Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road surface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono utrudnienia i niedogodności występujące na sieci dróg dla rowerów na terenie powiatu gliwickiego. Problemy napotykane przez użytkowników jednośladów zostały przedstawione w formie opisowej oraz zostały poparte w sposób obrazowy dzięki zgromadzonej dokumentacji fotograficznej wykonanej na terenie powiatu gliwickiego.
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki pozimowych remontów i naprawy nawierzchni asfaltowych. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest równie dużym wyzwaniem co zaprojektowanie całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni. Oprócz wiedzy na temat projektowania konstrukcji nawierzchni konieczne jest dobranie odpowiedniej technologii adekwatnej do występujących zniszczeń.
PL
W artykule przedstawiono kilka najważniejszych maszyn drogowych wykorzystywanych w pozimowych naprawach nawierzchni drogowych.
4
Content available remote Assessing the effects of the road surface and weather conditions on road safety
EN
When transport is analysed for its safe delivery the focus is mainly on assessing the safety of roads and the risk of undesired events. These include road accidents, an occurrence which is relatively rare and random. Randomness means that accidents depend on several factors which are partly deterministic and partly. The authors conducted an assessment of how weather conditions affect the risk of an accident due to the factor’s significant contribution to road accidents. This case involves a combination of two sources of hazard: external conditions in the form of the weather which are beyond the driver’s control and anthropotechnical factors that address vehicle condition and driver behaviour controlled by the driver.
PL
Analiza bezpieczeństwa realizacji zadań transportowych w dużej mierze koncentruje się na ocenie bezpieczeństwa dróg, w zakresie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Wypadki drogowe są grupą takich zdarzeń, a ich występowanie jest stosunkowo rzadkie i losowe. Losowość oznacza, że wypadki są zależne od wielu czynników, które są częściowo deterministyczne i częściowo stochastyczne. Autorzy podjęli ocenę wpływu warunków pogodowych na ryzyko wypadków, ze względu na znaczący udział tego czynnika w wypadkach drogowych. Występuje w tym przypadku połączenie dwóch źródeł zagrożeń: czynników zewnętrznych w postaci warunków atmosferycznych, pozostających poza kontrolą kierowcy oraz czynników antropotechnicznych odnoszących się do stanu użytkowanego pojazdu oraz zachowań kierowcy, nad którymi kierowca posiada kontrolę.
PL
Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym czy też z emulsją asfaltową często wykorzystywany jest w projektach wykonawczych jako technologia, dzięki której przywrócone zostaną parametry eksploatacyjne remontowanej/przebudowywanej drogi. Dlatego też w artykule poświęcono szczególną uwagę ocenie wpływu ilości i rodzaju destruktu na właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym. Przedstawiono szczegółową charakterystykę technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań wpływu ilości i rodzaju destruktu, tj. destruktu asfaltowego (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement), destruktu betonowego (RC – Reclaimed Concrete) oraz kruszywa naturalnego z recyklingu (RA – Reclaimed Aggregate), jako głównego składnika recyklowanej podbudowy. Ze względu na zmienną grubość recyklowanych warstw, jakie występują w warunkach rzeczywistych, w badaniach zasymulowano dozowanie do recyklowanej podbudowy MCAS destruktów w ilości od 20% do 80% z krokiem co 20%. Uzyskane rezultaty badań wykazały zależności w zakresie zmiany udziału procentowego i rodzaju destruktu w stosunku do właściwości recyklowanej podbudowy MCAS.
EN
A recognition indicator of the possibility of further use of the road during transferring transport loads are changes in the condition of the road surface. If the surface condition indicates incorrect parameters of its equality, rutting, or cracks, the road durability is qualitatively assessed. In this case, the actual load capacity rating and possible reconstruction of the structure begins. Values of dynamic defl ections can be used to recognize the modulus of elasticity and thus the possibility of assessing the durability of a structure. The mechanistic method is used to dimensioning the structure due to the movement planned. It allows a fl exible approach to further construction, giving the opportunity to assess whether part or all of it should be left or apply an additional layer to meet future requirements. The elastic modulus needed for this pavement structure design method for existing layers has been recognized by identifi cation as backcalculation methodology that have been used for many years.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych związanych z oceną powtarzalności wskazań mobilnego czujnika warunków drogowych. Czujniki takie coraz częściej stosowane są przez zarządców dróg do oceny ich aktualnego stanu. Mogą również służyć do wyznaczania newralgicznych odcinków, na których najczęściej dochodzi do lokalnych zmian przyczepności jezdni. Przeprowadzone w ramach pracy testy dotyczą powtarzalności wskazań w zróżnicowanych warunkach oświetlenia (dzień, noc) oraz w zależności od prędkości przejazdu. Badania przeprowadzono dla czujnika MARWIS firmy Lufft na wybranym odcinku testowym obejmującym drogi o różnym natężeniu ruchu i sposobie utrzymaniu w sezonie zimowym.
EN
The article presents the results of road tests related to repeatability evaluation of the mobile road weather sensor readings. This kind of sensors is increasingly used by road administrators to assess current state of roads. They can be also used to identify road sections where local changes in friction occur most often. The carried out tests concern the repeatability of readings for different lighting conditions (day and night) and vehicle speed. The research was performed using the Lufft MARWIS sensor on roads with different traffic intensity and different standards of winter maintenance.
PL
Urządzenie typu FWD należy do jednych z najczęściej wykorzystywanych w badaniach nośności nawierzchni. Wyniki uzyskane za pomocą urządzenia FWD mogą posłużyć do obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni, co jest niezwykle pomocne zarówno w diagnostyce drogowej jak i przy wymiarowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. W niniejszej pracy porównano wyniki obliczeń odwrotnych metodą probabilistyczną i deterministyczną, gdzie danymi wejściowymi były grubości warstw i współczynniki Poissona. Analiza wrażliwości pozwoliła stwierdzić, że grubość najwyższej warstwy nawierzchni jest najbardziej istotna spośród wszystkich parametrów będącymi danymi wejściowymi do obliczeń odwrotnych. W pracy zasymilowano błąd pomiarowy określenia grubości najwyżej warstwy nawierzchni i przeprowadzono obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni. Wyniki obliczeń uzyskane zarówno metodą deterministyczną jak i metodą probabilistyczną porównano z wartościami uzyskanymi na drodze badań laboratoryjnych.
EN
FWD tests are one of the most common tests of pavement in the world. The elastic modulus of each pavement layers can be obtained by applying inverse analysis, which is useful not only in assessment of road pavement condition, but also in designing the over layer. The author of this paper confronted probabilistic and deterministic approaches of input data for back calculation (thickness and Poisson’s ratios of each layer) for homogeneous experimental section. The results of the sensitivity analysis have shown that the most significant influence for the identified quantity had a thickness of bituminous layers. In this paper the measurement error of thickness of asphalt concrete layers was simulated for comparison the probabilistic and deterministic approaches, moreover, the results of laboratory tests were used for verification.
EN
The subject of the article is to assess the effectiveness of using the reinforcement system in road construction (surface, foundation, subgrade), treated as the multilayer system of granular soil. In the first part of the paper the authors use analytical models of friable layers of soil with horizontal inserts in order to evaluate the bearing capacity of the reinforced road surface, basing on results of the experimental research realized on physical models on a laboratory scale. The second part takes the form of a diagnosis as regards the possibility of quantitative estimations of the bearing capacity, and provides the bases of procedures aiming at the assessment of the bearing capacity of the reinforced soil by means of advanced methods and approaches in geotechnical engineering and theoretical mechanics.
10
Content available remote Masy zalewowe stosowane do zabezpieczania spękań i dylatacji
PL
W artykule omówiono klasyfikację mas zalewowych do zabezpieczania spękań, dylatacji oraz wszelkiego rodzaju nieciągłości w nawierzchniach drogowych w oparciu o obowiązujące od 2005 roku normy europejskie. Przedstawiony zakres badań oraz wymagania uwzględniają zalewy drogowe stosowane w technologii na gorąco i zimno. Zaprezentowano wyniki badań (normowych i nienormowych) czterech zalew drogowych na gorąco od dwóch producentów funkcjonujących na rynku polskim. Świadczą one o zróżnicowanych właściwościach badanych materiałów, a tym samym i możliwościach ich stosowania w zależności od warunków pracy.
EN
The article discusses the classification of crack and joint sealants and sealants used for all kinds of gaps in a road surface in the light of the European requirements established in 2005. It takes into account both hot and cold applied sealants. The article presents the results of tests (standard and non-standard) on four hot applied sealants offered by two producers present on the Polish market. The results prove that the possibility to use the tested materials depends on operating conditions because these sealants’ properties are varied.
12
Content available remote Efektywność ekonomiczna nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi
PL
W artykule zaprezentowano ocenę efektywności ekonomicznej nawierzchni wykonanych w technologii asfaltowej z zastosowaniem różnych lepiszczy asfaltowych i z różną grubością warstw. Pokazano również wpływ różnych scenariuszy eksploatacyjnych nawierzchni na jej efektywność ekonomiczną w cyklu życia.
PL
Obecnie w Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, asfalty drogowe są badane i klasyfikowane głównie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC niezależnie od warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu była potrzeba lepszego dostosowania metod badań oraz wymagań dla asfaltów drogowych do rzeczywistych warunków, w jakich pracują te asfalty w nawierzchniach drogowych
EN
Presently in Poland, like elsewhere in the EU, paving bitumen is analysed and classified on the basis of the penetration test at 25°C regardless of climate conditions in which it is to be ultimately used. By the end of the last century, a new system of classifying bitumen had been developed and implemented as the result of an American programme called SHRP. The idea behind introducing the new system was to adjust research methods and requirements to real life conditions that paving bitumen would face. The article presents the results of calculations that specify operating temperatures of bitumen binders in the Polish climate conditions. It proposes also how Poland may be divided into climate zones with regard to the performance grade (PG) of bitumen. The suggestions are based on climate data from 69 meteorological stations gathered during at least 20 years. The article advises how to choose the right bitumen basing on the climate conditions prevalent in a given zone in Poland and the adequate level of probability resulting from the road category for which it is to be used.
14
Content available remote Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono przykład realizacji nawierzchni drogowej wykonanej w technologii lanego betonu cementowego jako uzasadnionej ekonomicznie alternatywy dla nawierzchni asfaltowej. Przedsięwzięcie realizowane było na zlecenie prywatnego inwestora, a przy doborze nawierzchni brano pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale również jej trwałość w założonych warunkach użytkowania.
EN
The article presents an example of a road surface made of cast concrete as a economically justified alternative to asphalt. The project was carried out on behalf of a private investor, and the selection of the pavement was considered not only the construction costs but also its durability under the assumed conditions of use.
PL
W artykule przedstawiono zasadę pomiaru współczynnika oporu toczenia opon i nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu przyczepy R2 Mk2, skonstruowanej i wykonanej na Politechnice Gdańskiej. Pokazano przykładowe przebiegi dla uzyskanego współczynnika oporu toczenia oraz możliwość tworzenia trajektorii w Google Maps przy wykorzystaniu współrzędnych geograficznych z modułu GPS. W dalszej części omówiono pomiar średniej głębokości profilu nierówności (MPD) za pomocą przyczepy R2 Mk2 i przedstawiono przykładowe wyniki. Na zakończenie przedstawiono innowacyjną, mobilną metodę pomiaru wzdłużnego profilu nawierzchni i zaprezentowano przykładowe wyniki.
EN
The paper presents the principles of tyre rolling resistance measurements using a test trailer R2 Mk2 designed and built at the Technical University of Gdańsk. Some examples of rolling resistance time histories are also presented together with procedures to export test vehicle trajectories to Google Maps using geographical coordinates from the GPS module. An on-board Mean Profile Depths (MPD) measuring system is described alongside the samples of recordings, as well as an innovative, mobile system for obtaining longitudinal profile of the tested surface on the base of atmospheric pressure. Exemplary results of longitudinal road profile are also presented.
EN
Energy harvesting consists in the processing and storage of energy which is normally dissipated to the ambient environment. This study presents two solutions using two methods of energy generation: conversion of solar energy into electricity on the road surface and energy recovery from road surface vibrations and displacements. The description of configuration of testing stand dedicated for road surface vibrations energy harvesting has been also included. Described testing stand will make it possible to verify the possibility of application of piezoelectric transducers in road pavement in terms of occurrence of damages and the value of generated energy.
17
PL
Artykuł omawia dwie grupy uszkodzeń, jakie mogą powstawać na drogach. Do najczęściej występujących uszkodzeń w głębi konstrukcji nawierzchni zalicza się odbite spękania poprzeczne będące z reguły wynikiem pozostawienia dolnych warstw konstrukcyjnych, wykonanych z materiałów na bazie cementu. Natomiast uszkodzenia nowych nawierzchni asfaltowych to powstawanie trwałych deformacji plastycznych (kolein), utrata wodo- i mrozoodporności oraz szorstkości. Dzięki nowoczesnej aparaturze kontrolno-pomiarowej możliwa jest szczegółowa analiza właściwości materiałowych, parametrów powierzchniowych, a tym samym prognozowanie trwałości nawierzchni asfaltowych.
EN
The article describes two groups of damage that may affect roads. The most prevalent damage inside the construction of the surface are reflected transverse cracks, being usually a result of leaving the bottom cement-based structural layers. However damage appearing on the surface of new asphalt surfaces is the formation of permanent deformations (wheelruts), loss of water and frost resistance, and loss of roughness. Thanks to the modern control and measurement apparatus, it is possible to profoundly analyse the material properties, surface parameters and consequently to forecast the durability of asphalt surfaces.
PL
W artykule omówiony został wpływ nierówności podłużnych na trwałość nawierzchni drogowej. Interakcja pojazdu z na-wierzchnią drogową ma charakter dynamiczny. W wyniku nierówności drogi wzbudzane są drgania pojazdu mające wpływ na komfort użytkowników pojazdu, przewożony ładunek oraz trwałość nawierzchni drogowej. W pracy określony został wskaźnik dynamiczny przyrostu oddziaływania na nawierzchnię siłą od drgań pojazdu. Wykorzystany został w tym celu model dyskretny pojazdu ciężkiego.
EN
The article discusses the effect of longitudinal unevenness on the durability of road pavement. The interaction of the vehicle with the road pavement is dynamic. As a result of vehicle unevenness, vehicle vibrations are inducted, affecting the comfort of the vehicle user, the transported load and the durability of the road pavement. The dynamic force from the vibration of the vehicle has been determined. A discrete model of heavy vehicle was used for this purpose.
PL
Zatrzymanie pojazdu przed torem ruchu innego użytkownika drogi jest możliwe wtedy, gdy w chwili powstania zagrożenia pojazd znajduje się w odległości większej niż droga potrzebna do jego zatrzymania. Często zdarza się, że od chwili zaistnienia zdarzenia do chwili podjęcia oględzin miejsca zdarzenia wilgotność nawierzchni jezdni, w wyniku działania warunków atmosferycznych, ulega zmianie. W artykule omówiono wpływ zmiany drogi zatrzymania pojazdu przy różnej wilgotności nawierzchni asfaltowej na podstawie przeprowadzonego eksperymentu oraz wizualizację śladów powstałych na mokrej nawierzchni asfaltowej po jej wyschnięciu.
EN
Stopping the vehicle in front of another road user’s traffic track is possible when, at the moment when the danger occurred, the vehicle’s distance is greater than the distance required to stop it. Often does it happen that since the time of the traffic incident to the time of the inspection, the humidity of the road surface changes as a result of the change of weather conditions. The article discusses the influence of the change of the vehicle stopping distance at different humidity levels of the asphalt surface on the basis of the conducted experiment and the visualization of the traces made on wet asphalt after drying.
PL
Odpowiednie utrzymanie dróg gwarantuje możliwość bezpiecznego i komfortowego poruszania się siecią transportową. Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie dróg w Polsce to: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – zarządzająca drogami krajowym, Zarząd Dróg Wojewódzkich – wojewódzkimi, Zarząd Powiatu – powiatowymi, gminnymi - prezydent miasta, wójt, burmistrz. W artykule przedstawiono problematykę utrzymania dróg w okresie zimowym, na przykładzie wybranej gminy w województwie lubelskim. Zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania dróg w zakresie technicznym i prawnym w Polsce.
EN
Appropriate road maintenance guarantees a safe and comfortable traffic on the transport network. Entities in charge of road maintenance in Poland are: the General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) - managing national roads, the Board of Regional Roads - provincial roads, District Board - county roads, municipal roads - the mayor, the voyt, the commune administrator. The article presents the problem of road maintenance during winter time, on the example of selected municipality in the province of Lublin. Selected aspects of road maintenance in the technical and legal field in Poland were presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.