oraz nanonapełniaczach węglowych — grafenie wielowarstwowym i/lub nanorurkach węglowych. Stwierdzono, że w wypadku zawartości nanonapełniacza węglowego poniżej 1 % mas. rezystywność powierzchniowa powłok wynosi 106—108Ω, zwiększają się twardość i odporność termiczna, natomiast nie zmienia się w istotnym stopniu temperatura zeszklenia matrycy poliuretanowej.
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy. Cz. I obejmuje charakterystykę nanostruktur węglowych oraz sposoby ich funkcjonalizacji w celu wykorzystania w charakterze napełniaczy w matrycach polimerowych. Opisano również metody badań kompozycji i nanokompozytów zawierających struktury węglowe.
EN
In this study, we present a literature review on the polymer films and coatings with carbon nanoparticles. The first part of the article describes the characteristics of carbon nanostructures and methods used for their functionalization (noncovalent and covalent) with the aim of using them as fillers in polymeric matrices. The methods used to examine the compositions and nanocomposites with carbon nanostructures are also discussed.
5
Content available remote Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem
PL
W cz. II. artykułu przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie otrzymywania błon i powłok polimerowych z nanostrukturami węglowymi, użytymi w roli zarówno napełniaczy, jak i odrębnych błon z materiału węglowego.
EN
In the second part of the article, the latest developments in the field of preparation of polymer films and coatings with carbon nanostructures, used both as fillers and separate layers of carbon material, have been presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem karboksymetyloskrobi (CMS) o wysokim stopniu podstawienia DS = 0,9, ze skrobi ziemniaczanej w zawiesinie izopropanol/woda. Dokonano oceny wpływu zmiennych parametrów reakcji eteryfikacji skrobi na wartości DS, efektywność reakcji (RE), liczbowo średnią masę molową (Mn) oraz lepkość 2-proc. roztworu wodnego. Pomiary metodami laserowej mikroskopii skaningowej (LSM), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) pozwoliły na ocenę zmian struktury morfologicznej ziarna CMS oraz absorbancji widma skrobi natywnej po modyfikacji. Przeprowadzono również badania nad możliwością wykorzystania CMS (o wysokim stopniu podstawienia DS = 0,94, jak również w celach porównawczych o średnim stopniu podstawienia DS = 0,39) do flokulacji, ewentualnie dyspergowania, wybranych zawiesin wodnych: siarczanu żelaza(II), tlenku żelaza(III), laurynianu żelaza(III) oraz glinokrzemianów: kaolinu i montmorylonitu wapniowego. Stwierdzono, że CMS, zwłaszcza o wysokim DS, wykazuje cechy flokulanta względem siarczanu żelaza(II) oraz tlenku żelaza(III); natomiast jest dobrym środkiem dyspergującym w stosunku do zawiesin minerałów glinokrzemianowych.
EN
Highly substituted (degree of substitution, DS about 0.9) carboxymethyl starch (CMS) was prepared in isopropanol/water suspension. The influence of etherification reaction parameters on DS, reaction efficiency, number average molar mass as well as the viscosity of 2 wt. % aqueous solution was determined. Using laser scanning microscopy, X-ray diffraction and infrared spectroscopy techniques allowed to evaluate the morphological changes of modified starch granules when compared to native starch ones. An attempt to apply CMS (of high and medium DS: 0.94 and 0.39, respectively) for flocculation or dispergation tests of selected aqueous suspensions [iron(II) sulphate, iron(III) oxide, iron(III) laurate and aluminosilicates: kaolinite and calcium montmorillonite] has been performed. In case of iron(II) sulphate and iron(III) oxide high substituted CMS exhibited effective flocculating properties. Moreover, it worked as a good dispersing agent for mineral aluminosilicate suspensions.
EN
Potato starch grafted with N-vinylformamide (NVF) copolymers have been manufactured by reactive extrusion in presence of radical initiators: 2,2'-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrogen chloride or 2,2'-azobis(isobutyronitrile). During extrusion the following parameters have been changed: screw speed, temperature profile and initiator type whereas constant weight ratio of the reaction components NVF/starch/water 40:100:34 was kept. Raw copolymerization products have been evaluated by solubility tests in alkali aqueous solution at pH 9.0. Contents of graft copolymer in raw copolymerization products have been determined on a basis of extraction with water/ethanol mixture in the ratio of 70:30. FT-IR spectra of starch-g-NVF copolymers have been recorded and polysaccharide chains were subjected to enzymatic degradation using a- and b-amylases. Residual poly(N-vinylformamide) (PNVF) chains were characterized via gel permeation chromatography. Molecular weights of grafted PNVF were compared with literature data of polyacrylamide chains grafted on potato starches.
PL
W obecności inicjatorów rodnikowych: dichlorowodorku 2,2'-azobis(2-metylopropionamidyniowego) (AAPH) lub 2,2'-azobis(izobutyronitrylu) (AIBN) otrzymywano kopolimery szczepione N-winyloformamidu (NVF) na skrobi ziemniaczanej. W toku reaktywnego wytłaczania zmieniano szybkość obrotową ślimaków, profil temperaturowy (rys. 1) oraz rodzaj inicjatora, stały natomiast był stosunek masowy NVF/skrobia/woda 40:100:34. Badano rozpuszczalność w lekko alkalicznym roztworze wodnym (pH 9,0) surowych produktów kopolimeryzacji. Zawartość kopolimeru szczepionego w surowych kopolimerach określano na podstawie ekstrakcji mieszaniną woda/etanol (70:30) (tabela 1). Rejestrowano też widma FT-IR kopolimerów skrobia-g-NVF (rys. 2), a część polisacharydową kopolimerów poddano degradacji enzymatycznej za pomocą a- i b-amylaz. Pozostałe po degradacji enzymatycznej łańcuchy poli(N-winyloformamidowe) (PNVF) charakteryzowano metodą chromatografii żelowej (GPC) (rys. 3). Oznaczone wartości liczbowo średnich mas molowych naszczepionego PNVF porównywano z literaturowymi danymi dotyczącymi łańcuchów poliakryloamidu szczepionego na skrobi ziemniaczanej (tabela 2).
9
Content available remote Epoxy resin crosslinked with conventional and deep eutectic ionic liquids
EN
Molecular ionic liquid, i.e. 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride ([EMIM]Cl) and eutectic mixture of imidazole with choline chloride (IM + ChCl) have been used as epoxy resin hardeners. An influence of [EMIM]Cl and IM + ChCl content on pot life of epoxy compositions and runs of crosslinking process has been evaluated using DSC and ARES rheometry techniques. Epoxy compositions with [EMIM]Cl showed latent properties (pot life up to 50 days) while the systems with IM + ChCl gelled after few days. Comparative measurement of thermomechanical (Tg, tan d) and mechanical properties (tensile, flexural and shear strength on aluminum substrates) as well as thermal decomposition of epoxy composites have been performed. Composite epoxy materials crosslinked with [EMIM]Cl exhibited more elastic properties (lower Tg and higher tan d values) and generally better mechanical features than those hardened with imidazole + choline chloride eutectic mixture.
PL
W artykule opisano zastosowanie molekularnej cieczy jonowej: chlorku 1-etylo-3-metyloimidazoliowego ([EMIM]Cl) i mieszaniny eutektycznej imidazolu z chlorkiem choliny (IM + ChCl) jako utwardzaczy żywicy epoksydowej. Metodami DSC oraz reometrii ARES zbadano wpływ zawartości [EMIM]Cl i IM + ChCl na czas życia kompozycji epoksydowej oraz przebieg procesu sieciowania. Kompozycje epoksydowe z [EMIM]Cl cechowały się długim czasem życia (do 50 dób w temperaturze pokojowej), podczas gdy układy z IM + ChCl żelowały po kilku dniach. Dokonano także porównawczej oceny właściwości termomechanicznych (Tg, tg d), mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie oraz ścinanie spoin klejowych na podłożu aluminiowym) oraz odporności termicznej kompozytów epoksydowych. Kompozytowe materiały sieciowane wobec [EMIM]Cl wykazywały większą elastyczność (niższe wartości Tg i większe wartości tg d) oraz ogólnie lepsze właściwości mechaniczne niż utwardzane mieszaniną eutektyczną imidazolu i chlorku choliny.
10
Content available remote Ionic liquids as starch plasticizers or solvents
EN
The article presents results of application of ionic liquids {1-allyl-3-methylimidazolium chloride ([AMIM]Cl) as well as deep eutectic solvents: choline chloride/urea, choline chloride/citric acid, choline chloride/succinic acid} as plasticizers and solvents for potato starch. Rheometric measurements and morphology changes of thermoplasticized starch/ionic liquid systems and solubility tests for 5 wt. % starch solutions in ionic liquids have been performed. Dry starch was dissolved in ionic liquids at high temperatures (80—135 °C). [AMIM]Cl, choline chloride/urea and choline chloride (for moisturized starch) displayed best plasticizing abilities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem cieczy jonowych {chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego ([AMIM]Cl) oraz mieszanin eutektycznych: chlorek choliny/mocznik, chlorek choliny/kwas cytrynowy, chlorek choliny/kwas bursztynowy} jako plastyfikatorów i rozpuszczalników skrobi ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę zmian reologicznych i morfologii termoplastyfikowanych układów skrobiowych oraz testy rozpuszczalności 5 % mas. roztworów skrobi w cieczach jonowych. W badanych cieczach jonowych sucha skrobia ulegała rozpuszczeniu w temperaturze należącej do przedziału 80—135 °C. Najlepsze właściwości plastyfikujące wykazały [AMIM]Cl, chlorek choliny/mocznik oraz sam chlorek choliny (tylko dla skrobi wilgotnej).
EN
Starch graft copolymers have been obtained via grafting of acrylic monomers i.e. acrylamide (AAm) and acrylic acid (AA) during the reactive extrusion processes. 2,2'-azobis (2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) was used as a radical initiator and N'N-methylenebisacrylamide (MBA), mixture of pentaerythritol triacrylate and pentaerythritol tetraacrylate (trade name PETIA) and alkoxylated pentaerithritol acrylate (trade name Ebecryl 40) were applied as acrylic crosslinkers. The obtained materials were characterized by FTIR and their water sorption properties investigated using swelling (vol. %) and sorption (wt. %) tests. Sorption of water into these graft copolymer samples reached values of ca. 6 – 13 g of water per g of dry materials. It was also found that water sorption values were dependent on ratio of AAm and AA as well as on a type of the applied crosslinking agent.
PL
Metodą współbieżnego dwuślimakowego wytłaczania mieszaniny termoplastycznej skrobi (TPS) (plastyfikowanej glicerolem (G) albo mieszaniną formamidu i mocznika (F+M)], [TPS(G) i TPS(F+M)] lub TPS modyfikowanej montmorylonitami (MMT) [sodowym (MMT-Na) bądź organofilizowanymi (NanoBent ZS1 lub NanoBent ZS3)]} - z dodatkiem lub bez - sproszkowanej, odpadowej pianki poliuretanowej (PUR) otrzymano materiały polimerowe. Poddano je następnie badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej, a także ocenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i zginaniu. Stwierdzono, że dwuskładnikowy polarny plastyfikator (F+M) pozwala na uzyskanie materiałów o większej elastyczności i wydłużeniu przy zerwaniu oraz mniejszej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie niż przy użyciu glicerolu. Zastosowane glinokrzemianowe nanonapełniacze wykazują mieszane, tj. interkalacyjno-eksfoliacyjne rozproszenie w osnowie polisacharydowej. Dodatek 25 cz. mas. sproszkowanej pianki PUR/100 cz. mas. skrobi do mieszanin TPS(F+M)/MMT powoduje kilkukrotny wzrost modułu Younga oraz znaczny spadek wydłużenia przy zerwaniu wytwarzanych materiałów w stosunku do wartości odpowiednich właściwości układu TPS(F+M).
EN
The properties of thermoplastic starch (TPS) initially plasticized either with glycerol (G) or a mixture of formamide and urea (F+M), modified with sodium montmorillonite (MMT-Na) or the organophilized (NanoBent ZS1 or ZS3) and their mixtures with or without waste polyure-thane foam powder have been determined and presented (Tables 3 and 4). The obtained mixtures were investigated with X-Ray diffraction (Figs. 1-3,5) and the mechanical properties (tensile and flexural strength) also evaluated (Tables 1,2,5 and 6). The studies confirmed that the application of the two-component polar plasticizer (F+M) leads to the mixtures with higher elasticity and elongation at break and also lower tensile and flexural strengths than those plasticized with glycerol. It was found that the addition of the layered aluminosilicate nanofillers also led to a mixed intercalated/exfoliated dispersion in the polysaccharide matrix. In the case of the application of a 25 parts per weight of the powdered polyurethane foam/100 parts per weight of starch ratio in the TPS(F+M)/MMT/PUR mixture, an increase of several times in the Youn's modulus and a pronounced decrease in elongation at break for these materials is achieved as compared to those obtained for the TPS(F+M) system.
EN
Cationic acrylamide copolymers with diallyldimethylammonium chloride and terpolymers of the both monomers with N-vinylformamide were synthesized, characterized by capillary viscometry and their flocculation efficiency evaluated by extinction, sludge volume and solid matter recovery measurements. The polymerization reactions were carried out either as thin-layer processes in aqueous solutions or as microsuspension polymerization. The results from the numerous flocculation tests performed on model aqueous suspensions of fine coal, colloidal silica and talc have been presented and discussed. Flocculation efficiency was determined taking into account the type and dose of the used copolymer.
PL
Kationowe kopolimery akryloamidu z chlorkiem diallilodimetyloamoniowym oraz terpolimery tych dwóch monomerów z N-winyloformamidem (schemat A) otrzymywano dwoma metodami: w cienkiej warstwie roztworu wodnego bądź w postaci mikrosuspensji (tabela 1). Scharakteryzowano je metodami wiskozymetrii kapilarnej (tabela 2) a także oceniono ich efektywność flokulacyjną na drodze pomiaru ekstynkcji oraz objętości i masy osadu poflokulacyjnego. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki licznych testów flokulacyjnych przeprowadzonych na modelowych wodnych zawiesinach miału węglowego (tabela 3, rys. 1), krzemionki koloidalnej (tabela 4, rys. 2) oraz talku (tabela 5, rys. 3). Efektywność flokulacyjną porównywano uwzględniając typ i dawkę użytego flokulantu.
16
Content available remote Kompozycje epoksydowe sieciowane kompleksami imidazoli z kationem Cu(II)
PL
Sporządzono kompozycje żywicy epoksydowej Epidian 6 sieciowane utwardzaczami utajonymi - kompleksami imidazoli [2-metyloimidazolu (2M) lub 2-etylo-4-metyloimidazolu (2E4M)] z kationami Cu(II) albo, w celach porównawczych, z kationem Mg(II) - bądź też nieskompleksowanymi imidazolami 2M albo 2E4M. Badano czas życia kompozycji i parametry cieplne charakteryzujące ich proces sieciowania, mianowicie entalpię i temperaturę maksimum efektu cieplnego. Użycie sieciujących kompleksów imidazoli z kationem Cu(II) podwyższa wspomnianą temperaturę o 35-49°C i powoduje nawet 30-krotne przedłużenie czasu życia kompozycji w temperaturze pokojowej. Określono też statyczne właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu odlewów z opisywanych kompozycji stwierdzając pewne pogorszenie tych cech w przypadku utwardzania kompleksami. Oceniano też wytrzymałość na ścinanie spoin klejowych na podstawie wytworzonych kompozycji. W temperaturze pokojowej nie zależy ona od rodzaju utwardzacza, natomiast w temp. 120°C utajone utwardzacze kompleksowe pozwalają na uzyskanie znacznie większej wytrzymałości na ścinanie (w szczególności w przypadku 2M) niż nieskomplikowane imidazole.
EN
The compositions of Epidian 6 epoxy resin cured with latent hardeners: complexes of imidazoles [2-methylimidazole (2M) or 2-ethyl-4-methylimidazole (2E4M)] with Cu(II) cations, or for comparison with Mg(II) cation and non-complexed 2M or 2E4M imidazoles (Table 1), were prepared. Pot lifetime and thermal parameters characterizing curing process, namely enthalpy and temperature of maximum heat effect (Table 1 and 2, Fig. 1) were investigated. The use of complexes of imidazoles with Cu(II) cation shifts this temperature upward 35-49°C and extends pot lifetime of the composition at ambient temperature even 30 times. Static mechanical properties at tension and bending of casts made of the compositions discussed were determined (Table 3 and 4). Shear strength of adhesive joints based on the compositions has been evaluated. Shear strength at room temperature does not depend on curing agent type. However, at temp. 120°C complexes of latent hardeners let reach much better shear strength than that caused by non-complexed imidazoles, especially 2M (Table 5).
17
Content available remote Hybrydowe układy typu polimer hydrofilowy/montmorylonit
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej hybrydowych układów typu polimer hydrofilowy (kationowy, anionowy lub niejonowy)/montmorylonit (MMT), sposobów ich otrzymywania, metod oceny oraz kierunków zastosowania. Synteza tego typu produktów pozwala na modyfikację właściwości użytkowych polimerów. Szczegółowo scharakteryzowano zawierające MMT materiały hybrydowe na podstawie poliakryloamidu (PAAm), kopolimerów akryloamidu, poliwinylopirolidonu (PVP), poli(kwasu akrylowego) (PAA), poli(tlenku etylenu) (PEO), oligomerów i polimerów glikolu etylenowego, a także polimeru pochodzenia naturalnego - skrobi.
EN
A literature review on hybrid systems consisted of hydrophilic polymer (cationic, anionic or nonionic one) and montmorillonite (MMT, Fig. 1 and 2) is presented. The methods of preparation, evaluation and applications directions are discussed. Preparation of such products let modify the functional properties of polymers. The hybrid systems based on polyacrylamide (PAAm) (Fig. 3-5), acrylamide copolymers, polyvinylpyrrolidone (PVP), poly(acrylic acid) (PAA) (Fig. 6), poly(ethylene oxide) (PEO), oligomers or polymers of ethylene glycol (Fig. 7) or polymer of natural origin - starch, containing montmorillonite were characterized in detail.
18
Content available remote Chemiczna modyfikacja skrobi na drodze reaktywnego wytłaczania
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy, w którym opisano otrzymywanie na drodze reaktywnego wytłaczania estrowych, eterowych bądź uretanowych (karbaminianowych) pochodnych skrobi oraz kopolimerów szczepionych a także skrobi utlenionej i skrobi kationowych; skoncentrowano się przy tym na podstawowych parametrach procesowych (profil temperaturowy, szybkość obrotowa, L/D). Przedstawiono zalety i ograniczenia metody reaktywnego wytłaczania w porównaniu z konwencjonalnymi procesami chemicznej modyfikacji skrobi metodami okresowymi oraz scharakteryzowano właściwości uzyskiwanych produktów.
EN
A review describes the preparation of various starch derivatives [ester, ether or urethane (carbamate) ones], graft copolymers, oxidized or cationic starch by reactive extrusion. Authors focused on the basic process parameters (temperature profile, rotational speed, L/D ratio). The advantages and limitations of reactive extrusion method in comparison with conventional processes of starch modification were presented. The properties of products obtained were characterized.
EN
Two groups of acrylamide copolymers have been obtained by inverse microemulsion polymerization using: (i) acrylamide (AAm) with [2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride (AETAC) in the presence of sodium montmorillonite (MMT), and (ii) acrylamide with acrylic acid (AA) in the presence of aluminum sulphate. The received materials were characterised by capillary viscometry and the DSC methods, as well as the flocculation performances of the modified copolymers in the treatment of aqueous model suspensions of talc and calcium montmorillonite have been investigated. The effectiveness of the acrylamide flocculants was evaluated on the basis of the suspension extinction reduction and the sludge volume. The obtained results have been compared while using the modified materials and appropriate anionic and cationic AAm copolymers.
PL
W rehabilitacji układu stomatognatycznego dysponujemy szeroką gamą materiałów polimerowych, w tym akrylowych. Częste uszkodzenia płyt protez mogą jednak świadczyć o zbyt małej wytrzymałości mechanicznej tworzyw akrylowych, z których są wykonywane. W pracy omówiono próbę modyfikacji materiału protetycznego Vertex R.S hydrofobizowanym bentonitem/montmorylonitem, w celu poprawy wytrzymałości protezy. Hydrofobizowany bentonit rozpraszano w metakrylanie metylu (MMA) przez sonifikację, a następnie przeprowadzano polimeryzację metodą roztworowo-strąceniową. Przebadano właściwości mechaniczne i optyczne polimerowych kompozytów stomatologicznych zawierających zmodyfikowany montmorylonit.
EN
A wide range of polymer materials may be used in the rehabilitation of the stomathognatic system. However, frequent damage of denture plates indicates rather low mechanical strength of acrylic materials. In this article we describe an attempt to modify a prosthetic material Vertex R.S. with hydrophobized bentonite/montmorilonite in order to improve the mechanical strength of the denture. Hydrophobized bentonite was dispersed in methyl methacrylate (MMA) by sonification, and then polymerized by solution - precipitation method. Mechanical and optical properties of the polymer composites containing the modified montmorillonite were evaluated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.