Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  on-line control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the basic coal preparation processes is coal preparation in water pulsating jigs. The efficiency of coal preparation depends on the washability of the raw coal feed and the shape of partition curves which, in turn, depend on the grain composition of the feed. Thus, when the grain composition changes, it is necessary to change the partition density of the jig (by changing the reception intensity of the undersized product) [2, 6]. The authors of the article attempted to estimate, tentatively, how an on-line analysis of the feed grain composition, in technological configurations with one or two jigs that successively prepare the concentrates, can improve the preparation efficiency with respect to the dynamic properties of the jig. The jig is an inertial object with time delay – transport delay. However, preparation processes of minerals have a non-linear character [4, 12] – equivalent parameters of the object are different for positive and negative changes in the set value. Dynamic effects of preparation were presented with respect to changes in the grain composition.
PL
Jednym z podstawowych procesów przeróbki węgla jest wzbogacanie w osadzarkach wodnych. Efekty tego procesu zależą od wzbogacalności węgla surowego oraz od składu ziarnowego nadawy. Przy zmianie składu ziarnowego, aby zachować stałą zadaną jakość koncentratu, konieczna jest zmiana gęstości rozdziału w osadzarkach (poprzez zmianę natężenia przepływu produktu dolnego). W artykule podjęto próbę wstępnego oszacowania, w jakim stopniu analiza składu ziarnowego nadawy (w trybie on-line) do układów technologicznych – jednej osadzarki oraz dwóch osadzarek wzbogacających posobnie – może poprawić efektywność wzbogacania, uwzględniając własności dynamiczne osadzarki. Osadzarka ma charakter obiektu inercyjnego z opóźnieniem czasowym – transportowym. Przedstawione zostały dynamiczne efekty wzbogacania przy zmianach składu ziarnowego nadawy.
EN
Purpose: The demand to increase productivity and quality, the shortage of skilled labour and strict health and safety requirements finally led to the development of the robotic welding process to deal with many problems of the welded fabrication. Many techniques were developed to control process parameters to get the optimal bead geometry during welding process by minimizes their magnitude in the affected area. Design/methodology/approach: The development of thermo mechanical mechanism in some techniques is not fully understood. To solve this problem, we have carried out the sequential experiment based on a Taguchi method and identified the various problems that result from the robotic GMA welding process. Findings: To characterize the GMA welding process and establish guidelines for the most effective joint design. Also using multiple regression analysis with the help of a standard statistical package program, SPSS, on an IBM-compatible PC, a quadratic model has been developed for on-line control which studies the influence of process parameters on bead height and compares their influences on the bead height to see which one of process parameters is most affecting. Originality/value: This model developed has been employed the prediction of optimal process parameters and assisted in the generation of process control algorithms.
PL
W artykule przedstawiono metody kontroli grubości warstw wierzchnich - nawarstwień usuwanych z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze. Omówiono również wybrane wyniki eksperymentalne. Dla wielu materiałów, a zwłaszcza tych, z których wykonane są dzieła sztuki i zalegające na nich nawarstwienie, istnieje granica związana ze stopniem oczyszczenia obiektu, jak również ryzyko uszkodzenia powierzchni substancji zabytkowej. W konserwacji dzieł sztuki obowiązuj e, podobnie jak w medycynie, zasada "przede wszystkim nie szkodzić". Omówione w artykule metody kontroli wykorzystywano podczas prac konserwatorskich związanych z usuwaniem warstw wierzchnich - nawarstwień z dzieł sztuki.
EN
The paper presents and discusses the methods of removal control of top layers - encrustation on works of art and architectural monuments. Author presents also and discuss selected experimental results. A particular limit as well as minimal risk of substrate surface damage exist for many materials, especially original works of art materials and lying on it encrustation. Similarly to the medicine, a rule "first of all not to harm" is forced also in the conservation of the works of art. Discussed control methods were utilized during conservation works connected with the removal of top surface layers - - encrustation on works of art.
PL
W artykule opisano efektywny sposób sterowania oczyszczalnia on-line na przykładzie oczyszczalni w Poznaniu - Koziegłowach i na innych, mniejszych obiektach (Helsongor, Slasge - oba w Danii). Obserwacje pokazały, iż oprócz redukcji kosztów energii i kosztów dozowania chemikaliów, również parametry oczyszczania ścieków uległy znacznej poprawie i stabilizacji.
EN
The paper presents method of estimation of equivalent power system impedance. The method based on the correlation method which uses natural variability of the voltage level in the network nodes. To find the value of equivalent power system resistance and reactance the Lyapunov exponents were used. Equivalent impedance of power system is the base to determination of short-circuit currents and short-circuit power. On-line control over the short-circuit power in key nodes of power system might provide system dispatchers with an important piece of information.
PL
Ważnym parametrem systemu elektroenergetycznego (SEE) jest poziom mocy zwarciowej w poszczególnych węzłach. Znajomość wartości mocy zwarciowej pozwala na określenie wartości spodziewanych prądów zwarciowych. Jest to niezbędne do prawidłowego doboru urządzeń w fazie projektowania systemu oraz do doboru nastaw automatyki zabezpieczeniowej. Moc zwarciowa zależy od impedancji zastępczej SEE. Wartość tej impedancji zależy od liczby generatorów, transformatorów, linii elektroenergetycznych oraz ich mocy, impedancji i układu połączeń między nimi. Wartość tej impedancji nie jest wielkością stałą w czasie. Zmiany mogą wynikać zarówno ze zmiany układu połączeń w systemie (zmiany krótkookresowe) jak też z rozwoju SEE (zmiany długookresowe). W artykule przedstawiono koncepcję wyznaczania impedancji zastępczej SEE w warunkach ruchowych. Przedstawiona metoda bazuje na zmienności poziomu napięcia w węzłach pomiarowych SEE spowodowanej przez losowe zmiany prądu obciążenia wynikające z losowej zmiany obciążenia. Zgodnie z proponowaną metodą do wyznaczenia impedancji systemu konieczny jest pomiar wartości skutecznej prądu, napięcia, mocy czynnej i dodatkowo wyznaczenie sumy wykładników Lapunowa.
6
Content available remote Optimal real-time control for dynamical systems under uncertainty
EN
The synthesis problem for optimal control systems in the class of discrete controls is under consideration. The problem is investigated by reducing to a linear programming (LP) problem with consequent use of a dynamic version of the adaptive method of LP. Both perfect and imperfect information on behavior of control system cases are studied. Algorithms for the optimal controller, optimal estimators are described. Results are illustrated by examples.
EN
In this paper an application of the genetic-fuzzy approach to the on-line control of transportation operation in flexible manufacturing systems is proposed. On-line control of transportation operation is understood here as the way of control in which a detailed algorithm of transportation operation is designed dynamically during the implementation of the production process on the basis of the concrete tasks and current state of the system. The transportation scheduling system of flexible manufacturing systems, which had been modeled using eM-Plant software was used for simulation and testing of genetic-fuzzy control algorithms. Genetic-fuzzy approach represents a comprehensive treatise on the design of the fuzzy systems using genetic algorithms. They hybridize the approximate reasoning method of fuzzy systems with the learning capabilities of genetic algorithms. Problems connected with the intelligent control of transportation operation will be illustrated with the help of a flexible manufacturing system that was designed and assembled in the Institute of Manufacturing Engineering of Szczecin University of Technology. The simulation investigations allowed to assess the possibility of automatic adjustment of the control rule base to changing work conditions of a model manufacturing system.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wnioskowania opartego na zbiorach rozmytych do sterowania on-line operacjami transportowymi w zrobotyzowanym systemie obróbkowym. Dla automatycznego generowania reguł lingwistycznych użyto zmodyfikowany algorytm genetyczny. Integracja sterowania rozmytego oraz algorytmu genetycznego pozwoliła na uzyskanie efektu automatycznego korygowania bazy wiedzy jako reakcji na zmianę zestawu zleceń lub aktualnego stanu systemu produkcyjnego. Przykładem zastosowania opracowanego algorytmu jest miniaturowy zrobotyzowany system obróbkowy, zbudowany w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Szczecińskiej. Algorytm sterowania zamodelowano z wykorzystaniem programu eM-Plant. Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły na ocenę możliwości automatycznego dopasowania bazy reguł sterujących do zmieniających się warunków pracy rozważanego systemu obróbkowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.