Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrycy polscy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje Zygmunta Okoniewskiego, elektrotechnika, pioniera polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i transformatorów, społecznika, prezesa SEP. Ukończył on szkoły w Mittweidzie i Berlinie-Charlottenburgu. Później pracował w szwajcarskiej firmie ,,Brown Boveri w której był przedstawicielem na terenie carskiej Rosji w Petersburgu i Kijowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z ramienia,,Brown Boveri założył w 1922 r. w fabrykę maszyn elektrycznych, a następnie wykupił dla,,Brown Boveri” fabrykę w Cieszynie i ją rozbudował. Po wielkim kryzysie finansowym, ,Brown Boveri”zamknęła oba zakłady, jednak z inicjatywy Okoniewskiego przy współpracy z firmą ,,Rohn-Zieliński” zdołano je ponownie uruchomić w 1933 r. Tekst przedstawia wielkie zasługi Okoniewskiego dla rozwoju polskiego przemysłu maszyn elektrycznych i omawia jego wybitną działalność na polu społecznym. Był prezesem SEP (1929-1930) w ważnym okresie, gdy wprowadzano nowy statut w tej organizacji.
EN
The article presents Zygmunt Okoniewski, on electrician, pionner of the Polish industry of electric machines and transformers, community worker. He finished schools in Mittweid and Berlin - Charlottenburg. Afterwards, he worked in the Swiss company ,,Brown Boveri” which he represented in Tsarist Russia, in Petersburg and Kiev. After Poland regained independence, he founded an electric machine factory in Żychlin in 1922 on behalf of the „Brown Boveri” company and then he bought a factory for the „Brown Boveri” in Cieszyn and he extended it. After the great financial crisis the ,,Brown Boveri” closed up both plants. However, on the initiative of Okoniewski and with the cooperation with the „Rohn Zieliński” company it was possible to open the plants again in 1933. The text shows the great services of Okoniewski for the development of the Polish electric machine industry and discusses his outstanding activity in the social field. He was the president of the SEP (1929-1930) in an important period when a new statute was being introduced in this association.
PL
W artykule przedstawiono życiorys urodzonego w Radomiu Włodzimierza Krukowskiego. Studiował w Darmstadt i był wyróżniającym się studentem. Opisano jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej firmy Siemens w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Omówiono też jego wybitną działalność po 1930 r. w Politechnice Lwowskiej. Przedstawiono krótko sylwetki jego wychowanków. Kariera jego została przerwana w lipcu 1941 r. przez niemieckie Gestapo, likwidacją jego wraz z profesorami czterech lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
EN
The paper presents the biography of Włodzimierz Krukowski, born in Radom. He studied in Darmstadt, Germany and was a distinctive student. The paper describes Włodzimierz Krukowski’s achievements in research work in the laboratory of electric meters from Siemens in Nuremberg (including 40 international patents). Moreover, his outstanding activities after 1930 in Technical University in Lviv and his students’ brief profiles are also described. Włodzimierz Krukowski’s career was interrupted in July 1941 by the German Nazi Gestapo- he himself and many other professors of four other Lviv Universities were liquidated on Wulecki Hilis in Lviv.
PL
XVII Ogólnopolskie Dni Młodego 2015 odbyły się w dniach 22-25 października 2015 w Gliwicach. ODME to spotkanie studentów wydziałów elektrycznych i pokrewnych z uczelni technicznych w całym kraju. Podczas tegorocznej edycji przewidziano wiele ciekawych wydarzeń takich jak Debata Energetyczna, na którą zaproszeni zostaną ważni przedstawiciele świata nauki, polityki oraz media. Ponadto w programie znalazło się wiele punktów związanych z branżą elektryczną i osiągnięciami techniki. XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka wpisywały się w jubileusz 70-lecia istnienia Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
17th Polish Nationwide Young Electrician Days took place from 22 to 25 October 2015 in Gliwice. This meeting brings together students of electrical engineering faculties from all over the country. This year was provided a lot of interesting events such as Power Engineering Debate about future of power engineering in Poland. There were invited important people of science, policy and press. Moreover meeting program contained a lot of parts connected with electrical trade and remarkable feat of technology. 17th Polish Nationwide Young Electrician Days fit in 70-years celebration of Faculty of Electrical Engineering Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W artykule przedstawiona jest sylwetka wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń elektryków profesora Antoniego Plamitzera. Swoją pracę naukową rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, po II wojnie pracował na Politechnice Śląskiej, a wiatach 60- tych XX wieku związał się z Opolem, gdzie był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Opolskiej. Najważniejszym jego dziełem jest podręcznik akademicki „Maszyny elektryczne”, który ukazał się w nakładzie ponad 55 tys egzemplarzy i był podstawowym podręcznikiem wielu pokoleń absolwentów szkół technicznych.
EN
This article presents an outstanding silhouette of a university teacher, on educator of many generations of electricians - professor Anthony Plamitzer. His scientific work began at the Technical University of Lvov. Then, after World War li he worked at the Silesian University of Technology. In the 60s he settled down in Opole, where he was the organizer and first Dean of the Faculty of Electrical Engineering at Technical University of Opole. His most important work is the academic handbook „Electric machines which was published in an edition of 55 thousand copies and was the primary text book for generations of graduates of technical schools.
PL
Artykuł przybliża postać Romana Dzieślewskiego pierwszego polskiego profesora elektrotechniki na Politechnice Lwowskiej, który był również rektorem tej uczelni. Opisuje jego dorobek oraz wkład w rozwój polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego. W artykule opisano zakończone sukcesem starania prof. Jerzego Hickiewicza o renowację grobu prof. Dzieślewskiego oraz relację z uroczystości odsłonięcia odnowionego grobowca w roku 2013.
EN
The article introduces the character of Roman Dzieślewskiego – the first Polish professor of electrical engineering at the Technical University of Lvov, who was also a rector of the university. It describes his achievements and contribution to the development of Polish higher education in electricals. The article describes the successful efforts of prof. George Hickiewicz for renovation of prof. Dzieślewski's tomb and gives a report from the celebration of unveiling the renovated tomb in 2013.
PL
Przedstawiono życiorys urodzonego w 1887 r. w Radomiu elektryka-metrologa prof. dr. inż. Włodzimierza Krukowskiego. Od 1906 r. studiował w Darmstadt, gdzie był wyróżniającym się studentem. Jeszcze w trakcie studiów, polecony przez prof. Petersena związał się z firmą Siemens. Opisano jego osiągnięcia w pracy badawczej w laboratorium liczników energii elektrycznej Siemensa w Norymberdze (m.in. 40 patentów międzynarodowych). Omówiono też jego wyróżniającą się działalność po 1930 r. w Politechnice Lwowskiej, przerwaną w lipcu 1941 r. przez niemieckie Gestapo likwidacją jego (w wieku 54 lat) wraz z profesorami czterech lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Była to część większej akcji nazwanej „Intelligenzaktion" rozpoczętej jeszcze w 1939 r. na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku, zmierzającej do wyniszczenia polskiej inteligencji. Zamieszczono spis wszystkich zamordowanych we Lwowie w lipcu 1941 r. polskich profesorów i osób, które zostały wtedy razem z nimi aresztowane.
EN
Biography of electrician-metrologist prof dr. Eng. Wlodzimierz Krukowski, borned in 1887 in Radom: since 1906 he studied at Darmstadt and was an excellent student. During my studies, he joined the Siemens company, because of prof Petersen’s recomendation. The article describes his achievements in research work in the Siemens electricity counters electricity laboratory in Nuremberg (including 40 international patents). It also discussed Krukowski’s extraordinary work in Lviv Polytechnic after 1930, interrupted in July 1941 by the German Gestapo killing him (aged among four others professors of Lviv university on the Wuleckie hills in Lviv. It was part of a bigger action called „Intelligenzaktion” started in 1939 in Pomerania, Wielkopolska and Silesia which headed toward a complete destruction of Polish intelligence. A list of all Polish professors murdered in Lviv and all people arrested with then in July 1941 was provided.
PL
W artykule przedstawiono początki działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Ziemi Nyskiej. Zaprezentowano historię powstania pierwszych kół, ich dorobek i działalność na przestrzeni minionych lat, w drugiej części artykułu przedstawiono funkcjonowanie Stowarzyszenia w chwili obecnej oraz perspektywy na przyszłość.
EN
The article presents the origins of the Polish Electricians Association in area of Nysa. It presents the history of the creation of the first groups. Their achievements and activities over past years. In the second part of the article presents current functioning of the association and its prospects for the future.
PL
W artykule została przedstawiona historia półwiecza działalności Oddziału Częstochowskiego SEP oraz przypomniano sylwetki tych, którym Oddział Częstochowski najwięcej zawdzięcza ...
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.