Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falowniki napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the article an analysis of the quality of the output voltage for Uninterruptible Power Supply (UPS) was performed. The currently used and commonly known methods for calculating the different quality factors mainly focus on averaging the values of the waveform e.g. Total Harmonic Distortion (THD), Total Distortion Factor (TDF), Weighted Total Harmonic Distortion (WTHD). The main goal of the paper is to propose a complete and supplementary methodology for assessing the quality and parameters that are the complements of the algorithms that are currently used.
PL
W artykule przedstawiono analizę jakości napięcia wyjściowego falowników w systemach bezprzerwowego zasilania UPS. Obecnie znane i stosowane metody wyliczania różnych współczynników skupiają się głównie na wartościach uśrednionych przebiegu wyjściowego. Na przykład są to współczynnik zniekształceń harmonicznych THD, TDF oraz ważony WTHD. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompletnej i dodatkowej procedury pozwalającej na obiektywną ocenę sygnału wyjściowego będącą wsparciem dla stosowanych już metod.
PL
W odniesieniu do układów energoelektronicznych, dobór korektorów (regulatorów) nastręcza duże trudności ze względu silną nieliniowość tych układów oraz ich dyskretną pracę. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod syntezy układów zamkniętych. Omówiono wynikające z nich algorytmy i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem prądu/napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
In the case of power electronics systems, selection of equalisers (regulators) may be difficult because of strong nonlinearity and their discreet work. The paper provides general characteristics of methods in synthesis of closed systems and resulting from them algorithms and possibilities of their use to control independent power electronics current/voltage sources. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
PL
Tradycyjne metody analogowego sterowania pracujących jako niezależne układy energoelektroniczne nie dają możliwości uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory dyskretne. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of analog control for systems working as independent power electronics systems do not enable to obtain required nowdays high-quality output signals. The article provides general characteristics of classical and modern methods with application of digital regulators in control. It presents algorithms of these regulators and description of possibility of their use to the control with independent power electronics voltage source. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
4
Content available Filtry pasywne w falownikach napięcia
PL
Metody modulacyjne kształtowania napięcia wyjściowego falowników napięcia powodują znaczne odkształcenia sygnałów wyjściowych (napięcia i prądu), co znacząco utrudnia uzyskanie wymaganej obecnie jakości sygnałów wyjściowych oraz wpływa negatywnie na pracę odbiorników energii elektrycznej. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod modulacyjnych stosowanych w falownikach energoelektronicznych. Omówiono metody doboru filtrów pasywnych, z uwzględnieniem wpływu odbiornika na jakość sygnałów wyjściowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych oraz różnych warunków obciążenia.
EN
Modulation methods of shaping output voltage of voltge inverters cause considerable deformations of output signals (voltage and current), what significantly makes difficult to obtain required presently quality of output signals and negatively affects the work of receivers of electrical energy. The article provides general characteristics of modulation methods applied in power electronics inverters and presents some methods of passive filters selection, with the regard of influence of the receiver on quality of output signals. Some selected simulation results of such system for different type of reference signals and different conditions of the load are also included.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych modelu układu napędowego z trójfazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z dwupoziomowego falownika napięcia, w którym zastosowano dodatkowe urządzenia półprzewodnikowe umożliwiające rekonfigurację obwodów przekształtnika po wystąpieniu awarii jednego z tranzystorów. Główną uwagę poświęcono zagadnieniu sterowania napędem po identyfikacji uszkodzonego łącznika półprzewodnikowego falownika napięcia. Wskazano na istotne ograniczenia struktury regulacji prędkości silnika oraz określono zakres jej możliwych zastosowań przemysłowych.
EN
In this paper simulation results related to a model of a three-phase two-level redundant voltage inverter-fed induction motor drive are presented. The described system, due to its reconfigurable topology, is capable to operate properly during an inverter open-switch failure. A main focus of the study has been oriented to the drive control after a transistor fault identification. In the article, limitations of the control method and its range of effective application were specified.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z częstotliwościowym sterowaniem momentu elektromagnetycznego maszyn indukcyjnych klatkowych. Sformułowano problem syntezy sterowania układem napędowym zapewniającym rozwinięcie przez silnik maksymalnie możliwego ekstremalnego momentu elektromagnetycznego. Opisano powszechnie stosowany model liniowy maszyny indukcyjnej, w tym opracowano model uwzględniający wypieranie prądu w wirniku i przystosowano go do potrzeb wstępnej analizy układu sterowania ekstremalnego. Określono parametry klatek zastępczych wirnika i ich wpływ na formowanie procesów przejściowych momentu elektromagnetycznego w przypadku sterowania wektorowego. Opracowano nieliniowy obwodowy model matematyczny maszyny indukcyjnej klatkowej, uwzględniający zmienność parametrów spowodowaną silnym nasyceniem magnetycznym rdzenia. Przeprowadzono analizę pracy modelu nieliniowego w przypadku zasilania silnika z falownika z modulacją szerokości impulsów - PWM. Opisano zjawiska związane z interakcją magnetycznych sprzężeń skrośnych na działanie nieliniowego regulatora prądu stojana. Przeprowadzono analizę dynamiki zmian wektora przestrzennego głównego strumienia magnetycznego. Sformułowano warunki sterowania ekstremalnego momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego. Wyznaczono optymalny strumień skojarzony z wirnikiem zapewniający maksymalny moment elektromagnetyczny z ograniczeniem do realnego poziomu strumienia głównego silnika. Wyznaczono nieliniowe parametry modelu matematycznego silnika w przypadku stabilizacji strumienia wirnika na optymalnym poziomie. Wyznaczono wymagane wartości parametrów obwodu prądu stałego falownika dla sterowania ekstremalnego, w tym wartość napięcia i wymaganą pojemność kondensatora filtra. Określono możliwość powstawania drgań skrętnych wału w układzie napędowym w warunkach przeciążeń ekstremalnych. Przeprowadzono analizę działania nieliniowych regulatorów prądów fazowych trójpoziomowego falownika współpracującego z silnikiem asynchronicznym. Zaproponowano zastosowanie nieliniowego, ślizgowego regulatora prądu zapewniającego bardzo dobrą dynamikę formowania prądu stojana i najlepsze wykorzystanie poziomów napięć falownika trójpoziomowego. Opisano konstrukcję stanowiska laboratoryjnego i przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents selected issues related to the frequency control of the electromagnetic torque of squirrel-cage induction machines. The problem of synthesis of control for drive system ensuring the generation by the induction motor maximum possible - extreme electromagnetic torque is formulated. Commonly used linear model of the induction machine is described. The model that takes into account the skin effect of the current in the rotor and is adapted to the analysis of the control system of extreme electromagnetic torque is developed. Parameters of the rotor equivalent cages and their influence on the formation of transient processes of the electromagnetic torque of the induction motor are specified. A nonlinear mathematical model of squirrel cage induction machine that takes into account the parameters variability due to strong magnetic saturation of the core is developed. Analysis of nonlinear model of motor operation in the event of motor power supply from the inverter with pulse width modulation PWM is performed. Phenomena associated with the interaction of magnetic the cross coupling to the operation of non-linear current regulator stator are described. Analysis of the dynamics of changes in space vector of the main magnetic flux is performed. Conditions of control of extreme electromagnetic torque of the induction motor are formulated. The optimal value of the rotor flux which provides the maximum value of the electromagnetic torque while limiting the main flux of the induction machine to the real level is determined. Nonlinear parameters of mathematical model of induction motor for the stabilization of the rotor flux at optimum levels are determined. Required parameter values of the circuit DC inverter for the extreme control, including voltage and the required value of the filter capacitor is designed. The possibility of the occurrence tensional vibrations for shaft in the drive system in extreme overloading of conditions is identified. The analysis of the operation of nonlinear controllers phase currents of three-level inverter power supplying to asynchronous motor is performed. Use of nonlinear sliding current controller that provides very good dynamic forming of the stator current and best use of voltage levels of three-level inverter is proposed. The construction of the laboratory stand is described and selected experimental results are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia sterowania odpornego na uszkodzenia napędu elektrycznego z silnikiem indukcyjnym. Omówiono podział metod sterowania odpornego na uszkodzenia napędów elektrycznych ze względu na charakter zastosowanego rozwiązania oraz klasyfikację układów falownikowych odpornych na uszkodzenia łączników IGBT. Przedstawiono najczęściej stosowane układy mocy dwupoziomowych falowników napięcia odpornych na podstawowe uszkodzenia elementów energoelektronicznych.
EN
This survey paper deals with the problem of fault tolerant control of AC motor drives. Basic problems have been formulated and the classification of fault tolerant control methods has been presented. The main attention was focused to the IGBT faults of the two-level voltage inverter supplying AC motor drives. The most popular inverter topologies suitable for post-fault operation of the drive system have been presented and discussed.
PL
W artykule poruszono problem występowania przepięć komutacyjnych w układach falowników napięcia. Jednym ze sposobów ograniczania wartości przepięć jest minimalizacja indukcyjności pasożytniczych połączeń wewnętrznych przekształtnika. W artykule opisano metodę projektowania niskoindukcyjnych połączeń wewnętrznych w układach falowników napięcia oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranej konstrukcji połączenia niskoindukcyjnego.
EN
The article discusses the problem of commutation overvoltage in voltage power converters. On way to limit the value of overvoltage is minimization of the inside connections parasitic inductances in converter topology. The article shows how design low inductance connections in the low voltage inverters and laboratory test results for type selected busbar connection.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej trzech wybranych algorytmów estymacji wektora strumienia stojana silnika klatkowego dla bezczujnikowego sterowania napędem pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym. Estymatory te pracują bez sygnału prędkości kątowej wału silnika. Przeprowadzono badania wrażliwości estymacji na zmiany parametrów silnika oraz określono minimalną częstotliwość pracy napędu przy zastosowaniu wszystkich trzech badanych estymatorów. Podano wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych napędu oozczujnikowego z silnikiem klatkowym o mocy 7,5 kW.
EN
In this paper three selected stator flux vector estimation algorithms for rotor-cage induction motors are investigated and compared. These estimators operate without motor speed feedback. The accuracy of estimation and sensitivity to motor parameter changes as well as lowest operation speed for all considered algorithms are tested. Same selected simulated and experimental oscillograms measured of 7,5 kW drives are presented.
10
Content available remote Badania diagnostyczne silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych silnika klatkowego zasilanego z przemysłowego falownika napięcia. Badania wykonano poprzez porównanie silnika sprawnego z uszkodzonym. Do badań użyto falownika Mikromaster 440 firmy Siemens oraz silnika Sg94L. Zaproponowano wskaźniki oceny stanu w postaci średniego odchylenia kwadratowego wartości prądu wartości skutecznej ruchomej modułu wektora prądu stojana oraz składowej prądu stojana odpowiedzialnej za strumień (id). Wyniki badań wskazują na możliwość oceny stanu maszyny w czasie jego eksploatacji.
EN
The laboratory tests results of inverter-fed squirrel-cage motor are presented in the paper. The tests were based on comparison of damaged and non-damaged motor. The tests were executed using Siemens Mikromaster 440 inverter and Sg94L motor type. State estimation factors based on a moving average RMS stator current vector and a stator current flux-liable component (id) square deflection are proposed. The research results indicate the possibility of on-line state estimation.
11
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
PL
Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji nieprzewodzenia tranzystorów w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne małej mocy. Metoda bazuje na monitorowaniu wartości dwóch sygnałów diagnostycznych. Pierwszy z nich, wskaźnik braku przepływu prądu, wykorzystano w celu detekcji uszkodzeń. Drugi, stosunek wartości średniej prądu do wartości średniej bezwzględnej, zawiera informacje umożliwiające lokalizację uszkodzonych łączników. Tak zdefiniowane sygnały zapewniają poprawne wykrywanie i lokalizowanie pojedynczych i wielokrotnych uszkodzeń w ustalonych i przejściowych stanach pracy napędu.
EN
A novel method is presented for the detection and isolation of open-transistor faults in voltage-source inverters feeding low-power AC motors. The method is based on monitoring two diagnostic signals, one indicating sustained near-zero values of output current and thus permitting fault detection, the other permitting the isolation of the particular transistor which went faulty. The latter signal is the ratio of short-term DC component and its magnitude. The method proves to work reliably, enabling detection and isolation of all possible cases of single and multiple faults. It enjoys high immunity to transients and noise and requires no extra hardware on top of that normally used for basic control purposes.
PL
Praca zawiera propozycje algorytmów umożliwiających ocenę stanu układu napędowego z maszyną indukcyjną w czasie normalnej pracy układu. Jako sygnał diagnostyczny proponuje się stosowanie kwadratu wartości skutecznych ruchomych prądów i napięć. Zaproponowano także sposób obliczeń syntetycznego wskaźnika jakości umożliwiającego automatyczną ocenę stanu układu napędowego niezależnie od sposobu zasilania silnika.
EN
Propositions of algorithms providing estimation of the state of motor drive with inductions motor during normal motor run is discussed in the paper. The choice of diagnostic signals as moving RMS currents and voltages is proposed. The paper also includes a method of calculating the synthetic quality factor enabling automatic estimation of the state of motor drive independently of supply method.
14
Content available remote Stany pracy falownika napięcia do nagrzewania indukcyjnego
PL
Rozważono współpracę przetwornicy częstotliwości opartej na falowniku napięcia z indukcyjnym układem grzejnym. W analizie tej uwzględniono zmianę parametrów obciążenia spowodowaną różniącymi się właściwościami elektromagnetycznymi nagrzewanego wsadu magnetycznego i niemagnetycznego. Podano porównawcze wyniki sposobów regulacji mocy nagrzewnicy realizującej wybrany proces nagrzewania. Zwrócono uwagę na lepsze możliwości wykorzystania energii poprzez dostosowanie sposobu sterowania do poprawnie dobranych geometrii wzbudników.
EN
The mating of frequency converters, based on voltage source inverter with the induction heating system was considered. In the analysis the change of load parameters, due to different electromagnetic properties of the heated magnetic and non-magnetic charges were taken into consideration. The comparative results of the induction heater power control methods for the chosen heating process were presented. The attention was turned to better possibilities of energy utilization by means of adaptation the method of control to correctly chosen shape of inductors.
PL
Praca zawiera opis zagadnień dotyczących diagnostyki silników asynchronicznych zasilanych z falowników napięcia. Przedstawiono podstawy teoretyczne wyboru sygnału diagnostycznego wraz z dyskusją dotyczącą możliwości wyboru wskaźników diagnostycznych przydatnych do oceny stanu silników w trakcie normalnej pracy maszyny. Rozważania teoretyczne poparto badaniami laboratoryjnymi maszyn klatkowych oraz maszyny pierścieniowej z niesymetrią w obwodzie wirnika.
EN
Diagnostics of asynchronous motor supplied by voltage inverters is discussed in the paper. Theoretical problems of diagnostic signal choose and quality factor evaluation during normal motor operation is discussed. The proposed solution is confirmed by laboratory tests of cage and ring motor with rotor asymmetry.
EN
This paper presents a review of recently used direct torque and flux control (DTC) techniques for voltage source inverter-fed induction motors. A variety of techniques, different in concept, are described as follows: switching table (ST) based hysteresis DTC, direct self control (DSC), constant switching frequency DTC with space vector modulation (DTC-SVM). Also, nowadays trends in the DTC-SVM techniques based on neuro fuzzy logic controllers are presented. Some oscillograms that illustrate properties of the presented techniques are shown.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktualnych metod bezpośredniego sterowania momentu i strumienia (ang. DTC) silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z tranzystorowych falowników napięcia. Różne strategie sterowania przedstawiono w następujących grupach: sterowanie DTC bazujące na regulatorach histerezowych i tabeli wyboru optymalnych wektorów (ST-DTC), sterowanie DSC, sterowanie z zachowaniem stałej częstotliwości łączeń dzięki zastosowaniu modulatora wektorowego (DTC-SVM). Przedstawiono również współczesne trendy bazujące na technice neuro fuzzy. Rozważania teoretyczne uzupełniono wybranymi oscylogramami, które ilustrują właściwości omawianych strategii sterowania DTC.
PL
Artykuł porusza problemy związane ze stanami awaryjnymi falownika napięciowego zasilającego silnik indukcyjny klatkowy. Rozpatrzono trzy stany awaryjne: uszkodzenie jednej diody mostka prostowniczego (przerwa w jednej diodzie), uszkodzenie jednej diody mostka (zwarcie w diodzie) oraz uszkodzenie jednego z kluczy falownika (przerwa). Układ falownika oraz schemat zastępczy silnika zostały zamodelowane korzystając z programu SPICE. Następnie dokonano obliczeń przebiegu prądu pobieranego z sieci w badanych stanach awaryjnych. Dokonano analizy rozkładu Fourier'a prądu sieciowego i porównano go z rozkładami dla bezawaryjnych stanów pracy silnika i falownika
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.