Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat exchanger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Many educational institutions do not have sufficient resources to acquire expensive devices to make the dialoged and practical classes more attractive, both for students and for teachers. In view of these concerns, it is proposed a procedure that integrates PBL (Problem based Learning) and HIL (Hardware in The Loop) methods to test different dynamic systems, verify stability of the implemented control equations, or even validate useful algorithms in many areas, from basic disciplines of Exact Sciences to Technical and Engineering courses. The conception approach is presented here to justify the best possible cost-effectiveness benefits to simulate real-time systems, with financial and time reductions. The project consists of developing three prototypes (heat exchanger, electronic converter and “Beam and Ball” experiment) by means of a mathematical modeling using the Matlab / Simulink software, to embedded this model in a HIL hardware in order to simulate / diagnose the performance of such systems. These examples can be used in both practical and theoretical classes, in order to encourage students to deal with real problems in search of their solutions.
PL
Wiele instytucji edukacyjnych nie ma wystarczających srodków na zakup drogich urządzeń które uczynią prowadzone z dialogiem i zajęcia praktyczne bardziej atrakcyjnymi zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W związku z powyzszym proponuje się procedurę integrującą metody PBL (Problem based Learning) i HIL (Hardware in The Loop) w celu testowania róznych układów dynamicznych, weryfikacji stabilności zaimplementowanych równan sterowania, a nawet walidacji użytecznych algorytmów w wielu obszarach, od z podstawowych dyscyplin nauk ścisłych po kursy techniczne i inżynierskie. Przedstawione jest tutaj podejście koncepcyjne w celu uzasadnienia możliwie najlepszych korzyści w zakresie efektywnosci kosztowej symulacji systemów w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowym i czasowym. Projekt polega na opracowaniu trzech prototypów (wymiennik ciepła, przetwornik elektroniczny i eksperyment „Belka i kula”) za pomocą modelowania matematycznego z wykorzystaniem oprogramowania Matlab / Simulink, w celu osadzenia tego modelu w sprzęcie HIL w celu symulacji / zdiagnozowania działania takiego systemy. Przykłady te mozna wykorzystać zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych, aby zachęcic uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów w poszukiwaniu ich rozwiązania.
EN
The paper presents the influence of the brazing gap width on the structure of bonded joints during the production of aluminum heat exchangers, using brazing technology, in tunnel furnaces with controlled atmosphere. Based on the wedge test, an analysis and qualitative assessment of brazed joints was made for the changing width of the brazing gap and the filler metal used. For the received brazed joints, metallographic tests were carried out using light (LM) and electron microscopy (SEM) and microhardness measurements in the characteristic areas of brazed joints. Based on the results obtained, the recommended width of the brazing gap was determined.
PL
W pracy przedstawiono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na strukturę złączy spajanych, podczas produkcji aluminiowych wymienników ciepła przy zastosowaniu technologii lutowania twardego, w przelotowych piecach tunelowych z atmosferą kontrolowaną. Na podstawie próby klinowej, dokonano analizy i oceny jakościowej połączeń lutowanych dla zmieniającej się szerokości szczeliny lutowniczej i zastosowanego spoiwa. Dla otrzymanych złączy lutowanych przeprowadzono badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM) oraz pomiary mikrotwardości w charakterystycznych obszarach połączeń lutowanych. Na podstawie otrzymanych wyników określono zalecaną szerokość szczeliny lutowniczej.
PL
Przedstawiono projekt wysokowydajnego układu hybrydy PV/T chłodzonego płytowym wymiennikiem ciepła zoptymalizowanego za pomocą algorytmu uczenia maszynowego. Poprawę parametrów cieplnych płytowego wymiennika osiągnięto dzięki analizie egzergii. Optymalna geometria wymiennika znacznie wpłynęła na poprawę wartości konwekcyjnego współczynnika wymiany ciepła, a także na zmniejszenie oporów przepływu. Metoda optymalizacji oparta na algorytmach uczenia maszynowego obejmuje optymalny projekt parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych płytowego wymiennika ciepła. Zmiana kształtów wypełnienia cylindrycznego z geometrią zapewnia lepszy rozkład obciążenia cieplnego, zwiększając efektywność elektryczną panelu PV o 29–34%.
EN
The method for optimization of the geometric structure of the plate heat exchanger and the water flow rate by means of the heuristic machine learning algorithm with the use of exergy analysis was presented. The simulation was performed for a polycrystalline photovoltaic panel with a capacity of 250 W. Its electrical efficiency was increased by 29–34%.
EN
The operation of thermal devices and installations, in particular heat exchangers, is associated with the formation of various deposits of sediments, forming the boiler scale. The amount of precipitate depends on the quality of the flowing liquids treatment, as well as the intensity of the use of devices. There are both mechanical and chemical treatment methods to remove these deposits. The chemical methods of boiler scale treatment include the cleaning method consisting in dissolving boiler scale inside heat devices. Worked out descaling concentrate contains phosphoric acid (V) and the components that inhibit corrosion, anti-foam substances, as well as anti-microbial substances as formalin, ammonium chloride, copper sulphate and zinc sulfate. Dissolution of the boiler scale results in the formation of wastewater which can be totally utilized as raw materials in phosphoric fertilizer production. As a result, both the preparation produced and its use are entirely free from waste.
PL
W artykule przedstawiony został algorytm obliczeń cieplnych skraplacza płaszczowo- rurowego. Ten wymiennik ciepła wpływa na efektywność działania całego układu, w którym jest zastosowany. Z tego powodu, dobór odpowiedniego wymiennika do całej instalacji nie jest prosty i jest ściśle związany z szeregiem założeń projektowych, które znacząco wpływają na poprawną pracę urządzenia oraz całej instalacji. Prawidłowe określenie współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu czynników stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień projektowych, zwłaszcza w przypadku, gdy w wymienniku występuje przemiana fazowa czynnika. Z tego względu, w niniejszym artykule największą uwagę poświęcono temu zagadnieniu, oraz przedstawiono algorytm obliczeń pozwalający na wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu modelowania procesu skraplania w przepływie wybrano cztery modele opisujące to zjawisko, tj. model: Shaha, Akersa i innych, Cavalliniego i Zecchina oraz Boyko i Kruzhilina. Dodatkowo, do problemów natury projektowej, można zaliczyć m.in. założenia związane z doborem odpowiedniego płynu roboczego; w związku z tym w artykule przedstawiono również wpływ rodzaju skraplającego się czynnika na rozkład współczynników przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu przeprowadzenia analizy wpływu rodzaju czynnika roboczego na proces skraplania w analizowanym wymienniku do rozważań przyjęto dziewięć różnych czynników, tj. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R1270 (propylen) oraz R717 (amoniak).
EN
In the paper has been presented an algorithm for heat transfer calculations of a shell and tube heat exchanger. The heat exchanger affects the correctness and efficiency of the entire installation. Therefore, the selection of heat exchanger for the entire installation is not a simple task and is associated with many design assumptions. They have a significant impact on the correct operation of the device and the entire installation. The correct determination of the heat transfer coefficients during flow is one of the most problematic design issues, especially when a phase change occurs during the flow. Therefore, in this article, the greatest attention is paid to this issue, but the article also presents a calculation algorithm that allows to determine the heat transfer coefficient in a single-phase flow. In order to model the condensation process, four models describing this phenomenon were selected: Shah, Akers et al., Cavallini and Zecchin, and Boyko and Kruzhilin. Additionally, the problems of a design nature include: assumptions related to the selection of an appropriate working fluid. Therefore, the article also presents the influence of the selection of a condensing medium on the distribution of heat transfer coefficients in a two-phase flow. In order to analyze the influence of the selected working fluid on the condensation process, nine fluids have been taken into consideration, i.e. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R1270 (propylene) and ammonia.
EN
Combi-steamer condensation hoods are widely used in modern gastronomy. They condense steam produced by the combi-steamer and also filter solid particles, moisture, grease and smells. All these factors negatively affect the staff and dishes, so efficient work of the condensation hoods becomes important. A mathematical and experimental analysis of such a device is described in this paper. First a measurement methodology was designed and measurements of air humidity, temperature and mass flow rates were performed. The measurement procedure concerned dedicated a steam generator and combi-steamer. Next a mathematical model was developed. It was based on mass and energy balances of the condensation hood. The condensate flow rate turned out to be insufficient to fulfill the energy balance while measured directly. Hence, it was calculated from heater’s power of the steam generator and the balance model was validated. The combisteamer had an unknown output, so the condensate flow rate was provided by the balance model after its validation. A preliminary diagnosis of the device was carried out as well.
EN
Most of the formulations regarding the characteristics of a shell and tube heat exchanger have a common assumption; namely that the baffle plates are equidistant. This assumption fails to cater the real world scenario for defective baffles as the alteration in a shell and tube heat exchanger invalidates the equidistant baffle spacing of the plates. In this regard, a small six baffles heat exchanger was modeled in the computational fluid dynamics software package and studied by removing each baffle plate one at a time. Effect of removing each baffle plate on the temperature, pressure, heat transfer coefficient, and total heat transfer rate was recorded. It was observed that variation in the pressure drop for the same number of baffle plates varies along the axial order of the plates. The change in pressure drop due to the removal of the baffle plate near the inlet and the outlet was lowest and reaches a maximum in the axial center. It was also found that the plates below the radial center contribute higher towards the overall heat transfer as compared to those above.
8
EN
Corrosion is a main problem for longtime exploration of heat exchangers in automotive industry. Proper selection of accelerated corrosion test for newly developed material is a key aspect for aluminum industry. The selection of material based on corrosion test includes test duration, chemical spray composition, temperature and number of cycles. The paper present comparison of old and newly developed accelerated corrosion tests for testing automotive heat exchanger. The accelerated test results are comprised with heat exchanger taken from market after life cycle.
EN
The objective of the study reported in this paper was to determine the effect of structure on thermal power of cast-iron heat exchangers which in this case were furnace chambers constituting the main component of household fireplace-based heating systems and known commonly as fireplace inserts. For the purpose of relevant tests, plate-shaped castings were prepared of gray iron with flake graphite in pearlitic matrix (the material used to date typically for fireplace inserts) as well as similar castings of gray cast iron with vermicular graphite in pearlitic, ferritic-pearlitic, and ferritic matrix. For all the cast iron variants of different structures (graphite precipitate shapes and matrix type), calorimetric measurements were carried out consisting in determining the heat power which is quantity representing the rate of heat transfer to the ambient environment. It has been found that the value of the observed heat power was affected by both the shape of graphite precipitates and the type of alloy matrix. Higher thermal power values characterize plate castings of gray iron with vermicular graphite compared to plates cast of the flake graphite gray iron. In case of plates made of gray cast iron with vermicular graphite, the highest values of thermal power were observed for castings made of iron with ferritic matrix.
EN
The article presents the procedure for qualifying brazing technology in a vacuum furnace on the example of stainless steel elements joined with copper filler material from the F-No group. 105, in accordance with the ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). The essential variables of the furnace brazing process are discussed in relation to the requirements of the protocol of qualified PQR (Procedure Qualification Record) and BPS (Brazing Procedure Specification) in accordance with the ASME Sec. IX. The requirements for joints by the calculation code ASME Sec. VIII div.1 (Rules of Construction of Pressure Vessels), related to the working temperature of the designed device have also been taken into account. The paper presents examples of brazed joints made and their properties (strength, fill level of the clearance) obtained on the basis of the carried out tests. Attention was paid to the technological aspects during the performance of brazed joints using vacuum furnaces.
PL
W artykule przedstawiono procedurę kwalifikowania technologii lutowania twardego w piecu próżniowym na przykładzie elementów ze stali wysokostopowej nierdzewnej austenitycznej łączonych lutem miedzianym z grupy F-No. 105, zgodnie z przepisami ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). Omówiono zmienne zasadnicze procesu lutowania próżniowego w odniesieniu do wymagań stawianych dokumentacji tj.: protokołowi z kwalifikowanej technologii lutowania PQR (ang. Procedure Qualification Record) oraz Instrukcji technologicznej lutowania BPS (ang. Brazing Procedure Specification) zgodnie z przepisami ASME Sec. IX. Uwzględniono również wymagania stawiane połączeniom przez kod obliczeniowy ASME Sec. VIII div.1 (ang. Rules of Construction of Pressure Vessels), a związane z temperaturą pracy projektowanego urządzenia. Przedstawiono przykłady wykonanych połączeń lutowanych oraz ich właściwości (wytrzymałościowe, stopień wypełnienia szczeliny lutowniczej) uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań. Zwrócono uwagę na aspekty technologiczne podczas wykonywania złączy lutowanych przy zastosowaniu pieców próżniowych.
EN
In the paper, the results of tests of flux application for aluminum brazing processes using the low-presure cold gas spraying method, are presented. It was pointed out that this method could be used as an alternative to current methods of flux application, among others in the production of aluminum heat exchangers. The results of wettability tests made with braze spreading method on fluxed substrates and metallographic investigations of brazed joints are presented. Good quality of brazed joints without incompatibilities and good mechanical properties have been demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nanoszenia topnika do procesów lutowania aluminium metodą niskociśnieniowego natryskiwania zimnym gazem. Wskazano na możliwość zastosowania niniejszej metody, jako alternatywnej dla obecnie stosowanych metod aplikacji topników m.in. w produkcji aluminiowych wymienników ciepła. Przedstawiono wyniki badań zwilżalności wykonane metodą rozpływności lutów na topnikowanych podłożach oraz badania metalograficzne złączy lutowanych. Wykazano dobrą jakość połączeń lutowanych, bez niezgodności lutowniczych oraz dobre właściwości mechaniczne.
PL
W artykule przedstawiono algorytm obliczeń bloku energetycznego węglowego z układem odzysku ciepła odpadowego spalin metodą pośrednią. Obliczenia wykonano dla dwóch paliw: węgla kamiennego i brunatnego. Zbadano wpływ zainstalowania układu odzysku ciepła odpadowego spalin na wzrost mocy oraz sprawności bloku referencyjnego o mocy 900 MW. Wyniki pokazały, że zastosowanie układu odzysku ciepła odpadowego spalin poprawia sprawność bloku: dla węgla kamiennego o 1,57 %, a dla węgla brunatnego o 2,4%.
EN
The aim of the article is to present an algorithm of computation of a coal-fired power unit with indirect waste heat recovery system. Calculations were made for two fuels: lignite and bitominous coal. The influence of the installation of flue gases waste heat recovery system on power increase and efficiency of the 900 MW reference power unit was studied. Results showed that installation of flue gases waste heat recovery system improves power unit efficiency: for lignite by 1.57%, and for bituminous coal by 2.4%.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła typu spaliny-woda, służącego do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin bloku energetycznego węglowego. Model ten bazuje na modyfikacji modelu Colburna-Hougena, przedstawionej w pracach [17, 24, 33]. W modelu założono, że część wykroplonej pary wodnej reaguje z częścią strumienia dwutlenku siarki w spalinach, wskutek czego powstaje kwas siarkowy (IV). Przy pomocy powyższego modelu przeprowadzono analizę porównawczą wyników obliczeń dla spalin pochodzących z węgla kamiennego i brunatnego. Przeprowadzono optymalizację wymiennika ciepła pod względem wybranych parametrów.
EN
The aim of the article is to present a mathematical model of flue gases-water condensing heat exchanger used for the recovery of low temperature waste heat of coal-fired power unit. This model is based on the modification of the Colburn-Hougen model, presented in [17, 24, 33]. In addition, it was assumed that some of the condensed water vapor reacts with a portion of the sulfur dioxide stream in exhaust, resulting in formation of sulfuric acid (IV). With this model, a comparative analysis of calculation results for flue gases derived from lignite and bituminous coal was performed. The heat exchanger has been optimized for selected parameters.
PL
Celem artykułu jest wskazanie czynników warunkujących wprowadzenie do eksploatacji technicznego systemu energetycznego (głównie elektrowni, statku morskiego) skraplacza o adaptacyjnej regulacji powierzchni wymiany ciepła. W pracy wykazano wpływ określonych, wyróżnionych, czynników na różnice obliczeniowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej. Stała wartość powierzchni wymiany ciepła, przy założeniu stałej, optymalnej prędkości przepływu wody chłodzącej przez rury skraplacza powoduje wzrost albo spadek ciśnienia skraplania pary wodnej w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Istota adaptacyjnej regulacji powierzchni wymiany ciepła, wynika z konieczności utrzymywania zadanego (zmiennego) ciśnienia skraplania pary wodnej w różnych warunkach eksploatacyjnych skraplacza turbiny parowej. Ostanie stopnie NP turbiny projektowane są na określone wartości ciśnień, optymalne, które są w funkcji zmiany mocy. Zmiany warunków eksploatacyjnych skraplacza wynikają w pierwszej kolejności z funkcjonowania turbiny parowej w technicznym systemie energetycznym. Następnie ze zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz z miejsca jej poboru i zmian jej właściwości fizyczno-chemicznych. Dalej z aktualnego stanu technicznego skraplacza, tzn. zmiennego w czasie zanieczyszczenia rur, szczelności skraplacza i liczby pękniętych (zakorkowanych) rur. Ogólnie, adaptacyjna regulacja powierzchni wymiany ciepła skraplacza zmniejsza koszty eksploatacyjne technicznego systemu energetycznego w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Prezentowany artykuł podejmuje zagadnienia związane z następującym problemem: jak utrzymywać określoną spraw-ność energetyczną technicznego systemu energetycznego w czasie jego eksploatacji?
EN
The aim of the following article is to indicate the factors conditioning the introduction of adaptive heat exchange surface condenser to the operation of technical power system (mainly the one of electric power station or marine vessel). Several factors influencing the differences in calculating of the heat exchange surface of steam turbine condenser have been indicated in the paper. The increase and fall of the steam pressure in variable operating conditions is caused by the constant value of heat exchange surface assuming the constant optimal velocity of the flow of coolant water in the condenser pipes. The essence of adaptive regulation of heat exchange surface is the result of the necessity to maintain variable pressure of steam condensation in various operating conditions of steam turbine condenser. Final stages of the turbine are designed for certain optimal pressure values within the power alteration function. The alterations of operating conditions of the steam turbine condenser are primarily the result of functioning of the steam turbine in technical energy power system. Secondly, the changes are caused by the temperature alterations of the coolant water and the places of its intake as well as physical and chemical properties. Thirdly, the alterations of operating conditions of the steam turbine condenser steam from the current technical condition of the condenser, e.g. time-variable pipe contamination, tightness of the condenser as well as the number of cracked or capped pipes. Generally, the adaptive adjustment of the heat exchange surface decreases operating costs of technical energy power system in variable conditions of its operation. The article deals with the issue of the following question: how to maintain certain energy efficiency of the technical energy system while its operation?
15
Content available remote Odzysk ciepła odpadowego z gazów spalinowych ze źródeł ciepła w halach
PL
Ciepło odpadowe może być pozyskiwane ze spalin powstałych w procesie spalania paliw. Dzięki różnym technologiom wymienników ciepła i mediom transportującym ciepło odzyskane ciepło odpadowe może być wykorzystane do ogrzewania powietrza hali lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono przykłady schematów odzysku ciepła ze spalin z kotłów i z promienników gazowych.
EN
Waste heat can be recovered from flue gases emitted as a result of the combustion of fuels. Thanks to different technologies of heat exchangers and media transporting heat, recovered waste heat can be used to heat the inner air or to prepare domestic hot water. The article presents the examples of heat recovery from flue gases from boilers and from gas radiant heaters.
EN
The present work is a numerical modeling of the flow of a viscous fluid provided with convective heat transfer in a rectangular channel. We focus on the influence of the shape of corrugations which are present on the channel walls. Three shapes of corrugations are studied and which are: the rectangular, triangular and semi-circular shape. Also, effects of the height and number of corrugations on the fluid dynamics and thermal characteristics of the exchanger are highlighted. The working fluid is non-Newtonian (having a shear thinning behavior modeled by the Otswald law). The obtained results reveal that the presence of corrugations yields a major change in the heat exchange execution. In terms of superiority of heat transfer ratio, the cases under investigation can be classified as follows: rectangular > triangular > semi-circular. However and in terms of low pressure drop, this ranking is reversed. Furthermore, the triangular and semicircular shapes were found to have almost similar effects.
17
Content available Thermoelectric heat exchanger
EN
The article presents a heat exchanger with thermoelectric generators, which consists of two single sheet heat exchangers, between which thermoelectric generators are placed. The heat exchanger in question is used to convert waste heat energy into DC electricity. The construction of the heat exchanger is described in detail in the article, and the study of temperature distribution of both the high and the low temperature side is presented. The basic parameters of the heat exchanger are also given. They were determined with the current-voltage characteristics method, and then they were compared with the values established in the conventional way.
PL
W artykule przedstawiono wymiennik ciepła z termogeneratorami, który składa się z dwóch pojedynczych płytowych wymienników wymiennika ciepła, pomiędzy którymi umieszczone są termogeneratory. Wymiennik służy do przetwarzania energii cieplnej w energię elektryczną prądu stałego. Przedstawiono konstrukcję wymiennika oraz badania rozkładu temperatury stron o wysokiej i niskiej temperaturze. Opisano podstawowe parametry wymiennika, wyznaczone metodą charakterystyki prądowo-napięciowej. Porównano je z wartościami wyznaczonymi w klasyczny sposób.
EN
Due to the application of coil-shaped coils in a compressed gas flow exchanger and water pipe flow in airconditioner devices, air conditioning and refrigeration systems, both industrial and domestic, need to be optimized to improve exchange capacity of heat exchangers by reducing the pressure drop. Today, due to the reduction of fossil fuel resources and the importance of optimal use of resources, optimization of thermal, mechanical and electrical devices has gained particular importance. Compressed heat exchangers are the devices used in industries, especially oil and petrochemical ones, as well as in power plants. So, in this paper we try to optimize compressed heat exchangers. Variables of the functions or state-of-the-machine parameters are optimized in compressed heat exchangers to achieve maximum thermal efficiency. To do this, it is necessary to provide equations and functions of the compressed heat exchanger relative to the functional variables and then to formulate the parameter for the gas pressure drop of the gas flow through the blades and the heat exchange surface in relation to the heat duty. The heat transfer rate to the gas-side pressure drop is maximized by solving the binary equation system in the genetic algorithm. The results show that using optimization, the heat capacity and the efficiency of the heat exchanger improved by 15% and the pressure drop along the path significantly decreases.
19
Content available remote Analiza pracy chłodnicy powietrza w warunkach szronienia
PL
Artykuł dotyczy zagadnień oceny degradacji termicznej chłodnicy powietrza spowodowanej szronieniem jej powierzchni. Zagadnienie to należy do istotnych dla techniki chłodniczej z uwagi na pogorszenie efektywności pracy układu chłodniczego. Analizie poddano lamelową chłodnicę powietrza pracującą w chłodni warzyw z chłodzeniem w obiegu pośrednim. Uzyskane rezultaty zostały opracowane na podstawie długoterminowych pomiarów w trakcie sezonu przechowalniczego. Analiza wykazała, że szronienie obniża efektywność badanej chłodnicy nawet o 40%. Ocena ilościowa zmian parametrów charakteryzujących pracę chłodnicy, jakie obserwuje się w warunkach narastania szronu na powierzchni, może być użyteczna dla poprawy lub zmiany warunków odszraniania. Analizowane wyniki odnoszą się do konkretnej chłodnicy powietrza, jednak z uwagi na podobne konstrukcje tego typu aparatów – mogą stanowić one doskonały materiał wykorzystany przy projektowaniu kolejnych urządzeń.
EN
Paper deals with the issues of evaluation of thermal degradation of an air cooler caused by the frosting of its surface. This issue is important for refrigeration engineering due to the deterioration of the efficiency of the refrigeration system. The analysis was carried out on the air-cooled coils operating in the cold store with indirect cooling. The obtained results were developed on the basis of long-term measurements during the storage season. The analysis showed that frosting reduces the efficiency of the tested air cooler by up to 40%. The quantitative assessment of changes in the parameters characterising the operation of the air cooler which are observed in the conditions of frost growth on the surface may be useful for improving or changing the conditions of defacement. The analysed results refer to a specific air cooler, however, due to similar designs of this type of apparatus – they can be useful material used in the design of subsequent devices.
EN
Efforts to improve engine cooling efficiency by usage of heat exchanger as well as research on cooling fluids composition and properties are well described. Studies on heat exchangers are focused mainly on their durability properties, while cooling fluids’ development is lately concentrating on nanofluids. In this paper physicochemical properties changes of diluted glycol-based cooling fluid in a long-term durability test of vehicle heat exchanger, were investigated. Following parameters were measured: density of coolant, pH value, elements content in coolant, and reserve alkalinity. Above mentioned analyses were performed on samples collected both in the beginning and periodically after every 500 hours of durability test which lasted for 3000 hours in total. The performed study leads to conclusion that interaction of cooling fluid with material of heat exchanger and changes in glycol composition during long-lasting durability test allows to determine aging effect of applied glycol solution on heat exchanger wear.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.