Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy międzyaglomeracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przewozy międzyaglomeracyjne w Polsce realizowane są transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym oraz przy wykorzystaniu samochodów osobowych. Wybór jednego z tych środków zaspokajania potrzeb transportowych determinowany jest przede wszystkim dostępnością geograficzną oraz czasem i kosztem podróży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tych czynników w połączeniach Warszawy z głównymi aglomeracjami Polski.
EN
The article answers to a question how long time will take to ride and what its cost will be on chosen routes, if we decide to travel: by train, bus, passenger cars or plane. In the article a current communication situation in Poland regarding connections by means of public transport from Warsaw to major Polish cities was discussed. At present in rail services Tanie Linie Kolejowe (TLK), Inter City (IC) and Inter Regio (IR) compete against each other. In bus transports : PKS, Polski Bus, Polbus, Polonus, Neobuscompete against each other. In rail services the competition was slightly strengthen in the middle of December of last year by implementing ninePrendolino trains which run between Warsaw and Cracow, Katowice, Tricity and Wrocław. Also air carriers – PLL the Flight and Ryanair compete with them.
PL
Kolejowe przewozy międzyaglomeracyjne stanowią podstawowy element systemu transportowego kraju i regionu. Program ich intensywnego rozwoju opisany został w podstawowych dokumentach polityki transportowej. W referacie przedstawiono podstawowe zasady organizacji takich przewozów spełniające zbiór wybranych preferencji podróżnych. Sformułowano metodę budowy sieci połączeń odpowiadającej wymaganiom współczesnego rynku transportowego.
EN
Railway intercity transport make up the basic element of the system of forwarding country and region. Their programme of the intensive development was described in the basic documents of the transportation politics. The basic principles of organization of such transports fulfilling the set of passengers' preferences have been introduced in the report. The method of the building the net of connections that answers the requirements of the present transportation market has been formulated.
3
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny Kolei Dużych Prędkości, a także przegląd rozwiązań technicznych taboru do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych w Europie i na świecie. Scharakteryzowano podstawowe parametry techniczne pociągów międzyaglomeracyjnych zestawianych z klasycznych składów wagonowych. Przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju połączeń międzyaglomeracyjnych w Polsce oraz plany zakupu pociągów do obsługi tych połączeń.
EN
An outline of the history of High Speed Trains is presented as well as a review of engineering solutions of the rolling stock intended for inter-agglomeration service in Europe and around the world. Basic technical parameters of the inter-agglomeration trains composed of conventional sets of wagons have been described. The existing situation and prospects for the development of inter-agglomeration transport in Poland as well as plans for the purchase of suitable trains were presented.
4
Content available Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych
PL
Modelowanie przewozów stanowi stosunkowo małopopularną w Polsce dziedzinę zarówno w zakresie metod teoretycznych, jak i ich praktycznego zastosowania. Świadczy o tym chociażby skromna lista publikacji w języku polskim. Tymczasem przygotowane projekty inwestycji transportowych, dotyczące zarówno istniejącej jak i nowej infrastruktury, wymagają dysponowania możliwie precyzyjnymi informacjami na temat spodziewanych wielkości przewozowych stojących przed poszczególnymi środkami transportu. W artykule opisano podstawowe metody modelowania stosowane w tym zakresie, koncentrując się szczególnie na zagadnieniach przewozów pasażerskich pomiędzy dwiema aglomeracjami, a zatem w wybranym korytarzu transportowym.
EN
Carriage simulation presents in Poland relatively small popularity, on both fields of theoretical methods and their practical use. The very modest list of publications in the Polish language testifies, among others, this low popularity. Meanwhile the under-progress transport investments projects, regarding both the existing and new infrastructure, require the possibility to access accurate information about the expected traffic volumes, depending on different means of transport. This article describes the basic simulation methods used in carriage simulation, focusing particularly on the issues of passenger carriages between two agglomerations, and therefore in a chosen transport corridor.
PL
Kryzys w jakim znalazły się kolejowe przewozy pasażerskie w latach 70. XX w. w Europie wymagał działań zmierzających do podniesienia jego pozycji konkurencyjnej względem najpoważniejszych konkurentów: samolotu oraz samochodu osobowego. Szansą na odzyskanie najbardziej segmentów rynku, do których należą przewozy międzyaglomeracyjne miedzy największymi miastami, jest zaoferowanie usług o parametrach porównywalnych z transportem lotniczym. W szczególności oczekiwane postulaty przewozowe dotyczą czasu podróży, bezpośredniości oraz komfortu oraz komfortu oraz szerokiego wachlarza usług dodatkowych umożliwiających efektywne i przyjemne i efektywne spędzanie czasu podróży.
PL
Okres transformacji ustrojowej Polski - rozpoczętej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku - był dla polskiej kolei czasem, w którym poważnie zmieniły sie jej otoczenie i role. Rosnąca dostępnośc motoryzacji oraz konkurencja komunikacji autobusowej, w połączeniu z brakami funduszy, a także postepujaca degradacja infrastruktury i taboru sprawiły, że odnotowano znaczny spadek przewozów pasażerskich. Coraz wyższe wymogi jakościowe rynku wystąpiły zatem jednocześnie z obniżeniem się jakości usług, wywołując łącznie efekt "błędnego koła".
PL
Ukształtowana w wyniku wieloletnich doświadczeń struktura oferty przewozowej PKP wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek przewozów pasażerskich, którego wyrazem są: - pożądane relacje przewozu między stacjami na sieci kolejowej oraz wielkość popytu na takie przejazdy (tzw. strugi relacyjne podróżnych) - preferowany czas przejazdu, kalkulowany w odniesieniu do potencjalnych, alternatywnych środków transportu - wysokość opłaty za przejazd oceniana wprost oraz w odniesieniu do innych przewoźników - możliwości zapewnienia przejazdu bezpośredniego lub z minimalną liczbą przesiadek - rozkład zapotrzebowania w czasie, przekładający się na terminy kursowania pociągów.
EN
The offer of Polish State Railways is directed to four segments of market and concerning transport: intercity, interregio, agglomeralionaly and regional. In this offer discribe all products (trains) courses now and foresee to introduce in this. The possibility of financing were discuss. Within a framework of agreement of Polish State Railways with goverment and regional authority.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.