Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wiedeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
PL
Wiedeń często przywoływany jest jako przykład miasta przyjaznego mieszkańcom. O ile w wiekszości miejskich aglomarecji jakość życia nie jest satysfakcjonująca i zazwyczaj brakuje w nich zielonych przestrzeni zapewniających miejsce do odpoczynku oraz rekreacji dla różnych użytkowników, stolica Austrii wydaje sie być wyjątkiem odbiegającym od tej reguły.
PL
W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy tzw. Pakietu Recyklingowego czekają jeszcze na przeniesienie do prawa lokalnego. Jednak zawarte w europejskich normach prawnych wytyczne co do tzw. kwot recyklingowych już dzisiaj powodują dużą irytację i intensywną dyskusję na temat szans ich realizacji.
PL
Wiedeń zajął pierwsze miejsce w indeksie inteligentnych miast 2019, wyprzedzając Londyn i St. Albert. W zeszłym roku także był on liderem, pokonując w czołówce światowe metropolie, takie jak Chicago i Singapur. Co sprawia, że stolica Austrii od dwóch lat prowadzi w rankingu światowych smart cities?
PL
Wstęp i cele: W pracy zaprezentowano recepcję życia i działalności Ludwika Zamenhofa – polsko-żydowskiego lekarza okulisty, twórcy najbardziej rozpowszechnionego na świecie sztucznego języka pomocniczego esperanto - w Wiedniu, gdzie na przestrzeni kilku stuleci koegzystowało obok siebie nawet kilkanaście narodów i kultur. Ukazano popularność języka esperanto w stolicy Austrii, zaprezentowano trwałe pamiątki, którymi uczczona jest w omawianej metropolii naddunajskiej tytułowa osobistość, ukazano możliwość recepcji postaci L. Zamenhofa w Wiedniu na podstawie poświęconych mu trwałych śladów pamięci. Materiały i metody: Materiałami są źródła przedstawiające życie i działalność Ludwika Zamenhofa oraz dokumenty opisujące pamiątki poświęcone tej postaci w Wiedniu. Zastosowano metodę analizy i syntezy. Wyniki: Chociaż L. Zamenhof przebywał w Wiedniu bardzo krótko, język esperanto cieszy się w tym mieście od ponad 100 lat dużą popularnością. Życie i dzieło L. Zamenhofa są w stolicy multikulturowego kraju uczczone kilkoma trwałymi pamiątkami. Wniosek: Różnorodne pamiątki, którymi uczczono w Wiedniu życie i działalność L. Zamenhofa oraz popularność języka esperanto świadczą o tym, że lekarz-lingwista od wielu dziesięcioleci w stolicy Austrii niejako w dalszym ciągu „żyje” w swoim dziele.
EN
Introduction and aims: The work presents the reception of the life and activities of Ludwik Zamenhof - a Polish-Jewish ophthalmologist, the creator of the most widespread artificial auxiliary language Esperanto in the world - in Vienna, where over several centuries co-existed side by side over a dozen nations and cultures. The popularity of Esperanto in the capital of Austria was shown, permanent memorabilia were presented with which the title personage is celebrated in the Danube metropolis, the possibility of reception of the character of L. Zamenhof in Vienna was shown based on permanent traces of memory dedicated to him. Materials and methods: In the paper have been used some materials are sources depicting the life and activities of Ludwik Zamenhof and documents describing memorabilia dedicated to this character in Vienna. The method of analysis and synthesis was used. Results: Although L. Zamenhof spent a very short time in Vienna, Esperanto has been very popular in the city for over 100 years. L. Zamenhof's life and work are celebrated in the capital of a multicultural country with several permanent souvenirs. Conclusion: Various souvenirs, which were celebrated in Vienna, the life and activity of L. Zamenhof and the popularity of Esperanto prove that the doctor-linguist for many decades in the capital of Austria continues to "live" in his work.
PL
Seestadt to nowe modelowe osiedle powstające we wschodniej części Wiednia, na terenie dawnego lotniska Aspern.
7
Content available remote O architekturze budynków biur w Wiedniu
PL
Od końca lat 1970. Wiedeń podejmuje działania polityczne, ekonomiczne i planistyczne zmierzające do uczynienia z tego miasta ponownie ważnego centrum aktywności gospodarczej w Europie. Czynione jest to na drodze rozbudowy nowoczesnych miejsc pracy związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, dystrybucją i komercjalizacją informacji, a więc rozbudową funkcji biurowej i konferencyjnej. Naprzód wzniesiono Uno-City, a następnie zaczęto przekształcać go w wielofunkcyjną dzielnicę biznesową o wiodącej funkcji biurowej, nazwane Donau-City. Z powierzchnią biurową liczącą pond 11 milionów m2, jest obecnie Wiedeń największym tego typu ośrodkiem we wschodniej części Unii Europejskiej, a na terenie Donau-City powstaje szereg interesujących architektonicznie obiektów. Sześć z nich omówiono.
EN
Since the ’70 Vienna has taken up the political, economic and planning actions heading to make the city the significant European business centre. The mentioned above has been realised by development of the modern workplaces connected with generating, transforming, distributing and commercialising information, it is to say by developing the office and conferencing functions. The first was built the Uno-City, then it was recreated into the multifunctional business plot with the office function as the main, namely the Donau-City. With the business area of more than 11mln squaremetres, Vienna is the biggest centre of this type in the eastern part of the European Union, and within the limits of Donau-City there have been risen many interesting architectural objects. The six of them are presented in the article.
8
Content available Park Esterházy w tkance urbanistycznej Wiednia
PL
Park Esterházy to jeden z najstarszych parków publicznych w Wiedniu, który powstał z przekształconego ogrodu barokowego rezydencji magnackiej rodów Kaunitz i Esterházy. Jego przemiany są świadectwem szerszych procesów, jakim podlegał obszar całego miasta na przestrzeni ostatnich 250 lat. Historia i współczesność parku mają ścisły związek z kompozycją urbanistyczną całej dzielnicy Mariahilfer w Wiedniu. Losy Parku Esterházy są przykładem drogi od podmiejskiego ogrodu pałacowego do parku dzielnicowego wpisanego w gęstą tkankę urbanistyczną z przełomu XIX i XX wieku. W artykule dokonano analizy zmian układu przestrzennego parku i jego kompozycji oraz przedstawiono współczesne interwencje projektowe.
EN
Esterházy Park is one of the oldest public parks in Vienna, which was created from a converted Baroque garden of the nobleman’s residence of the Kaunitz and Esterházy families. Its transformations are the evidence of wider processes the area of the whole city was subjected to within the last 250 years. The history and modernity of the park are closely connected to the urban composition of the whole Mariahilfer district in Vienna. The history of Esterházy Park exemplifi es the change from a suburban palace garden to a district park fi tted into a dense urban tissue from the turn of the 19th and 20th century. The article analyses the alterations in the spatial layout of the par and its composition and presents the contemporary project interventions.
EN
The article deals with methods of research of markets in the urban structure. The study is based on the examples of Vienna, the total number of markets and shopping streets that have been studied is 81. The focus is: what is the market in general and its specific types in a city. Market is studied as a separate organization in the urban structure and as a part of its public space and public life. In this approach, it is very important, in which ways a person takes contact with the market, how a person behaves there, how long it stay at the market, which ways runs a human paths through the market, whether the market attract buyers to stay here longer. In conclusion, we can say what makes the market a special place in the city.
PL
Badanie opiera się na przykładach z Wiednia, liczba rynków i ulic handlowych, które zostały zbadane w ilości 81. Сelem badania jest definicja rynku jako zjawiska urbanistycznego oraz określenie jego typów spotykanych w mieście. Rynek jest badany jako organizm osobny w strukturze miejskiej i jako część jego przestrzeni publicznej oraz życia publicznego. Z tego punktu widzenia ważnym jest, w jaki sposób człowiek dokonuje kontaktu z rynkiem, jak on się zachowuje na rynku, jak długo pozostaje tam, czym rynek może zachęcić kupujących, oprócz handlu, do pozostania tu dłużej. Podsumowując, możemy powiedzieć, co sprawia, że rynek jest miejscem szczególnym w mieście.
PL
Artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia, czy „antydekoracyjny” charakter twórczości Adolfa Loosa stanowi opozycję wobec zagadnień symbolu i ekspresji, które zdają się charakteryzować współczesne temu twórcy nurty architektury i sztuki. Ciekawe wydaje się również stanowisko architekta wobec relacji łączących sztukę i architekturę. Poglądy prezentowane w esejach, takich jak słynny Ornament i zbrodnia, zostały w artykule poddane konfrontacji z wybranymi realizacjami. Omówieniu zostały poddane domy mieszkalne wybudowane w Wiedniu według projektów Loosa.
EN
The article is a trial of settlement whether the „anti-decorative” nature of works of Adolf Loos is in contradiction to symbol and expression that is characteristic of trends of architecture and art at that time. Architect’s standpoint on relations between an art and an architecture seems to be interesting as well. The article confronts the opinions presented in the essays like Ornament and crime to selected realizations. The residences built in Vienna was considered.
PL
W interesującym nas przedziale czasowym obejmującym ostatnie dwudziestolecie historii budowania tożsamości Wiednia widać, że wyjątkowo intrygujący charakter przestrzeni w tym mieście uzyskano dzięki spójności idei i celów, odpowiedzialności i umiejętności. Mecenat cesarski wraz z projektantem, wykonawcą i użytkownikiem wspólnie dążyli do najlepszych efektów budowania przestrzeni miejskiej. Proces ten był również wzbogacany przez twórczo myślących młodych projektantów, inżynierów i artystów, kształtujących nowe spojrzenie na formę, funkcję i wartości użytkowe projektowanej przestrzeni zamkniętej i elementów wyposażenia otwartych przestrzeni publicznych. Współczesny Wiedeń jest przykładem miasta, w którym urzeczywistnia się zasadę dyskursu mieszczan na temat realizacji przedsięwzięć mających na celu utrzymanie charakteru wielkomiejskości i zachowanie miejsca przyjaznego dla awangardy architektonicznej.
EN
In the last hunderd years, the time frame which interests us, the history of building the Vienna identity clearly shows thar the most interesting nature of the space was achived through the cohesion of ideas and goals, responsebility and ability. The Emperor's patronage, along with the deaigner and the user, aimed to achieve the best possible urban space building design. This aim was further aided by young and creative designers, shaping the new view of managing the form, function and design value of closed space and furnishing open public space. The contemporary Vienna is an example of a city which listens to its inhabitants in order to achieve the urban character and preserve a place open yo architectural vanguard.
PL
Fenomen artystyczny, architektoniczny, urbanistyczny i krajobrazowy, jakim jest Ringstrasse, budzi powszechne zainteresowanie nie tylko znawców historii sztuki. Jest bowiem ten niezwykłej urody bulwar osobliwym symbolem niepowtarzalnej epoki, która kojarzy się nierozerwalnie z panowaniem cesarza Franciszka Józefa I. Z epoką tą wiąże się integralnie rozkwit historyzmu (historycyzmu) i eklektyzmu, które tak wybitnie zaznaczyły się w okresie romantyzmu i pozytywizmu za długoletniego panowania tego monarchy. Był on również inicjatorem wybitnego dzieła znakomitych austriackich twórców planowania przestrzennego, jakim pozostaje po dziś dzień Ring. Tkankę tego prospektu wypełniają głównie najznamienitsze przykłady różnorodności i neostylowego pluralizmu architektury dojrzałego i późnego historyzmu, wśród których wyróżniają się: neogotyk i szczególnie różne warianty neorenesansu. Istotę wiedeńskiego neorenesansu określić można mottem Otto Wagnera, kreatora secesji i jednocześnie wybitnego historycysty, preceptora Gottfrieda Sempera: Artis Sola Domina Necessitas.
EN
The artistic, architectonic, urban planning and landscape phenomenon, such as the Ringstrasse, evokes general interest not only among experts on art history. This boulevard of unusual beauty is a curious symbol of a unique epoch, which is inseparably associated with the reign of the Emperor Franz Joseph I. This epoch is integrally connected with the heyday of historism (historicism) and eclecticism, which made such a unique impact in the period of romanticism and positivism during the long-lasting reign of that monarch. He was also an initiator of the Ring which was and has since remained an outstanding work created by brilliant Austrian spatial planners. The tissue of this vista is predominantly filled with the most spectacular examples of diversity and neo-stylistic pluralism of architecture of mature and late historicism, among which the most distinctive are: neo-Gothic and especially variations of neo-Renaissance. The essence of the Viennese neo-Renaissance could be expressed using the motto of Otto Wagner, the creator of secession and at the same time an eminent historicist, preceptor of Gottfried Semper: Artis Sola Domina Necessitas.
PL
Parki obwodnicowe w postaci plant to charakterystyczny rodzaj zieleni założony na wolnej przestrzeni miejskiej pozostałej po wyburzeniu dawnych fortyfikacji pozbawionych dzisiaj swojej funkcji. Ten sposób zagospodarowania pozwolił uniknąć nadmiernej urbanizacji i podwyższył znacznie standard życia mieszkańców wielu europejskich miast.
EN
Ring parks in the form of a distinctive type of garden found in green urban space remaining after the demolition of the old fortifications, now deprived of its function. This way of development helped to avoid any excessive urbanization and increased standard of living in many European cities.
15
Content available remote Nowe oblicze detalu architektonicznego na przykładzie neomodernizmu wiedeńskiego
PL
W latach 2009-2011 firma Palmers AG wzniosła w ramach najważniejszej ulicy handlowej Wiednia, tj. Mariahilfer Str., nowy budynek biurowo-komercyjny stanowiący znakomity przykład nowoczesnej architektury wielkomiejskiej. Neomodernizm w jego wydaniu stosuje prostotę będącą środkiem wyrazu współczesności, co więcej można go zaliczyć do kierunku twórczego określanego mianem nowego rygoryzmu.
EN
During the years 2009-2011 the Palmers AG company built a new office- commerce building on the most important Vienna shopping street, The Mariahilfer Str., which is an excellent example of modern urban architecture. Neomodernism, in this case, uses simplicity as a means of expressing modern times, which allows it to join the art trend, known as The New Rigour.
PL
Wraz z kryzysem gospodarczym nadeszło osłabienie, żeby nie powiedzieć - załamanie na rynkach surowców wtórnych. Nie może zatem dziwić, że kwestii tej wiele uwagi poświęcono podczas IX Międzynarodowego Kongresu Gospodarki Odpadami, który odbył się w dniach 16-18 listopada 2009 r. w Wiedniu.
17
Content available remote Debate on secession and historicism in Vienna. Relation to Poznań
EN
The aim of the paper is to describe the discourse on architecture, which took place in Vienna at the turn of the 19th and 20th century. The participants were architects and Viennese university professors, known for their accomplishments in civil engineering as well as their teaching and research activities. This analysis is based on selected parts of the original publications which represent two opposing artistic attitudes. It has enabled the synthetic notion of trends. This paper marks the differences in opinions on the development and the future of architecture at the turn of the centuries. The presented situation is evident in the built architecture of the style of late historicism and secession in Vienna. In two generations of artists there were different styles of buildings and changes in style. The discussed examples are the buildings of Carl König and Otto Wagner. According to the architect Alfred Grotte, a student of Viennese masters, these influences have also affected building design in Poznan during the age of Secession.
PL
Celem opracowania jest ukazanie rezultatów dyskursu o architekturze, który toczył się we Wiedniu na przełomie XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nim architekci, profesorowie wiedeńskich uczelni, znani z realizacji i działalności dydaktyczno-naukowej. Analiza wybranych fragmentów ówczesnych oryginalnych publikacji reprezentatywnych dla dwóch przeciwstawnych artystycznych postaw umożliwiła syntetyczne ujęcie tendencji oraz odnotowanie różnic w poglądach na rozwój i przyszłość architektury przełomu wieków. Sytuacja ta widoczna jest w realizacjach późnego historyzmu i secesji wiedeńskiej, zróżnicowanej stylistyce budowli i wahaniach dwóch pokoleń twórców. Przykładem są realizacje Carla Königa i Otto Wagnera. Za sprawą wychowanka mistrzów wiedeńskich, architekta Alfreda Grotte wpływy te dotarły również na teren Poznania.
18
Content available Metro w Wiedniu
PL
Wiedeń, stolica Austrii, system kolei miejskiej otrzymał oficjalnie w 1978 r., choć pierwsza wiedeńska linia przed-metra (pre-metro) funkcjonowała już od 1896 r. pod nazwą Stadtbahn (kolej miejska). Wtedy funkcję metra spełniały pociągi prowadzone trakcją parową. Obecnie w Wiedniu funkcjonuje 5 linii metra (U1, U2, U3, U4 oraz U6), obsługujących 90 stacji i 66 km szlaków.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
PL
Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że stolica Austrii, zarządzana od roku 1918 przez wygrywających kolejne wybory socjalistów, znajduje się od wielu lat w pierwszej piątce miast świata o najwyższej jakości życia. Jednym z istotnych czynników wpływających na wysokie oceny Wiednia w porównaniach stolic europejskich, jest niewątpliwie skuteczne rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, będącej od zakończenia I wojny światowej nadrzędnym celem polityki władz miejskich. W okresie międzywojennym, wiedeńskie budownictwo mieszkaniowe było kształtowane z zachowaniem pełnego poszanowania dla historycznej tkanki miasta. Rewolucyjne w treści, ale konserwatywne w formie, nowe zespoły mieszkaniowe, długo pozostały niezauważone, wręcz uznane za zacofane, przez kreującą postęp i modernizm Europę. Wieloletnia ciągłość i konsekwencja w prowadzeniu społecznej polityki mieszkaniowej, wysoki stopień interwencji publicznej w rynek budownictwa mieszkaniowego, analizowanie doświadczeń, modyfikowanie reguł w zmiennych warunkach, umiejętne sterowanie eksperymentami urbanistycznymi i architektonicznymi, wpłynęło pozytywnie na dynamiczny, a zarazem harmonijny rozwój całego miasta i pozwoliło na stopniowe wycofywanie surowych restrykcji i regulacji. Wypracowany został model, oparty na nieobecnych w innych miastach założeniach: tereny miejskie i mieszkania nie są zwykłym towarem na rynku, system zamieszkiwania jest najważniejszą infrastrukturą społeczną w mieście i jest traktowany jako wyższa użyteczność publiczna, miasto jest największym dysponentem nieruchomości, własność mieszkania nie jest stawiana wyżej niż najem. Czy obecnie, kiedy toczy się dyskusja o roli i strategiach planowania w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju miast, prospołeczny model wiedeński może być widziany jako awangardowy?
EN
This study attempts to explain why the Austrian capital, governed since 1918 by regularly reelected socialists, belongs to the top five cities as regards quality of life. In comparison with other European cities, one important reason for Vienna's high ranking is the unquestionably efficient solution to the housing problem, which has been the primary goal of the city government since the end of the First World War. From the 1920's, on Viennese housing policies were designed to blend in with the historic texture of the city. Revolutionary in content, but conservative in form, the new housing complexes long stood unnoticed, when they were not considered as backward, by the rest of Europe, obsessed with the idea of progress. The new socialist municipality of impoverished city was able in 15 years to build flats, collective facilities and services that transformed the living conditions of working class 70000 families. In this period of great achievements, called Red Vienna, the basis for social housing policies have been shaped, social cohesion promoted and the distinction between public and private space blurred. Long standing perseverance and continuity of the social housing policy, a high level of public intervention into the housing construction market, experience analysis, modifications of the policy adapting to changing conditions, as well as goal-oriented urban planning and architectural experiments have had a positive impact on the city as a whole, making its development both dynamic and harmonious. Positive results of these policies have also enabled a gradual reduction of the strict regulations initially implemented. The vienniese paradigm is based on assumptions absent in other cities: municipal terrain and housing are not goods on the free market, the housing system is the most important infrastructure in the city and is treated consequently as a high level public utility, the city disposes of most of the real estate, and rental housing is not considered as less desirable than ownership. Can this Viennese social/rental model be seen as avant-garde for today mobile societies, as the role of planning strategies in shaping a better city is once again a top issue?
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.