Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  społeczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Na temat drzew i ich znaczenia napisano już wiele. O ich budowie i sposobie funkcjonowania w środowisku uczymy się w szkole podstawowej, bardzo często już wtedy posługując się stwierdzeniami, że bez drzew i roślin nie byłoby życia. Odpowiedź na pytanie, czy ta edukacja przynosi efekty na miarę potrzeb współczesnego świata, to z pewnością temat na niejedną książkę. Nie można jednak pominąć faktu, że obecnie tematyka drzew, ich roli i znaczenia, to temat szeroko dyskutowany w przestrzeni publicznej, żywy zwłaszcza w miastach, gdzie ludzie coraz częściej dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą oraz postępujących zmian klimatycznych.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
EN
The first association that comes to mind after hearing the phrase „contemporary religious fundamentalism” are usually terrorist attacks made by Islamic fighters in western countries. However, it is a fact, that today’s religious fundamentalism is no longer connected only with religion. Its protestant roots are reaching back previous centuries. Also, fundamentalism itself is often a base to terror acts carried out by some radical groups. In this article, author brings closer the concept of fundamentalism itself, points the genesis of religious fundamentalism and explains its contemporary essence and nature.
PL
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu frazy „współczesny fundamentalizm religijny” są zazwyczaj ataki terrorystyczne doko-nywane przez islamskich bojowników na państwa Zachodu. Faktem jest jednak, że dziś fundamentalizm religijny nie jest już związany wyłącznie z religią. Jego prote-stanckie korzenie sięgają poprzednich stuleci, co więcej, nierzadko stanowił on podstawę do aktów terroru dokonywanych przez pewne radykalne ugrupowania. W artykule autor przybliża definiowanie fundamentalizmu, wskazując genezę fun-damentalizmu religijnego. Co więcej, stara się wyjaśnić jego współczesną istotę i charakter.
PL
W dobie społeczeństwa informacyjnego na równi z wykonaną pracą w terenie istotny jest aspekt komunikowania mieszkańcom inicjatyw i wdrażanych innowacji.
EN
The author analyses the possibilities of implementing a modern “Smart City” programme offer, addressed to the local community. In the introduction, she considers the condition of Polish society from a time axiological perspective; despite political changes, Poles adhere to the same values as decades ago - they do not trust state institutions. The author also defines the concept of a smart city and its principles and practical implementations based on the example of the city of Rzeszów, which is ranked high in official European rankings. Despite the lack of trust in organised forms of social functioning, the local community (citizen) is in favour of further modernisation of life, which is reflected in participation in local government elections and the level of support of the current administration of the city.
6
Content available Towarzystwo Wiedzy Wojskowej (1919–1939)
PL
Artykuł okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Wiedzy Obronnej. W artykule omówiono utworzenie i działalność Towarzystwa Polskiej Wiedzy Wojskowej w polskich korpusach w Rosji w latach 1917– 1919, utworzenie w niepodległej Polsce przed 100 laty Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, jego rozwój organizacyjny do 1939 roku, sposoby krzewienia i popularyzowania wiedzy wojskowej oraz współpracę ze społeczeństwem i instytucjami cywilnymi
EN
An occasional article on the occasion of the 100th anniversary of the Society of Defence Knowledge. The article presents the foundation and activity of the Polish Military Science Association in Polish corps in Russia in years 1917-1919, foundation of the Military Science Association in Poland 100 years ago, its organisational development until 1939, methods of propagating and popularizing the military science and co-operation with the civil society and institutions.
PL
Republika Macedonii to młody kraj, utworzony zaledwie w 1991 roku. Charakteryzuje się dużą wielokulturowością i wieloetnicznością. Spotkały się tam różne grupy etniczne, wyznające różnorakie poglądy, począwszy od różnego rodzaju odłamów muzułmańskich kończąc na sunnitach czy też prawosławiu. W pierwszej kolejności kraj musi utrzymać się w obecnych granicach, gdyż nie jest uznawany do końca przez inne państwa. Pomimo iż Macedonia nie radzi sobie jeszcze ze wszystkimi problemami, dąży do realizacji celów, które umożliwią jej uzyskanie tytułu pełnoprawnego podmiotu politycznego. Obecnie kraj ten stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i NATO.
EN
Republic of Macedonia is a young country, rised only in 1991. It is characterized by hight multiculturalism and multietnicity. Different ethnic group met there, professing different views, starting with various kinds of Muslim faction, ending with the Sunni orthe Orthodox Church. In the first place, the country must remain within the current limits, because it is not recognized by all countries. Despite the fact that Macedonia can not cope with all situations of the pursuit of goals, which enables her to obtain the title of a fullfleged political subject. Currently, the country is still trying to join the European Union and NATO.
EN
The study discusses problems related to the concept of sustainable development in Asian countries in the period 2002-2015. The introduction presents the occurring transformations, involving the majority of Asian countries, taking into account their diversity and contrasts. In addition, the goals allowing the implementation of sustainable development concept in Asia-Pacific region are specified. In the next part of the article the indicators of sustainable development, selected for the analysis and covering all key areas, i.e. social, economic, environmental, spatial, institutional-political are characterised. A synthetic development measure (SDM) was applied as the research method, and the data for calculations were collected from the World Bank sources. The research results, illustrating the position of individual countries against the level of sustainable development concept implementation in the analysed years, remain the crucial part of the study. Within the framework of conclusions it can be stated that the situation of Asian countries, in terms of sustainable development, requires improvement. In turn, a noticeable and gradual progress refers to the majority of analysed countries. The best results were recorded in the following countries: Singapore, Japan, South Korea, Qatar, United Arab Emirates and Malaysia. The least favourable situation was observed in Yemen, Iraq, Burma, Uzbekistan, Cambodia, Oman and Iran.
PL
W opracowaniu poruszona została problematyka odnosząca się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach azjatyckich w latach 2002-2015. W ramach wprowadzenia nawiązano do zachodzących przemian, które są udziałem większości krajów Azji, uwzględniających ich zróżnicowanie i kontrasty. Ponadto wyszczególniono cele, które umożliwiają implementację koncepcji zrównoważonego rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, obejmujące wszystkie kluczowe obszary, tj. społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, przestrzenny, instytucjonalno-polityczny. Zastosowaną metodą badawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR), dane do obliczeń pozyskane zostały ze źródeł Banku Światowego. Najważniejszą część opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące pozycję poszczególnych krajów względem poziomu implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w badanych latach. W ramach wniosków można stwierdzić, że sytuacja krajów azjatyckich względem rozwoju zrównoważonego wymaga poprawy. Zauważalny jest natomiast sukcesywny progres, będąca udziałem większości krajów. W grupie krajów, które wypadły najkorzystniej znalazły się: Singapur, Japonia, Korea Południowa, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w Jemenie, Iraku, Birmie, Uzbekistanie, Kambodży, Omanie, Iranie.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
PL
Jedyną skuteczną metodę leczenia zaćmy stanowi operacja. Od kwietnia 2019 roku w Polsce zmieniły się zasady finansowania operacji zaćmy ze środków publicznych. Od tego czasu zabiegi są wykonywane bez limitów, co oznacza skrócenie kolejek oczekujących, a co za tym idzie – obniżenie kosztów społecznych wynikających z oczekiwania na realizację świadczenia. Niestety, na przestrzeni ostatnich kilku lat obniżył się również poziom wyceny operacji, co oznacza, że są to procedury mniej opłacalne dla ośrodków je wykonujących. Zabieg usunięcia zaćmy jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych na świecie. Dzięki temu zyskał on opinię zabiegu, który ma największy odsetek powodzenia, spośród wszystkich w całej medycynie. Początki operacji zaćmy sięgają czasów starożytnych, z kolei gwałtowny rozwój technik operacyjnych, urządzeń oraz konstrukcji soczewek wewnątrzgałkowych dokonał się w XX wieku i trwa do chwili obecnej.
PL
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaćma jest główną przyczyną pogorszenia widzenia i ślepoty u ludzi w skali całego świata. Wraz ze starzeniem się populacji wzrasta odsetek chorych, u których zmętnienia soczewki upośledzają widzenie. Diagnostyka zaćmy nie wymaga użycia skomplikowanej aparatury specjalistycznej. Kluczowe znaczenie dla rozpoznania ma szczegółowy wywiad i ocena w lampie szczelinowej [1].
PL
Bezpieczeństwo surowcowe w Unii Europejskiej (UE) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu, a przede wszystkim przemysłu wysokiej technologii (ang. high-tech industry). Dlatego głównym celem projektu INFACT jest poprawa bezpieczeństwa surowcowego w UE. Poszukiwanie oraz rozpoznawanie nowych złóż wymaga innowacyjnych nieinwazyjnych technologii, które spotkają się z akceptacją społeczeństwa oraz pozwolą na rozpoznanie złóż kopalin na małych i dużych głębokościach. W ramach projektu naukowcy próbują opracować/zmodyfikować obecnie stosowane metody geofizyczne i teledetekcyjne, które są mniej inwazyjne niż metody klasyczne oraz dodać im aspekt innowacyjności przede wszystkim na poziomie zmniejszenia oddziaływania na ludzi i środowisko, a także umożliwić rozpoznawanie złóż na dużych głębokościach. Realizacja badań odbywa się w trzech zaprojektowanych obszarach referencyjnych na południu, w centrum i na północy Europy (Finlandia, Niemcy, Hiszpania). Przeprowadzone studium literaturowe w obrębie obszarów referencyjnych oraz ankieta na temat postrzegania górnictwa pokazują znaczące bariery oraz ograniczenia w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż w Europie, które są związane z istniejącym użytkowaniem gruntów, w tym z formami ochrony środowiska (obszary chronione lub siedliska), postrzeganiem górnictwa przez społeczeństwo, brakiem świadomości społecznej i negatywnym nastawieniem do branży górniczej. Wyniki badań pokazują, że te przeszkody należy pokonywać dzięki innowacjom, konsultacjom ze społeczeństwem oraz reformami przepisów (aktów) prawnych.
EN
The energy security in the European Union (EU) is of key importance for the development of all industries, and above all the high-tech industry. Therefore, the main goal of the INFACT project is to improve the energy security in the EU. Prospecting and exploration of new deposits requires innovative, non-invasive, and socially acceptable technologies that will allow for the exploration of mineral deposits at small and large depths. The project will develop innovative geophysical and remote sensing technologies (less-invasive than classical exploration methods) that promise to penetrate new depths, reach new sensitivities and resolve new parameters. Three European reference areas have been established in Germany (Geyer), Finland (Sakatti) and Spain (Cobre Las Cruces, Seville and Minas de Ríotinto, Huelva) for trialling new exploration technology. A review of the literature on the subject and the survey on the perception of mining have shown significant barriers and limitations related to the prospecting and exploration of deposits in Europe, which are, in turn, related to the land use, including environmental protection legislation (protected areas or habitats), mining perception by the society, lack of social awareness, and a negative attitude towards the mining industry. The obtained results show that these obstacles should be overcome by innovations, public consultations, and amendments of legal provisions (acts).
EN
Purpose – is to answer the research question: what is the speed of ensuring access to sustainable energy in Poland in comparison to the average speed in the EU-28 in the context of the seventh goal of the 2030 Agenda, as well as an analysis of Poland’s accomplishments in this field. The study made use of available statistical data related to the eight primary indicators of the Sustainable Development Goals (SDGs) reported by Eurostat and established by the UN. The time frame considered was 2010-2016. Methodology – analysis of dynamic indicators, analysis of real variables or percentages depending on the available data, comparative analysis, and a scale of positive assessments reflecting accomplishments. Implications – the speed of change in Poland is slower than in the rest of the EU. In light of the speed and level of achievements in providing sustainable energy in Poland and the EU, one can indicate tasks/areas requiring more intensive action in the context of the seventh goal of the 2030 Agenda.
EN
Throughout the ages, people with disabilities were perceived in various ways, which directly decided on their social roles [Ostrowska 1994, Zasępa et. al. 2005, Nowak 2015]. The article presents the way in which people with disabilities were perceived and how it was translated into an approach to space designing in historically and contemporary terms. Based on the collected information based on subject literature of the subject, the paper also discusses the changes that took place in social attitudes towards the disabled over the centuries. At the very beginning these people were marginalized, however, over time, this situation changed to finally take initiatives with the aim to integrate such people with the rest of society [Gazdulska 2008]. Such idea as universal design could not be noticed until the moment when people accepted the limitations and dysfunctions of the disabled. Improving the quality of shaping public spaces had been made possible thanks to many studies and analyses of behaviour of such people.
PL
Na przestrzeni dziejów osoby z niepełnosprawnościami postrzegane były w różny sposób, co bezpośrednio przekładało się na ich role społeczne [Ostrowska 1994, Zasępa i in. 2005, Nowak 2015]. W artykule przedstawiono sposób, w który postrzegano osoby niepełnosprawne oraz jakie miało to przełożenie na podejście do projektowania przestrzeni w ujęciu historycznym i współczesnym. Na podstawie informacji uzyskanych z literatury przedmiotu przedstawiono zmianę, która zaszła w postawach społecznych względem osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków. Początkowo osoby te były traktowane jak wyrzutki społeczeństwa, jednak z czasem sytuacja ta ulegała zmianie, by finalnie zaczęto podejmować inicjatywy mające na celu ich integrację z resztą społeczeństwa [Gazdulska 2008]. Dopiero w momencie, gdy zaczęto akceptować odmienność osób niepełnosprawnych, zauważyć można było pojawienie się takich idei jak projektowanie uniwersalne. Dzięki badaniom oraz analizom zachowania niepełnosprawnych możliwe stało się polepszenie jakości kształtowania przestrzeni publicznych.
PL
W artykule zaprezentowane zostało autorskie ujęcie problematyki społecznej odpowiedzialnego biznesu na współczesnej Ukrainie. Rozpatrywane są różne naukowe podejścia w wyjaśnianiu istoty społecznie odpowiedzialnego biznesu, jego celów i metod realizacji. Omawiane są problemy, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskim społeczeństwie, a wśród nich niedoskonałe ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, nadmierna ilość procedur biurokratycznych. Podkreśla się, że pomimo istnienia wielu przeszkód, na Ukrainie tworzone są podstawy społeczne odpowiedzialnego biznesu, które wdrażane są między innymi w ruchu wolontariuszy, w trakcie realizacji projektów socjalnych i programów wsparcia dla różnych grup społecznych oraz warstw potrzebujących pomocy humanitarnej i finansowej.
EN
The article presents the author's vision of the state and problems of socially responsible business in modern Ukraine. The scientific approaches to explaining the essence of a socially responsible business, its goals and methods of implementation are considered. It justifies problems that hinder the formation of the value bases of socially responsible business in Ukrainian society, which include imperfect tax legislation, the presence of corruption, a lot of bureaucratic procedures. It is noted that despite the existence of problems, in Ukraine the foundations of socially responsible business are being formed, which are implemented in the volunteer movement, social projects and support programs for various social groups and strata in need of humanitarian and financial assistance.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną - stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społecznie silnie kojarzona z cechami takimi jak kreatywność, zorganizowanie czy wytrwałość. Ponadto, wskazano, iż przedsiębiorczość jako cecha, mimo iż jest zdolnością, która może zostać nabyta, w opinii społecznej jest kojarzona jako zdolność wrodzona.
EN
The article attempts to define the concept of entrepreneurship as a personality trait. The work was divided into two parts: the first one, describing the available information on the subject and the second one, which presents the results of the research on entrepreneurial attitudes. The results showed that the studied trait is socially strongly associated with features such as creativity, organization and perseverance. In addition, it has been indicated that entrepreneurship as a trait, although it is a capability that can be acquired, is considered in the public opinion as an innate ability.
EN
Though there are adequate institutional frameworks and legal instruments for the protection of the Sub-Saharan African environment, their impact on the development and conservation (protection) of the environment leaves much to be desired. This assertion is substantiated by the reality that inspite of these regulatory frameworks, the environment is largely degraded with negative ramifications for the twin goals of attaining sustainable socio-economic advancement and realization of environmental rights. Both national and regional state of environment (SoE) reports show that degradation is apparent. It is worthy of mention that almost all African countries have ratified and domesticated the various regional and subregional environmental agreement. Efforts to solve the puzzle have revealed that corruption and environmental degradation in Sub-Saharan Africa are closely linked. Financial impropriety in ecological funds management, poorly equipped environmental protection institutions, and inadequate citizens' environmental management awareness campaigns are outcomes of corruption in the public sector. Since corruption thrives in the absence of transparency and accountability, this study proposes a cutting-edge technology-based solution that promotes participatory environmental accountability using an e-Environment system. The web-based multi-tier e-Environment system will empower both citizens and government officials to deliberate online real-time on environmental policies, programmes and projects to be embarked upon. Both parties will equally put forward proposals on the use of tax payers money in the environment sector while monitoring discrepancies between amount budgeted, amount released and actual amount spent. We applied design and software engineering skills to actualize the proposed solution. Using Nigeria as case study, our research methodology comprised literature review, requirements gathering, design of proposed solution using universal modelling language (UML) and development/implementation on the Microsoft SharePoint platform. In view of our determination to evolve a zero-defect software, we applied Cleanroom Software Engineering techniques. The outcome obtained so far has proved that the model supports our expectations. The system is not only practical, but ecologically sound. It is anticipated that the full-scale implementation of such an enterprise e-Environment system will decrease the current tide of corruption in the environment sector, mitigate environmental degradation and by extension, reduce social-economic tensions and guarantee national security.
PL
Chociaż w Afryce Subsaharyjskiej istnieją odpowiednie ramy instytucjonalne i instrumenty prawne dla ochrony środowiska, ich wpływ na zachowanie (ochronę) środowiska naturalnego pozostawia wiele do życzenia. Pomimo istniejących ram regulacyjnych, środowisko jest tu w dużej mierze zdegradowane, co negatywnie wpływa na możliwość osiągnięcia podwójnego celu: osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Zarówno krajowe, jak i regionalne raporty o stanie środowiska (SoE) pokazują, że degradacja ma miejsce. Warto wspomnieć, że prawie wszystkie kraje afrykańskie ratyfikowały i wprowadziły różne regionalne i subregionalne porozumienia dotyczące ochrony środowiska. Próby zmierzające do uporządkowania sytuacji pokazały, że korupcja i degradacja środowiska w Afryce Subsaharyjskiej są ze sobą ściśle powiązane. Niepewność finansowa odnosząca się do zarządzania funduszami ekologicznymi, słabo wyposażone instytucje ochrony środowiska oraz nieodpowiednie kampanie informacyjne na temat zarządzania środowiskiem w zakresie ochrony środowiska są wynikiem korupcji w sektorze publicznym. Ponieważ z braku przejrzystości i odpowiedzialności korupcja kwitnie, niniejsze badanie proponuje nowoczesne rozwiązanie, które promuje partycypacyjną odpowiedzialność za środowisko z wykorzystaniem e-Środowiska. Wielowarstwowy system e-Środowiska, oparty na Internecie, umożliwi zarówno obywatelom, jak i urzędnikom państwowym, dyskusję w czasie rzeczywistym odnoszącą się do polityki dotyczącej ochrony środowiska, a także wszelkich przygotowywanych programów i projektów. Obie strony będą również wysuwać propozycje dotyczące wykorzystania pieniędzy podatników w sektorze środowiskowym, przy jednoczesnym monitorowaniu rozbieżności między kwotą przewidzianą w budżecie, a faktyczną wydaną. Zastosowaliśmy umiejętności projektowe i programistyczne, aby zaktualizować proponowane rozwiązanie. Wykorzystując studium przypadku w Nigerii, nasza metodologia badań obejmowała przegląd literatury, określenie wymagań, projektowanie proponowanego rozwiązania z wykorzystaniem uniwersalnego języka modelowania (UML) oraz opracowanie / wdrożenie realizowane na platformie Microsoft SharePoint. W związku z naszą determinacją odnoszącą się do opracowania w pełni funkcjonalnego oprogramowania, zastosowaliśmy techniki Cleanroom Software Engineering. Uzyskane wyniki dowiodły, że model ten spełnia nasze oczekiwania. System jest nie tylko praktyczny, ale także ekologiczny. Przewiduje się, że pełne wdrożenie takiego systemu e-Środowiska w przedsiębiorstwie doprowadzi do zmniejszenia obecnej fali korupcji w sektorze środowiskowym, zmniejszy degradację środowiska, a poprzez to zmniejszy napięcia społeczno-gospodarcze i zapewni bezpieczeństwo narodowe.
PL
Przekształcenia terenów poprzemysłowych stają się jedną z istniejących możliwości tworzenia terenów rekreacyjnych w rozrastających się miastach na całym świecie. Tereny poprzemysłowe powstały w wyniku przemian ekonomicznych i mają ogromny wpływ na wiele aspektów przestrzennych i społecznych. Jako przestrzenie zdegradowane, a często nawet niebezpieczne, posiadają swoisty potencjał związany z ich lokalizacją w mieście. Przy umiejętnym ich przekształceniu, powinny spełniać wiele istotnych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Przy rewitalizacji tego typu terenów nieodzownym procesem powinno być zdefiniowanie potrzeb lokalnej społeczności, identyfikacja cennych obiektów oraz zagrożeń wynikających ze skażenia środowiska naturalnego. Należy również wykorzystać istniejący potencjał miejsca, na który składa się m.in. szczególna, często unikatowa infrastruktura budowlana i techniczna oraz specyficzna roślinność wykształcona w wyniku sukcesji, co jednocześnie wpływa na zwiększenie miejskiej bioróżnorodności. Tego typu założenia parkowe, posiadają pewne wspólne cechy, które opisano w niniejszym artykule.
EN
The transformation of post-industrial areas has become a real opportunity for the formation of recreational areas in the ever-expanding urban space around the world. Post-industrial areas which have arisen as a result of economic change have a huge influence on many spatial and social issues. These spaces can be degraded and even dangerous, but, due to their location in the city, careful conversion may enable them to fulfil many important social, cultural and recreational functions. The process of revitalisation of brownfield areas should not be carried out without assessing the needs of the local community, identifying valuable objects, and examining potential hazards that may arise from the contaminated environment. These locations have significant untapped potential in the form of existing building and technical infrastructure and specific vegetation; if the process of revitalisation is carried out effectively, it could increase urban biodiversity. These types of parks, which have some common features, are described in this article.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.