Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrodynamika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Hydrodynamic forces on a submerged cylinder in uniform finite depth ice-covered water is formulated by using the method of multipoles, the ice-cover being modelled as an elastic plate of very small thickness. The forces (vertical and horizontal) are obtained analytically as well as numerically and depicted graphically for various values of flexural rigidity of the ice-cover to show the effect of its presence. When the flexural rigidity and surface density of the ice-cover are taken to be zero, then the curves for the forces almost coincide with the curves for the case of uniform finite depth water with free surface.
PL
W pracy przedstawiono stan elektryczności i magnetyzmu po zbudowaniu stosu przez A. Volta, a przed epokowym odkryciem związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonanego przez wybitnego Duńskiego naukowca, fizyka, chemika i filozofa Hansa Christiana Ørsteda w roku 1820. Przedstawiono sylwetkę odkrywcy jako wybitnej jednostki swojej epoki, przesiąkniętej ideami konstytucyjno-liberalnymi, podano różne aspekty działalności naukowej i społecznej oraz pokazano życie prywatne. Krótko omówiono działalność fizyków o niespotykanej dotychczas dynamice po odkryciu elektromagnetyzmu przez H. C. Ørsteda oraz powstanie licznych odkryć i teoretycznych prac naukowych dotyczących elektrodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcia A.M. Ampere’a i M. Faraday’a. W pracy przedstawiono również wpływ odkrycia Hansa Christiana Ørsteda na powstanie mierników elektromechanicznych.
EN
The paper presents the state of electricity and magnetism after the construction of the pile by Italian A. Volta and before the epochal discovery of the relationship between them made by the outstanding Danish scientist, physicist, chemist and philosopher Hans Christian Ørsted in 1820. His figure was presented as an outstanding individual of his era, saturated with constitutional ideas - liberal, various aspects of scientific and social activity were given and private life shown. The activity of physicists of unprecedented dynamics after the discovery of electromagnetism by H. C. Ørsted and the creation of numerous discoveries and theoretical scientific papers on electrodynamics were briefly discussed. Particular attention has been paid to the achievements of Frenchman A.-M. Ampere and the Englishman M. Faraday. The paper also presents the impact of the discovery of Hans Christian Ørsted on the creation of electromechanical meters.
PL
W artykule przedstawiono historię elektrodynamiki i głównych jej twórców. Nauka ta powstała właściwie w okresie kilku jesiennych miesięcy 1820 roku i nie ma chyba w rozwoju całej elektrofizyki innej dziedziny, która rozwinęła się w tak błyskawicznym tempie. Wiele odkrytych, głównie w sposób doświadczalny, praw funkcjonuje w dzisiejszej teorii pola elektromagnetycznego, chociaż wówczas nie było obecnie używanych wielkości i ich jednostek. Niniejsze opracowanie jest skrótem wystąpienia autora na XX V Opolskich Dniach Elektryki w dniu 14 marca 2017r.
EN
The history of electrodynamics and its main creators have been presented in the article. The science came into being actually during several autumn months in 1820 and probably in the development of the whole electro-physics there was no other domain which developed with such tremendous speed. Many laws discovered chiefly experimentally function in today’s electromagnetic field theory, although previously there were no quantities and their units which are used at present. This study shortens the author’s speech delivered on the XXVII Opole Electricity Days on the J March 2017.
PL
W artykule przedstawiono wyniki nagrzewania zacisków przyłączeniowych typu V-klema przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych. Badaniom poddane zostały zaciski śrubowe wykonane z aluminium oraz cynowanego mosiądzu. Próby nagrzewania przeprowadzono dla takich samych warunków zasilania i połączenia: temperatura otoczenia, wilgotność, prądy robocze, prądy zakłóceniowe, siła docisku, przewód przyłączeniowy. Artykuł przedstawia porównanie temperatur ustalonych zacisków śrubowych uzyskanych przy ich pracy ciągłej. Porównano ciężary zacisków aluminiowych i mosiężnych.
EN
The article presents the results of the heating screw clamp the flow of operating current and fault. The tests were subjected to screw clamps made of aluminum and tin-plated brass. Attempts heating was carried out for the same conditions of supply and connections: temperature, humidity, operating currents, interference currents, downforce, connecting cable. This article provides a comparison of the temperatures of the fixed screw clamp obtained during their continuous operation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz sił działających na przewody sztywne równoległe łączone przez docisk przy przepływie prądów zakłóceniowych oraz rzeczywistych pomiarów ugięć szyn na skutek przepływu przez nie ww. prądów. Pomiary zostały przeprowadzone dla przykładowego układu szyn sztywnych dla różnych konfiguracji ich ułożenia. Ułożenie rozpatrywano ze względu na odległość pomiędzy szynami jak i na położenie miejsca połączenia. Połączenie wykonano przy dwóch różnych siłach docisku. Miejsce oraz sposób wykonania połączenia ma wpływ na wartość strzałki ugięcia szyny przy przepływie prądów roboczych a przede wszystkim prądów zakłóceniowych.
EN
The article presents results of analyses concerning forces acting on rigid parallel conductors at the passage of fault currents as well as results of real-time measurements of busbar deflection caused by the passage of those currents. Measurements were performed for the exemplary system of rigid busbar for the different configuration of their arrangement. The arrangement was considered due to the distance between the busbars and on the position of the connection. The connection is made at two different pressure forces. Where and how was made a connection affects the value of the deflection busbar the flow of nominal currents and most of all fault currents.
6
Content available remote Electrohydrodynamic technique of condensation enhancement
EN
This paper concentrates on condensation heat transfer augmentation by means of active condensate drainage in strong electric field. The electrohydrodynamic (EHD) technique is suitable for dielectric media used in refrigeration, ORC cycles and heat pump devices. In presented experiment, a condenser with condensation on the outer surfaces of horizontal tubes was investigated. The electric field was generated between each tube and two rods placed externally. The electric field influences the draining of the liquid (condensate) film from the tubes surface. Presented in this paper experimental research of a tubes bundle with a rod electrode for each tube have not been published in the literature so far.
PL
Niniejsza praca skupia się na intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji, poprzez poprawę spływu skroplin wskutek przyłożenia silnego pola elektrycznego. Taka elektrohydrodynamiczna (EHD) metoda jest odpowiednia dla dielektrycznych czynników roboczych stosowanych w chłodnictwie, obiegach ORC i w pompach ciepła. W omawianym eksperymencie badano kondensację na zewnętrznych powierzchniach pęczka poziomych rur, wchodzących w skład skraplacza. Pole elektryczne przykładano pomiędzy każdą z rur a parą elektrod prętowych, umieszczonych w pobliżu zewnętrznej powierzchni rury. Pole elektryczne wpływa na spływ filmu cieczy (kondensatu) tworzącego się na powierzchni rury. Zaprezentowane w pracy wyniki eksperymentalne dla pęczka rur, z elektrodami prętowymi przy każdej z nich, są unikalne i nie były dotychczas publikowane.
PL
Zrozumienie zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych stanowi kluczowy etap kształcenia inżynierów w dziedzinach związanych z optyką, elektroniką oraz telekomunikacją. Oprócz opanowania aparatu matematycznego oraz metod projektowych istotne jest intuicyjne zrozumienie treści przekazywanych podczas kursów optyki i elektrodynamiki. W realizacji tego celu praktyczną pomoc dydaktyczną stanowić mogą wizualizacje i symulacje zjawisk falowych. W poniższym referacie przedstawiono sposób rozwiązywania równań Maxwella metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD - Finite Difference Time Domain). O jej atrakcyjności w zastosowaniach dydaktycznych stanowi prostota implementacji oraz możliwość wizualizacji zjawisk propagacji fal elektromagnetycznych. W tekście przedstawiono podstawowe algorytmy stosowane w opisywanej metodzie oraz propozycje opartych na niej form kształcenia.
EN
Understanding physical phenomena of electromagnetic waves propagation is a key issue in training engineers specialized in optics, electronics and telecommunications. In addition to mastering necessary mathematical tools, it is important to understand knowledge from optics and electrodynamics courses intuitively. Visualizations and simulations of wave propagation phenomena can be helpful in achieving this goal. In this paper, author has presented the method of solving Maxwell equations using Finite Difference Time Domain (FDTD) algorithm. It is a numerical method, which is simple in implementation, that allows preparing visualizations of electromagnetic waves propagation. Author has presented basic algorithms used in the described method and examples of education form , which are based on it.
PL
W prezentowanej pracy zaproponowano procedurę obliczania rozkładu quasistacjonarnego pola elektromagnetycznego w układach zawierających ciała ferromagnetyczne o nieliniowych właściwościach, wykorzystującej iteracyjną wersję metody rozwiązań fundamentalnych (IMRF). Praca jest kontynuacją badań zmierzających do opracowania metody alternatywnej do powszechnie stosowanych metod obszarowych (MES, MRS).
EN
The paper propose a procedure allowing calculate the quasistationary electromagnetic field distribution in systems containing ferromagnetic body with nonlinear characteristics. This procedure is using an iterative version of the MRF. The work is a continuation of research for developing alternative method to commonly used area methods (MES MRS).
PL
Nowa klasa materiałów – metametariały – które pojawiły się w ostatniej dekadzie oraz właściwości propagacyjne fal elektromagnetycznych w tych materiałach skłaniają do szukania prawdopodobnych analogii między procesami zachodzącymi w systemach kwantowych i elektrodynamicznych. Mimo różnic między propagacją fal w systemach elektrodynamicznych, a funkcją falową na poziomie kwantowym, okazuje się, że istnieje szereg cech, które unifikują te procesy. Cechy te są związane z koherencją, która ma kluczowe znaczenie dla obydwóch systemów. Występuje kilka podobnych cech: system zezwala i zabrania istnienia poziomów dla propagacji fal (są to pasma energetyczne w ciałach stałych oraz dozwolone i zabronione pasma w okresowych kryształach fotonicznych), występowanie stanów Tamma na granicach okresowej sieci krystalicznej w stanie kwantowym, oraz kilka innych cech. W artykule próbujemy wyjaśnić istniejące podobieństwo między zjawiskami koherencji w mechanice kwantowej a elektrodynamiką odrzucając na chwilę znaczne różnice w zachodzących procesach fizycznych. Należy zauważyć, że prawie zupełna zgodność kilku aspektów procesów mechaniki kwantowej i elektrodynamiki daje wiele możliwości symulowania ważnych właściwości procesów kwantowych za pomocą prostych, doświadczalnych modeli elektrodynamicznych (kryształów fotonicznych, stanów powierzchniowych, fal odbitych etc.). Biorąc pod uwagę podstawowe różnice między dwoma teoriami rozważamy tu szereg przykładów istotnych zjawisk koherencji w elektrodynamice metamateriałów o strukturze okresowej (kryształy fotoniczne), a mianowicie stany zdefektowane i stany Tamma, podkreślając ich podobieństwo z opisem kwantowomechanicznym ruchu cząstek w polu okresowym sieci krystalicznej.
EN
The appearance in the last decade a new class of materials – metamaterials and features of the propagation of electromagnetic waves in them puts the question of a possible analogy of the processes occurring in the quantum and electrodynamic systems. Despite the apparent difference of wave propagation in electrodynamic systems and the wave function at the quantum level, as it turns out, there are a number of special features that unify these processes. These features are primarily connected with the coherence, which plays a crucial role in both cases. A number of similar features take place: the system of permitted and prohibited levels for wave propagation (energy bands in a solids and allowed and forbidden bands in a periodic photonic crystal), appearance of Tamm states at the photonic crystal border and Tamm states on the boundary of a periodic crystal lattice in the quantum case, and some others. In this report we try to explain the existing similarity between coherent phenomena in quantum mechanics and electrodynamics discarding for a moment a significant difference in the physical processes taking place. Note that almost complete coincidence between some aspects of quantum mechanics (QM) and electrodynamic (ED) processes gives a lot of possibilities to simulate important features of the quantum processes with the help of simple experimental electrodynamic models (photonic crystals, surface states, backward waves etc.). Keeping in mind the principal difference between two theories we consider here several examples of important coherent phenomena in electrodynamics of metamaterials with periodic structure (photonic crystals), namely a defect mode and Tamm states, accentuating their similarity with QM description of particles motion in periodic field of the crystal lattice.
10
Content available Commonly used earthquake source models
EN
Several important earthquake source models that have been extensively used in seismological research and earthquake prediction are presented and discussed. A new fault source model is used to explain the earthquake focal mechanism solution and tectonic stress field, which play a crucial role in earthquake initiation and preparation. The elastodynamic-dislocation theory is demonstrated which provides the theoretical background of most earthquake source models. Important earthquake source models reviewed here include the double-force-couple point-source model, the circular-shear dislocation model, the finite moving-source model, the Brune model, and the spherical explosive source model.
11
Content available remote Algorytm obliczania pola elektromagnetycznego w masywnej ścianie z narożem
PL
Celem przedstawionej pracy jest opis algorytmu pozwalającego na analizę prądów wirowych w ścianie z narożem. Rozpatrywane są naroża wklęsłe i wypukłe; główny cel - to badanie różnic w zachowaniu się pola w obu tych przypadkach.
EN
The aim of this paper is a description of the method of electromagnetic field calculation in a metallic field calculation in a metallic region with corners. This problem reduces to solution of systems of integral equations (or to one Fredholme integral equations of first kind).
12
Content available remote Metamateriały - nowe zastosowania elektrodynamiki
EN
Artificial structures composed of metalic cylinders, rings, squares, and wires present unusual electromagnetic properties which are not found in natural materials.
13
Content available remote Obliczanie pola elektromagnetycznego w pręcie z ekranem walcowym
PL
W pracy przedstawiono metodę obliczania rozkładu pola elektromagnetycznego w pręcie walcowym z ekranem walcowym (rys.1). Problem obliczeniowy sprowadzono do rozwiązania jednego równania całkowego typu Fredholma pierwszego rodzaju. Opracowano algorytm numeryczny rozwiązania tego równania i przedstawiono szereg przykładowych obliczeń.
EN
In this paper the method of calculation of electromagnetic field distribution in a cylindrical bar with an electromagnetic cylindrical screen is presented. This problem reduces to solution of one Fredholm integral equation of first kind. The results of numerical solution of this equation are presented, too.
14
Content available remote Krytyczna ocena uogólnionych wzorów Biota - Savarta
PL
W pracy podane są przykłady, w których stosowanie uogólnionych wzorów Biota - Savarta jest błędne.
EN
In this paper author describes two examples where the generalized Biot - Savart formulae are not true.
PL
Kompatybilność elektromagnetyczna to zapewne dla większości Czytelników znane pojęcie. Nie należy go jednak utożsamiać z ogólnie znanym pojęciem kompatybilności np. komputerów, które oznacza zgodność pod względem stosowanych rozwiązań technicznych, mozliwość adaptacji danych i stosowania tego samego opracowania, swobodnego przepływu informacji między róznymi systemami itp. Kompatybilnosc elektromagnetyczna to zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym srodowisku elektromagnetycznym zarówno bez wprowadzenia dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby by być z tego powodu zakłócona, jak też w przypadku wystapienia określonego zaburzenia elektromagnetycznego.
PL
Teorie Jamesa Clerka Maxwella są stale obecne w metodologii nauki, stanowiąc ważne przesłanki sporów dotyczących kryteriów racjonalności procesów poznania. Artykuł sygnalizuje zawiłe meandry tych metodologicznych polemik i jest próbą zaprezentowania roli maxwellowskiego paradygmatu elektromagnetyzmu w dziejach nauki XIX i XX w.
EN
Analysing the process of the world functioning mechanism cognition within the compass of its history up to the present, the role of scientific paradigms, which is played in this study, can't be omitted. In this essay the Maxwell's electromagnetic paradigm was presented as an important argument in the dispute regarding rationality of knowledge. Signalling complicadet meanders of this methodological polemics, the article is an attempt at prezentation of science on XIX and XX century.
17
Content available remote Podstawy elektrodynamiki [rec.]
PL
Recenzja książki: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki, tłumaczenie z angielskiego: Zygmunt Ajduk, Piotr Rączka, Krzysztof Rejmer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 602.
EN
The Eringen theory of microstretch electromagnetic elastic solids is applied to describe the behaviour oftype-II superconductors interacting with a pinned dense vortex lattice. The electromagnetic, mechanical and thermal fields interactions in superconductors are considered. The electromagnetic interactions are described within the framework of the classical electrodynamics of microstretch elastic solids. The complete system of field equations is presented consisting of the balance laws, the constitutive relations and the jump conditions on the discontinuity surfaces. The linear magnetoelasticity equations of microstretch superconductors are presented.
EN
In the paper, the description of dynamics of the electromagnetic fields in dye-solvent mixture in the concept of extended phenomenological electrodynamics is presented. For the description of the structure of material, a phenomenological model of the multi-component body is used. Such a model is based on the following assumptions: 1) a body consists of many homogeneously (ideally mixed) different components and 2) all components are located in each space point occupied by the body. It seems that the dye-solvent mixture fulfils the above phenomenological supposition for the multi-component body. Dynamics of the electromagnetic field has been expressed in the Lagrange-Hamiltonian formalism, and can be used in investigation of the local electromagnetic field in dye-solvent mixture.
20
Content available remote Electrodynamic wear - out in electromechanical systems
EN
In this work the questions of electrodynamic wear process of an the conductor with the current are considered. We offer a dynamic model of the wear process of the conductor material when the current is passing, and this model is based on original principle - "method of sections". The mathematical laws are obtained and the calculation ratio for definition of electrodynamic forces in micro- and macrovolumes of the material of the conductor are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.