Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Od wielu lat obserwuję mozolne przedzieranie się metodologii BIM przez przeszkody i opory naszej branży budowlanej. Nieraz odnoszę wrażenie, że oczekuje się, iż przyczepa wyprzedzi ciągnik. W lecie 2020 roku pojawiły się w przestrzeni publicznej dwa opracowania sygnowane przez Ministerstwo Rozwoju, wykonane z dużą starannością przez PwC Advisory. Są to dokumenty bardzo obszerne i prezentujące aktualną wiedzę na temat BIM z anglosaskiego punktu widzenia.
2
Content available Risk management in JZR Development Programme
EN
Purpose: The main purpose of undertaken research was the analysis of risk management, especially, the adequate identification of risk factors and planning actions reducing their adverse effects. Ongoing monitoring of these risks is crucial to achieve the effects of investment project implementation. Design/methodology/approach: The authors present the research results concerning risk management in JZR (Jastrzębskie Zakłady Remontowe) Development Programme. Risk is an immanent element in the activity of a production company. Therefore, it requires an adequate approach in order to achieve the maximization of economic effects. The JZR Development Programme is a good example of the complexity of processes that should be taken into account in risk management of an investment project. Findings: The specificity of machine building enterprises determines the scope and scale of the necessary activities for efficient and effective risk management. The main scientific problem focuses on the analysis and categorization of risk factors. As a result, the authors determine appropriate responses to identified risks in the JZR Development Programme. Originality/value: The development of risk response is crucial for the success of the analysed project. These actions allow to reduce the negative impact of risk factors on the project’s timeliness, project’s budget as well as economic and technical-technological effects. Another necessary process within risk management is constant monitoring of a project implementation in accordance with the adopted methodology, which enables current updating of emerging new threats to the project implementation and developing necessary actions to minimize the threats.
3
Content available Proces inwestycyjny w OZE - koncesja i terminy
PL
Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji. Obowiązek uzyskania koncesji dotyczy wszystkich, który wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, niezależnie od tego czy korzystają z systemów wsparcia.
PL
BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji.
PL
Artykuł przedstawia technologię BIM na tle trzech faz procesu inwestycyjnego: fazy przedinwestycyjnej, fazy realizacji inwestycji i fazy eksploatacji obiektu. W artykule poruszane są również problemy z wdrożeniem technologii BIM, poziomy zaawansowania modelu BIM przy pomocy LOD (Level of Development), przedstawiony jest schemat technologii BIM oraz omówiona jest interoperacyjność w kontekście BIM.
EN
The article presents BIM technology against the back-ground of three phases of the investment process: pre-investment phase, investment implementation phase and facility operation phase. The article also discusses problems with the implementation of BIM technology, levels of BIM model advancement using LOB (Level of Development), a diagram of BIM technology is presented, and interoperability in the context of BIM is discussed.
PL
Jednym z niezbędnych etapów, który winien mieć swoje miejsce w procesie wdrażania zaawansowanego systemu zarządzania infrastrukturą, jest weryfikacja zasilających go danych źródłowych. W ujęciu praktycznym nierzadko wykracza ona poza ramy czasowe i formalne bazowego procesu inwestycyjnego. Z kolei przy należytej determinacji zarządcy infrastruktury, etap ten w rzeczywistości nigdy się nie kończy i stale towarzyszy rozwojowi wdrożonego systemu.
PL
Od 2010 roku w Polsce są prowadzone działania, mające na celu wsparcie, rekomendowanie i usystematyzowanie rozwoju usług szerokopasmowych. Czynnikiem inicjującym rekomendacje i zmiany ustawodawcze stała się Europejska Agenda Cyfrowa, w której dostrzeżono znaczenie postępu technologicznego i dążenie społeczeństwa do innowacyjnych technologii. W ślad za opinią środowiska ekspertów wprowadzone zostały regulacje prawne wspierające proces inwestycyjny realizowany przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W artykule przedstawiono główne ustawowe przywileje przedsiębiorców telekomunikacyjnych w procesie inwestycyjnym, normujące przebieg uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień związanych z ulokowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.
EN
Since 2010 activitiesin Poland are prosecuted with the target to support, recommend and systematise the development of broadband services. The factor initiating recommendation and legislative changesbecame the Digital Agenda for Europe, who saw the importance of technological advance and the public aim for technological innovations. Following the opinion-forming expert community, legislative regulations were introduced supporting the investment process, by communications service providers. The article presents the main legal privileges of communications service providers in the investment process standarising the course of obtaining permission and agreements attached to locate the telecommunication infrastructure in the vehicular zone.
PL
Uwarunkowania prawne określają następstwo zdarzeń w procesie budowy światłowodów, precyzując, jakie kroki zobowiązany jest przeprowadzić inwestor, by zrealizować zamierzoną inwestycję. Powinno to oznaczać, że – dokonując implementacji procesu – inwestor powinien mieć zagwarantowany rezultat przy spełnianiu nakładanych na niego wymogów. Jednak czy tak jest? Artykuł prezentuje algorytm, odzwierciedlający realizację procesu uzgodnień i uzyskiwania decyzji wymaganych dla FTTH doziemnego wraz z weryfikacją zaproponowanego algorytmu na podstawie studium przypadku prezentującego wykonalność inwestycji na drogach gminnych. Wsparcie komputerowe optymalizacji procesu inwestycyjnego w obszarze sieci światłowodowych zapewnia analizę kosztów poszczególnych elementów sieci, trasowania i projektowania. Jednak oprogramowanie to nie uwzględnia przebiegu procesu uzgodnień projektów, co w rzeczywistości decyduje, czy dana inwestycja jest wykonalna.
EN
The legal condition ings determine the succession of events in the process of optical fiber construction, specifying what steps an investoris required to carry out to accomplish the intended investment. This should mean, that when meeting the requirement simposed on him and implementing the process, the investor should have a guaranteed result. However, is it like that? The article presents an algorithm reflecting the execution of the arrangement process and obtaining the decisions required for FTTH ground-based together with the verification of the proposed algorithm based on a case study demonstrating the feasibility of investments on municipalroads. The issue of optimizing the investment process in the field of fiber-optic networks is considered in detail, having regard to costs of individual elements of the network, to routing and planning. This software however does not take the course of the arrangement process in to account, which in fact decides whether a given investment is manageable.
EN
the article is the second part of a planned series of articles devoted to the problems of technical and legal operation of buildings for defence and state security. It presents basic information about building objects being subjects of construction processes. this information includes the definitions of construction works, their classification and general characteristics of generic diversity of building objects, emphasising the issues of building objects that are of key importance for the security of the state.
PL
artykuł jest drugą częścią planowanej serii artykułów poświęconych problemom technicznej i prawnej eksploatacji budynków dla obrony i bezpieczeństwa państwa. przedstawia podstawowe informacje o obiektach budowlanych, będących przedmiotem procesów budowlanych. Informacje te obejmują definicje robót budowlanych, ich klasyfikację i ogólną charakterystykę różnorodności obiektów budowlanych, podkreślając kwestie obiektów budowlanych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.
PL
Ryzyko jest fundamentalnym czynnikiem procesu inwestycyjnego, w szczególności dotyczącym systemów sterowania ruchem kolejowym (srk), ponieważ podjęcie jakiejkolwiek decyzji działalności inwestycyjnej jest obarczone ryzykiem. Z tego względu konieczna jest ocena wielkości tego ryzyka. W artykule przedstawiono wybrane przykłady ryzyka w procesach inwestycyjnych, które obejmują zabudowę systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). Podano wyniki ankiety, dotyczącej ryzyka na różnych etapach trwania procesu inwestycyjnego i zaproponowano działania, które mogą obniżyć jego poziom.
EN
A significant factor related to investment processes, particularly with reference to railway traffic control systems, is risk. Taking any investment-related decision entails a risk. For this reason, it is necessary to assess the gravity of risk related to the investment process. The article presents selected risks in investment processes which encompass the development of railway traffic control systems. The survey results which show risks at various stages of the investment process are discussed. Additionally, actions aimed at eliminating such risks are suggested.
12
Content available remote Technologia BIM – antidotum na chaos?
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
EN
In this article, the theoretical identification of concepts and categorical series of state regulation of investmentinnovation processes are investigated; the directions of optimization of the state policy of innovation and investment development management in Ukraine are determined; the organizational and legal principles of the state regulation of development of intellectual potential of the population are substantiated; the areas of development and improvement of the national innovation system as an object of state policy are highlighted and assessed.
PL
Rynek energii w Polsce sukcesywnie ewoluuje w kierunku promowania i intensywnego rozwoju energetyki obywatelskiej przekładającego się na różnego rodzaju inicjatywy i działania o zasięgu regionalnym i lokalnym. Jednym z takich działań jest dążenie do szeroko rozumianego stworzenia właściwych warunków do budowy samowystarczalności energetycznej na poziomie gmin. Cel ten ma charakter perspektywiczny i może być ciekawą alternatywą dla energetyki zawodowej w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia zasobów wytwórczych bazujących na lokalnej strukturze energy-mix. Równolegle tworzone są regulacje, mechanizmy i narzędzia wspierające realizację tych celów. W artykule opisany został przykładowy model postępowania, który wpisuje się w realizację celu uzyskania samowystarczalności energetycznej jednej z gmin rolniczych. Koncepcja ta dotyczy budowy klastra energii na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach inicjatyw klastrowych możliwe staje się stworzenie lokalnych obszarów samowystarczalności energetycznej, gwarantującej uczestnikom klastra osiąganie korzyści na poziomie zarówno partykularnym, jak i zbiorowym. Na poziomie indywidualnych korzyści odbiorcy mogą uzyskać tańszą energię elektryczną i ciepło, a wytwórcy korzystniejsze względem rynkowych ceny sprzedaży energii. W ramach dodatkowych korzyści uzyskuje się pobudzenie gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym, wzrost konkurencyjności oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw mediów. W artykule przedstawiono także wyniki analiz bilansu energetycznego gminy wraz z rekomendacją w zakresie technologii gwarantujących uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Dla wybranej technologii zilustrowany został proces realizacji inwestycji w źródło wytwórcze wraz z oceną przychodowo-kosztową, modelem finansowania i bilansem korzyści po stronie uczestników klastra. Dowiedziona została tym samym teza, że klastry energii mogą być skutecznym narzędziem realizacji celu samowystarczalności energetycznej gmin.
EN
The energy market in Poland is gradually evolving in the direction of the promotion and intensive development of the civil energy sector, what translates into various regional and local initiatives and activities. One of such activities is the widely understood provision of appropriate conditions for achieving energy self-sufficiency at the commune level. This goal is of a forward-looking nature and can be an interesting alternative for the professional power industry in the area of improving energy security and creating production resources based on the local energy-mix structure. At the same time, regulations, mechanisms and tools are being developed to support these objectives. The paper describes an exemplary model of proceeding, which takes part in the process of achieving energy self-sufficiency in one of the agricultural communes. This concept concerns the construction of an energy cluster based on a public-private partnership. In terms of cluster initiatives, it is becoming possible to create local areas of energy self-sufficiency, which ensure benefits gained by the cluster participants at both the individual and collective level. As regards the individual level, customers can purchase less expensive electricity and heat, while the energy producers sell it more profitably in comparison with the market prices. Additional benefits include enhancing the economy at the local and regional level, increasing competitiveness and improving the security of media supplies. The paper also presents the results of the analyses of the commune’s energy balance, together with a recommendation in the field of technologies guaranteeing energy self-sufficiency. For a selected technology, the process of investing in the generation source has been illustrated, along with the income and cost assessment, financing model and the balance of benefits from the perspective of the cluster’s participants. Thus, the thesis that energy clusters can be an effective tool for achieving the energy self-sufficiency of communes has been proven.
17
Content available remote Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka
PL
W dobie wzrostu znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości fundusze PE/VC stały się ważnym uczestnikiem rynków finansowych, będąc niekiedy jednym z nielicznych źródeł finansowania przedsiębiorstw znajdujących się w najwcześniejszych fazach rozwoju. W zamian za udziały wraz z środkami finansowymi dokonują do zasilanych przedsiębiorstw transferu wiedzy i umiejętności, co zwiększa atrakcyjność tego źródła finansowania i pozytywnie wpływa na konkurencyjność finansowanego podmiotu, zwiększając możliwości jego przetrwania na rynku. Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka opiera się na realizacji podstawowych funkcji zarządzania w cyklu życia funduszy. Fundamentem tego procesu są szczegółowe i rzetelne analizy rynku, konkurencyjności i kondycji potencjalnych spółek portfelowych. W oparciu o wyniki analiz finansowych dokonywana jest wycena przedsiębiorstw i ustalane są warunki umowy inwestycyjnej. Powodzenie inwestycji wymaga zaangażowania menadżerów funduszu oraz ciągłego monitorowania bieżącej działalności finansowanego podmiotu w procesie budowania jego wartości. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę inwestycji private equity i venture capital – zaprezentowano cykl ich życia, źródła pozyskania kapitału, strategie działania mające na celu ograniczanie ryzyka ich działalności oraz scharakteryzowano proces inwestycyjny. Przedstawiono również statystyki dotyczące inwestycji funduszy PE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dokonano analizy porównawczej inwestycji venture capital z alternatywnymi źródłami finansowania podmiotów we wczesnych fazach rozwoju kładąc nacisk na wady i zalety funduszy VC.
EN
In the era of increasing the importance of innovation and entrepreneurship PE / VC funds have become an important participant in the financial markets, being sometimes one of the few sources of financing for enterprises in the early stages of development. In return for sharing, together with financial resources, they transfer knowledge and skills to the enterprises they receive, which increases the attractiveness of this source of financing and positively affects the competitiveness of the financed entity, increasing the possibilities of its survival on the market. Risk capital management is based on the implementation of basic management functions in the life cycle of the funds. The foundation of this process is detailed and reliable analyzes of the market, competitiveness, and condition of potential portfolio companies. Based on the results of the financial analysis, the valuation of enterprises is made and the terms of the investment agreement are determined. The success of the investment requires the involvement of fund managers and continuous monitoring of the ongoing activities of the financed entity in the process of building its value. This report presents the characteristics of private equity and venture capital investments - their life cycle, sources of capital acquisition, action strategies aimed at limiting the risk of their operations and characterization of the investment process was presented. It also presents statistics on the investment of PE funds in CEE and a comparative analysis of venture capital investments with alternative sources of financing entities in the early stages of development, emphasizing the advantages and disadvantages of VC funds.
PL
Obecnie, ze względu na wyczerpywanie się zasobów oraz utratę rentowności wydobycia, coraz częściej prowadzi się czynności zmierzające do likwidacji kopalń. Jednym z narzędzi, które mogą być pomocne w ocenie tego skomplikowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jest ocena oddziaływania na środowisko, która stanowi podstawowy instrument prawny, umożliwiający kompleksową ocenę wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Konsekwencją właściwie przeprowadzonej likwidacji powinno być trwałe zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środowiskowego byłego zakładu górniczego.
EN
Currently, mainly because of depletion of resources and generally losses on the profitability, increasingly activities are carried out leading to the mine closure. One of the tools, which can be helpful in assessing of this complex investment process is the environmental impact assessment. The last mentioned is an essential legal instrument for the comprehensive assessment of the environmental impact of investment projects. The consequence of properly carried out liquidation process should result in limitation of negative environmental impact of closed mine.
PL
Każda inwestycja związana z budową nowego urządzenia wchodzącego w skład SEE, np.: linie przesyłowe, stacje elektroenergetyczne, elementy FACTS, sieci „biegnące” w kierunku farm wiatrowych, sterowane źródła mocy biernej, przesuwniki fazowe itp., wiąże się z poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych. Poza prowadzeniem bieżącej pracy SEE, operatorzy OSP/OSD (właściciele poszczególnych podsystemów) mają w swoim obszarze działania inwestycje modernizacyjne (odtworzeniowe) oraz inwestycje w rozbudowę systemu, również o elementy lokowane w strefie międzyobszarowej. Korzyści z pojawienia się takiego elementu mogą odnosić obie (lub kilka) strony (stron). W artykule przedstawiono wybraną argumentację, która może rzutować na podjęcie współuczestniczenia w takiej inwestycji z możliwością partycypowania w zyskach (po oddaniu inwestycji do eksploatacji).
EN
Any investment connected with building of a new element as part of a power system, e.g. transmission lines, power stations, FACTS elements, grids “running” to the wind farms, controlled sources of reactive power, phase-shifting transformers and so on, requires a definite capital investment. Apart from carrying out the routine work connected with running of the power system, TSO/DSO operators (owners of individual power subsystems) have to take care of modernization investments and investments connected with expansion of the power system with elements located on the border territory. Both or more parties can benefit from adding such a component. The article presents some arguments that may have an effect on decisions about participating in such an investment with the possibility of sharing profits after the investment have been put into operation.
PL
W numerze 4/2016 „Nowoczesnych Hal” redaktor naczelny oprócz krótkiego omówienia zawartości kwartalnika przedstawił nową propozycję, która ostatnio występuje w budownictwie hal coraz częściej: Projektowanie z uwzględnieniem wymaganego tempa robót. Powyższe zagadnienie jest złożone i obejmuje nie tylko projektowanie, ale również realizację najpierw w wytwórni konstrukcji stalowych, a potem montaż na budowie. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia wybranych zagadnień dotyczących tego tematu.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.