Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regional airports
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper deals with public service obligation, a form of state aid that applies to air services. The paper first provides general information on the European legislation applying to this form of state aid, and elaborates the legal framework and general principles. The second part is dedicated to a comparison of a similar subsidizing programme in the USA and Australia. An examination of current imposed public service obligation routes in Europe is provided in the following section. The coefficients defining the number of imposed PSO routes per various geo-economic variables have been defined.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obecnej oferty przewozowej polskich i zagranicznych przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe z polskich portów lotniczych. Regionalny transport lotniczy jest w obecnych czasach formą przemieszczania się na średnie odległości konkurencyjną wobec transportu samochodowego czy też kolejowego. W przypadku podróży na małe odległości usługi tej gałęzi transportu są w porównaniu do wspomnianych gałęzi transportu drogie. Najlepiej rozwiniętą sieć połączeń lotniczych widać na przykładzie Stanów Zjednoczonych, lecz wynika to z odległości, jakie trzeba pokonać próbując dostać się z jednego końca kraju na drugi. Nie należy więc porównywać sieci lotniczych połączeń regionalnych Ameryki Północnej (np. Stanów Zjednoczonych) i Europy. Na potrzeby artykułu przedstawiona zostanie oferta przewozowa lotniczego transportu regionalnego funkcjonującego w Polsce.
EN
Regional air transport is nowadays a competitive form of movement for the medium distance as compared to road and rail transport. Taking into account such parameters as the size of operated transport, the number of air operations and functions of the airports, were classifi ed in Poland 10 airports into regional airports: Gdańsk-Rębiechowo, Bydgoszcz- Szwederowo, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Warszawa-Okęcie i Wrocław-Strachowice. A particularly wide offer have such airports as Gdańsk, Katowice and Wroclaw. Noticeable is the dominance of the three major carriers – Wizz Air, Ryanair and LOT Polish Airlines. However, it is apparent fragmentation of the market by small operators, operating several aircraft. Especially evident is the large volume of airports in the central part of the country, slightly smaller in its western part, and almost completely missed the eastern part. There is still need to be taken in order to develop a network of regional airports, which could also realize the domestic connections.
PL
We wprowadzeniu artykułu przedstawiono cele przeprowadzonej analizy oraz zarysowano problematykę zagadnienia pomiaru i prognozowania popytu na usługi portów lotniczych. W dalszej części zaprezentowano podstawowe kategorie pasażerów korzystających z transportu lotniczego oraz główne narzędzia w analizie popytu na takie usługi. Wyniki analiz empirycznych popytu na usługi trzech regionalnych portów lotniczych w Polsce poprzedziły opis metod prognozowania ruchu w takich przedsiębiorstwach. W dalszej części zaprezentowano projekcje ruchu pasażerskiego w portach lotniczych w województwach pomorskim, wielkopolskim i śląskim. Wyniki analiz uzupełniono opisem spodziewanej mobilności ludności w wymienionych regionach. Ostatecznie podsumowano wyniki przeprowadzonych analiz.
EN
In an introduction of the article there are presented the objectives of the analysis. Also the issues of measurement and fore-casting demand for airport services are out-lined. In the following part basic categories of passengers and main tools of the analysis of demand for such services were presented. The results of empirical analysis of demand for services of the three regional airports in Poland was preceded by a description of the methods of forecasting traffic in such enterprises. In the remainder of the article the passenger traffic forecasts for the airports in the provinces Pomerania, Wielkopolska and Silesia were presented. The supplement to this analysis was the expected mobility of the population in these regions. Finally, the results of the analysis were summarized.
PL
Sprawnie zorganizowany transport jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie poszczególnych działów gospodarki i nabiera szczególnego znaczenia w dobie integracji regionów, stanowiąc element procesu intensyfikacji rozwoju gospodarki turystycznej. O jego poziomie rozstrzyga w głównej mierze położenie geograficzne regionu oraz wyposażenie w składniki infrastruktury transportowej. Istotnym czynnikiem jest oddalenie regionów peryferyjnych od centrów gospodarczych i utrudniony dostęp komunikacyjny do rynków, powodujący niekorzystne konsekwencje w postaci wolniejszego rozwoju turystyki i gospodarki oraz mniejszą konkurencyjność. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z wpływem inauguracji działalności przewoźników niskoksztowych na rozwój obszarów peryferyjnych, konkurencyjność lotnisk regionalnych oraz efekty ekonomiczne działalności portów lotniczych i ich wpływ na gospodarkę turystyczną. Z przeprowdzonej analizy wynika, że działalność turystyczna jest ściśle związana z rozwojem transportu lotniczego.
EN
Well-organized transport is an important factor that affects the functioning of the various sectors of the economy and has a particular importance in the area of regional integration, as a part of the process of intensifying the development of tourism. It’s level is strongly determined by the geographical location of the region and by transport infrastructures. An important factor is distance between the outermost regions that are attractive as tourist destinations and economic centers that make up transport markets. A poorly developed transport network is another factor, making market access difficult and resulting in an impediment for economic growth, market competition and ultimately the development of tourism. This article presents issues related to the influence of the inauguration of the low-cost carriers on the development of peripheral areas, the competitiveness of regional airports and the economic impact of airports and their influence on the economy of tourism. The performed analysis shows that tourism activity is closely related to the development of air transport.
5
Content available remote Stan i perspektywy rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce
PL
Obecna sieć regionalnych portów lotniczych w Polsce oraz najbliższe plany ich rozbudowy i modernizacji wspierane przez samorządy terytorialne i UE. Przygotowania do adaptacji wybranych lotnisk powojskowych i sportowych na potrzeby komunikacji publicznej. Perspektywiczne zamierzenia dotyczące budowy nowych lotnisk. Warunki likwidacji "białych plam" na mapie polskich portów lotniczych.
EN
The present number of the regional airports in Poland as well as the nearest plans of their development and the modernization supported by the local governments and the European Union. The preparations to the adaptation of the chosen post-military utility airports and the sporting airfields for the public transport needs. A perspective plans concerning the construction of the new airports. Conditions of the -white spots- elimination on the map of the Polish airports.
EN
Aim of the article is presents selected aspects of influence lower cost airline development on extension airports network. Following issues are being discussed: - secrets of lower cost airline success, - lower cost airline and regional airport network development, - lower cost airline in Poland.
PL
Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.
EN
Passenger transport services at regional airports. Regional airports accessibility. Airport transport systems characteristic. Transport infra-structure development at airport surrounding areas and modern transport service solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.