Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza błędów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono procedurę badania funkcjonalności systemu wspomagania analizy błędów popełnianych podczas symulacji prowadzonej na symulatorze. Scharakteryzowano narzędzia, które zostaną wykorzystane w badaniach. Badania pozwolą określić funkcjonalność i przydatność opracowanego systemu w pracy instruktorów prowadzących szkolenia z użyciem symulatora.
EN
Presented is a procedure of conducting a functionality test of a system serving to support analysis of errors occurred during simulations. It also characterizes tools used during the tests. These tests will allow to determine functionality and effectiveness of the system in work of instructors who conduct trainings on simulators.
PL
W artykule przedstawiono system do wspomagania analizy błędów zaistniałych podczas procesu symulacji. System ten opracowany zostanie z wykorzystaniem relacyjnych baz danych i technik obiektowych. W artykule omówiono sposób jego funkcjonowania oraz elementy składowe. Posłuży on do wspomagania pracy instruktorów szkoleniowych w zakresie analizy błędów popełnianych przez uczestników szkolenia prowadzonego z użyciem symulatorów maszyn. W artykule przedstawiono również wstępną procedurę przeprowadzenia badania.
EN
The article presents a conception of a system for support of analysis of failings ensuing in process of simulation. The system will be developed with use of relational databases and object-oriented techniques. In the article anatomy of the system and its components is discussed. The realized system will be used to assist training instructors in the field of analysis of failings made by the users of the machines’ simulators.
EN
This article is an attempt to briefly summarize the achievements of the pressuremeter research methodology and its development paths in over sixty years of its existence. The current rules for the tests execution and interpretation of their results as well as their application in the foundation design and in geological-engineering evaluation of the sites are discussed and subjected to critical analysis. Attention has been drawn to the unique ability to identify and estimate errors that may occur during testing, and the last chapter outlines the prospects for the development of this research technique. The author has also presented his accomplishments, such as the introduction of the concept of maximum and minimum settlement, a new way for determining the creep pressure, and a simplified way of defining the so-called standard settlement. In conclusion, the author has drawn attention to the numerous advantages of the pressuremeter method. These include, in particular, a direct assessment of the two most important characteristics of the soil: strength (bearing capacity) and compressibility, reduction of scale effect and the ability to test the soil at any depth.
PL
Od kilku lat głównym problemem technicznym napotykanym podczas opracowywania licznych ekspertyz i opinii są nieszczelne izolacje wodochronne w garażach, na tarasach i balkonach. Jest to wynikiem nieprzestrzegania podstawowych, wydawałoby się ogólnie znanych zasad projektowania i wykonywania izolacji. W połączeniu z brakiem wiedzy inwestorów, nieznajomością coraz nowszych materiałów i rozwiązań technicznych oraz nierzetelnością wykonawców prowadzi to do opłakanych skutków.
EN
For several years, the main technical problem encountered in the development of numerous expert opinions are leaky waterproof insulation on the terraces and balconies and in the garages. This is the result of not abided, seemed to be generally, well known principles of design and construction of such insulation. In connection with lack of knowledge of the investors, not enough knowledge of ever new materials or technical solutions, and dishonesty of executor, it leads to deplorable consequences.
5
Content available remote Komin jaki jest (czy) każdy widzi (?)
6
Content available remote Filtracja sygnałów GPS w celu określenia przemieszczeń komina przemysłowego
PL
W artykule zaproponowano dobór parametrów filtracji pomierzonych sygnałów cyfrowych GPS przedstawiających przemieszczenia komina przemysłowego o wysokości 300 m w celu ograniczenia wpływu losowych błędów systemu GPS. Uzyskano istotną poprawę dokładności w sposobie określenia przemieszczeń po zastosowaniu techniki filtracji sygnałów GPS.
EN
This paper deals with the selection of parameters for filtering of GPS signals for the detection of the displacements of the 300 m tall chimney in order to limit the influence of the background noise of GPS technology. After filtering of the signals the significant improvement of dynamic deformations monitoring accuracy is obtained.
7
Content available remote Celowość badania wieszaków ścian trójwarstwowych docieplanych budynków
PL
Wymagania dotyczące oszczędności energii na ogrzewanie powodują konieczność dodatkowego docieplenia ścian budynków. W budynkach wielkopłytowych ze ścianami trójwarstwowymi dodatkowe obciążenia dociepleniem przenoszą łączniki ścian. Stan techniczny takich łączników (wieszaków) jest niezadowalający, dlatego też niezbędne jest stosowanie dodatkowych kotew, bez konieczności wykonywania pełnej oceny bezpieczeństwa ścian.
EN
The introduced requirement for energy savings on heating cause the need for additional insulation of walls of buildings. In case of buildings with three layered walls the additional loads by thermal insulation are transfered by the anchors of the walls. The technical condition of the anchors of the walls (the suspension rods) is unsatisfactory. Hence, it is necessary to use additional fixings (anchors), without having to perform a full evaluation of the safety of the walls.
EN
The spinning drop method foundations of measuring interface tension between two immiscible liquids are considered. Different techniques of the spinning drop method and their metrology evaluation are compared. The dimensionless parameters of spinning drop are calculated using the fourth-order Runge–Kutta procedure and they are approximated by the seventh-order polynomial dependence. The relative errors of the different techniques and the approximate dependence are obtained.
PL
W artykule rozpatrywane podstawy metody wirującej kropli do pomiaru napięcia powierzchniowego na granicy faz między dwoma nie mieszającymi się cieczami. Porównano różne techniki realizacji tej metody i oceniono ich właściwości metrologiczne. Wykorzystując metodę numeryczną Rungego-Kutty 4 rzędu obliczono bezwymiarowe parametry wirującej kropli i aproksymowano za pomocą wielomianu 7 stopnia. Obliczono błąd względny różnych technik oraz proponowanej przybliżonej zależności.
PL
Praca dotyczy stanu technicznego nieukończonej konstrukcji systemowego budynku OWT po 25 latach od realizacji. Przedstawiono stan wykonania tego obiektu oraz jakość robót, głównie w zakresie połączeń pod względem geometrii i odniesienia do wymagań katalogowych tego systemu. Pokazano stan połączeń ścian szczytowych ze ścianą podłużną oraz połączeń ścian zewnętrznych (tzw. belkościan) ze ścianami poprzecznymi. Podano informacje co do stanu betonu i stali w konstrukcji tzn. w elementach i w złączach. Wskazano miejsca szczególnie zdegradowane i zagrożone korozją. Stwierdzono w trakcie analiz wbudowanie wadliwych prefabrykatów w zakresie geometrii i cech materiałowych oraz niewłaściwy montaż. Podano również efektywny sposób do analizy statycznej konstrukcji budynku w modelu trójwymiarowym, z uwzględnieniem podłoża gruntowego, wadliwego montażu i dodatkowych oddziaływań na konstrukcję. W podsumowaniu podano główne stwierdzone wady w omawianym budynku, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The paper concerns the technical state of uncompleted structure of panel building (OWT system) examined 25 years after erection. The stage of construction process and the quality of performed works were presented and the joints’ geometry and their reference to the requirements of the system catalog were analyzed. The condition of joints of the gable walls to the longitudinal wall as well as the joints of external walls to transverse ones were presented. The data concerning the condition of the concrete in structural elements and the condition of steel in joints were given. The places especially degraded and threatened by corrosion were indicated. The embedded prefabricated elements with defective geometry and improper material properties, and incorrect assembly of structural elements were found. The effective method for static analysis of the building in a three-dimensional model, including the subsoil, defective assembly and additional impacts on the structure was presented. In conclusion, the major defects identified in the panel building, which could threaten the safety of structure, were given.
EN
The article presents an application of a method based on fault tree analysis and the Monte Carlo simulation in the assessment of reliability and availability of the rail means of transport. The primary target of the presented method is a cause and effect assessment of the occurrence of undesirable events, the determination of selected reliability indices and identification of the weakest components of rail vehicle that affect the downtime and technical availability most strongly. To illustrate the application of the presented method, the results of a project involving a 6Dg diesel locomotive, carried out in cooperation with the biggest Polish rail carrier, are shown. The assessment of availability and reliability was based on real operation data of a selected sample of seventy-five locomotives. Based on the collected data from the operation of the 6Dg locomotives, the times-to-failure and the times-to repair models were determined. A fault tree model of the locomotive was developed to assess the influence of the faults of the components on the reliability of the vehicle. A discrete simulation process allows to obtain a chosen characteristics and values of the selected measures, which – according to the authors – may be applied to assess the reliability and availability of the rail vehicles. Specialist software including Weibull++, BlockSim and MiniTab aided calculations were performed. The software includes and advanced solutions in the range of the reliability and availability simulations. The test results indicate that the proposed solution has a wide applicability potential.
EN
The spatial location of sources of seismic waves is one of the first tasks when transient waves from natural (uncontrolled) sources are analysed in many branches of physics, including seismology, oceanology, to name a few. It is well recognised that there is no single universal location algorithm which performs equally well in all situations. Source activity and its spatial variability in time, the geometry of recording network, the complexity and heterogeneity of wave velocity distribution are all factors influencing the performance of location algorithms. In this paper we propose a new location algorithm which exploits the reciprocity and time-inverse invariance property of the wave equation. Basing on these symmetries and using a modern finite-difference-type eikonal solver, we have developed a new very fast algorithm performing the full probabilistic (Bayesian) source location. We illustrate an efficiency of the algorithm performing an advanced error analysis for 1647 seismic events from the Rudna copper mine operating in southwestern Poland.
12
EN
The paper describe the importance of Gross Error eliminating in process stability assessment. The analysis carried out at the manufacturing enterprise indicated that Gross Error might be cause of false signals in Control Chart. Additionally, the author, proposed using Johnson curves transformation to applying in statistical tools (including Control Chart, which are used in Six Sigma methodology) when the measurement data aren’t normally distributed.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne i laboratoryjne akcelerometru zamodelowanego klasyczną analizą matematyczną oraz wykorzystując rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów. Dokonano analizy błędów modeli przetwornika. Wskazano na zalety stosowania rachunku ułamkowego do opisu dynamiki akcelerometrów. Badania symulacyjne wykonano w środowisku programistycznym MATLAB&Simulink.
EN
The paper presents simulation and laboratory stud-ies of measuring transducers (accelerometers) which were modelled in the classical differential equations as well as fractional calculus. Measurement errors are examined and a comparison to classical and fractional models in terms of dynamic properties is made. The advantages of fractional calculus in modelling dynamic elements are also indicated. Tests are executed in the MATLAB&Simulink programme.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1792--1799, CD 1
PL
Analiza możliwych błędów i ich skutków (FMEA) umożliwia spełnienie jej misji – znalezienia i identyfikacji niesprawności (błędów), które mogą mieć negatywny na system dynamicznego pozycjonowania statku jako całości oraz zagrażać operatorowi systemu DP i bezpieczeństwu statku. Jej implementacja może spełnić wymagania kontraktu i zamawiającego poprzez analizę wszystkich stopni od procesu projektowania do eksploatacji statku. Możliwa jest podniesienie niezawodności i bezpieczeństwa systemów DP poprzez dalsze modyfikacje, procedury zapewniające jakość, zwiększenie odporności systemu na niesprawności itp. Przedstawiono sposoby informowania operatora DPO o wykryciu podejrzenia niesprawności w konkretnym pędniku oraz wskazano na sposoby reagowania w zaistniałych sytuacjach. W przypadku niesprawności i wyłączenia z pracy jednego z pędników, należy dokonać oceny możliwości dalszej bezpiecznej pracy systemów DP. W przypadku wystąpienia niesprawności należy rozważyć pracę systemów DP na ograniczeniach. Przeprowadzenie FMEA pozwala to na usunięcie większości błędów w systemach dynamicznego pozycjonowania. Podano, że bezpieczna eksploatacja statków z systemami dynamicznego pozycjonowania jest zależna od poprawnie i dogłębnie przeprowadzonej analizy FMEA.
EN
FMEA and FMECA analysis has fulfilled its mission to find and identify failures (faults) which have a negative impact on the vessel DP system as a whole and threaten the DP operator and vessel safety. Its implementation can meet all the contract obligations towards the contractor through the analysis of all steps from designing process to vessel operation. There is a possibility of improving reliability and safety of the DP system due to next modifications, quality ensuring procedures, improving system sustainability etc. It was submitted the ways of providing information to dynamic positioning operator DPO about detecting of suspicion of failure in specific thruster and shown the ways of response in such situations. In the case of failure and shut down one of working thrusters it must be done the possibility assessment of continuation of DP system safe operation. If any fault is occurred it ought to be consider the work of DP system on limitations. The failure mode and effect analysis (FMEA) allows the elimination of majority of faults in the DP systems. It was communicated that the safe operation of vessels with DP systems are dependent on the properly and detailed carrying out the analysis based on FMEA.
15
Content available remote Czy potrafimy stosować metodę FMEA?
PL
Metoda FMEA jest znana i stosowana od wielu lat w przedsiębiorstwach, które rozumieją potrzebę zapobiegania błędom w procesach i wadom w wyrobach. W niniejszym artykule przedstawiono, skąd wywodzi się metoda, a następnie zaprezentowano metodykę prowadzenia analizy FMEA i zilustrowano ją przykładem.
16
Content available remote The error analysis of the three-pass differential interferometery
EN
The three pass differential interferometry technology is an important means of ground deformation monitoring, which has been successfully used in the large ground deformation monitoring and research such as the earthquake, volcano activity, glacial drift, landslides, and city settlement etc. However the technology is affected by multiple errors in practical application, which have serious influence on the deformation monitoring precision. For spaceborne radar, this paper derives the error propagation coefficients of the baseline error, the phase error, the atmospheric delay error and the earth curvature error and other types of errors on the three pass differential interferometry base on the [three pass differential interferometry] principle, and analyses the characteristics of these errors, finally discusses the influence rules of the errors on three pass differential interferometry.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia trójpasmowej interferometrii różnicowej, jako narzędzia do monitorowania deformacji gruntu w przypadku trzęsień ziemi, aktywności wulkanicznej itp. Na potrzeby radarów znajdujących się na orbicie kosmicznej, wyznaczono współczynnik propagacji błędów, typowych w tego rodzaju pomiarach (błąd fazowy, opóźnienie w atmosferze, zakrzywienie powierzchni Ziemi). Opisano mechanizm wpływu obecności tych błędów i uchybów na wynik działania metody.
EN
A comprehensive analysis of one component of total error occurring in the determination of geometrical deviations of machine elements set in V-blocks is presented. Analyzed is the error component arising due to possible displacement of the reference axis adopted for the assessment of geometrical deviations, reference axis position in particular. Changes in the position of that axis may result form displacements of measured roundness profile centres that define the reference line. The analysis also allowed to determine the relative error values of the determined deviation of axis position resulting from changes in reference axis position.
PL
W artykule przedstawiona została analiza jednej ze składowych sumarycznego błędu wyznaczania odchyłek geometrycznych części maszyn bazowanych w pryzmach. Przedstawiona analiza jest częścią szeroko pojętej teoretycznej analizy błędów opracowanej metodyki pomiarów odchyłek geometrycznych zespołu powierzchni cylindrycznych elementów maszyn, które z uwagi na swoje duże gabaryty i masy bazowane są najczęściej w pryzmach. Analizowano składową błędu spowodowaną możliwością zmiany położenia osi odniesienia przyjętej do oceny odchyłek geometrycznych, w szczególności odchyłki położenia osi. Zmiany położenia tej osi wynikać mogą z przemieszczeń środków mierzonych zarysów okrągłości, w oparciu o które wyznaczana jest oś odniesienia. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczone zostały wielkość pola i granice możliwych przemieszczeń punktu usytuowanego na zmieniającej swoje położenie osi odniesienia, w zależności od zmieniającego również swoje położenie punktu usytuowanego na osi rozpatrywanej powierzchni cylindrycznej. Wymienione punkty określają odległość odpowiadającą (zgodnie z przyjętym kryterium tworzenia elementów odniesienia i sposobem wyznaczania odchyłek geometrycznych) poszukiwanej odchyłce współosiowości. W oparciu o przeprowadzoną analizę określone zostały również wartości błędu względnego wyznaczanej odchyłki położenia osi, wynikającego ze zmian położenia osi odniesienia przyjętej do oceny odchyłek geometrycznych.
EN
The purpose of this analysis is to determine the uncertainties originating due to the kinetic parameters of the rate of a reaction proposed kinetic model. A kinetic model consisting of 208 reaction steps and 73 species was adopted for analysis. In the required uncertainty analysis, the accuracy of approximate models, generated by the Chemkin 4.1.1 for pollutant species, is determined. The reactions which contribute the uncertainty in the output concentrations of the pollutnats species formed in the combustion chamber were identifi ed. The percentage contribution to the uncertainty in the output concentrations of pollutants were also determined.
PL
Przeanalizowano błędy pomiarów topografii powierzchni metodami interferencyjnymi, wykorzystującymi światło białe oraz czynniki powodujące powstawanie tych błędów w czasie pomiarów topografii powierzchni o dużych nachyleniach zboczy nierówności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.