Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concurrent engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono tendencje związane z rozwojem wyrobu w warunkach globalnej konkurencji. Następnie opisano nowe strategie rozwoju wyrobu (projektowanie współbieżne (CE) oraz inżynierię krzyżujących się przedsięwzięć (CEE)). Dla strategii projektowania stworzono model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazach przygotowania produkcji przy użyciu metody IDEF0. Podobny zakres rozwoju wyrobu został opisany przy użyciu notacji BPMN. Następnie zdefiniowano workflow (przepływ pracy) dla rozwoju wyrobu według nowych strategii rozwojowych. Po wprowadzeniu danych wejściowych oraz przyporządkowaniu zasobów ludzkich i narzędzi wspomaganego komputerowo projektowania, przeprowadzono symulację workflow dla rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE).
EN
This paper describes trends connection with the product development in condition global competitive. Thereafter were described new strategies of product development (Concurrent Engineering (CE) and Cross Enterprise Engineering (CEE)). For Concurrent Engineering strategy was modeling product development in product preparation phase with the help IDEF0 methodology. The similar range of product development was described with the help BPMN notation. Thereafter was definition workflow for product development according to new development strategies. After input data implementation and human and computer aided design assign, workflow simulation for product development in product preparation phase according to Concurrent Engineering (CE) was conducted.
EN
For more than three decades Oxidative Coupling of Methane (OCM) process has been investigated as an attractive alternative for cracking technologies for ethylene production and exploiting the huge resources of natural gas. Developing a uitable catalyst and analyzing proper reactor feeding policy, reviewing and deploying the efficient methods in separation and purification of the undesired and desired products, possible energy saving and process intensification in each section, each has been the subject of many researches in the past. In this paper, these aspects will be addressed simultaneously in a general overview of the main research activities performed in the chair of process dynamics and operation at Berlin Institute of Technology under the context of Unifying Concepts in Catalysis (UniCat) project. Moreover, a cost estimation of the industrial scale OCM process guiding the analysis method to address the potentials and disadvantageous of each OCM scenario structure, highlighted the possible process intensifications potentials in case of energy and equipment.
PL
Proces oksydacyjnego sprzężenia metanu (OCM) był przez ponad trzy dekady rozpatrywany jako atrakcyjna alternatywa dla błyskawicznych technologii wytwarzania etylenu oraz eksploatacji ogromnych zasobów gazu naturalnego. Przedmiotem licznych badań prowadzonych w przeszłości były: opracowywanie właściwego katalizatora i analizowanie odpowiednich metod napędzania aparatu reakcyjnego, poznawanie i stosowanie skutecznych metod oddzielania i oczyszczania produktów pożądanych i niepożądanych, możliwości oszczędzania energii i intensyfikacji procesu na każdym z jego etapów. W artykule niniejszym aspekty te będą omawiane jednocześnie w ramach ogólnego przeglądu najważniejszych działań badawczych podejmowanych w Katedrze Dynamiki Działań Procesowych Berlińskiego Instytutu Technologicznego w kontekście projektu Uni- Cat (ujednolicone koncepcje katalizy). Wyciągnięto wnioski konceptualne i podjęto decyzje z wykorzystaniem danych doświadczalnych dostarczonych przez mini-aparaturę grupy UniCat. Ponadto szacowany koszt procesu oksydacyjnego sprzężenia metanu w skali przemysłowej, odnoszącego metodę analizy do zalet i wad każdego ze scenariuszy OCM, uwydatnił możliwość intensyfikacji procesu w zakresie energii oraz aparatury.
EN
The paper presents the trends in the development of methods and systems for manufacturing and assembly process planning on the background of Concurrent Engineering strategies. The solutions for the functional integration of design/manufacturing and production preparation phases and the IT infrastructure including PDM systems for the storage of product data, design and manufacturing process documentation are presented. The concept and the example of integrated process and manufacturing system planning in PLM (Product Lifecycle Management) environment are presented.
4
Content available remote Computer integrated development of processes and assembly systems
EN
The paper presents the trends in the development of methods and systems for assembly process planning on the background of Concurrent Engineering strategies. The solutions for the functional integration of design/manufacturing and production preparation are proposed. The concept and the example of integrated process and assembly system planning in PLM (Product Lifecycle Management) environment are presented.
PL
Artykuł przedstawia kierunki w rozwoju metod i systemów komputerowego wspomagania dla projektowania procesów montażu zgodnie ze strategią inżynierii współbieżnej. Prezentowane są rozwiązania dla funkcjonalnej integracji faz konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji. Przedstawiono także koncepcję i przykład zintegrowanego projektowania procesu i systemu montażowego w środowisku PLM.
5
Content available remote Development strategies in design and process planning quality assurance context
EN
According to the new development strategies, the product development focuses on as much as possible parallel execution of all development related product life cycle phases, thus creating CE (Concurrent Engineering) approach. Its further extension is CEE (Cross Enterprises Engineering) approach incorporating the relations between business and engineering activities, so securing also the access to the resources of cooperating enterprises. Computer integration of product phases can be viewed as functional, informational and complex integration. The process planning quality is assured on the design and technological process planning stage with the use of methods and systems processing the data from the other product development phases. The paper presents the methods and systems for design and process planning quality assurance in the product life cycle as well as the possibility for the implementation of the presented product development phases.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych wspomagających uruchomienie produkcji nowego asortymentu wanien serii 1200. Projekt oraz weryfikację narzędzia do tłoczenia wanny 1200 przeprowadzono przy uSyciu metody elementów skończonych. Trudności napotkane podczas symulacji procesu tłoczenia to występowanie zarówno zjawiska pofałdowania, jak teS i pękania wytłoczki. Wykonano serie testów w celu weryfikacji własności mechanicznych blachy uSytej w czasie produkcji jak teS i symulacji komputerowej. Rozkład odkształceń głównych na tle krzywej odkształceń granicznych posłuSył do przewidywania początku inicjowania pękania. Dodatkowo w ramach prac, zbadano wpływ siły docisku i tarcia na występowanie pękania i pofałdowania wytłoczki. Efektem końcowym, było zastosowanie efektywnego progu ciągowego w modelu MES, gdzie na podstawie symulacji komputerowych wyznaczono optymalne połoSenie progów ciągowych jak teS ich kształt. Pozwoliło to na wyeliminowanie niepoSądanych efektów pękania i pofałdowania w końcowym wyrobie.
EN
The paper presents example results of finite element analysis leading to starting up of a new bathtubs’ range production (1200 series). The design and verification of die for the stamping of bathtub 1200 was performed using finite element method. The difficulty encountered in the stamping process is the occurrence of both fracture and wrinkling. A series of tests was conducted to verify the material properties of the steel used for the actual production and for the computer simulations. The major and minor strain distributions obtained from the finite element simulations were used in conjunction with the forming limit diagram to predict the onset of fracture. In addition, the effects of blank holder pressure and friction on the occurrence of fracture and wrinkling were investigated. At the end the equivalent drawbead model was applied into finite elements model. An optimum drawbead distribution was determined, according to the finite element analysis, to avoid the formation of both fracture and wrinkles.
PL
Globalizacja i konkurencja w przemyśle metalowym wymusza konieczność ograniczenia czasu rozwoju produktu. Dlatego też, komputerowe wspomaganie rozwoju produktu stało się jedną z najbardziej ważnych technik w przemyśle metalowym. Zastosowanie zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE w projektowaniu narzędzi do tłoczenia wraz z koncepcją inżynierii współbieżnej, pozwala na znaczne zredukowanie czasu rozwoju i kosztów, a także poprawić jakość i wprowadzić produkt na rynek w względnie krótkim czasie. W artykule przedstawiono znaczenie zastosowania symulacji MES w koncepcji projektowania współbieżnego, w oparciu o przykładowe wyniki analiz narzędzia do tłoczenia wanny z serii 1700.
EN
The globalization and competition in the metal industry make it necessary to reduce the time spent on product development. Therefore, computer aided product development has become one of the most important techniques in the metal industry. Application of an integrated CAD/CAM/CAE system for stamping die design together with concurrent engineering concept, can greatly reduce the development time and cost, improve the product quality and push product into the market in relatively short time. In this paper the role of FEM simulation in the concurrent engineering concept is presented, based on example results of analysis of die design for the stamping of a bathtub 1700.
8
Content available remote Planowanie i wybór sekwencji montażu w projektowaniu współbieżnym
EN
In the paper an algorithm and a prototype computer program are described, which are designated for generation of mechanical assembly sequence sets. Necessary data on the assembly structure are introduced to the computer program in form of the adjacency matrix. The program performance has been explained on an example. The method has been devised for designers as an aid to concurrent design of the physical object and its assembly process.
EN
Purpose: The automotive industry, in countries such as Brazil, China and India, in contrast to the North American and European markets, is in full expansion. Due to the huge competition in the globalized automotive market, such countries face a challenge to continue this expansion. Especially important in order to win this battle, will be their capacities to release new products in the market faster than their competitors and with more cost efficiency, making an appropriate use of tools such as total quality management, concurrent engineering and increasing the use of innovative concepts in production and logistics [1,2]. Design/methodology/approach: According with the expose above, the aim of this work was to develop DFMA tools for an industrial real case. There several tools that could be included in the Design for Excellence (DFX) methodologies. Initially, two of those can be outstand here: Design For Manufacturing (DFM) and Design For Asse. Findings: In terms of the press shop facilities of the plant the main results, were: layout optimization, press line automation feasibility, reduced setup and increased productivity, improved racks logistic, reduced overhead, reduced stamped part scraps and resources with mechanical presses selling. In terms of the planning activities, the main results were: reduce time to market, reduce press shop machinery and die stamping investments and reduce indirect cost. Practical implications: The main proposal of concurrent engineering is to shorten a product development time through a simultaneous time implementation of the several stages of the engineering activity in parallel and under a concurrent mode offering all information required by all elements of the product life cycle. Originality/value: This paper reviews fundamental concepts in concurrent engineering and DFX aiming to discuss criteria of assembly and manufacturability regarding the development of automotive panels and doors. A more detailed presentation of the Finite Element Analysis (FEA) and Computer Aided Design (CAD) results obtained during the practical industrial case of auto body panel development are not presented here due to data confidentiality and page limitation.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję metody wyznaczania zbioru dopuszczalnych sekwencji montażu urządzeń mechanicznych zawierającą ocenę i selekcję elementów tego zbioru. U podstaw koncepcji leży założenie, że metoda powinna wspomagać inżyniera konstruktora w wyznaczaniu najkorzystniejszej sekwencji montażu z uwzględnieniem ograniczeń zdefiniowanych już na wczesnym etapie kształtowania konstrukcji produktu. Opisano algorytm metody i prototypowy program komputerowy oraz pokazano przykład zastosowania.
EN
The paper presents a method of generation of the feasible set of the mechanical devices assembling sequences, which includes evaluation and selection of the set members. The concept of the method is based on the assumption that it should assist the engineering designer in finding the best assembly sequence, taking into account the constrains defined at early stage of the design process. An algorithm and computer program carrying out the method are also described, as well as an example of implementation.
PL
Gromadzenie danych związanych z wytworem w trakcie caiego jego „życia" pozwala na znaczne zwiększenie efektywności procesu projektowo-konstrukcyjnego. Przedstawiona w referacie aplikacja „Operation and Maintenance" wykorzystuje techniki internetowe w procesie gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu eksploatacji wytworu.
EN
Data gathering on a product during its whole 'life' allows significant efficiency increase in designing process. The paper presents application "Operation and Maintenance" which uses Internet techniques in the process of data gathering and processing within the scope of operation and maintenance of a product.
EN
In the engineering community an extensive number of different terms are thrown around often without any explanation. Concurrent Engineering and Supply Chain Management are two such terms. In the present paper these two terms will be thoroughly discussed and it will be shown that they in fact are two sides of the same story. Initially the paper will deal with the definition of the terms Supply Chain Management and Concurrent Engineering and discuss them in reference to the extensive literature available on the subjects. Finally the authors will try to set them into a common perspective and show that there is no contradiction between them.
PL
Projektowanie współbieżne wspomagają systemy ekspertowe, które są programami komputerowymi wykorzystujące wiedzę wielu specjalistów. Składają się one z dwóch zasadniczych elementów tzn. bazy wiedzy i jej inlerpretatora. W referacie przedstawiono przykład zastosowania systemu ekspertowego do wyboru koncepcji układu hydraulicznego.
EN
Concurrent engineering supports expert systems, which are computer programmers, used many experts' knowledge. They include two of the principle elements: knowledge base and her interpreter. Moreover the system was extended about catalogue database elements module as well as module of selection of these elements. In this paper was presented an example of using the expert system to choose the conception of hydraulic driving system.
PL
Wymogiem nowoczesnego paradygmatu projektowania współbieżnego staje sit; zarządzanie wiedzą. Pozwala ono w dużo większym stopniu zachować i rozwijać twórczy potencjał przedsiębiorstw projektowych niezależnie od zmian personalnych. W artykule przedstawiono zarys melodyki tworzenia i przykłady środowisk do zarządzania wiedzą w tym procesie.
EN
Knowledge management becomes a requirement in contemporary paradigm of concurrent engineering. It allows, to a much greater degree, preservation and development of creative potentials of designing company independently from personnel changes. The paper presents an outline of methodology creation and examples of environments for knowledge management in this process.
EN
A company can enter the global market only if it can fulfil the customer needs regarding features and quality of products. Customers are becoming more and more demanding and their requirements are changing all the time. In these circumstances only that company can survive on the global market, which can offer its customers the right products in terms of features and quality, products which are produced at the right time and place, at the right quality and at the right price. When developing anew product the company has to pay special attention to fulfilment of the basic market requirement, i.e. as short new product development time as possible (as short delivery time as possible). This goal can only be achieved by reduction of product development time, while quality and cost of the product should be taken into account at the same time, which is possible if the concurrent engineering concept is used. The basic idea of the concurrent engineering is concurrent execution of formally sequential activities during new product development process. The article presents techniques and analyses of sequential and concurrent product development processes, the emphasis being on team work, organisational structures and tools needed for transition from sequential to concurrent product development process. The article also presents the results of implementation of concurrent engineering in an SME which produces civil engineering equipment.
16
Content available remote Projektowanie współbieżne przez studenckie zespoły projektowe
PL
W pracy przedstawiono podstawowe moduły Systemu Technicznego Przygotowania Produkcji SYSKLASS umożliwiające obsługę sfery produkcyjnej z wymianą danych z systemem Microsoft Excel i Microsoft Project przez pliki tekstowe, różnego typu wydruki, zestawienia. Pozwala to na usprawnianie zarządzania działalnością Odlewni i stworzenie spójnego systemu zarządzania zbliżonego do wymagań standardu MRP.
EN
It present basic units of Technical Production Preparation systems SYSKLASS in paper, productive spheres enabling attendance with exchange with system Microsoft Excel and Microsoft Project data by text files, different type printouts, statements. It allows on improvement of management activity of Foundry and creation of system of compact management approximated for claims of standards MRP.
PL
W pracy przedstawiono bazy danych niezbędnych w procesie przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej oprzyrządowania odlewniczego (modele, rdzennice) w aspekcie wykorzystania systemu komputerowego wspomagania procesów wytwarzania SYSKLASS w zakresie technicznego przygotowania produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów.
EN
It present foundation in paper and capabilities classification of product line of foundry like patterns and core boxes on constructional and technologically similar groups to making use of computer aided planning and manufacturing system SYSKLASS in range of technical production preparation of piece and short-run production of casts. It present foundation in paper and construction of database of foundry instrumentation and method of presentation of data.
EN
It is summarized for the realities that Internet has a great impact on the development of science and technology and people's behavior as well as potential action of its on the future scientific and technical progress in mechanical engineering as well in this paper. In addition, the conception of REDE and International team are presented. An example of application of REDE is afforded
EN
Cooperative product engineering and design using virtual methods such as CAD, CAP, DMu, VR etc. is getting an increasing importance. product engineering and design project organized around the world following the sun, is a challenge for the improvement of the product development process. Cooperative virtual product development has the advantage that tasks can be worked on over 24 hours a day. The distribution of product development tasks enables companies to use the best competence of experts all over the world and to meet the requirements of different markets closer. Therefore product development processes are not only performed centralized at one location. Rather these development process will be performed around the world in order to create high quality products by lower costs and in shorter time. Due to the increasing globalisation and internationalization, the distribution of development tasks will become even more important in the future. On the other hand partners in a distributed product development process have to manage challenges concerning the intensity of collaboration, the floe of information and the engineering and design knowledge as well as cultural differences. For the planning and optimization of distributed development processes it is necessary to apply methods and tools for a virtual product development. The presentation will explain the new methods for cooperative virtual product development and will shown how product data technology is being used. Conclusions will be given indicating future trends in introducing cooperative virtual product development into industry.
PL
Znaczenie kooperacyjnej inżynierii i przygotowania produktu przy użyciu metod wirtualnych: CAD, CAP, DMU czy Vr wzrasta. Projekty obejmujące inżynierię produktu i projektowanie, kontynuowanie dookoła świata w kolejnych miejscach, gdzie panuje dzień, są wyzwaniem w rozwoju procesów rozwoju produkt. Kooperacyjny wirtualny rozwój produktu posiada te przewagę, że praca nad projektem może być prowadzona 24 godziny na dobę. Rozproszenie zadań składających się na rozwój produktu pozwala firmom wykorzystać kompetencja najlepszych ekspertów na całym świecie i lepiej odpowiadać na potrzeby różnych rynków. Procesy rozwoju produktu nie są prowadzone w jednym miejscu, ale dookoła świata, ich celem jest zaś stworzenie produktu lepszej jakości, za niższą cenę i w krótszym czasie. Ze względu na rosnący stopień globalizacji i umiędzynarodowienia rozproszenie zadań projektowych będzie w przyszłości coraz ważniejsze. Z drugiej strony partnerzy w rozproszonych procesach rozwoju produktu muszą rozwiązywać problemy dotyczące intensywności współpracy, przepływu informacji i wiedzy inżynierskiej i projektowej ale także różnic kulturowych. Do planowania i optymalizacji rozproszonych procesów projektowych konieczne jest stosowanie metod i narzędzi wirtualnego rozwoju produktu. Powyżej wyjaśniono nowe metody kooperacji wirtualnego rozwoju produktu i pokazano jak stosowane są technologie danych o produkcie. Wnioski przedstawiają przyszłe tendencje we wprowadzaniu kooperacyjnego wirtualnego rozwoju produktu w przemyśle.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.