Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 821

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
PL
Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
EN
Roads, especially intercity ones, have a negative impact on the surrounding natural environment because their construction means the transformation of the existing, often valuable in terms of nature, land development into an artificial structure, almost completely devoid of natural elements. The high level of negative environmental impact concerns mainly roads of the highest technical classes, especially motorways and expressways. This impact is limited mainly administratively, primarily by detailed provisions in decisions on environmental conditions. These ecological requirements have resulted in permanent modifications in the field of road design in Poland. The article discusses the most important of these modifications, including the expansion of the location variants, excessive extension of some roads as well as the design of numerous wildlife crossings, noise protection, rainwater treatment devices and new types of roadside greenery. The effect of these changes is, on the one hand, the extension of the process of preparing road investments for implementation and an increase in investment outlays and operating costs in road transport, and on the other hand – a high level of the adaptation of the road network to environmental conditions.
EN
Species distribution models are used to predict ideal grounds, species range, and spatial shifts in an ecology over a span of time. With an aim to use Maximum entropy model (MaxEnt), presence records and pseudo-absence points are used to predict the Tachypleus gigas spawning activity for 2030 and 2050 in northeast India. The bearings of sixty T. gigas spawning grounds identified in 2018 were inserted into ArcGIS v.10.1. Meanwhile, 19 environment variables were inserted into MaxEnt v. 3.3.3, before the model performance was tested using receiver operational characteristics and area under curve (AUC). With an AUC of 0.978,85% was achieved for isothermality (bio3) and 74% for temperature (x̄= average) of the wettest quarter (bio8), all of which were inserted into ArcGIS to produce spatial maps. Although we learnt that T. gigas are still spawning in Odisha in 2030 and 2050, their distribution range is predicted to shrink due to the coastal morphology change. The climate conditions in Odisha revolve with the monsoon, summer and winter seasons from which, temperature variations do not only influence the annual absence/presence of spawning adults but also, the survival of juveniles in natal beaches. The use of MaxEnt offers novelty to predict population sustainability of arthropods characterized by oviparous spawning (horseshoe crabs, turtles, terrapins and crocodiles) through which, the government of India can take advantage of the present data to initiate the coastal rehabilitation measures to preserve their spawning grounds.
EN
At present, monitoring of air pollution near industrial facilities is one of the most urgent tasks. Its implementation is a requirement of Article 42 of the Constitution of the Russian Federation and the basis for the ecological well-being of the population. This problem is especially critical for the production facilities located within residential areas or in close proximity to them. The scientific article presents the results of a monitoring study of the air pollution in a residential area exposed to the negative impact of the storage of primary oil refining waste. Within the frames of the scientific research, the analysis of the stock materials of the enterprise was conducted; field observation was performed on the territory of the considered enterprise and the construction of ecological cartographic models was carried out, reflecting the level of the air pollution in the territory under consideration. The study also carried out a literary review and presented a list of the main existing technologies for the utilization of oil sludge to improve the quality of the air in the region under consideration.
EN
The ecological issues posed in the land, air and water compartments of the environment by waste polyethylene terephthalate (PET) packaging materials linger to be a significant problem nowadays, strictly linked to the rise in consumption of PET packaging materials by the populations in developing countries. However, little efforts are involved in these parts of the world, in managing sources and impacts of waste PET packaging materials. Although the main raw materials, PET polymers, are not considered lethal, the residual monomers in the raw materials have been proven hazardous to the environment. Moreover, many chemicals used in the production of PET packaging materials, such as additives, are dangerous to the environment, along with some degradation products that may be released during the PET packaging materials life cycle. In view of the potential impacts by waste PET packaging materials in the environment, this paper highlights the sources, impacts and management of waste PET packaging materials. We involved extensive literature review on the waste PET packaging materials. It was concluded that the management of waste PET packaging materials by the sources generating them together with recycling, enlightenment, re-usage, ban, product replacement, and improved collection of waste will mitigate the impacts on the environment.
PL
Europejski Zielony Ład (Green Deal) jest strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu ale z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wpływem na środowisko naturalne. W planie inwestycyjnym stanowiącym do niej załącznik zawarto kompleksowe ramy określające przejście na zrównoważony rozwój we wszystkich regionach UE. W artykule przedstawione zostały cele nowej polityki inwestycyjnej, jej priorytety oraz ramy dla nowych inwestycji publicznych i prywatnych.
EN
The European Green Deal is the European Union's growth strategy, but taking into account the challenges of climate change and environmental impact. The Investment Plan attached thereto provides a comprehensive framework for the transition to sustainable development in all EU regions. The article presents the objectives of the new investment policy, its priorities and the framework for new public and private investments.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
PL
W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
EN
The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
EN
This paper addresses the protection of the environment and provides a design for the use of the deposit after the cessation of mining in the Novoveská Huta region. The area of interest of this case study describes the practical transformation of a functioning mining operation into a mining museum in order to reduce the pressures on the environment after mining. The resulting model of the functioning of the mining museum also deals in detail with the safety of a mining operation which is no longer used for mining, taking into account its further use. The article describes the proposed 1700-metre route which visitors will pass along, and also gives a detailed description of the proposed measures necessary for safety and long-term sustainable operation. The aim was to design a use of the mining space, that would offer visitors the opportunity to see the handling space and mining methods of the deposit. An interesting element will also be the possibility of inspecting the explosives store, wall linings, steel and wooden reinforcements. The tour will also include a demonstration of storage facilities as well as a Karlik's wheel mining equipment with a rope loop. The open-air museum also offers the opportunity to get acquainted with transport around the entire deposit under strict safety conditions. It is assumed that devices such as a mining telephone or a siren placed on the walls of the tunnel will also arouse interest. An important element of the entire tour would also be a constant reminder of the safety rules during the tour. The impacts of this solution on the environment are very acceptable and incomparably more beneficial than in the case of the termination of mining and subsequent non-use of the Novoveská Huta deposit.
9
Content available Environment and Risks of Iron Production
EN
Iron production is one of the production processes that create a large number of negative externalities towards their surroundings. Iron production is based on the use of a wide range of production operations, which include not only the blast furnace process but also the treatment and processing of ores, sintering, pelletizing and processing of metallurgical waste and its possible storage. All parts of the blast furnace process can have a negative impact on the environment. Within the individual parts of the blast furnace plant, a number of pollutants are produced which negatively affect the environment. They can have both solid and gaseous states. In the case of solid emissions, it is airborne dust, and the gaseous form represents pollutants in the form of sulphur, nitrogen or carbon oxides. From the point of view of the blast furnace plant structure itself, blast furnace, agglomeration processes, palletization processes or the processing of waste from production can be classified as emission points. The article deals with the classification of basic impacts of blast furnace production on the environment. It analyses in detail the negative externalities in ore sintering. It also deals with the analysis of research, which was focused on the degree of reduction of iron oxides ore. The efficiency of the reduction process is crucial in terms of resource use, but also the overall amount of negative externalities. The research was carried out in the environment of a selected iron producer in the Czech Republic.
EN
Undeveloped, neglected and then abandoned post-industrial areas often located in a short distance from city centers have become, on one hand a major problem for city stewards due to the formation of dead urban tissue disturbing the continuity and cohesion of urbanized areas, on the other hand are spaces with high potential for a good location. The article aims to formulate, from the architectural and urban perspective, an answer to the important question arising in this context: what activities are carried out to recover and properly manage post-industrial spaces?
PL
Niedofinansowane, zaniedbane a następnie opuszczone obszary postindustrialne zlokalizowane często w niewielkiej odległości od centrów miast stały się z jednej strony dużym problemem dla włodarzy miast z powodu tworzenia się martwej tkanki miejskiej zaburzającej ciągłość i spójność terenów zurbanizowanych, z drugiej strony są to przestrzenie o dużym potencjale dobrej lokalizacji. Artykuł ma na celu sformułowanie z perspektywy architektoniczno- urbanistycznej odpowiedzi na pojawiające się w tym kontekście istotne pytane: jakie działania prowadzone są w celu odzyskania i odpowiedniego zarządzania przestrzeniami postindustrialnymi?
EN
Constantly deteriorating condition of the natural environment directly affects the need for widespread use of ecological solutions. The concept of pro-ecological architecture should embrace not only housing but also public facilities, including educational buildings. The purpose of the article is to analyze the architecture of selected educational objects with an ecological certificate in terms of the form, function, materials and land development. To what extent the architecture of the building affects the certification result? The article uses literature, LEED and BREEAM guidelines, and comparative analyzes of selected objects.
PL
Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego wpływa bezpośrednio na potrzebę powszechnego stosowania ekologicznych rozwiązań. Koncepcja architektury proekologicznej powinna obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową ale także użyteczności publicznej, w tym budynki edukacyjne. Celem artykułu jest przeanalizowanie architektury wybranych obiektów edukacyjnych, posiadających certyfikat ekologiczny, pod kątem formy, funkcji, zastosowanych materiałów czy zagospodarowania terenu. W jakim stopniu architektura budynku wpływa na wynik certyfikacji? W artykule wykorzystano analizy literaturowe, wytyczne LEED i BREEAM oraz analizy komparatywne wybranych obiektów.
EN
Women could have played a significant part in the process of Sustainable Development, although they were not given an opportunity to directly involve in this process in different cultures. Their roles are mainly subjected to perform household works, such as caring for children and elderly members. However, these familial responsibilities of women develop a positive attitude and potential skills to maintain sustainable development by preserving natural resources. This paper induces a brief description of the term Sustainable Development. Furthermore, it would suggest an environmentally sound model for achieving the objectives of sustainable development by incorporating eco-feminist ideas as its fundamental elements. Eco-feminism highlights the inter-connectedness of women with the environment and it claims that women’s active participation is globally required nowadays for achieving sustainability.
PL
Kobiety mogłyby odegrać znaczącą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju, chociaż w niektórych kulturach nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania się w ten proces. Ich role polegają głównie na wykonywaniu prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Jednak te rodzinne obowiązki kobiet rozwijają pozytywne nastawienie i potencjalne umiejętności w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę zasobów naturalnych. Niniejszy artykuł zawiera krótki opis pojęcia zrównoważonego rozwoju. Ponadto przedstawiono model przyjazny dla środowiska dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie eko-feministycznych idei jako jego podstawowych elementów. Eko-feminizm podkreśla wzajemne powiązanie kobiet z otoczeniem i sugeruje, że aktywny udział kobiet jest obecnie wymagany na całym świecie, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.
EN
The influence of religion on the human attitude to nature has been a thoroughly studied issue over the last sixty years. The present paper addresses a particular aspect of this issue, namely, it provides a comparison of religious and cultural principles characterizing animistic religions and Christianity. It also concentrates on the ecological consequences of supplanting animism with Christianity. The results of the conducted research indicate that the role of religious and cultural principles standing guard over nature is usually either overestimated or depreciated. Religion may only become an important ally making a real contribution to nature conservation at both local and global levels, providing that those principles are attributed their proper significance.
PL
Wpływ religii na stosunek do przyrody jest zagadnieniem gruntownie badanym od ponad sześćdziesięciu lat. Opracowanie to podejmuje szczególny przypadek tego zagadnienia. Porównuje bowiem religijno-kulturowe zasady obecne w religiach animistycznych i chrześcijaństwie. Prezentuje ponadto ekologiczne konsekwencje wyparcia animizmu przez chrześcijaństwo. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że rola zasad religijno-kulturowych stojących na straży przyrody jest zazwyczaj albo bardzo przeceniana albo niedoceniana. Tylko przyznanie tym zasadom właściwego im znaczenia może uczynić z religii ważnego sprzymierzeńca, który realnie przyczyni się do ochrony przyrody zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.
EN
The cognitive objective of this paper was to establish the roles played by standardized environmental management systems in the process of the sustainable development of an organization. At present this process is analysed mainly in the context of the UN Sustainable Development Goals formulated within the scope of the 2030 Agenda for Global Action. The main research method used by the authors was a systematic literature review. The result of the conducted review was the identification of motives and conditions for the implementation of environmental management systems as well as advantages and disadvantages resulting from such implementation. The authors also indicated the major causes of failures in the introduction and improvement of systems consistent with the ISO 14001 standard and presented conditions determining their successful implementation. In the final part of the paper, they included recommendations for further research directions in the examined problem area.
PL
Celem poznawczym artykułu jest określenie roli znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem w procesie zrównoważonego rozwoju organizacji, który obecnie analizowany jest głównie w kontekście konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, opracowanych w ramach globalnej Agendy 2030. Główną metodą badawczą wykorzystaną w pracy był systematyczny przegląd literatury. Zidentyfikowano motywy i uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz określono korzyści i niekorzyści wynikające z ich implementacji. Wskazano również najważniejsze przyczyny niepowodzeń wprowadzania i doskonalenia systemów zgodnych z normą ISO 14001 oraz określono warunki udanych implementacji. W końcowej części artykułu określono postulowane kierunki dalszych badań w rozpatrywanym obszarze problemowym.
EN
The mining waste from the Chaabet-El-Hamra mine contains sulfides such as pyrite (FeS2), galena (PbS) and chalcopyrite (CuFeS2) Which pose a threat to the environment. Sulphide minerals under the effect of oxygen and in the presence of water cause a phenomenon of acid mine drainage. Samples taken at the site of the sulphide mine waste at the Chaabet El Hamra mine and subsequently subjected to chemical analyzes offered an average sulfur content of 9%. X-ray diffractometer analyzes confirm the presence of a considerable inclusion of pyrite containing secondary minerals of sphalerite, and galena. To do this, the tests were directed to an environmental desulphurization process by flotation of the pyriterich fraction with depression of the low sulfur mineralogical matrix containing heavy metals of zinc and lead.
16
Content available remote Environmental design feature
EN
The purpose of the study is to identify the need to address the environmental, usability and harmfulness of the structure (design), the rational development of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities as well as the environment. Known to the designers of machine construction and technology, three design features are commonly used: geometric, material and dynamic, oriented on the form, dimension and tolerance of the outer form, internal structure and the assembly capabilities of the design elements. The development of technology indicates the possibility of expending the concept of three design features, along with an environmental characteristic, as the root causes, functional and secondary existence of machinery, equipment, installation, also the environment. The aim of the study was achieved, indicating environmental useful values of the structure, in the proposal for a general outline of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities, on the example of turbine blades of windmills.
PL
Celem opracowania jest wskazanie potrzeby zajęcia się środowiskowością, użytecznością i szkodliwością konstrukcji, racjonalnym opracowaniem istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych oraz środowiska. Znane twórcom konstrukcji maszyn i techniki są powszechnie stosowane trzy cechy konstrukcji: geometryczna, materiałowa i dynamiczna, skierowane na postać, wymiar i tolerancję formy zewnętrznej, struktury wewnętrznej i możliwości montażowe elementów konstrukcji. Rozwój technologii wskazuje na możliwość rozszerzenia pojęcia trzech cech konstrukcyjnych, wraz z cechą środowiskową, jako pierwotnych, funkcjonalnych i wtórnych przyczyn istnienia maszyn, urządzeń, instalacji oraz środowiska naturalnego. Osiągnięto cel opracowania, wskazując środowiskowe, użyteczne wartości konstrukcji oraz formułując propozycję ogólnego zarysu istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych, na przykładzie łopat turbin wiatraków.
EN
Additive manufacturing in recent years has become one of the fastest growing technologies. The increasing availability of 3D printing devices means that every year more and more devices of this type are found in the homes of ordinary people. Unfortunately, air pollution is formed during the process. Their main types include Ultra Fine Particles (UFP) and Volatile Compounds (VOC). In the event of air flow restriction, these substances can accumulate in the room and then enter the organisms of people staying there. The article presents the main substances that have been identified in various studies available in literature. Health aspects and potential threats related to inhalation of substances contained in dusts and gases generated during the process are shown, taking into account the division into individual types of printing materials. The article also presents the differences between the research results for 3d printing from individual plastics among different authors and describes possible causes of discrepancies.
EN
The main aim of the article is to identify pro-environmental actions in farms in the Wielkopolska region. The article uses the results of surveys carried out in 2020 in a group of 120 agricultural holdings from Wielkopolska running agricultural accounting according to the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. The time scope of the analyses referred to the period 2016-2019, and in the case of economic data to 2018. The issue of proenvironmental activity on farms is complex due to the integration of the economic and environmental dimensions, which requires further scientific knowledge. It was found that the investigated farms in Wielkopolska, which undertook pro-environmental actions, most often realized it in the area of land improvement. The farms which showed the highest activity in terms of undertaken pro-environmental measures were more strongly connected with the market. The managers of these farms are open to innovative ecological solutions despite their quite high age (e.g. half of them are planning to install photovoltaics). It was also found that it was easier for larger farms to carry out pro-environmental measures due to the wider possibilities of income creation. In the case of smaller farms, there is a greater need to implement measures from the area of pro-environmental investments. In turn, in larger units, measures reducing production intensity, and in all groups concerning land improvement.
PL
Głównym celem pracy jest rozpoznanie działań prośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2020 roku w grupie 120 gospodarstw rolnych z Wielkopolski prowadzących rachunkowość rolną według systemu FADN. Zakres czasowy analiz odnosił się do okresu 2016-2019, a w przypadku danych ekonomicznych do roku 2018. Problematyka aktywności prośrodowiskowej gospodarstw rolnych jest złożona ze względu na integrację wymiaru ekonomicznego i środowiskowego, co wymaga dalszego poznania naukowego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolne w Wielkopolsce, które podejmowały działania prośrodowiskowe najczęściej realizowały to w obszarze dotyczącym poprawy stanu gruntów. Gospodarstwa, które wykazywały się najwyższą aktywnością w zakresie podejmowanych działań prośrodowiskowych były silniej powiązane z rynkiem. Kierownicy tych gospodarstw pomimo dość wysokiego wieku są otwarci na innowacyjne rozwiązania ekologiczne (np. połowa z nich planuje zainstalowanie fotowoltaiki). Stwierdzono również, że większym gospodarstwom łatwiej jest prowadzić działania prośrodowiskowe ze względu na szersze możliwości kreacji dochodów. W przypadku gospodarstw mniejszych istnieje większa potrzeba realizacji działań z obszaru inwestycji prośrodowiskowych, w większych jednostkach z kolei działania obniżające intensywność produkcji, a we wszystkich grupach dotyczące poprawy stanu gruntów.
PL
Pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Pseudomonas poprzez swoje rozpowszechnienie w środowisku naturalnym (woda, gleba) uczestniczą w licznych procesach. m.in. mineralizacji materii organicznej i obiegu pierwiastków. Dzięki aktywności metabolicznej bezpośrednio oddziałują na wzrost wielu gatunków roślin, a także rozwój innych mikroorganizmów otaczających je w glebie. Pomimo swoich korzystnych właściwości stanowią one także zagrożenie dla niektórych roślin. Ponadto patogeny te prezentują naturalną oporność na wiele zróżnicowanych antybiotyków: niektórych β-laktamów, tetracyklin, chloramfenikolu i trimetoprimu oraz powodują nawet 70% infekcji układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę. Mechanizmami odpowiedzialnymi za to są: liczne pompy typu efflux oraz obecność genów odpowiedzialnych za kodowanie enzymów inaktywujących te leki, m.in. AmpC.
EN
Gram-negative bacilli of the genus Pseudomonas through their occurrence in the natural environment (water, soil) participate in numerous processes, including the mineralization of organic matter and the circulation of elements. Due to their metabolic activity, they affect the growth of many plant species as well as the development of other microorganisms surrounding them in the soil. Despite their beneficial properties, they also pose a threat to some plants. In addition, these pathogens have a natural resistance to many different antibiotics: some β-lactams, tetracyclines, chloramphenicol and trimethoprim, and cause up to 70% respiratory infections in cystic fibrosis patients. The mechanisms responsible for this are numerous efflux pumps and the presence of genes responsible for the coding of enzymes that inactivate these drugs, including AmpC.
PL
Zdolność do adhezji, kolonizacji powierzchni, a w efekcie do formowania biofilmu, wykazuje szerokie spektrum mikroorganizmów. Złożoność struktury biofilmu i jego wysoka oporność wobec konwencjonalnych antybiotyków są przyczynami trudności napotykanych podczas terapii infekcji związanych z biofilmem. W środowisku biofilmy występują często na powierzchniach abiotycznych, np.: implantach stomatologicznych, cewnikach, rozrusznikach i protezach. Nierzadko zasiedlają też całe układy: pokarmowy, oddechowy, moczowy oraz poszczególne narządy, co nasila infekcje i utrudnia ich leczenie.
EN
The ability to adhere, colonize surfaces, and as a result to form a biofilm, is common in a wide spectrum of microorganisms. The complexity of the biofilm structure and its high resistance to conventional antibiotics are the causes of difficulties in the treatment of biofilm infections. Biofilms are often found on abiotic surfaces, such as dental implants, catheters, pacemakers and dentures. They also often inhabit entire systems: the digestive, respiratory, or urinary system, as well as individual organs, which intensifies infections and hinders their treatment.
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.