Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partial discharges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
EN
The article presents the assumptions, characteristics and description of the implementation of a pilot system for on-line monitoring of partial discharges in heads of the high-voltage cable lines. The main purpose of the implementation was to increase the reliability of cable line heads by equipping them with a system of continuous assessment of technical condition with direct transmission of measurement data and alarms to the SCADA system. In order to achieve the assumed goal, unconventional methods for measuring partial discharges were used, the application of which does not require disconnecting the line from the voltage. The implementation was carried out on an active 110 kV high voltage cable line in the area of activity of one of the Distribution System Operators.
PL
Sieć kablowa średniego napięcia (SN) stanowi istotny element sieci dystrybucyjnej. Dotychczasowe zarządzanie tą częścią sieci jest głównie oparte na analizach awaryjności, tzn. wzrost liczby awarii na danej linii świadczy o pogarszającym się stanie technicznym. Jest to system mało efektywny, wiąże się z dodatkowymi kosztami usuwania awarii, przerwami w dostawie energii, utrudnionym planowaniem inwestycji i prac eksploatacyjnych. Planowane, w ramach projektu SORAL, prace badawczo-rozwojowe mają doprowadzić do wdrożenia zarządzania siecią kablową SN opartego na wymiernej ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów linii. Podstawą prac jest wykorzystanie pomiarów diagnostycznych. Analizy rynku i doświadczenia Energa Operator SA z pracy w międzynarodowych stowarzyszeniach wskazują, że projekt ma charakter innowacyjny na poziomie światowym.
EN
The article describes the current experience in applying the diagnostics of MV cable lines in the DSO and the ongoing SORAL project. Diagnostic systems which measure partial discharges and tan delta in MV lines have been used in Poland since the turn of the century. Research work so far has focused on MV cables and on attempts to define key parameters which would indicate advanced ageing processes. The measurements and analyses conducted so far have not enabled the formulation of assessment criteria for failure risk. However, key parameters indicating the increase in the failure risk have been identified. The research up to now is a valuable contribution to the process of creating assessment criteria for failure risk, using the IT system which automates this process. This task is carried out now in the SORAL project. The project is implemented by DSO (ENERGA-OPERATOR) and IT Company (Globema) consortium and is financed from EU funds.
PL
Wiadomo, że podczas standardowych badań fabrycznych (koordynacja izolacji) jakość elektroenergetycznych kabli, a także osprzętu kablowego jest w pełni oceniana przez producenta. Niemniej jednak ryzyko problemów z dostawą i montażem poszczególnych elementów linii kablowej może wpłynąć na jakość nowo zainstalowanej linii. Obecne normy IEC są standardami sformułowanymi głównie przez producentów i nie zawierają odpowiednich zaleceń badań linii kablowych nowo zainstalowanych oraz już eksploatowanych, które by pozwoliły wykryć wady spowodowane wyżej wymienionymi problemami. Przyjęte w tych normach procedury badań odbiorczych skutkują tym, że przebicie/uszkodzenie może wystąpić tylko w przypadku bardzo poważnych wad (bardzo rzadko). Oznacza to, że w sytuacji braku uszkodzenia badanej linii podczas próby odbiorczej nie można wykryć wady w jakimś odcinku kabla lub w osprzęcie. Dlatego, w przeciwieństwie do norm IEC, standardy IEEE 400 i IEEE 400.4 zalecają po zainstalowaniu linii kablowej przeprowadzanie prób napięciowych połączonych z monitorowaniem wyładowań niezupełnych (WNZ), np. stosując napięcie ciągłe lub tłumione napięcie prądu przemiennego (DAC). W przypadku ciągłych napięć przemiennych, z powodu wysokiego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych pojawiających się w wyniku generowania rezonansowych napięć przemiennych (ACRT), zgodnie z IEC 60270 wykrywanie WNZ nie jest wystarczająco czułe, aby można było zastosować tą metodę do wykrywania WNZ w izolacji kabli i we wszystkich typach osprzętu kablowego (czyli w głowicach i mufach). W przeciwieństwie do metody ACRT użycie metody DAC zapewnia, oprócz przeprowadzenia próby napięciowej, również bardzo czułe i zgodne z normą IEC 60270 wykrywanie WNZ w całym systemie kablowym. W oparciu na międzynarodowych doświadczeniach – zebrane w ciągu ostatnich 15 lat z badań przeprowadzonych w różnych sieciach energetycznych, w artykule skoncentrowano się na zastosowaniu metody DAC do badań odbiorczych i diagnostyki wszystkich rodzajów kablowych linii przesyłowych. Na praktycznych przykładach przedstawiono różne ważne aspekty badania nowych linii, a także dokonywanie oceny stanu elektroenergetycznych linii kablowych, będących w eksploatacji, wynikające z wieloletniego stosowania układów probierczych DAC w praktyce.
EN
It is known that using factory routine tests (insulation coordination) the quality of a power cable as well as the accessories is fully tested at the manufacturer. Nevertheless the risk of accessories parts delivery and installation problems may influence the quality of a newly installed power cable circuit. The current IEC standards are manufacturers'standards and they do not provide adequate recommendations for after-lying testing and demonstration of above-mentioned problems. A breakdown may occur only in case of extremely serious defects during the after-laying test (very seldom). This means that in a no-breakdown situation the presence of defects in cable parts or in accessories cannot be excluded. Therefore in contrast to the IEC standards the standards IEEE 400 and IEEE 400.4 recommend partial discharge monitored testing e.g. by continuous or damped AC voltages (DAC). In case of continuous AC voltages due to the high level of EM disturbances occurring by on-site generation of resonant AC voltages (ACRT), the PD detection in accordance to IEC 60270 is not sensitive enough to be used for PD detection in cable insulation and in all types of cable accessories. In contrast to ACRT the use of DAC provides in addition to voltage withstand test also very sensitive and IEC 60270 conform PD detection of the complete cable circuit. Based on the international experiences as collected in the last 15 years at different power grids this contribution focuses on the use of DAC for after-laying testing and diagnosis of all types of transmission power cables. In particular supported by practical examples different important aspect of testing new connections as well as condition assessment of service aged power cables will be mentioned in this paper.
PL
W artykule przybliżono najważniejsze wyzwania, jakie obecnie stoją przed polską elektroenergetyką w aspekcie poprawy standardów jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz wyposażenie i możliwości techniczne Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Wysokonapięciowej EnergoTech Lublin, powstałego dzięki współpracy naukowej i biznesowej Politechniki Lubelskiej z firmą EnergoTech Lublin. Działalność Centrum obejmująca szeroko rozumianą diagnostykę i monitoring parametrów linii kablowych i napowietrznych średniego i wysokiego napięcia oraz aparatury łączeniowej przeznaczonej do tych sieci jest odpowiedzią na te wyzwania i próbą rozwiązania najważniejszych problemów z nimi związanych. W nowo utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym będą prowadzone zaawansowane prace badawczo-rozwojowe obejmujące m.in.: – poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej przez przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych, – zwiększenie zakresu informacji pozyskiwanych z sieci elektroenergetycznych w celu lepszego monitorowania i zarządzania nimi, – diagnostykę stanu pracy poszczególnych elementów sieci w celu kompleksowej analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych, – wykorzystanie systemów łączności cyfrowej do kompleksowego zarządzania systemem dystrybucji energii elektrycznej, – automatyzację procesu analizy danych pomiarowych w celu zwiększenia szybkości i precyzji działań diagnostycznych.
EN
The article presents the most important challenges currently facing the Polish energy sector in the aspect of improving the quality standards of electricity distribution as well as equipment and technical capabilities of the EnergoTech Lublin Research and Development Center for High Voltage Engineering, resulting from scientific and business cooperation of the Lublin University of Technology with EnergoTech Lublin. The activities of the Center covering broadly defined diagnostics and monitoring of medium and high voltage cable and overhead lines as well as switchgear dedicated to these networks is a response to these challenges and an attempt to solve the most important problems related to them. The newly created Research and Development Center will carry out advanced research and development works, including: – improving the reliability of supplying electricity to consumers by preventing power grid failures.
6
Content available remote Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych
PL
W ramach projektu realizowanego przez Mikronikę i Politechnikę Poznańską, współfinansowanego przez NCBiR, powstał moduł monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) w trybie on-line. W artykule omówiono jego strukturę oraz przyjęte zasady monitorowania wnz metodą UHF i HF. Przestawiono skonstruowane urządzenia pomiarowe i wyniki prób laboratoryjnych. Zaprezentowano także prace zmierzające do wykorzystania wykonanych urządzeń i oprogramowania w monitoringu rozdzielnic GIS.
EN
The on-line partial discharge (PD) monitoring module has been manufactured by Mikronika and Politechnika Poznańska in scope of a project co-financed by the NCBiR. The article discusses the module structure and the adopted rules of PD monitoring by the UHF and HF methods. The measuring devices and the results of laboratory tests are also presented. The works aiming the use of constructed structures and software in the monitoring of GIS substations are also showed.
PL
Artykuł porusza temat lokalizacji wyładowań niezupełnych (wnz) w transformatorach energetycznych. Autorzy proponują innowacyjną metodę, wykorzystującą matryce sensorowe zbudowane z anten mikropaskowych, obejmujących swoim zakresem pasmo wysokich i ultra wysokich częstotliwości (HF/UHF). Analiza sygnałów przeprowadzana jest z użyciem algorytmów określania kierunków nadejścia sygnału (ang. DOA – Direction-of-Arrival). W artykule zaprezentowano metodologię projektowania wybranego typu anteny wraz z określeniem, na drodze symulacji obliczeniowych, jej użytecznych parametrów, które zostały porównane z wartościami zmierzonymi.
EN
The paper discusses the topic of partial discharges localization in power transformers. The authors propose an innovative method, using sensor arrays built of microstrip patch antennas, including their range of high and ultra high frequencies (HF/UHF). Signal analysis is carried out using the Direction-of-Arrival (DOA) estimation algorithms. A methodology for designing a selected antenna type together with the determination of its useful parameters, by way of computational simulations along with the comparison with the measured values were presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).
EN
The article presents the application of damped alternating voltage (DAC) for acceptance tests and diagnostics in the place of installing high voltage power cables (up to 230 kV).
PL
Badanie wyładowań niezupełnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod kontroli jakości izolacji w układach eklektycznych. W przypadku transformatorów mocy pomiary te wykonuje się bazując na dobrze znanych i ustalonych standardach międzynarodowych. Detekcja wyładowań niezupełnych w wysokich częstotliwościach jest jedną z metod najbardziej rozwijanych w ostatnich latach, a przez swoją łatwość w implementacji oraz możliwość wykorzystania w systemach monitoringu sprawia, że jest ona coraz częściej postrzegana, jako uzupełnienie lub wręcz alternatywa dla metody elektrycznej podczas odbiorów fabrycznych.
EN
Investigation of partial discharges is one of the most commonly used methods of controlling the quality of insulation in electric systems. In the case of power transformers, these measurements are performed based on well-known and established international standards. Detection of partial discharges at high frequencies is one of the most developed methods in recent years, because of its ease implementation and possibility of utilization in monitoring systems. It is more often perceived as an accompanying or even substitute for the electrical method during factory tests.
EN
Partial discharges (PD) are influencing electrical insulating systems of high voltage electrical devices. Typically, in laboratory and diagnostics AC tests focused on measuring and analysis of PD, a pure sinusoidal voltage waveform is assumed. However, in practice the spectral content of the working voltage is rarely so ideal and additional spectral components have a significant impact on the discharge behaviour in electrical insulation systems. In this paper the influence of voltage harmonics on PD behaviour and phase-resolved PD patterns evolution is analysed. The presented experiments were conducted on a specimen representing a gaseous inclusion embedded in electrical insulation. The experimental results showed that various harmonic compositions superimposed on the fundamental sinusoidal waveform have a significant impact on PD intensity and maximum charge. In consequence, the derived patterns of PD phase, and magnitude distributions are distorted, and statistical parameters calculated on their basis are changed. In certain environments, neglecting harmonic content in the testing voltage may lead to a misleading interpretation and assessment of PD severity.
EN
The article presents the results concerning the use of clustering methods to identify signals of acoustic emission (AE) generated by partial discharge (PD) in oil-paper insulation. The conducted testing featured qualitative analysis of the following clustering methods: single linkage, complete linkage, average linkage, centroid linkage and Ward linkage. The purpose of the analysis was to search the tested series of AE signal measurements, deriving from three various PD forms, for elements of grouping (clusters), which are most similar to one another and maximally different than in other groups in terms of a specific feature or adopted criteria. Then, the conducted clustering was used as a basis for attempting to assess the effectiveness of identification of particular PD forms that modelled exemplary defects of the power transformer’s oil-paper insulation system. The relevant analyses and simulations were conducted using the Matlab estimation environment and the clustering procedures available in it. The conducted tests featured analyses of the results of the series of measurements of acoustic emissions generated by the basic PD forms, which were obtained in laboratory conditions using spark gap systems that modelled the defects of the power transformer’s oil-paper insulation.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) są źródłami impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych o bardzo szerokim widmie. Dzięki temu dla ich wykrywania i lokalizowania mogą być stosowane metody antenowe, wykorzystujące różne techniki pomiarowe. W szczególności dotyczy to lokalizowania wyładowań powstających w liniach napowietrznych i urządzeniach stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. W artykule przedstawiono podstawy i rozważania teoretyczne dotyczące zastosowania w tym celu szyków (macierzy) antenowych o różnych konfiguracjach oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych. Przedstawione zostały m.in. analizy zastosowania metody TDOA (Time Difference Of Arrival), pozwalającej na określenie położenia źródeł wyładowań niezupełnych w oparciu o pomiar różnic czasów detekcji przebiegów impulsowych rejestrowanych przez poszczególne anteny wchodzące w skład szyku antenowego.
EN
Partial discharges (PD) are sources of very short impulsive electromagnetic disturbances with extra wide spectrum. As a result, aerial methods using various measuring techniques can be used to detect and locate them. In particular, this refers to locating partial discharges occurring at overhead transmission lines and power station equipment of high and very high voltages. The paper, which presents the continuation of the work of authors in this field, describes theoretical foundations and theoretical considerations as well as the results of laboratory investigations of the use of antenna arrays of various configurations for PDs source location. The analysis of the application of the TDOA method (Time Difference of Arrival) to determine the position of the discharge sources is based on the measurement of the time differences of pulse waveforms received by the individual antennas – members of particular antenna array.
PL
Wyładowania niezupełne (wnz) powstające w układach izolacyjnych urządzeń wysokonapięciowych mogą przybierać różne formy, zależne od właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów dielektrycznych, wzajemnej konfiguracji geometrycznej izolacji i układu elektrod oraz rodzaju i geometrii defektu. W artykule przedstawiono wyniki rejestracji i analiz zbiorów impulsów wyładowań niezupełnych powstających w trzech różnych, modelowych układach izolacyjnych (wyładowania ulotowe, wyładowania w zamkniętej inkluzji gazowej zlokalizowanej wewnątrz układu izolacyjnego oraz wyładowania powierzchniowe, powstające w obecności punktu potrójnego metalgazdielektryk). Analiza wyładowań dotyczyła specyficznych cech ich obrazów fazowo-rozdzielczych D(, q, n). Biorąc pod uwagę fakt, że pole elektryczne jest podstawową przyczyną powstawania wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych zaprezentowano różnice w rozkładach natężenia pola elektrycznego w badanych układach modelowych.
EN
Partial discharges (PD) occurring in insulation systems of high-voltage equipment can take various forms, depending on: the physicochemical properties of used dielectric materials; the geometric configuration of the insulating system and the electrode arrangement; and also the type and geometry of the defect. The paper presents the results of registration and analysis of partial discharge pulses sets generated in three different models of insulating systems (corona discharges; discharge in closed gas inclusions located inside the insulating system, and surface discharge formed in the presence of triple point metal-solid dielectric-gas). The analysis of the discharges concerned the specific features of their phase-resolved patterns D(, q, n). The differences in distribution of electric field intensity in the studied insulating systems were also presented, due to the fact that this is the primary cause of partial discharges in high-voltage insulating systems.
EN
This paper describes the use of new methods of detecting faults in medium-voltage overhead lines built of covered conductors. The methods mainly address such faults as falling of a conductor, contacting a conductor with a tree branch, or falling a tree branch across three phases of a medium-voltage conductor. These faults cannot be detected by current digital relay protection systems. Therefore, a new system that can detect the above mentioned faults was developed. After having tested its operation, the system has already been implemented to protect mediumvoltage overhead lines built of covered conductors.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchniowych wyładowań niezupełnych na izolatorze odciągowym kompozytowym linii średniego napięcia. Badania zostały wykonane podczas różnych stopni zabrudzenia izolatora substancją przewodzącą w postaci roztworu NaCl. Wyniki pomiarów przedstawione zostały za pomocą obrazów światła widzialnego nałożonego na emisję promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV generowanego przez wyładowania niezupełne.
EN
Presented are investigation results of surface partial discharges taking place on a MV overhead power line strain composite insulator. The investigations were conducted under conditions of various degrees of the insulator soiling with conductive material used in a form of NaCl solution. Measurements results were presented with the help of visible light images superimposed on the electromagnetic radiation emission in the UV range generated by partial discharges.
PL
Transformatory energetyczne są jednymi z podstawowych elementów systemu elektroenergetycznego. Objawem wewnętrznych defektów ich układu izolacyjnego może być powstawanie wyładowań niezupełnych (wnz). Sygnały elektryczne wywołane przez wnz są rejestrowane na doprowadzeniach liniowych, do których docierają propagując wzdłuż uzwojeń, od miejsca ich występowania. W zależności od położenia defektu oraz jednostkowych parametrów elektrycznych uzwojenia zmieniają się parametry czasowo-częstotliwościowe sygnałów obserwowanych w miejscu ich detekcji. W artykule przedstawiono wyniki badań propagacji impulsów wnz na modelu laboratoryjnym uzwojenia transformatora oraz, dla porównania, wyniki symulacji numerycznych w programie Matlab/Simulink. Podczas symulacji stosowano pewne uproszczenia złożonej struktury uzwojenia transformatora analizując wpływ miejsca wyładowania na wybrane właściwości impulsów rejestrowanych na zacisku liniowym.
EN
Power transformers are one of the basic elements of the power system. The occurrence of partial discharge is a symptom of internal defects of their insulating system. Electrical signals caused by partial discharges are recorded on the line terminals that receive electrical signals propagating along the winding from the source of discharge. Depending on the location of the defect and the characteristic parameters of the electrical windings are changing parameters of the timefrequency signals observed in the place of its detection. The article presents the results of the propagation of pulses PD in models of transformer windings, compared to the results of numerical simulations. During the simulation takes into account the complex, multi-element structure of the windings of the transformer and its impact on the time-frequency characteristics of pulses recorded on a terminal line.
EN
Contemporary requirements for a reliable supply of electricity generate the need for diagnostics and monitoring of proper operation of working electrical power equipment. Defects occurring in transmission lines and substations devices, characterized by the increase of the local electric field strength above the critical value, cause the formation of partial discharges (PD), in their various forms. In order to detect and locate defects it is possible to use wideband antenna methods for PD pulses detection in the VHF/UHF range. The article reviews the applications of wideband antenna detection systems in the diagnosis of the electrical power devices. The results of laboratory tests of selected directional detection systems applied for location of various forms of electrical discharges in the air, by detecting pulsed electromagnetic disturbances, are presented.
PL
Tematem artykułu są wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych wyładowań. Badano wyładowania typu powierzchniowego oraz ślizgowego. Stwierdzono, że wyładowania niezupełne na powierzchni preszpanu zanurzonego w estrze syntetycznym mają trochę większą intensywność niż zanurzonego w oleju mineralnym.
EN
The theme of the article are partial discharges on surface of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. These are some of the most dangerous discharges. Partial discharges of surface type and sliding type were tested. It has been found that the partial discharges on the surface of the pressboard immersed in a synthetic ester have a slightly higher intensity than immersed in mineral oil.
19
Content available remote Wyładowania niezupełne na izolatorach kompozytowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych powierzchniowych wyładowań niezupełnych na modelowych izolatorach kompozytowych z osłoną z kauczuku silikonowego typu HTV o różnym kształcie osłon i różnym stopniu zestarzenia ich powierzchni. Wykazano, że wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych mogą być wykorzystane w ocenie diagnostycznej stanu powierzchni izolatorów kompozytowych z eksploatacji.
EN
In the paper results of the comparison tests of the partial discharges on the surface of model HTV composite insulators were shown. Insulators differed in shape of housings and degree of aging their surfaces. It has been shown that the results of the measurement of partial discharges can be used in the diagnostic evaluation of composite insulators in service.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć tematykę projektowania i optymalizacji anten UHF wykorzystywanych do monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) występujących w wysokonapięciowym układzie izolacyjnym transformatora energetycznego. Przedstawione zostały różne konstrukcje płaskich anten UHF, przystosowanych do montażu w oknie rewizyjnym transformatora. Dla opracowanych prototypów wyznaczono podstawowe parametry takie jak: zysk anteny, kierunkowość i napięciowy współczynnik fali stojącej (VSWR). Ponadto w laboratorium wysokich napięć w układzie modelowym kadzi transformatora wykonano testy, których wyniki posłużyły do oceny czułości detekcji wnz opracowanych prototypów.
EN
Article aims to introduce the subject of design and optimization of UHF antennas used for partial discharge (PD) monitoring in power transformers. There were presented different designs of flat UHF antennas - suitable for installation in the dielectric window of transformer tank. For developed prototypes the set of basic parameters such as antenna gain, directivity and voltage standing wave ratio (VSWR) were obtained. In addition, the high voltage tests in a model of transformer tank were performed. The investigation results were used to assess the PD detection sensitivity of developed UHF antennas.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.