Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zespół prądotwórczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dla zasilania obiektów medycznych. Istotnym jest zapewnienie odpowiedniego stopnia dostępności tego typu systemów zasilania i odpowiedni dobór układów zasilania w zależności od pełnionej funkcji.
EN
The article discusses the basic requirements for power supply healthcare facilities. it is important to ensure the appropriate degree of availability of this type of power supply system for these functions.
PL
Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności stosowania rezerwowych źródeł zasilania zawarte są w polskich, jak i w europejskich normach, a także w podstawowym akcie wykonawczym do ustawy o prawie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje, by budynek, w którym zanik napięcia sieci zasilającej może być powodem zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz powodować znaczne straty materialne, był zasilany co najmniej z dwóch niezależnych i samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.
PL
W artykule: • Ogólna charakterystyka urządzeń zasilających sprzęt wojskowy • Ogólna charakterystyka urządzeń odbiorczych • Wyniki oceny możliwości współpracy urządzeń zasilających i odbiorczych zbudowanych na innych typach sieci
PL
Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie samego budynku. Niniejszy artykuł stanowi zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej metodyki projektowania PWP zamieszczonej na stronie 86.
PL
W artykule opisano agregat biogazowy kogeneracyjny o mocy 64 [kVA] zbudowany w oparciu o środki MCP program 121 B&R, przystosowany do pracy w trybie ciągłym. Uwagę skupiono szczególnie na zastosowanych w nim systemach sterowania gwarantujących niezawodną i bezpieczną pracę samej maszyny. Jest to na tyle istotne, iż awaria takiego zespołu powoduje często wysokie koszty jej naprawy, a każdy dzień postoju straty finansowe.
EN
This article describes biogas CHP (cogeneration) set of 64 [kVA] build with support of Małopolskie Centre of Entrepreneurship means program 121 R&D, adapted for continuous operation. Attention has been paid especially to control system that guarantees reliable and safe operation of the machine itself. It is important, because failure of such gen-set entails high repair costs, and every day of shut-down brings financial losses.
PL
W artykule omówiono kwestie emisji hałasu i odprowadzania ciepła podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych.
EN
The article discusses the problem of noise and heat dissipation during operation of power generator.
PL
W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest wymogiem obligatoryjnym.
PL
Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od jakości energii elektrycznej oraz ciągłości jej dostarczania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w branży obronnej większość sprzętu jest zasilana z mobilnych, polowych zespołów prądotwórczych z silnikami spalinowymi. Ponadto sprzęt pracuje w skrajnie niekorzystnych warunkach otoczenia przez wiele lat.
EN
The article presents problems occurring during the signals processing of the parameters of working processes of internal combustion engines in tests, while powering the measuring apparatus from the electric network of the marine power plant laboratory. Various experimental methods of separation were used to identify and then eliminate interference. On the basis of analyses carried out in the domain of time and frequency of the in-cylinders pressure signals of internal combustion engines and their wavelet decomposition, attempts were made to determine and eliminate the sources of interference. It has been shown that interference was penetrating the measuring equipment through the supply network. The developed methods of reducing interference in the laboratory conditions can be applied on the marine vessels. On the basis of the conducted tests, it can be concluded that the reduction of interference of pressure measurement signals in the engine cylinder is most effective when the computer is powered only from the battery while the measuring circuit is powered directly from the power network.
PL
W artykule przedstawiono problemy występujące w czasie przetwarzania sygnałów parametrów procesów roboczych w badaniach silników spalinowych, przy zasilaniu aparatury pomiarowej z sieci elektrycznej laboratorium siłowni okrętowej. Dla identyfikacji i następnie eliminacji zakłóceń zastosowano różne eksperymentalne metody ich separacji. Na podstawie wykonanych analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości sygnałów ciśnienia w cylindrach silników spalinowych oraz ich dekompozycji falkowych próbowano ustalić źródła zakłóceń oraz je eliminować. Wykazano, że zakłócenia przedostają się do aparatury pomiarowej przez sieć zasilającą. Wypracowane sposoby redukcji zakłóceń w warunkach laboratoryjnych mogą być zastosowane na statkach morskich. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że redukcja zakłóceń sygnałów pomiarowych ciśnienia w cylindrze silnika jest najskuteczniejsza, gdy komputer zasilany jest tylko z baterii, a tor pomiarowy bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej.
PL
W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych.
PL
W artykule: • Prawda o skutkach awarii zasilania w energię elektryczną • Ważność niezawodności zasilania • Współpraca zespołu prądotwórczego z UPS-em • Sposoby magazynowania energii
PL
Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego i zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisano metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
17
PL
W pracy podjęto tematykę jakości i niezawodności zasilania elektrycznego priorytetowych odbiorników energii. Przedstawiono zalety i wady elementów systemu zasilania gwarantowanego (jakimi są zasilacze UPS oraz zespoły prądotwórcze), wyniki badań ich parametrów funkcjonalnych oraz wskazano sposób osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów ich wykorzystania w systemach zasilania wrażliwych, strategicznych odbiorników energii.
EN
The paper deals with the problems of quality and reliability of power supply of priority energy receivers. The advantages and disadvantages of the parts of the guaranteed power supply systems (UPS and electric power generators) are specified, as well as the test results of their functional components. The way is presented to achieve the most favourable effects of their application to the power systems used to supply sensitive energy receivers of strategic significance.
PL
Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.